معماری
           
خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۲۲۰۱۵_۱۲۲۲۱۷۹_۱٫pdf ۱۱۱٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۶۰۲۵_۱۲۱۶۴۴۳_۱۲۲۲۲۲۰_۱٫pdf ۱۱۲٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۵_۱٫pdf ۱۰۶٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴_۱۲۲۳۰۴۵_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۸_۱٫pdf ۱۰۷٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۸_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۶_۱۲۲۷۰۸۸_۱٫pdf ۱۱۵٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۲۰٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۲_۱٫pdf ۱۰۸٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱٫pdf ۱۲۱٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۵۰۰۱_۱۲۲۲۱۶۰_۱۲۲۲۲۰۴_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf ۱۵۳٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf ۱۱۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۳۴۷_۱٫pdf ۱۱۲٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_۱۲۲۲۱۵۹_۱٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۰_۱۲۲۲۲۰۴_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf ۱۶۵٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۱۱۰۴_۱۲۲۱۱۳۴_۱۲۲۲۲۰۰_۱٫pdf ۱۴۲٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۶_۱۲۲۲۱۷۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۶۵_۱٫pdf ۹۷٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۴_۱٫pdf ۱۰۵٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۳۱۸_۱٫pdf ۱۳۶٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۰_۱٫pdf ۱۰۵٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۰_۱٫pdf ۱۰۵٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۶_۱٫pdf ۱۱۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۹_۱٫pdf ۱۱۱٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf ۱۲۴ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf ۱۶۱٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۲_۱۲۲۲۱۶۳_۱۲۲۲۱۹۸_۱٫pdf ۱۲۲٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۳_۱۲۲۲۱۴۸_۱۲۲۲۱۹۳_۱٫pdf ۱۴۲٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۹_۱٫pdf ۹۰٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۸_۱۲۲۲۲۰۳_۱٫pdf ۱۳۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۱_۱٫pdf ۱۲۰٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۳٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۲_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf ۱۰۴٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۳۱۴_۱۲۲۲۴۴۰_۱٫pdf ۱۰۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۲_۱٫pdf ۱۰۵٫۴ KB Dec/11/2013
۱۲۲۲۱۴۴-۱۲۲۲۰۰۸-۱۲۲۲۱۸۶-۱۲۲۲۳۰۷٫pdf ۱۰۸٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۲_۱٫pdf ۱۲۹٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۲۲۱_۱٫pdf ۱۴۵٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۷۰۰۲_۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf ۱۰۹٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۰_۱٫pdf ۱۲۲٫۷ KB Dec/11/2013
۱۲۲۲۱۹۱_۱_۱۲۲۲۰۱۲_۱٫pdf ۱۱۰٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۲_۱۲۲۲۱۶۳_۱٫pdf ۱۳۴٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۷۲_۱٫pdf ۱۲۴٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
۱۲۲۲۰۱۹-۱۱۱۷۱۲۰٫pdf ۲۰۸٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۳_۱۲۲۲۱۹۹_۱٫pdf ۱۱۳٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۱_۱٫pdf ۱۰۹٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۳_۱۲۲۲۱۶۹_۱٫pdf ۱۰۶٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۶_۱٫pdf ۱۰۶٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۷_۱٫pdf ۱۰۶٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۴۴_۱٫pdf ۱۲۹٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۴_۱۲۲۲۰۸۸_۱۲۲۲۳۰۲_۱٫pdf ۱۲۲٫۴ KB Dec/11/2013
۱۲۲۲۰۲۶٫pdf ۱۳۲٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۶۰۳۰_۱۲۲۲۲۱۷_۱٫pdf ۱۱۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf ۱۲۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۵۱_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۴۱_۱۲۲۲۲۰۹_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۵_۱٫pdf ۱۱۲٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۶٫pdf ۱۰۸٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶__۱٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۶۴_۱٫pdf ۹۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۳_۱٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۷۶_۱۲۲۲۱۸۸_۱۲۳۴۰۲۷_۱۲۳۵۰۴۶_۱٫pdf ۱۱۲٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf ۱۰۸٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۸_۱٫pdf ۱۳۴٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf ۱۲۱٫۴ KB Dec/11/2013
۱۲۲۲۱۷۴_۱۲۲۲۲۱۱_۱٫pdf ۱۰۵٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf ۱۲۱٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۹_۱۲۲۲۱۷۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲٫pdf ۱۴۴٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۵۴_۱۲۲۲۱۹۵_۱٫pdf ۱۱۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_۱۲۲۲۱۴۹_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf ۱۲۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۶_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۳_۱٫pdf ۱۳۴٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴۰٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۰_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf ۱۶۵٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۳_۱٫pdf ۹۳٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۵۰_۱٫pdf ۱۵۵٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۴۹_۱٫pdf ۱۱۲٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۲_۱٫pdf ۱۰۷٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۱_۱۲۲۲۱۴۷_۱۲۲۲۱۹۰_۱۲۲۲۳۱۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲٫pdf ۱۱۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱۰٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_۱۲۲۲۱۴۹_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf ۱۱۱٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf ۱۲۴ KB Dec/11/2013

۲ دیدگاه

  1. با سلام وخسته نباشی
    من نمونه سمالهای درس جامعه شناسی شهردو ترم نیمسال دوم ۹۰-۹۱ ونیمسال دوم۹۱-۹۲ را می خواستم ممنون از محبتتون

    admin پاسخ در تاريخ آبان ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۳۹ ق.ظ:

    با سلام
    دوست عزیز آپدیت سوالات به ترتیب در سایت قرار میگیرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس