خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور


مرتب شده بر اساس کد درس

 

unknown ۱۲۲۱۰۲۳٫pdf                   
unknown _۱۱۱۱۰۱۹_۱۱۱۱۳۰۸_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۱۹_۱۱۱۱۳۰۸_۴٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۸۵_۱۱۱۱۱۰۰_...  
unknown _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۸۵_۱۱۱۱۱۰۰_...  
unknown _۱۱۱۱۰۳۲_۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_...  
unknown _۱۱۱۱۰۳۳_۱۱۱۱۰۹۰_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۳۶_۱۱۱۱۰۹۴_۱۱۱۱۱۰۱_...  
unknown _۱۱۱۱۰۳۸_۱۱۱۱۰۸۷_۱۱۱۱۲۸۶_...  
unknown _۱۱۱۱۰۴۰_۱۱۱۱۳۲۰_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۴۱_۱۱۱۱۰۸۸_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۴۳_۱۱۱۱۰۸۹_۱۱۱۱۱۰۶_...  
unknown _۱۱۱۱۰۵۲_۱۱۱۱۳۲۶_۱۱۱۷۰۳۹_...  
unknown _۱۱۱۱۰۵۳_۱۱۱۷۰۲۹_۱۱۱۷۱۵۶_...  
unknown _۱۱۱۱۰۷۲_۱۱۱۵۰۲۲_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۷۷_۱۱۱۷۰۳۵_۱۱۱۷۱۵۸_...    
unknown _۱۱۱۱۰۸۶_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۱۳۰۷_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۱۳۰۹_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۳۲۵۶_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۵۰۲۰_۱۱۱۵۰۲۱_۱۵۱۱۰۱۸_...  
unknown _۱۱۱۷۰۲۲_۱۱۱۷۰۳۲_۱۱۱۷۱۵۷_...  
unknown _۱۱۱۷۰۲۶_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۰۲۷_۱٫pdf                 
unknown _۱۱۱۷۰۲۸_۱۱۱۷۱۶۰_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۳۰_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۰۳۳_۱۱۱۷۱۶۵_۱٫pdf         
unknown _۱۱۱۷۰۳۴_۱۱۱۷۱۶۷_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۳۶_۱۱۱۷۱۶۳_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۳۸_۱۱۱۷۱۷۵_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۴۲_۱۱۱۷۱۷۱_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۴۳_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۰۴۴_۱۱۱۷۱۸۱_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۴۵_۱۱۱۷۱۷۳_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۴۸_۱۱۱۷۱۶۸_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۴۹_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۱۴۷_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۱۵۳_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۱۵۴_۱٫pdf                
unknown _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_...  
unknown _۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_۱۲۲۲۱۴۹_...  

 

unknown ۱۲۲۱۰۲۳٫pdf                   
unknown _۱۱۱۱۰۱۹_۱۱۱۱۳۰۸_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۱۹_۱۱۱۱۳۰۸_۴٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۸۵_۱۱۱۱۱۰۰_...  
unknown _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۸۵_۱۱۱۱۱۰۰_...  
unknown _۱۱۱۱۰۳۲_۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_...  
unknown _۱۱۱۱۰۳۳_۱۱۱۱۰۹۰_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۳۶_۱۱۱۱۰۹۴_۱۱۱۱۱۰۱_...  
unknown _۱۱۱۱۰۳۸_۱۱۱۱۰۸۷_۱۱۱۱۲۸۶_...  
unknown _۱۱۱۱۰۴۰_۱۱۱۱۳۲۰_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۴۱_۱۱۱۱۰۸۸_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۴۳_۱۱۱۱۰۸۹_۱۱۱۱۱۰۶_...  
unknown _۱۱۱۱۰۵۲_۱۱۱۱۳۲۶_۱۱۱۷۰۳۹_...  
unknown _۱۱۱۱۰۵۳_۱۱۱۷۰۲۹_۱۱۱۷۱۵۶_...  
unknown _۱۱۱۱۰۷۲_۱۱۱۵۰۲۲_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۱۰۷۷_۱۱۱۷۰۳۵_۱۱۱۷۱۵۸_...    
unknown _۱۱۱۱۰۸۶_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۱۳۰۷_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۱۳۰۹_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۳۲۵۶_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۵۰۲۰_۱۱۱۵۰۲۱_۱۵۱۱۰۱۸_...  
unknown _۱۱۱۷۰۲۲_۱۱۱۷۰۳۲_۱۱۱۷۱۵۷_...  
unknown _۱۱۱۷۰۲۶_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۰۲۷_۱٫pdf                 
unknown _۱۱۱۷۰۲۸_۱۱۱۷۱۶۰_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۳۰_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۰۳۳_۱۱۱۷۱۶۵_۱٫pdf         
unknown _۱۱۱۷۰۳۴_۱۱۱۷۱۶۷_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۳۶_۱۱۱۷۱۶۳_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۳۸_۱۱۱۷۱۷۵_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۴۲_۱۱۱۷۱۷۱_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۴۳_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۰۴۴_۱۱۱۷۱۸۱_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۴۵_۱۱۱۷۱۷۳_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۴۸_۱۱۱۷۱۶۸_۱٫pdf        
unknown _۱۱۱۷۰۴۹_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۱۴۷_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۱۵۳_۱٫pdf                
unknown _۱۱۱۷۱۵۴_۱٫pdf                
unknown _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_...  
unknown _۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_۱۲۲۲۱۴۹_...  

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *