خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۰-۹۱ پیام نور

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۰-۹۱ پیام نور


مرتب شده بر اساس کد درس

 

[ ] ۱۱۱۱۰۰۲-۱۱۱۱۳۰۰٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۱۱۱۰۰۳-۱۱۱۱۳۰۱٫pdf ۱٫۸M
[ ] ۱۱۱۶۰۰۱-۱۲۱۶۳۷۹٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۱۱۶۰۰۲٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۱۱۷۰۰۳ ۱۲۱۶۰۱۲٫pdf ۵٫۶M
[ ] ۱۱۱۷۱۴۶٫pdf ۶۰۱K
[ ] ۱۲۱۲۰۰۳-۱۲۱۲۰۰۷٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۲۰۰۶-۱۲۱۲۰۰۹-۱۲۱۶۴۸۹٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۰۲٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۰۳-۱۲۱۶۳۸۲-۱۲۱۶۰۶۲٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۰۵٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۰۶٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۰۷٫pdf ۱٫۶M
[ ] ۱۲۱۶۰۱۰٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۱۱-۱۲۱۶۰۴۴-۱۲۱۶۳۸۴٫pdf ۱٫۶M
[ ] ۱۲۱۶۰۱۴٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۰۱۶-۱۲۲۲۲۲۱٫pdf ۱٫۶M
[ ] ۱۲۱۶۰۱۹٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۰۲۰٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۲۲_۱۲۱۶۴۴۸٫pdf ۲۰۳K
[ ] ۱۲۱۶۰۲۴٫pdf ۲۰۴K
[ ] ۱۲۱۶۰۲۵-۱۲۱۶۴۴۳-۱۲۲۲۲۲۰٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۲۶- ۱۲۱۶۴۱۰- ۱۲۱۶۰۶۸٫pdf ۱٫۶M
[ ] ۱۲۱۶۰۲۷-۱۲۱۶۴۲۹٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۰۲۸-۱۲۱۶۴۵۱٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۳۰-۱۲۲۲۲۱۷٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۳۱-۱۲۱۶۰۷۲-۱۲۱۶۴۱۳٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۳۲٫pdf ۱٫۶M
[ ] ۱۲۱۶۰۳۳٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۳۵٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۰۳۶٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۳۷٫pdf ۱۸۹K
[ ] ۱۲۱۶۰۳۹- ۱۲۱۶۴۴۷٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۰۴۰ ۱۲۱۶۱۱۴ ۱۲۱۶۴۶۴٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۴۲-۱۲۱۸۰۱۲-۱۲۱۶۰۰۴٫pdf ۱٫۹M
[ ] ۱۲۱۶۰۴۶٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۴۷٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۰۵۰٫pdf ۲۱۳K
[ ] ۱۲۱۶۰۵۳٫pdf ۲۰۷K
[ ] ۱۲۱۶۰۵۴٫pdf ۱٫۶M
[ ] ۱۲۱۶۰۵۵-۱۲۱۶۴۴۵٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۰۵۶٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۵۷-۱۸۱۳۰۱۲-۱۲۱۶۳۸۹٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۵۸٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۶۱٫pdf ۲۰۲K
[ ] ۱۲۱۶۰۶۳٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۶۵-۱۲۱۶۴۰۶٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۶۶٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۶۷٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۶۹٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۷۰-۱۲۱۶۴۸۲٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۷۱٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۷۳٫pdf ۲۰۰K
[ ] ۱۲۱۶۰۷۴-۱۲۱۶۳۹۰٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۰۷۵٫pdf ۲۰۷K
[ ] ۱۲۱۶۰۷۶_۱۲۱۶۴۳۱٫pdf ۲۱۴K
[ ] ۱۲۱۶۰۷۷-۱۲۱۶۴۰۴٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۷۸٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۷۹٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۰۸۰٫pdf ۲۰۹K
[ ] ۱۲۱۶۰۸۲٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۸۳٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۰۸۴-۱۲۱۶۴۲۸٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۸۸٫pdf ۱٫۹M
[ ] ۱۲۱۶۰۸۹-۱۲۱۶۴۴۰٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۰۹۰٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۰۹۱٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۰۹۶-۱۵۱۱۰۱۷-۱۱۱۵۰۰۲-۱۲۱۶۳۶۰٫pdf ۲۶۶K
[ ] ۱۲۱۶۰۹۸-۱۲۱۶۴۸۵-۱۲۱۶۴۶۵٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۱۰۰٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۱۰۳٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۱۰۴-۱۲۱۶۰۸۱-۱۲۱۶۴۲۳-۱۲۱۶۴۵۰٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۱۰۶٫pdf ۲۰۹K
[ ] ۱۲۱۶۱۰۷-۱۲۱۶۳۹۳٫pdf ۱٫۴M
[ ] ۱۲۱۶۱۰۸٫pdf ۱۸۰K
[ ] ۱۲۱۶۱۱۰٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۱۱۱-۱۲۱۶۰۱۳-۱۲۱۶۴۷۶٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۱۱۳-۱۲۱۶۴۷۱٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۱۱۶٫pdf ۱٫۶M
[ ] ۱۲۱۶۱۱۷٫pdf ۲۰۷K
[ ] ۱۲۱۶۱۱۸٫pdf ۸۴۸K
[ ] ۱۲۱۶۱۱۹-۱۲۱۶۰۲۱-۱۲۱۶۰۹۲-۱۲۱۶۴۰۲-۱۲۴۰۰۲۷٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۱۲۰٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۱۲۲٫pdf ۱۹۹K
[ ] ۱۲۱۶۱۲۵٫pdf ۱۹۸K
[ ] ۱۲۱۶۱۲۶٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۱۳۲٫pdf ۲۰۲K
[ ] ۱۲۱۶۳۶۴٫pdf ۲۲۸K
[ ] ۱۲۱۶۳۷۶٫pdf ۱۹۹K
[ ] ۱۲۱۶۳۷۸-۱۲۱۶۰۶۴٫pdf ۱٫۴M
[ ] ۱۲۱۶۳۸۰٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۳۸۱-۱۲۱۶۱۰۱-۱۲۱۱۳۲۱٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۳۹۱٫pdf ۲۱۴K
[ ] ۱۲۱۶۳۹۲٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۳۹۴٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۳۹۵٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۳۹۹٫pdf ۱۹۴K
[ ] ۱۲۱۶۴۰۰٫pdf ۲۴۱K
[ ] ۱۲۱۶۴۰۱٫pdf ۲۰۶K
[ ] ۱۲۱۶۴۰۵٫pdf ۱٫۷M
[ ] ۱۲۱۶۴۰۷٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۴۰۸٫pdf ۱٫۶M
[ ] ۱۲۱۶۴۰۹ -۱٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۴۰۹-۲٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۴۱۱٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۴۱۲-۱۲۱۶۰۱۷٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۴۱۵٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۴۱۶٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۴۱۷٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۴۲۰٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۴۲۲٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۴۲۵٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۴۲۶٫pdf ۱٫۲M
[ ] ۱۲۱۶۴۲۷٫pdf ۱۹۸K
[ ] ۱۲۱۶۴۳۲٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۱۶۴۳۴-۱۲۱۶۰۸۶٫pdf ۱٫۸M
[ ] ۱۲۱۶۴۳۷٫pdf ۱۶۱K
[ ] ۱۲۱۶۴۳۸٫pdf ۳٫۴M
[ ] ۱۲۱۶۴۳۹٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۴۴۴-۱۸۱۳۰۱۵٫pdf ۱٫۸M
[ ] ۱۲۱۶۴۴۶٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۴۴۹٫pdf ۲۲۸K
[ ] ۱۲۱۶۴۵۲٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۴۵۳٫pdf ۱٫۵M
[ ] ۱۲۱۶۴۸۶٫pdf ۱۷۷K
[ ] ۱۲۱۶۴۸۸٫pdf ۱٫۶M
[ ] ۱۲۱۶۴۹۰٫pdf ۱٫۱M
[ ] ۱۲۲۰۵۸۹٫pdf ۲۱۵K
[ ] ۱۲۱۶۰۴۱۱-۱۲۱۶۳۸۳٫pdf ۱٫۲M

 

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۲ (به زودی)

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۲

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا تابستان ۹۲ (به زودی)

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۱

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۱

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا تابستان ۹۱

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۰

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۰

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا تابستان۹۰

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۸۹

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۸۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *