نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۹۰-۸۹

برای دریافت پاسخنامه ها لطفا به انجمن سایت مراجعه فرمائید و یا بر روی این لینک کلیک کنید .
نام درس

شماره درس

دانلود سوال

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

۱۱۱۱۰۰۵-۱۱۱۱۰۱۲-۱۱۱۱۰۱۴-۱۱۱۱۱۱۷-۱۱۱۱۰۰۴-۱۱۱۱۰۰۹-۱۱۱۲۱۶۶

دانلود سوال

معادلات دیفرانسیل

۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۰۳۶-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۱۱۰

دانلود سوال

فیزیولوژی عمومی

۱۱۱۲۰۰۱-۱۱۱۲۰۰۲-۱۱۱۲۰۰۳

دانلود سوال

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

۱۱۱۵۰۰۷-۱۲۱۸۲۵۹

دانلود سوال

جمعیت و تنظیم خانواده

۱۱۱۸۰۳۴

دانلود سوال

جمعیت و تنظیم خانواده

۱۱۱۸۰۳۵

دانلود سوال

تحقیق در عملیات ۱

۱۱۲۲۰۰۱-۱۲۱۸۱۱۵

دانلود سوال

زبان تخصصی- مطالعه مطون علوم اجتماعی ۱

۱۲۱۲۰۰۱-۱۲۲۲۱۸۰-۱۲۲۲۱۵۸-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی- مطالعه مطون علوم اجتماعی ۲

۱۲۱۲۰۰۲-۱۲۲۲۱۶۳-۱۲۲۲۱۹۸-۱Q

دانلود سوال

متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۲

۱۲۱۲۰۰۷-۱۲۱۲۰۰۳-۱Q

دانلود سوال

زبان دوم فرانسه ۲

۱۲۱۲۰۰۹-۱۲۱۸۲۶۲

دانلود سوال

زبان دوم فرانسه ۱

۱۲۱۲۰۱۶-۱۲۱۲۰۰۸

دانلود سوال

متون روانشناسی به زبان خارجه ۱

۱۲۱۲۰۱۸-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی ۱

۱۲۱۲۰۲۲-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی ۳

۱۲۱۲۰۲۴-۱۲۱۲۰۳۵-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی ۴

۱۲۱۲۰۲۵

دانلود سوال

زبان تخصصی ۲

۱۲۱۲۰۳۴-۱۲۱۲۰۲۳-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی مدیریت صنعتی

۱۲۱۲۰۳۷-۱Q

دانلود سوال

متون سیاسی به زبان خارجه ۲

۱۲۱۲۰۳۹

دانلود سوال

متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی

۱۲۱۲۰۴۰

دانلود سوال

متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی

۱۲۱۲۰۴۱-۱۲۱۲۰۲۰

دانلود سوال

زبان تخصصی پیس دبستانی و بستانی

۱۲۱۲۰۴۲-۱۲۱۲۰۴۳-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی مشاوره

۱۲۱۲۰۴۴

دانلود سوال

متون اختصاصی انگلیسی ۱

۱۲۱۲۱۵۴-۱۷۱۲۱۶۳-۱Q

دانلود سوال

متون اختصاصی انگلیسی ۲

۱۲۱۲۱۵۵-۱۷۱۲۱۷۰

دانلود سوال

متون خارجی تخصصی ۲

۱۲۱۲۱۵۹

دانلود سوال

زبان تخصصی

۱۲۱۲۱۶۰

دانلود سوال

متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی

۱۲۱۲۱۶۵-۱۲۲۵۰۰۹

دانلود سوال

زبان تخصصی ۴

۱۲۱۲۱۶۷-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی ۲

۱۲۱۲۱۶۸

دانلود سوال

زبان تخصصی ۳

۱۲۱۲۱۶۹-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

۱۲۱۲۱۷۴

دانلود سوال

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

۱۲۱۲۱۷۴-a

دانلود سوال

زبان تخصصی ۲

۱۲۱۲۱۷۶-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی ۲

۱۲۱۲۱۷۶-۱Q-a

دانلود سوال

متون حقوقی ۱ به زبان خارجه

۱۲۱۲۱۷۷

دانلود سوال

متون حقوقی ۲ به زبان خارجه

۱۲۱۲۱۷۸

دانلود سوال

متون حقوقی ۲ زبان خارجه نخصصی

۱۲۱۲۱۷۸-a

دانلود سوال

زبان خارجه ۲

۱۲۱۲۲۰۶-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی

۱۲۱۲۲۱۳

دانلود سوال

زبان خارجه

۱۲۱۲۲۴۹

دانلود سوال

زبان خارجه

۱۲۱۲۲۵۵

دانلود سوال

زبان خارجه

۱۲۱۲۲۵۵-۱Q

دانلود سوال

زبان خارجه

۱۲۱۲۲۵۶-۱۲۱۲۲۷۰-۱Q

دانلود سوال

فارسی عمومی

۱۲۱۳۲۱۶-۱۲۱۳۲۱۰

دانلود سوال

اصول حسابداری ۱

۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۹۲

دانلود سوال

مدیریت مالی ۱

۱۲۱۴۰۷۰-۱۲۳۵۰۰۴-۱۲۱۸۰۶۹-۱Q-a

دانلود سوال

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

۱۲۱۴۰۷۹

دانلود سوال

روانشناسی سیاسی

۱۲۱۷۰۹۱

دانلود سوال

روانشناسی کار

۱۲۱۷۱۴۷

دانلود سوال

شناخت روحیات ملل

۱۲۱۸۰۰۸

دانلود سوال

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

۱۲۱۸۰۲۵-۱Q

دانلود سوال

مبانی مدیریت دولتی ۱

۱۲۱۸۰۲۷

دانلود سوال

تحقیق در عملیات ۱

۱۲۱۸۰۲۸-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۲۶۸-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۴۰۴۶

دانلود سوال

روش تحقیق در مدیریت

۱۲۱۸۰۲۹-۱۲۲۱۰۳۵-۱۲۱۸۱۲۱-۱۲۲۱۰۶۸-۱۲۱۸۰۰۶-۱۲۱۸۰۹۲-۱۲۱۸۰۶۸ (۱)

دانلود سوال

روش تحقیق در مدیریت

۱۲۱۸۰۲۹-۱۲۲۱۰۳۵-۱۲۱۸۱۲۱-۱۲۲۱۰۶۸-۱۲۱۸۰۰۶-۱۲۱۸۰۹۲۱۲۱۸۰۶۸ (۱)

دانلود سوال

روش تحقیق در مدیریت

۱۲۱۸۰۲۹-۱۲۲۱۰۳۵-۱۲۱۸۱۲۱-۱۲۲۱۰۶۸-۱۲۱۸۰۰۶-۱۲۱۸۰۹۲۱۲۱۸۰۶۸ (۱)-a

دانلود سوال

روش تحقیق در مدیریت

۱۲۱۸۰۲۹-۱۲۲۱۰۳۵-۱۲۱۸۱۲۱-۱۲۲۱۰۶۸-۱۲۱۸۰۰۶-۱۲۱۸۰۹۲۱۲۱۸۰۶۸ (۲-۹۰

دانلود سوال

مبانی مدیریت دولتی ۲

۱۲۱۸۰۳۰-۱Q

دانلود سوال

رفتار سازمانی

۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۶۷

دانلود سوال

رفتار سازمانی

۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-p1218067

دانلود سوال

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

۱۲۱۸۰۳۳-۱۲۱۸۲۵۷-۱۲۱۸۲۶۷-۱۲۱۸۰۷۱-۱۲۱۸۱۲۴-۱۲۳۵۰۰۱

دانلود سوال

مدیریت منابع انسانی

۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۳۵۰۰۲-۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۱۸۰۷۵-۱۲۱۸۲۶۵-۱۲۱۸۱۰۸

دانلود سوال

سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۲۱۸۰۳۵-۱۲۳۴۰۰۳

دانلود سوال

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

۱۲۱۸۰۳۶-۱۲۳۴۰۰۸

دانلود سوال

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

۱۲۱۸۰۳۷ -۱۲۳۴۰۰۴

دانلود سوال

مدیریت توسعه

۱۲۱۸۰۳۸

دانلود سوال

روابط کار در سازمان

۱۲۱۸۰۳۹

دانلود سوال

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

۱۲۱۸۰۴۰

دانلود سوال

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

۱۲۱۸۰۴۰-۱Q

دانلود سوال

سازماندهی اصلاح و تشکیلات و روش ها

۱۲۱۸۰۴۱

دانلود سوال

مدیریت تحول سازمانی

۱۲۱۸۰۴۲-۱Q

دانلود سوال

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

۱۲۱۸۰۴۳

دانلود سوال

مدیریت تطبیقی

۱۲۱۸۰۴۴

دانلود سوال

حقوق اساسی

۱۲۱۸۰۶۲ – ۱۲۱۸۲۷۳ – ۱۲۲۳۰۰۵ – ۱۲۲۳۰۰۴

دانلود سوال

بازاریابی و مدیریت بازار

۱۲۱۸۰۷۰-۱۲۱۸۲۶۹-۱۲۱۸۱۲۲

دانلود سوال

بررسی اقتصاد طرحهای صنعتی

۱۲۱۸۰۷۶-۱۲۱۸۲۷۱

دانلود سوال

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

۱۲۱۸۰۷۷-۱۲۱۸۲۷۲

دانلود سوال

تحقیق در عملیات ۳

۱۲۱۸۰۸۱

دانلود سوال

کارسنجی

۱۲۱۸۰۸۴-۱۲۱۸۲۷۰

دانلود سوال

پژوهش عملیاتی ۱

۱۲۱۸۰۹۳

دانلود سوال

پژوهش عملیاتی ۲

۱۲۱۸۰۹۴

دانلود سوال

مدیریت کیفیت و بهره وری

۱۲۱۸۱۰۳-۱۲۱۸۱۱۳

دانلود سوال

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۱۲۱۸۱۰۵-۱۲۱۸۱۱۲

دانلود سوال

مدیریت استراتژیک

۱۲۱۸۱۰۹

دانلود سوال

تحقیق در عملیات ۲

۱۲۱۸۱۲۰-۱۲۱۸۰۳۱-۱۲۱۸۰۶۶

دانلود سوال

مدیریت تولید

۱۲۱۸۱۲۶-۱۲۳۸۰۰۸-۱۲۱۸۰۷۲-۱۲۱۸۰۹۵-۱۲۱۴۱۰۶-۱Q

دانلود سوال

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

۱۲۱۸۱۳۲

دانلود سوال

بازاریابی بین الملل

۱۲۱۸۱۴۵-۱۲۱۸۰۷۹

دانلود سوال

تحقیقات بازاریابی

۱۲۱۸۱۴۸

دانلود سوال

تحقیقات بازاریابی

۱۲۱۸۱۴۸-a

دانلود سوال

حقوق بازرگانی بین الملل

۱۲۱۸۱۵۱

دانلود سوال

بازاریابی و مدیریت بازار

۱۲۱۸۱۷۵

دانلود سوال

مدیریت توسعه

۱۲۱۸۱۷۶

دانلود سوال

مدیریت تعاونی ها

۱۲۱۸۱۷۷-۱Q

دانلود سوال

تجارت بین الملل

۱۲۱۸۱۸۱

دانلود سوال

نظام های اداری تطبیقی پیشرفته

۱۲۱۸۱۸۷

دانلود سوال

مدیریت طرحهای توسعه

۱۲۱۸۲۳۴-a

دانلود سوال

مسایل جاری مدیریت

۱۲۱۸۲۳۹

دانلود سوال

حسابداری و حسابرسی دولتی

۱۲۱۸۲۶۰-۱۲۱۴۰۰۷-۱۲۱۴۰۳۲

دانلود سوال

حسابداری و حسابرسی دولتی

۱۲۱۸۲۶۰-۱۲۱۴۰۰۷-۱۲۱۴۰۳۲-a

دانلود سوال

زبان تخصصی ۳

۱۲۱۸۲۶۱-۱Q

دانلود سوال

تاریخ فلسفه اسلامی ۲

۱۲۲۰۱۵۵

دانلود سوال

مبانی و اصول سازمان و مدیریت

۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۰۰۷-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۲۲۱۴۵-۱۲۱۸۰۶۴-۱۲۱۸

دانلود سوال

اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد ۱

۱۲۲۱۰۳۶-۱۲۲۱۰۱۸-۱۲۱۸۰۰۴-۱۲۲۱۰۰۵

دانلود سوال

اصول آموزش و ترویج تعاونی

۱۲۲۲۰۵۱

دانلود سوال

مدیریت تعاونی ها

۱۲۲۲۰۶۵

دانلود سوال

حقوق بازرگانی

۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۱۴۱۰۴

دانلود سوال

تاریخ فرهنگ ایران ۱

۱۲۲۹۰۰۱

دانلود سوال

زبان تخصصی ۱

۱۲۳۴۰۳۱-۱۲۱۲۱۷۵

دانلود سوال

زبان تخصصی ۲

۱۲۳۴۰۳۲

دانلود سوال

مبانی مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۰۳

دانلود سوال

مبانی مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۰۳-taj

دانلود سوال

کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۰۵-۱۱۱۷۰۱۵-۱۱۱۷۰۱۰-۱۱۱۷۰۸۷-۱۱۱۷۰۱۳

دانلود سوال

تجارت بین الملل

۱۲۳۵۰۰۶

دانلود سوال

مدیریت استراتژیک

۱۲۳۵۰۰۷

دانلود سوال

حقوق تجارت

۱۲۳۵۰۰۸

دانلود سوال

حقوق تجارت

۱۲۳۵۰۰۸-taj

دانلود سوال

تحقیق در عملیات

۱۲۳۵۰۱۰

دانلود سوال

مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۱۱

دانلود سوال

تجارت الکترونیک ۱

۱۲۳۵۰۱۲

دانلود سوال

مدیریت اسلامی پیشرفته

۱۲۳۵۰۱۳

دانلود سوال

بازاریابی بین الملل

۱۲۳۵۰۱۴

دانلود سوال

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

۱۲۳۵۰۱۶

دانلود سوال

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۱۲۳۵۰۱۷-۱۲۱۸۱۲۷-۱۲۱۸۰۸۵-۱Q

دانلود سوال

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۱۲۳۵۰۱۷-۱۲۱۸۱۲۷-۱۲۱۸۰۸۵-۱Q-a

دانلود سوال

مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۴۴

دانلود سوال

مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۴۵

دانلود سوال

کارآفرینی

۱۲۳۵۰۴۶-۱۲۲۲۱۸۸-۱۲۲۲۱۷۶-۱۲۳۴۰۲۷-۱۲۳۴۰۲۹

دانلود سوال

خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی

۱۲۳۵۰۴۷-۱۲۱۷۱۷۴-۱۲۱۷۱۷۳

دانلود سوال

مبانی مدیریت صنعتی

۱۲۳۸۰۰۲

دانلود سوال

تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی

۱۲۳۸۰۱۱-۱Q

دانلود سوال

بهره وری و تجزیه و تحلیل در پخش صنعت

۱۲۳۸۰۱۴-۱۲۱۸۰۸۰

دانلود سوال

 

دانلود سوال

۵ دیدگاه

  1. واقعا عالیه ولی همه نمونه سوالات پاسخ نداره دمت کوک مرسی

  2. پس فارسی و عمومی یاش کوووووووو؟

  3. ممنون .کاش نمونه سوالای نیمسال های جدید رو هم بذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

شارژ 100% رایگان ایرانسل و همراه اول