خانه / نمونه سوالات پيام نور / نمونه سوالات رشته کشاورزی نیمسال اول ۹۵-۹۶ با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته کشاورزی نیمسال اول ۹۵-۹۶ با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۶ رشته کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی در داخل فایل سوال

حروف p و t در کنار نام نیمسال به معنی وجود پاسخنامه تستی و تشریحی درداخل فایل سوال می باشد.

نام درسکد درس
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۰۲۰  
۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95pt۹۶-۱pt 
ریاضی ۱۱۱۱۱۱۱۵
۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱pt 
ریاضیات ۲۱۱۱۱۱۱۶
۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱p
اکولوژی – اکولوژی عمومی۱۱۱۲۰۴۹  
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
فیزیک عمومی۱۱۱۳۱۱۱
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
کاربرد شیمی در کشاورزی۱۱۱۴۰۹۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95pt۹۶-۱
شیمی آلی۱۱۱۴۲۰۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
بیو شیمی عمومی۱۱۱۴۲۰۴
۹۵-۱pt۹۵-۲T95pt۹۶-۱
زمین شناسی – زمین شناسی عمومی۱۱۱۶۱۰۷
۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱
زمین شناسی – گرایش آب۱۱۱۶۳۷۹
۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱
آمار و احتمالات – آمار و احتمالا و کاربرد ان در کشاورزی۱۱۱۷۰۸۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
طرح آزمایشهای دامپروری – طرح آزمایشهای کشاورزی۱۱۲۱۰۰۱
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
آفات و بیماری های گیاهی – مدیریت آفات و بیماری های گیاهی۱۱۲۱۰۰۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
خاکشناسی عمومی۱۱۲۱۰۰۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
زراعت عمومی – علوم زراعی۱۱۲۱۰۰۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
ماشین های کشاورزی۱۱۲۱۰۰۶
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
آشنایی با شیوه خود اشتغالی۱۱۲۱۰۰۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
اصول اقتصاد کشاورزی۱۱۲۱۰۰۹
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
باغبانی عمومی – علوم باغی۱۱۲۱۰۱۰
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
توسعه و کشاورزی پایدار – مبانی کشاورزی پایدار۱۱۲۱۰۱۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
جامعه شناسی روستایی – جامعه شناسی روستایی و عشایری۱۱۲۱۰۱۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
مساحی و نقشه برداری۱۱۲۱۰۱۷
۹۵-۱p۹۵-۲ptT95۹۶-۱pt 
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی۱۱۲۱۰۱۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
اصول حسابداری – حسابداری واحدهای کشاورزی – مدیریت و حسابداری۱۱۲۱۰۲۱
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی۱۱۲۱۰۲۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
روش تحقیق در منابع طبیعی – روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی – مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی۱۱۲۱۰۲۹
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
دامپروری عمومی – علوم دامی۱۱۲۱۰۳۱
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
اقتصاد سنجی۱۱۲۱۰۳۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
اقتصاد کلان ۱ – اقتصاد کلان میانه ۱۱۱۲۱۰۳۶
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲۱۱۲۱۰۳۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
اقتصاد ایران – اقتصاد ایران با تکیه بر روستا۱۱۲۱۰۳۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
گیاه شناسی عمومی۱۱۲۱۰۴۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
اقلیم شناسی – هوا و اقلیم شناسی کشاورزی۱۱۲۱۰۴۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
خاک شناسی عمومی۱۱۲۱۰۴۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
شناخت محیط زیست – شناخت و حمایت محیط زیست۱۱۲۱۰۵۰
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
جنگلداری۱۱۲۱۰۵۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
آبیاری عمومی۱۱۲۱۰۵۸
۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱
مرتعداری۱۱۲۱۰۶۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
آبخیزداری و حفاظت آب و خاک۱۱۲۱۰۶۶  
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
مقدمات تکنولوژی آموزشی۱۲۱۱۰۱۱   
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
زبان تخصصی – متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی۱۲۱۲۱۶۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
آبخیزداری – آبخیزداری و حفاظت آب و خاک۱۲۱۶۱۱۰  
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
بازریابی و مدیریت بازار۱۲۱۸۰۷۰
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
مدیریت توسعه۱۲۱۸۱۷۶
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
تعاون روستایی – مدیریت تعاونیها۱۲۱۸۱۷۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
اقتصاد خرد ۱۱۲۲۱۰۲۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
مدیریت کشاورزی – مدیریت مزرعه – مدیریت واحدهای دامپروری – مدیریت واحدهای زراعی و دامی۱۴۱۱۰۰۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
فیزیک خاک۱۴۱۱۰۲۷
۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱
مکانیک خاک۱۴۱۱۰۲۹
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
شیمی و حاصلخیزی خاک۱۴۱۱۰۳۱
۹۵-۱۹۵-۲T95p۹۶-۱
رابطه آب و خاک و گیاه۱۴۱۱۰۳۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
پیدایش و رده بندی خاکها۱۴۱۱۰۳۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
ارزیابی اراضی۱۴۱۱۰۴۲
۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱
بیولوژی خاک۱۴۱۱۰۴۹
۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱
اکولوژی عمومی۱۴۱۱۰۵۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
اصلاح دام – اصلاح نژاد دام و طیور۱۴۱۱۰۵۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
طرح آزمایشهای دامپیروری – طرح آزمایشهای کشاورزی۱۴۱۱۰۵۹
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
خوراک ها و جیره نویسی۱۴۱۱۰۶۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
بهداشت و بیماری های دام و طیور۱۴۱۱۰۷۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
فیزیولوژی گیاهان زراعی۱۴۱۱۰۷۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
پرورش گاوهای شیری – گاوداری۱۴۱۱۰۷۹
۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱
پرورش زنبور عسل۱۴۱۱۰۸۰
۹۵-۱۹۵-۲pT95p۹۶-۱
پرورش آبزیان – ماهی و میگو۱۴۱۱۰۸۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
آفات انباری۱۴۱۱۰۸۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
اصول اصلاح نباتات۱۴۱۱۰۸۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
رابطه آب و خاک و گیاه۱۴۱۱۰۸۶
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
زراعت غلات۱۴۱۱۰۸۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
دیم کاری۱۴۱۱۰۹۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
سم شناسی۱۴۱۱۰۹۴
۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱
بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها۱۴۱۱۰۹۶
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
زراعت گیاهان و علوفه ای و صنعتی۱۴۱۱۰۹۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
فیزیولوژی بعد از برداشت۱۴۱۱۰۹۹
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
ازدیاد نباتات۱۴۱۱۱۰۰
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
کنترل و گواهی بذر۱۴۱۱۱۰۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
آفات مهم گیاهی و کنترل آنها۱۴۱۱۱۰۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
سبزیکاری و گل کاری۱۴۱۱۱۰۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
قارچ ، ویروس ، نماتدوپروکاریوتهای بیماری زا۱۴۱۱۱۰۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
مدیریت تولیدات روستایی۱۴۱۱۱۷۴
۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱
صنایع روستایی۱۴۱۱۱۷۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
کانالهای آبرسانی۱۴۱۱۱۸۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
معادلات دیفرانسیل۱۴۱۱۱۹۳  
۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95pt۹۶-۱pt 
خاکهای شور و سدیمی۱۴۱۱۲۳۲
۹۵-۱t۹۵-۲T95pt۹۶-۱
طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور۱۴۱۱۲۳۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
تشریح و رده بندی گیاهی۱۴۱۱۲۳۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز۱۴۱۱۲۳۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری۱۴۱۱۲۴۰
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
آشنایی با کامپیوتر۱۴۱۱۲۵۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
اصول آموزش کشاورزی۱۴۱۱۳۳۳
۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱p
آبیاری عمومی۱۴۱۱۳۳۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
علف های هرز و کنترل آنها۱۴۱۱۳۵۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
تشریح و مورفولوژی کیاهی۱۱۱۲۰۰۸  
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *