خانه / نمونه سوالات کارشناسی ارشد / دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا کارشناسی ارشد با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا کارشناسی ارشد با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا تمام گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

آخرین نیمسال ترم اول نیسمال ۹۶ به مجموعه اضافه شد . 

لینک دانلود بعد از پرداخت به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد.

نام درسکد درسنیمسال موجوددانلود
کاربرد کامپیوتر در جغرافیا۱۱۱۵۰۰۲
-۱۲۱۶۰۹۶
-۱۵۱۱۰۱۷
-۱۲۱۶۳۶۰
۹۰-۱ با پاسخنامه تستی
۹۰-۲
۹۱-۱ با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۳-۱ با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
استفاده از کامپیوتر در برنامه ریزی روستایی۱۲۱۶۲۸۴۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
800 تومان – خرید
اقتصاد فضا۱۲۱۶۲۶۹۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
800 تومان – خرید
انسان و محیط زیست۱۲۱۶۲۷۰
– ۱۲۱۶۳۴۶
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
800 تومان – خرید
برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ۱۲۱۶۲۸۰۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
800 تومان – خرید
برنامه ریزی کشاورزی با تاکید بر ایران۱۲۱۶۲۸۱۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستیت
۹۳-۲
۹۴-۱
800 تومان – خرید
جغرافیا رابطه شهر و روستا در ایران۱۲۱۶۲۷۶۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیا شهری پیشرفته ۱۲۱۶۳۰۷
– ۱۲۱۶۲۷۱
۹۰-۱
۹۱-۱
۹-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲
800 تومان – خرید
در آمدی بر سیستم های اطلاعات GIS۱۲۱۶۰۲۱
-۱۲۱۶۰۹۲
-۱۲۱۶۱۱۹
-۱۲۱۶۴۰۲
-۱۲۴۰۰۲۷
-۱۴۱۲۰۲۰
-۱۸۱۳۰۰۹
-۱۸۱۳۰۶۵
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲p
۹۲-۲p
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
دیدگاهها و نظریه های توسعه روستایی۱۲۱۶۲۷۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
روش تحقیق در جغرافیا۱۱۱۷۱۲۴-
۱۲۱۲۲۲۲-
۱۲۱۲۳۲۷-
۱۲۱۶۲۷۴-
۱۲۱۶۳۵۰
-۱۲۱۶۶۳۷
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
روش های تحلیل جمعیت ۱۲۱۶۴۲۱
-۱۲۲۲۰۱۶
-۱۲۲۲۰۶۱
-۱۲۲۲۱۶۴
-۱۲۲۲۱۸۱
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی آب و هوا شناسی ۱۱۲۱۶۳۸۰۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی اقلیم شناسی ۱۲۱۶۰۴۹۸۹-۱- با پاسخنامه تستی
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی
۸۹-۳- با پاسخنامه تستی
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
متون تحصصی جغرافیای روستایی ۱۲۱۲۲۱۱۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
800 تومان – خرید
مدیریت روستایی۱۲۱۶۲۹۸۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
800 تومان – خرید
مکتب های جغرافیایی۱۲۱۶۲۸۹
-۱۲۱۶۳۰۶
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
نقشه خوانی – نقشه های توپوگرافی۱۲۱۶۰۰۴
-۱۲۱۶۰۴۲
-۱۲۱۶۳۸۵
۹۰-۱- با پاسخنامه تستیت
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
کاربرد آمار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی GIS ۱۲۱۶۲۷۹
-۱۲۱۶۳۱۷
-۱۲۱۶۵۴۵
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اصول و روشهای برنامه ریزی مجتمع های زیستی۱۲۱۶۳۱۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای گرایش شهری۱۲۱۶۳۰۵-
۱۲۱۶۵۴۴
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
اقتصاد شهری پیشرفته ۱۲۱۶۵۰۲۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی شهرهای جدید۱۲۱۶۳۱۳۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری۱۲۱۶۳۱۶۹۰-۱ت
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
تحلیل جمعیت در برنامه ریزی شهری۱۲۱۶۳۱۴۹۰-۱ت
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای۱۲۱۶۳۱۵۹۰-۱ت
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیای طبیعی شهر۱۲۱۶۳۱۱۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیای طبیعی شهر ( ژئومورفولوژی)۱۲۱۶۳۰۹۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در ایران۱۲۱۶۳۱۰۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲
800 تومان – خرید
مبانی جغرافیای شهری۱۲۱۶۰۵۷-
۱۲۱۶۳۸۹
-۱۸۱۳۰۱۲
۸۹-۱- با پاسخنامه تستی
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی
۸۹-۳- با پاسخنامه تستی
۹۰-۱- با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ج
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
متون تحخصصی جغرافیای شهری۱۲۱۶۳۰۸۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مطالعات شهری ۱۲۱۶۵۰۳۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
آب و هواشناسی دینامیکی۱۲۱۶۱۰۹
-۱۲۱۶۴۸۸
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اقلیم و بحران های محیطی۱۲۱۶۳۵۶
-۱۲۱۶۶۶۹
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اکوسیستم های محیطی۱۲۱۶۳۴۸۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
800 تومان – خرید
برنامه ریزی محیطی۱۲۱۶۳۵۴
-۱۲۱۶۵۱۱
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
روش های اقلیم شناسی و تهیه و تفسیر نقشه های اقلیمی۱۲۱۶۳۴۹۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۵۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی ژئومورفولوژی  ۱ ساختمانی۱۲۱۶۰۵۳۸۹-۱- با پاسخنامه تستی
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی
۸۹-۳- با پاسخنامه تستی
۹۰-۱
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۲-۳
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
متون تخصصی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی۱۲۱۶۳۴۷۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
800 تومان – خرید
میکروکلیماتولوژی پیشرفته۱۲۱۶۳۵۳۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
نواحی اقلیمی ایران و نواحی محیطی آن۱۲۱۶۳۵۵۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
هیدرولوژی آبهای سطحی۱۲۱۶۳۵۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
واحد های ژئومورفولوژی ایران۱۲۱۶۳۵۸۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
کاربرد آمار و اطلاعات در اقلیم شناسی۱۲۱۶۳۷۶۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی۱۲۱۶۳۵۷۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
کاربرد سیستم های اطلاعاتی در مطالعات GIS۱۲۱۶۳۵۱۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اصول و روش های برنامه ریزی روستایی۱۲۱۶۰۸۰
-۱۲۱۶۴۱۸
-۱۲۲۲۲۰۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲
۹۶-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اقتصاد خرد و کلان و برنامه ریزی روستایی۱۲۱۶۵۷۲۹۳-۲
800 تومان – خرید
برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران۱۲۱۶۵۵۰
-۱۲۱۶۶۰۱
۹۳-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی۱۲۱۶۵۴۲۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
تحلیل فضای روابط شهر و روستایی۱۲۱۶۵۴۴۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی۱۲۱۶۵۴۳۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای۱۲۱۶۴۲۵۹۱-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی۱۲۱۶۵۳۸
-۱۲۱۶۵۳۹
-۱۲۱۶۶۳۳
۹۳-۲
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۳ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی و شهری۱۲۱۶۵۴۶
-۱۲۱۶۵۷۰
-۱۲۱۶۶۷۰
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران۱۲۱۶۵۶۵
-۱۲۱۶۶۰۰
-۱۲۱۶۶۰۴
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
فناوری های جغرافیایی RS,GIS در برنامه ریزی روستایی۱۲۱۶۵۷۱۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی جغرافیای روستایی۱۲۱۶۰۶۴
-۱۲۱۶۳۷۸
۹۰-۱
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۰-۳- با پاسخنامه تستی
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مکاتب و بنیانهای نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی۱۲۱۶۵۴۰۹۳-۲
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
ژئومورفولوژی اقلیمی۱۲۱۶۰۹۸
-۱۲۱۶۴۶۵
-۱۲۱۶۴۸۵
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی مکان یابی استقرارگاه های روستایی۱۲۱۶۵۷۸۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری با تاکید بر ایران۱۲۱۶۵۸۷۹۳-۲
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی۱۲۱۶۵۹۵۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
مدیریت و توسعه پایدار کالبدی – فضایی و اکولوژیک۱۲۱۶۵۹۴۹۴-۱
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
اقتصاد زمین و مسکن شهری۱۲۱۶۵۶۸۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی بافتهای فرسوده و مساله دار شهری در ایران۱۲۱۶۵۶۴
-۱۲۱۶۵۹۹
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری۱۲۱۶۵۴۹۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
رایگان – خرید
سکونتگاههای غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه۱۲۱۶۵۶۷۹۳-۲
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
سیاستهای فضایی در برنامه ریزی شهری۱۲۱۶۵۳۶۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی۱۲۱۶۵۳۵۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا۱۲۱۶۵۳۴۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
کاربرد آمار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری۱۲۱۶۶۰۵۹۴-۱
۹۵-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
ارزیابی پیامدهای طرح های بهسازی و نوسازی شهری۱۲۱۶۵۴۲۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
نظریه ها و رویکردها و تجارب بهسازی و نوسازی شهری۱۲۱۶۵۶۰۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی برنامه های توسعه شهری۱۲۱۶۵۵۱۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
توان های محیطی در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری۱۲۱۶۵۴۸۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
حقوق و قوانین شهری و منطقه ای در ایران۱۲۱۶۵۵۵
-۱۲۱۶۶۰۲
۹۴-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
دیدگاههای برنامه ریزی محیط زیست شهری۱۲۱۶۵۴۷۹۳-۲
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید۱۲۱۶۵۵۶۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اصول مفاهیم و نظریه های ژئوپلیتیک۱۲۱۶۶۳۴۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیای انتخابات۱۲۱۶۶۴۰۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیای سیاسی ایران۱۲۱۶۶۴۵۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیای شهر ها و دیپلماسی شهرها۱۲۱۶۶۴۳۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
ژئوپلیتیک شهری۱۲۱۶۶۴۴۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
سیاست و فضا۱۲۱۶۳۹۹۹۰-۱
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی جغرافیا سیاسی۱۲۱۶۴۰۷۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی۱۲۱۶۶۳۵۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید

 

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *