خانه / نمونه سوالات کارشناسی ارشد / رشته آب و هواشناسی / دانلود نمونه سوالات رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور  مقطع کارشناسی ارشده همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

کلیه سوالات به همراه پاسخنامه در داخل یک فایل به صورت دفترچه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور جمع آوری شده است .

نمونه سوالات رشته آب و هواشناسی نیمسال دوم ۹۵-۹۶ و تابستان ۹۶ به مجموعه اضافه شد .

در صورتی که می خواهید بیش از یک نمونه سوالات را دانلود کنید ابتدا بر روی دکمه خرید مقابل هر یک از سوالات مد نظر کلیک کنید سپس در آخر بر روی دکمه پرداخت سوالات انتخابی کلیک کنید تا به سبد خرید هدایت شوید.

نام درس کد درسنیمسال های موجود دانلود
آب و هوای ایران ۱۲۱۶۰۵۹-۱۲۱۶۴۱۴۸۹-۱
۸۹-۲
۸۹-۳
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳- با پاسخنامه تستی
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
آلودگی هوا و جزیره حرارتی۱۲۱۶۵۲۷۹۳-۲
800 تومان – خرید
پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا۱۲۱۶۴۷۵۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
تغییر اقلیم و کشاورزی ۱۲۱۶۵۳۲۹۳-۲
۹۴-۱
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
روش تحقیق در آب و هواشناسی۱۲۱۶۵۰۸ – ۱۲۱۶۵۴۶۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی۱۲۱۶۵۱۳۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
زبان تخصصی۱۲۱۶۵۳۳۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۲
800 تومان – خرید
طراحی اقلیم شهری ۱۲۱۶۵۲۸۹۳-۲
800 تومان – خرید
مبانی آب و هواشناسی ۱۱۲۱۶۳۸۰۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک۱۲۱۶۵۰۹۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
مبانی آب و هواشناسی ۲۱۲۱۶۴۰۱۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS۱۲۱۶۴۰۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
مخاطرات آب و هوا شناسی۱۲۱۶۵۲۹۹۳-۲
800 تومان – خرید
مدیریت برنامه ریزی محیطی۱۲۱۶۵۱۱۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
میکروکلیمای شهر ۱۲۱۶۵۳۰۹۳-۲
800 تومان – خرید
نقشه و نمودارهای اقلیمی۱۲۱۶۴۸۳۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
هیدرولوژی پیشرفته ۱۲۱۶۵۱۰۹۳-۲
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
کارگاه برنامه نویشی و نرم افزار های آب و هواشناسی۱۲۱۶۵۱۵۹۳-۱
۹۴-۱
۹۴-۲
800 تومان – خرید
آب و هواشناسی شهری۱۲۱۶۵۱۶۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
آب و هواشناسی معماری و مدیریت انرژی۱۲۱۶۵۲۱۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
آب و هواشناسی کشاورزی۱۲۱۶۵۱۸۹۳-۲
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
آب و هوای پزشکی ۱۲۱۶۵۲۰۹۳-۲
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
آب و هوای تورسم۱۲۱۶۵۱۹۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
روش های آب و هواشناسی دیرینه ۱۲۱۶۵۲۳۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
سری های زمانی و روشهای آماری آشکارسازی تغییر اقلیم۱۲۱۶۵۲۵۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
شیمی جو و تغییرات آن ۱۲۱۶۵۲۲۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
گرمایش جهانی و پیامدهای آن۱۲۱۶۵۲۴۹۳-۱
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *