خانه / اخبار استان ها / همدان / برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۲-۹۳ مرکز همدان

برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۲-۹۳ مرکز همدان

برنامه کلاس های مرکز همدان

 
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی برق نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی برق قدرت نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی پروژه نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی مدیریت پروژه نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی اجرایی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی مدیریت اجرایی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی صنایع نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی صنایع نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (اطلاعیه مرکز همدان.pdf)اطلاعیه تعیین استاد پروژه وکارورزی رشته های علوم انسانی وهمچنین تغییر برنامه [مرکزهمدان]
دانلود این فایل (مترجمی زبان.pdf)برنامه کلاسی رشته مترجمی زبان نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (حقوق.pdf)برنامه کلاسی رشته حقوق نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته آمار و کاربردها نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته آمار و آمار و کاربردها نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (علوم سیاسی.pdf)برنامه کلاسی رشته علوم سیاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته ریاضی و کاربردها نیمسال اول93-92.pdf)برنامه کلاسی رشت ریاضی و ریاضی و کاربردها نیمسال اول۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته شیمی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته شیمی مقطع کارشناسی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته فناوری اطلاعات نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (نرم.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی نرم افزار نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی نفت نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی نفت نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (کارشناسی ارشد M.B.A.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی ارشدرشتهM.B.A نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (روانشناسی ومشاوره.pdf)برنامه کلاسی رشته روانشناسی ومشاوره نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (علوم تربیتی.pdf)برنامه کلاسی رشته علوم تربیتی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (علوم اجتماعی.pdf)برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته صنایع غذایی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی کشاورزی(صنایع غذایی) نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (92.doc) برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی معماری(مخصوص ورودیهای۹۲ [[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی مکانیک نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی مکانیک نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی عمران نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی عمران نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (مدیریت بازرگانی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (مدیریت جهانگردی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته فیزیک نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته فیزیک نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (تاریخ.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته تاریخ نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (کارشناسی ارشد تاریخ.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی ارشدرشته تاریخ نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته شیمی کارشناسی ارشد نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته شیمی کلیه گرایشها مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته زیست شناسی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته زیست شناسی مقطع کارشناسی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته علوم کشاورزی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی علوم کشاورزی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته اقتصاد کشاورزی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته ترویج کشاورزی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی ترویج کشاورزی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (مدیریت صنعتی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته مدیریت صنعتی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (مدیریت دولتی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته مدیریت دولتی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (علوم اقتصادی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته علوم اقتصادی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (حسابداری.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته حسابداری نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (تربیت بدنی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته تربیت بدنی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (الهیات.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته الهیات نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (ادبیات فارسی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته ادبیات فارسی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (کارشناسی ارشد علوم تربیتی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی ارشدرشته فلسفه تعلیم وتربیت(علوم تربیتی) نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (1392.pdf) برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی شهرسازی(مخصوص ورودیهای۹۲ [[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (92.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی مرمت(مخصوص ورودیهای۹۲ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (91.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی مرمت(مخصوص ورودیهای۹۱ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (90.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی مرمت(مخصوص ورودیهای۹۰ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (1390.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی شهرسازی(مخصوص ورودیهای۹۰ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (1391.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی شهرسازی(مخصوص ورودیهای۹۱ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (معماری91.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی معماری(مخصوص ورودیهای۹۱ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (ورودی90.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی معماری(مخصوص ورودیهای۹۰ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (89.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی معماری(مخصوص ورودیهای۸۹ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (88.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی معماری(مخصوص ورودیهای۸۸ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]

 

۴ دیدگاه

  1. خرابه لینک هاتون

    Administrator پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۳ ۹:۱۳ ب.ظ:

    با سلام
    دوست گرامی چون این برنامه کلاسی مال ۲ ترم پیش هست لینک ها فعال نیستند

  2. برنامه کلاسی مترجمی زبان رو نمیاره

  3. برنامهوکلاسی رشته حقوق چرا اعلام نمیشه??

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *