معماری
          
خانه / اخبار استان ها / همدان / برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۲-۹۳ مرکز همدان

برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۲-۹۳ مرکز همدان

برنامه کلاس های مرکز همدان

 
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی برق نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی برق قدرت نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی پروژه نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی مدیریت پروژه نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی اجرایی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی مدیریت اجرایی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی صنایع نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی صنایع نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (اطلاعیه مرکز همدان.pdf)اطلاعیه تعیین استاد پروژه وکارورزی رشته های علوم انسانی وهمچنین تغییر برنامه [مرکزهمدان]
دانلود این فایل (مترجمی زبان.pdf)برنامه کلاسی رشته مترجمی زبان نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (حقوق.pdf)برنامه کلاسی رشته حقوق نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته آمار و کاربردها نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته آمار و آمار و کاربردها نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (علوم سیاسی.pdf)برنامه کلاسی رشته علوم سیاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته ریاضی و کاربردها نیمسال اول93-92.pdf)برنامه کلاسی رشت ریاضی و ریاضی و کاربردها نیمسال اول۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته شیمی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته شیمی مقطع کارشناسی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته فناوری اطلاعات نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (نرم.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی نرم افزار نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی نفت نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی نفت نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (کارشناسی ارشد M.B.A.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی ارشدرشتهM.B.A نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (روانشناسی ومشاوره.pdf)برنامه کلاسی رشته روانشناسی ومشاوره نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (علوم تربیتی.pdf)برنامه کلاسی رشته علوم تربیتی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (علوم اجتماعی.pdf)برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته صنایع غذایی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی کشاورزی(صنایع غذایی) نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (92.doc) برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی معماری(مخصوص ورودیهای۹۲ [[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی مکانیک نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی مکانیک نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته مهندسی عمران نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی عمران نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (مدیریت بازرگانی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (مدیریت جهانگردی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته فیزیک نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته فیزیک نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (تاریخ.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته تاریخ نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (کارشناسی ارشد تاریخ.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی ارشدرشته تاریخ نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته شیمی کارشناسی ارشد نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته شیمی کلیه گرایشها مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته زیست شناسی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته زیست شناسی مقطع کارشناسی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته علوم کشاورزی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی علوم کشاورزی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته اقتصاد کشاورزی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی رشته ترویج کشاورزی نیمسال اول93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی ترویج کشاورزی نیمسال اول ۹۳-۹۲[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (مدیریت صنعتی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته مدیریت صنعتی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (مدیریت دولتی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته مدیریت دولتی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (علوم اقتصادی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته علوم اقتصادی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (حسابداری.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته حسابداری نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (تربیت بدنی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته تربیت بدنی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (الهیات.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته الهیات نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (ادبیات فارسی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی رشته ادبیات فارسی نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (کارشناسی ارشد علوم تربیتی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی ارشدرشته فلسفه تعلیم وتربیت(علوم تربیتی) نیمسال اول ۹۳-۹۲[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (1392.pdf) برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی شهرسازی(مخصوص ورودیهای۹۲ [[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (92.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی مرمت(مخصوص ورودیهای۹۲ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (91.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی مرمت(مخصوص ورودیهای۹۱ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (90.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی مرمت(مخصوص ورودیهای۹۰ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (1390.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی شهرسازی(مخصوص ورودیهای۹۰ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (1391.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی شهرسازی(مخصوص ورودیهای۹۱ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (معماری91.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی معماری(مخصوص ورودیهای۹۱ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (ورودی90.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی معماری(مخصوص ورودیهای۹۰ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (89.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی معماری(مخصوص ورودیهای۸۹ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (88.pdf)برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲مهندسی معماری(مخصوص ورودیهای۸۸ [دانشگاه پیام نور مرکز همدان]

 


—————————————————————————————————-
کانال تلگرامی اخبار پیام نور

۴ دیدگاه

  1. خرابه لینک هاتون

    Administrator پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۳ ۹:۱۳ ب.ظ:

    با سلام
    دوست گرامی چون این برنامه کلاسی مال ۲ ترم پیش هست لینک ها فعال نیستند

  2. برنامه کلاسی مترجمی زبان رو نمیاره

  3. برنامهوکلاسی رشته حقوق چرا اعلام نمیشه😢😢

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس