خانه / نمونه سوالات پيام نور / نمونه سوالات رشته مدیریت تمام گرایشها نیمسال اول ۹۲-۹۳ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات رشته مدیریت تمام گرایشها نیمسال اول ۹۲-۹۳ دانشگاه پیام نور

سوالات مدیریت به مرور زمان آپدیت خواهد شد صبور باشید

سوالات بر اساس کد درس مرتب سازی شده است

کد درس در بالای ورقه امتحانی و در برگه انتخاب واحد نوشته شده است

برای جستجوی راحتتر کلیدهای Ctrl+F را بر روی صفحه کلید خود فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس مورد نظر خود را نوشته و جستجو کنید.

برای دانلود پاسخنامه ها اینجا کلیک کنید

_۱۲۱۸۰۳۴_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫pdf ۱۱۹ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۲۲۴_۶٫pdf ۱۱۰٫۵ KB Mar/27/2014
_۱۱۲۲۰۰۱_۱۲۱۸۱۱۵_۱٫pdf ۲۳۵ KB Mar/27/2014
_۱۲۳۵۰۱۰_۱٫pdf ۱۸۰٫۱ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf ۱۴۵٫۴ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۶٫pdf ۹۵۷ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_.pdf ۱۵۰٫۸ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱٫pdf ۱۶۴ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۸۰_۱۲۳۸۰۱۴_۱٫pdf ۱۲۶٫۵ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۱۳_۱٫pdf ۱۳۳٫۱ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹٫pdf ۹۵۷ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۲۱۴_۱۲۱۸۲۲۱_۱۲۱۸۲۲۹_۶٫pdf ۱۱۱ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۸۵_۱۲۱۸۱۲۷_۱۲۳۵۰۱۷_۱٫pdf ۱۲۶٫۲ KB Mar/27/2014
_۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_

۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf

۲۱۳٫۱ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۷۱۷۳_۱۲۳۵۰۴۷_۱٫pdf ۱۱۰٫۳ KB Mar/27/2014
_۱۲۳۵۰۰۳_۱٫pdf ۱۱۰ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۱۴۹_۱۲۳۵۰۱۲_۱٫pdf ۱۲۷٫۶ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۱۱۰_۱٫pdf ۱۴۳٫۸ KB Mar/27/2014
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf ۱۵۴٫۶ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۲۰_۱۲۱۸۲۶۴_۱٫pdf ۱۰۱٫۳ KB Mar/27/2014
_۱۲۳۵۰۰۸_۱٫pdf ۱۱۲٫۱ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_۱٫pdf ۱۴۱٫۶ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۶۳_۱۲۱۸۱۱۷_۱٫pdf ۱۳۰٫۲ KB Mar/27/2014
_۱۲۳۸۰۰۲_۱٫pdf ۱۴۱٫۶ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۶۲_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf ۱۱۰٫۸ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۱۱_۱۲۳۹۰۰۱_۱٫pdf ۱۰۳ KB Mar/27/2014
_۱۲۳۵۰۱۴_۱٫pdf ۱۳۲٫۸ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۷۰_۱۲۱۸۱۰۶_۱۲۱۸۱۲۲_۱۲۱۸۲۶۹_۱٫pdf ۱۴۳٫۷ KB Mar/27/2014
_۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲_۱٫pdf ۲۵۶٫۲ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۴۴_۱٫pdf ۱۱۷٫۸ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۱۶_۱۲۱۸۲۶۳_۱٫pdf ۱۳۰٫۱ KB Mar/27/2014
_۱۱۱۷۰۱۰_۱۱۱۷۰۱۳_۱۱۱۷۰۱۵_۱۱۱۷۰۸۷_۱۲۳۵۰۰۵_۱٫pdf ۱۸۶٫۵ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۲۷_۱٫pdf ۱۰۲٫۶ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf ۱۲۱٫۲ KB Mar/27/2014
_۱۲۳۴۰۲۷_۱٫pdf ۱۱۰٫۸ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۷_۱۲۱۸۰۹۹_

۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_.pd.pdf

۱۷۰٫۵ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf ۹۶۲٫۸ KB Mar/27/2014
_۱۲۳۵۰۴۴_۱٫pdf ۱۱۳ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۳۰_۱٫pdf ۹۹٫۹ KB Mar/27/2014
_۱۲۳۵۰۱۳_۱٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۷۸_.pdf ۲۰۰ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱۲۲۱۰۳۴_۱٫pdf ۱۴۹٫۱ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۶۶۶۶۶۶۶۶٫pdf ۹۵۷ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۱۰۵_۱۲۱۸۱۱۲_۱٫pdf ۱۳۱٫۲ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۱٫pdf ۱۰۹٫۵ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_.pdf ۹۶۲٫۸ KB Mar/27/2014
_۱۲۳۵۰۱۱_۱٫pdf ۱۱۳٫۵ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۰۴_۱۲۲۱۰۰۵_۱۲۲۱۰۱۱_۱۲۲۱۰۲۶_۱۲۲۱۰۳۶_۱٫pdf ۱۸۶٫۱ KB Mar/27/2014
_۱۲۳۵۰۱۵_۱٫pdf ۸۹٫۶ KB Mar/27/2014
_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_.pdf ۱۴۸٫۹ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۰۸_۱٫pdf ۸۳ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۶٫pdf ۱۳۶٫۸ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_.pdf ۱۲۱٫۱ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۰۱_۱٫pdf ۱۰۱٫۸ KB Mar/27/2014
_۱۲۲۲۱۷۶_۱۲۲۲۱۸۸_۱۲۳۵۰۴۶_۱٫pdf ۱۱۲٫۱ KB Mar/27/2014
_۱۲۱۸۰۷۸_۱۲۳۸۰۱۵_۱٫pdf ۲۰۰ KB Mar/27/2014


—————————————————————————————————-
کانال تلگرامی اخبار پیام نور

۱۱ دیدگاه

 1. اگر پاسخ سئالات نیز بود بسیار عالی می شد ممنون

 2. سلام
  بازاریابی بین المللی رو پیدا نمیکتم چرا کد چنده توروخدا؟!؟!:-(

 3. چرا سوالات برون مرزی را میزارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟درون مرزی برای ما مهمتر هیت مثلا اصول حسابداری ۲ برون مرزی تستس هست درون مرزی تشریحی

 4. نمونه سوال بهره وری (۱۲۱۸۰۸۰) موجود هست، ولی پاسخنامه ش نیست. اگه ممکنه پاسخنامه ی اونو هم بذارین
  ممنون

 5. با سلام
  من نمونه سوال امتحانات ترمی کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت پیشرفته با کد ۱۲۱۸۲۱۹ را پیدا نمی کنم لطفاً به همراه پاسخ آن را مرحمت نمایید راهنمایی کنید چگونه دریافت کنم

  admin پاسخ در تاريخ خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۳ ۶:۲۴ ب.ظ:

  دوست عزیز این نمونه سوال موجود نمی باشد

 6. سلام من نمونه سوالات آمارواحتمالات را پیدا نمی کنم می شه راهنمایی کنید تورو خدا خیلی اضطراریه

  Administrator پاسخ در تاريخ تیر ۸ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۴ ب.ظ:

  با سلام
  از قسمت نمونه سوالات پیام نور ابتدا نام رشته را پیدا کرده سپس کد درس مورد نظر را سرچ کنید

 7. باسلام.شما که تبلیغ میکنید.نمونه سوال باجواب.پس کو جواباش؟

  Administrator پاسخ در تاريخ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۶:۱۱ ب.ظ:

  سلام؛
  پاسخنامه ها در قسمت انجمن سایت قرار داده شده اند.
  لینک پاسخنامه ها==> http://forum.pnu4u.com/forumdisplay.php?fid=8

 8. سلام کد زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت چنده ؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *