معماری
           
خانه / نمونه سوالات پيام نور / رشته ادبیات فارسی / نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال دوم ۹۲-۹۳

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال دوم ۹۲-۹۳

نام درس دانلود سوال پاسخنامه سایر دوره ها
زبان تخصصی قسمت دوم _۱۲۱۳۰۳۴_۱۲۱۳۲۸۶_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
زبان تخصصی قسم اول _۱۲۱۳۰۳۰_۱۲۱۳۲۸۱_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۲-شاهنامه ۱- نظم ۲ بخش ۱ _۱۲۱۳۰۰۹_۱۲۱۳۲۶۷_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
قواعد عربی ۲ _۱۲۱۳۰۰۶_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
تاریخ ادبیات ۱ پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقی _۱۲۱۳۰۱۳_۱۲۱۳۲۷۱_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
تحقیق در دستور زبان فارسی _۱۲۱۳۱۳۹_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
تفکر و زبان ( درسنامه) _۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت چهارم-مثنوی و معنوی ۲- نظم ۴ بخش ۲- مثنوی ۲ ۱۲۱۳۰۳۵_۱۲۱۳۲۹۷٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت اول-شاعران حوزه ادبی خراسان – نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی _۱۲۱۳۰۰۴_۱۲۱۳۲۷۷_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
تاریخ زبان فارسی _۱۲۱۳۰۲۱_۱۲۱۳۳۰۴_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
زبان و ادبیات فارسی _۱۲۱۳۰۴۲_۱۲۱۳۲۹۹_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نثر ۳متون ادبی- تعلیمی با تاکید بر گلستان _۱۲۱۳۰۴۵_۱۲۱۳۲۷۴_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
  _۱۲۱۳۰۵۲_۱۲۱۳۲۷۶_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی _۱۲۱۳۰۴۳_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی _۱۲۱۳۰۵۰_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
قواعد عربی ۴ _۱۲۱۳۰۲۰_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
  _۱۲۱۳۰۲۳_۱۲۱۳۲۸۵_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت اول: اشعار سنایی _۱۲۱۳۰۴۴_۱۲۱۳۲۹۱_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
قرائت عربی ۴ _۱۲۱۳۰۱۹_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
عروض و قافیه _۱۲۱۳۰۵۹_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۲ فسمت سوم _۱۲۱۳۰۱۷_۱۲۱۳۲۷۰_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
سبک شناسی ۲ نثر _۱۲۱۳۰۴۹_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
روش تحقیق _۱۱۱۲۱۷۷_۱۲۱۱۰۱۹_ پاسخنامه کلیک کنید
قواعد عربی ۳ _۱۲۱۳۰۱۱_۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
سبک شناسی ۱ نظم ۱۲۱۳۰۴۶٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
تاریخ ادبیات ۲ ۱۲۱۳۰۳۲-۱۲۱۳۲۷۹٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۲ قسمت اول ۱۲۱۳۰۰۹-۱۲۱۳۲۶۷٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
آئین نگارش و فنون ساده نویسی -۱۲۱۳۲۴۴-۱۲۱۳۲۶۲٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
آشنایی با علوم قرآنی ۱۲۱۳۰۵۵٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متنون نظم ۴ قسمت چهارم- نظم ۴ بخش ۲ مثنوی ۲ ۱۲۱۳۰۳۵-۱۲۱۳۲۹۷٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
تاریخ ادبیات فارسی ۱ ۱۲۱۳۰۱۳-۱۲۱۳۲۷۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متنو نثر ۵ –نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار ۱۲۱۳۰۱۸-۱۲۱۳۲۷۸٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
سبک شناسی ۲ ۱۲۱۳۰۴۹٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
زبان تخصصی قسمت دوم – زبان خارجه تخصصی ۲ ۱۲۱۳۰۳۴-۱۲۱۳۲۸۶٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
تاریخ زبان فارسی ۱۲۱۳۰۲۱-۱۲۱۳۳۰۴٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت دوم مثنوی های عطار- نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار ۱۲۱۳۰۳۶-۱۲۱۳۲۹۲٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
دستور زبان فارسی ۲ ۱۲۱۳۰۲۶٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
ادبیات معاصر ۲ نثر-جریان شناسی نثر معاصر ایران ۱۲۱۳۰۴۸-۱۲۱۳۳۰۵٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
کلیات نقد ادبی – نقد ادبی ۱۲۱۳۰۳۱-۱۲۱۳۲۹۳٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نثر ۴ متون ادبی – نثر۴ مرصاد العباد ۱۲۱۳۰۵۲-۱۲۱۳۲۷۶٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
ادبیات معاصر ۱ نظم – جریان شناسی شعر معاصر ایران ۱۲۱۳۰۴۲-۱۲۱۳۲۹۹٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت اول –نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی ۱۲۱۳۰۰۴-۱۲۱۳۲۷۷٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
مرجع شناسی و روش تحقیق ۱ ۱۲۱۳۰۲۲-۱۲۱۳۲۶۵٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متنون نثر ۳ تاکید بر گلستان سعدی ۱۲۱۳۰۴۵-۱۲۱۳۲۷۴٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۵ قسمت سوم سبک هندی ۱۲۱۳۰۵۸-۱۲۱۳۳۰۷٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۲ قسمت دوم –شاهنامه ۲ ۱۲۱۳۰۱۶-۱۲۱۳۲۷۲٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
دستور زبان فارسی ۱ ۱۲۱۳۰۱۵٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت سوم نظامی ۱۲۱۳۰۲۷-۱۲۱۳۲۸۳٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
مبانی عرفان و تصوف ۱۲۱۳۰۳۹٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت چهارم ۱۲۱۳۰۲۳-۱۲۱۳۲۸۵٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
زبان تخصصی قسمت اول –زبان تخصصی ۱ ۱۲۱۳۰۳۰-۱۲۱۳۲۸۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
آئین نگارش و ویرایش ۲ ۱۲۱۳۰۱۴-۱۲۱۳۳۰۸٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی ۱۲۱۳۲۸۹-۱۲۲۰۵۲۷٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت اول سنایی ۱۲۱۳۰۴۴-۱۲۱۳۲۹۱٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۵ قسمت ۲ اشعار حافط ۱۲۱۳۰۵۷-۱۲۱۳۳۰۶٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
عروض و قافیه ۱۲۱۳۰۵۹٫pdf پاسخنامه کلیک کنید
متون نظم ۲ قسمت سوم ناصر خسرو ۱۲۱۳۰۱۷-۱۲۱۳۲۷۰٫pdf پاسخنامه کلیک کنید

 


—————————————————————————————————-
کانال تلگرامی اخبار پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس