خانه / نمونه سوالات پيام نور / رشته ادبیات فارسی / نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال دوم ۹۲-۹۳

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال دوم ۹۲-۹۳

نام درسدانلود سوالپاسخنامهسایر دوره ها
زبان تخصصی قسمت دوم_۱۲۱۳۰۳۴_۱۲۱۳۲۸۶_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
زبان تخصصی قسم اول_۱۲۱۳۰۳۰_۱۲۱۳۲۸۱_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۲-شاهنامه ۱- نظم ۲ بخش ۱_۱۲۱۳۰۰۹_۱۲۱۳۲۶۷_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
قواعد عربی ۲_۱۲۱۳۰۰۶_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاریخ ادبیات ۱ پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقی_۱۲۱۳۰۱۳_۱۲۱۳۲۷۱_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تحقیق در دستور زبان فارسی_۱۲۱۳۱۳۹_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تفکر و زبان ( درسنامه)_۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت چهارم-مثنوی و معنوی ۲- نظم ۴ بخش ۲- مثنوی ۲۱۲۱۳۰۳۵_۱۲۱۳۲۹۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت اول-شاعران حوزه ادبی خراسان – نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی_۱۲۱۳۰۰۴_۱۲۱۳۲۷۷_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاریخ زبان فارسی_۱۲۱۳۰۲۱_۱۲۱۳۳۰۴_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
زبان و ادبیات فارسی_۱۲۱۳۰۴۲_۱۲۱۳۲۹۹_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نثر ۳متون ادبی- تعلیمی با تاکید بر گلستان_۱۲۱۳۰۴۵_۱۲۱۳۲۷۴_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
 _۱۲۱۳۰۵۲_۱۲۱۳۲۷۶_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی_۱۲۱۳۰۴۳_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی_۱۲۱۳۰۵۰_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
قواعد عربی ۴_۱۲۱۳۰۲۰_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
 _۱۲۱۳۰۲۳_۱۲۱۳۲۸۵_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت اول: اشعار سنایی_۱۲۱۳۰۴۴_۱۲۱۳۲۹۱_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
قرائت عربی ۴_۱۲۱۳۰۱۹_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
عروض و قافیه_۱۲۱۳۰۵۹_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۲ فسمت سوم_۱۲۱۳۰۱۷_۱۲۱۳۲۷۰_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
سبک شناسی ۲ نثر_۱۲۱۳۰۴۹_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
روش تحقیق_۱۱۱۲۱۷۷_۱۲۱۱۰۱۹_پاسخنامهکلیک کنید
قواعد عربی ۳_۱۲۱۳۰۱۱_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
سبک شناسی ۱ نظم۱۲۱۳۰۴۶٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاریخ ادبیات ۲۱۲۱۳۰۳۲-۱۲۱۳۲۷۹٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۲ قسمت اول۱۲۱۳۰۰۹-۱۲۱۳۲۶۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
آئین نگارش و فنون ساده نویسی-۱۲۱۳۲۴۴-۱۲۱۳۲۶۲٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
آشنایی با علوم قرآنی۱۲۱۳۰۵۵٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متنون نظم ۴ قسمت چهارم- نظم ۴ بخش ۲ مثنوی ۲۱۲۱۳۰۳۵-۱۲۱۳۲۹۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاریخ ادبیات فارسی ۱۱۲۱۳۰۱۳-۱۲۱۳۲۷۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متنو نثر ۵ –نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار۱۲۱۳۰۱۸-۱۲۱۳۲۷۸٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
سبک شناسی ۲۱۲۱۳۰۴۹٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
زبان تخصصی قسمت دوم – زبان خارجه تخصصی ۲۱۲۱۳۰۳۴-۱۲۱۳۲۸۶٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاریخ زبان فارسی۱۲۱۳۰۲۱-۱۲۱۳۳۰۴٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت دوم مثنوی های عطار- نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار۱۲۱۳۰۳۶-۱۲۱۳۲۹۲٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
دستور زبان فارسی ۲۱۲۱۳۰۲۶٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
ادبیات معاصر ۲ نثر-جریان شناسی نثر معاصر ایران۱۲۱۳۰۴۸-۱۲۱۳۳۰۵٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
کلیات نقد ادبی – نقد ادبی۱۲۱۳۰۳۱-۱۲۱۳۲۹۳٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نثر ۴ متون ادبی – نثر۴ مرصاد العباد۱۲۱۳۰۵۲-۱۲۱۳۲۷۶٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
ادبیات معاصر ۱ نظم – جریان شناسی شعر معاصر ایران۱۲۱۳۰۴۲-۱۲۱۳۲۹۹٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت اول –نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی۱۲۱۳۰۰۴-۱۲۱۳۲۷۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
مرجع شناسی و روش تحقیق ۱۱۲۱۳۰۲۲-۱۲۱۳۲۶۵٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متنون نثر ۳ تاکید بر گلستان سعدی۱۲۱۳۰۴۵-۱۲۱۳۲۷۴٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۵ قسمت سوم سبک هندی۱۲۱۳۰۵۸-۱۲۱۳۳۰۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۲ قسمت دوم –شاهنامه ۲۱۲۱۳۰۱۶-۱۲۱۳۲۷۲٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
دستور زبان فارسی ۱۱۲۱۳۰۱۵٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت سوم نظامی۱۲۱۳۰۲۷-۱۲۱۳۲۸۳٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
مبانی عرفان و تصوف۱۲۱۳۰۳۹٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت چهارم۱۲۱۳۰۲۳-۱۲۱۳۲۸۵٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
زبان تخصصی قسمت اول –زبان تخصصی ۱۱۲۱۳۰۳۰-۱۲۱۳۲۸۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
آئین نگارش و ویرایش ۲۱۲۱۳۰۱۴-۱۲۱۳۳۰۸٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی۱۲۱۳۲۸۹-۱۲۲۰۵۲۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت اول سنایی۱۲۱۳۰۴۴-۱۲۱۳۲۹۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۵ قسمت ۲ اشعار حافط۱۲۱۳۰۵۷-۱۲۱۳۳۰۶٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
عروض و قافیه۱۲۱۳۰۵۹٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۲ قسمت سوم ناصر خسرو۱۲۱۳۰۱۷-۱۲۱۳۲۷۰٫pdfپاسخنامهکلیک کنید

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *