خانه / خبر / نمونه سوالات مهندسی صنایع پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مهندسی صنایع پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوالات مهندسی صنایع پیام نور به همراه جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۶  با پاسخنامه تستی و تشریحی به مجموعه اضافه شد .

نمونه سوالاتی که در کنار نام نیمسال آنها حروف p و t نوشته شده است دارای پاسخنامه تستی و تشریحی در داخل فایل سوال می باشند.

نام دروسکد درسدانلود بر اساس نیمسال تحصیلی
ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۱۰۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲pp
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
فیزیک پایه۱۱۱۳۱۰۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱۹۱-۲ptT91p۹۲-۱pt۹۲-۲ptT92p
۹۳-۱۹۳-۲ptT93۹۴-۱t۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱pt۹۶-۲T96
نقشه کشی عمومی۱۱۲۲۰۱۲۸۹-۱۸۹-۲pT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۱۰۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲ptT92
۹۳-۱pt۹۳-۲ptT93۹۴٫۱pt۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱t۹۶-۲T96
فیزیک پایه ۲۱۱۱۳۱۰۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱pt۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲ptT93۹۴-۱pt۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱pt۹۶-۲T96
برنامه سازی کامپیوتر۱۱۱۵۱۷۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
استاتیک۱۱۲۲۰۰۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲-t
T94t
۹۵-۱t۹۵-۲tT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مدیریت کیفیت و بهره وری۱۲۱۸۱۰۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94p۹۵-۱۹۵-۲T95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
آمار و احتمالات مهندسی۱۱۲۲۰۰۲۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
روش های محاسبات عددی۱۱۱۵۱۷۹۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲ptT93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
مقاومت مصالح ۱۱۱۲۲۰۰۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲tT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲tT94t۹۵-۱۹۵-۲tT95۹۶-۱۹۶-۲T96
فرآیند های تولید۱۱۲۲۰۰۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲tT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اقتصاد مهندسی۱۱۲۲۰۷۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
ارزیابی کار و زمان۱۱۲۲۰۱۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اقتصاد عمومی۱۲۲۱۰۲۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۱۱۰۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲T91۹۲-۱pt۹۲-۲ptT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱t۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱pt۹۶-۲T96
مبانی مهندسی برق۱۱۲۲۰۱۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
تحقیق در عملیات ۱۱۱۲۲۰۰۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94p۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95pt۹۶-۱۹۶-۲T96
طرح ریزی واحد های صنعتی۱۱۲۲۰۱۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90p۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲tT92p
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
اصول حسابداری۱۲۱۴۰۶۳۸۹-۱۸۹-۲pT89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
سیستم های اطلاعات مدیریت۱۲۱۸۱۰۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱p۹۶-۲T96
کاربرد آمار و احتمال در مهندسی۱۱۲۲۰۷۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱p۹۵-۲ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۱۱۱۲۲۰۱۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲ptT92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول مدیریت و سازماندهی۱۲۱۸۱۰۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90p۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
کنترل کیفیت آماری۱۱۱۷۰۸۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
خلاقیت، حل مساله و تفکر راهبردی۱۲۱۷۱۷۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مدیریت و کنترل پروژه۱۲۱۸۱۰۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع۱۱۱۵۱۸۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
مبانی کارآفرینی۱۲۳۴۰۲۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94p۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
زبان تخصصی۱۲۱۲۱۶۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
مهندسی عوامل انسانی۱۱۲۲۰۱۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول بازاریابی۱۲۱۸۱۰۶۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مدیریت مالی۱۲۱۸۱۰۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94p۹۵-۱۹۵-۲T95p۹۶-۱۹۶-۲T96
مدیریت منابع انسانی۱۲۱۸۱۰۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
مدیریت استراتژیک۱۲۱۸۱۰۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها۱۱۲۲۰۲۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
تحقیق در عملیات ۲۱۱۲۲۰۲۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲ptT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94t۹۵-۱pt۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات۱۱۲۲۰۲۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مهندسی ارزش۱۱۲۲۰۱۸۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول شبیه سازی۱۱۲۲۰۲۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی۱۱۲۲۰۲۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مباحث منتخب در مهندسی صنایع۱۱۲۲۰۳۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۲۱۱۲۲۰۱۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
برنامه ریزی حمل و نقل۱۱۲۲۰۲۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
ایمنی و بهداشت صنعتی۱۱۲۲۰۳۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
برنامه ریزی تولید۱۱۲۲۰۲۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94pt۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
تحلیل سیستم ها۱۱۲۲۰۲۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱pt۹۵-۲T95pt۹۶-۱۹۶-۲T96
تئوری صف و مدل های احتمالی۱۱۲۲۰۲۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد۱۱۲۲۰۲۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
تئوری تصمیم گیری۱۱۲۲۰۳۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94p۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مدیریت فناوری۱۱۲۲۰۳۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94pt۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
نظریه فازی و کاربرد آن۱۱۲۲۰۳۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96

 

نمونه سوالات رشته صنایه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.