خانه / خبر / نمونه سوالات ریاضی پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات ریاضی پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی پیام نور تمام نیمسال ها با پاسخنامه تستی و تشریحی رایگان

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۴ به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی در مجموعه قرار گرفت .

حروف p  و  t در کنار نام نیمسال به معنی وجود پاسخنامه تستی و تشریحی در داخل فایل سوال می باشد.

نام درسکد درسدانلود بر اساس نیمسال تحصیلی
ریاضی عمومی ۱١١١١٠٣٢۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی ریاضیات١١١١٠٣٣۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۰۳۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱p۹۲-۲ptT92
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
ریاضی عمومی ۳۱۱۱۱۰۳۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۰۳۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
جبر ۱١١١١٠٣٧۸۹-۱۸۹-۲T89p۹۰-۱p۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آنالیز ریاضی ۱١١١١٠٣٨۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
جبرخطی١١١١٠۴٠۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آنالیز ریاضی ۲١١١١٠۴١۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آنالیز عددی ۱١١١١٠۴٣۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱pt۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
توابع مختلط۱۱۱۱۰۴۴۸۹-۱۸۹-۲tT89p۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آنالیز ریاضی ۳۱۱۱۱۰۴۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی١١١١٠۴٧۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
نظریه معادلات دیفرانسیل١١١١٠۵١۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲tT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
تحقیق در عملیات ۱١١١١٠۵٢۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲ptT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
تاریخ ریاضیات۱۱۱۱۰۵۴۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
فلسفه علم ریاضی۱۱۱۱۰۵۵۸۹-۱۸۹-۲T89t۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
توپولوژی جبری مقدماتی۱۱۱۱۰۵۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲tT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
منطق ریاضی١١١١٠۵٧۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
زبان تخصصی١١١١٠۵٨۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
ریاضیات گسسته١١١١٠۵٩۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آموزش ریاضی ۱١١١١٠۶٧۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آموزش ریاضی ۲١١١١٠۶٩۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
تحقیق در عملیات ۲۱۱۱۱۰۷۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آنالیز عددی ۲۱۱۱۱۰۷۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲tT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
نظریه گراف و کاربردهای آن۱۱۱۱۰۷۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
سری های زمانی ۱١١١١٠٧٧۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
فیزیک پایه ۱۱۱۱۳۰۸۵۸۹-۱۸۹-۲pT89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱t۹۳-۲ptT93۹۴-۱t۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
فیزیک پایه ۲١١١٣٠٨٧۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی١١١۵٠٢٠۸۹-۱p۸۹-۲pT89p۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲ptT92
۹۳-۱pt۹۳-۲ptT93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آمار و احتمال ۱١١١٧٠٢٠۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱t۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آمار و احتمال ۲١١١٧٠٢١۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آمار ریاضی ۱١١١٧٠٢٢۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
فرآیندهای تصادفی ۱١١١١٠۵٣۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲ptT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
برنامه پیشرفته سازی١١١١٠٧٢۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
ساختمان داده ها١١١١٠٧٣۸۹-۱p۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲ptT92p
۹۳-۱۹۳-۲ptT93t۹۴-۱pt۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
ذخیره و بازیابی اطلاعات۱۱۱۱۲۷۶۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲ptT92
۹۳-۱p۹۳-۲ptT93۹۴-۱pt۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
زبان ماشین ها و برنامه سازی سیستم١١١۵١١١۸۹-۱p۸۹-۲tT89p۹۰-۱p۹۰-۲ptT90p۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲ptT92p
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
نظریه اعداد١١١١٠٣٩۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
جبر ٢١١١١٠۴٢۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲tT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
توپولوژی عمومی۱۱۱۱۰۴۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
جبر ۳١١١١٠۴٨۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
هندسه دیفرانسیل موضعی١١١١٠۴٩۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
هندسه هذلولوی١١١١٠۵٠۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شبیه سازی کامپیوتری۱۱۱۱۱۹۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
تاریخ و فلسفه ریاضی۱۱۱۱۲۹۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۳۰۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۳۰۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱p۹۲-۲ptT92
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی علوم ریاضی۱۱۱۱۳۰۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی ماتریس ها و جبر خطی۱۱۱۱۳۲۰۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۳۲۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲ptT92
۹۳-۱pt۹۳-۲tT93t۹۴-۱pt۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی آنالیز ریاضی۱۱۱۱۳۲۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲ptT92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی آنالیز عددی۱۱۱۱۳۲۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱pt۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی ترکیبیات۱۱۱۱۳۲۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲ptT92
۹۳-۱pt۹۳-۲tT93۹۴-۱t۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی جبر۱۱۱۱۳۲۵۸۹-۱۸۹-۲T89p۹۰-۱p۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
بهینه سازی خطی۱۱۱۱۳۲۶۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲ptT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی۱۱۱۱۳۲۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
جبر خطی عددی۱۱۱۱۳۳۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲tT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
توپولوژی عمومی۱۱۱۱۳۷۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی هندسه۱۱۱۱۳۷۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
جبر۱۱۱۱۳۷۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
توابع مختلط۱۱۱۱۳۷۸۸۹-۱۸۹-۲tT89p۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
نظریه مقدماتی اعداد۱۱۱۱۳۷۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
حل عددی معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۳۸۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
هندسه جبری مقدماتی۱۱۱۱۳۸۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مباحثی در ریاضیات کاربردی۱۱۱۱۳۸۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها۱۱۱۱۳۸۳۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
هندسه دیفرانسیل موضعی۱۱۱۱۳۸۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
هندسه دیفرانسیل سراسری۱۱۱۱۳۸۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
گروه لی و جبر لی مقدماتی۱۱۱۱۳۸۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
نظریه حلقه و مدول۱۱۱۱۳۸۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
توپولوژی جبری مقدماتی۱۱۱۱۳۸۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲tT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
نظریه اندازه و کاربردها۱۱۱۱۳۸۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آنالیز تابعی مقدماتی۱۱۱۱۳۹۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
نظریه مجموعه های فازی۱۱۱۱۳۹۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
تاریخ ریاضیات۱۱۱۱۳۹۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
نرم افزار های ریاضی۱۱۱۱۳۹۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آموزش ریاضی۱۱۱۱۳۹۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
زبان تخصصی ریاضی۱۱۱۱۳۹۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
جبر بول و علوم کامپیوتر۱۱۱۱۳۹۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
نظریه گراف و کاربردها۱۱۱۱۴۰۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
بهینه سازی غیر خطی۱۱۱۱۴۰۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
ترکیبات و کاربردها۱۱۱۱۴۰۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
پایگاه داده ها۱۱۱۱۴۰۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مدارهای منطقی۱۱۱۱۴۰۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
قضیه های سیلو و نظریه گالوا۱۱۱۱۴۰۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آنالیز عددی۱۱۱۱۴۱۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲tT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آنالیز ریاضی۱۱۱۱۴۳۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
نظریه معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۴۳۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲tT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی ترکیبیات۱۱۱۱۴۵۷۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
فیزیک عمومی۱۱۱۳۲۵۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲ptT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول سیستم های کامپیوتری۱۱۱۵۱۶۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
زبان های برنامه سازی۱۱۱۵۱۶۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
زبان تخصصی آمار۱۱۱۷۰۳۰۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی احتمال۱۱۱۷۱۴۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
احتمال ۱۱۱۱۷۱۵۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
احتمال ۲۱۱۱۷۱۵۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
روش های آماری۱۱۱۷۱۵۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
فرآیندهای تصادفی ۱۱۱۱۷۱۵۶۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲ptT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آمار ریاضی ( برآوردیابی )۱۱۱۷۱۵۷۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
رگرسیون ۱۱۱۱۷۱۶۳۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آمار ریاضی ( آزمون فرض ها )۱۱۱۷۱۶۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آشنایی با نظریه صف۱۱۱۷۱۷۵۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آشنایی با نظریه تصمیم۱۱۱۷۱۷۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
رگرسیون ۲۱۱۱۷۱۸۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی اقتصاد۱۲۲۱۱۷۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی جمعیت شناسی۱۲۲۲۲۲۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲T90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی جامعه شناسی۱۲۲۲۲۲۳۸۹-۱۸۹-۲pT89p۹۰-۱p۹۰-۲T90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۱۵۱۱۰۱۸۸۹-۱p۸۹-۲pT89p۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱pt۹۲-۲ptT92
۹۳-۱pt۹۳-۲ptT93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
برنامه سازی پیشرفته۱۵۱۱۰۱۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲ptT92p
۹۳-۱p۹۳-۲ptT93۹۴-۱pt۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
ساختمان داده ها و الگوریتم ها۱۵۱۱۰۲۰۸۹-۱p۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲ptT91۹۲-۱p۹۲-۲ptT92p
۹۳-۱۹۳-۲ptT93t۹۴-۱pt۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول سیستم های عامل۱۵۱۱۰۳۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲tT92pt
۹۳-۱p۹۳-۲ptT93pt۹۴-۱p۹۴-۲ptT94pt۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96

 نمونه سوالات ریاضی پیام نور با پاسخنامه

 

۲ دیدگاه

  1. جعفر خاتون آبادی

    با سلام لطفا تمام سوالات کارشناسی و کارشناسی ارشد سال ۹۵-۱ و ۹۵-۲ و تابستان ۹۵ را در سایت خود قرار دهید وضمنا می توانید نواقص سوالات قبلی را از کاربران در خواست و در اختیار عموم قرار بدهید . با تشکر فراوان .

    admin پاسخ در تاريخ مهر ۲۰ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۳۱ ق.ظ:

    با سلام . دوست عریز نمونه سوالات نیمسال های ۹۵-۱ و ۲ به ترتیب در سایت قرار خواهد گرفت . ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.