معماری
           
خانه / خبر / نمونه سوالات ادبیات فارسی پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات ادبیات فارسی پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات ادبیات فارسی پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۴  و تابستان ۹۴ رشته ادبیات دارای پاسخنامه به همراه فایل سوال می باشد(در کنار فایلهای دارای پاسخنامه حرف P نوشته شده است)

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ادبیات به همراه پاسخنامه

علامت P در نام نیمسال نشانگر وجود پاسخنامه در داخل فایل سوال می باشد

نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی – علامت P نشانگر وجود پاسخنامه در داخل فایل سوال می باشد
قواعد عربی ۱ ۱۲۱۳۰۰۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
قرائت عربی ۱ ۱۲۱۳۰۰۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۱ بخش ۱ رودکی و منوچهری ۱۲۱۳۰۰۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۱ بخش ۲ فرخی وکسایی ۱۲۱۳۰۰۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نثر ۱ تاریخ بیهقی ۱۲۱۳۰۰۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
قواعد عربی ۲ ۱۲۱۳۰۰۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲ T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
قرائت عربی ۲ ۱۲۱۳۰۰۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
آیین نگارش و ویرایش  ۱ ۱۲۱۳۰۰۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۲ بخش ۱ رستم و سهراب ۱۲۱۳۰۰۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نثر ۲ بخش ۱ سیاستنامه و قابوسنامه ۱۲۱۳۰۱۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
قواعد عربی ۳ ۱۲۱۳۰۱۱ ۸۹-۱-p ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
قرائت عربی ۳ ۱۲۱۳۰۱۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲ T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
تاریخ ادبیات ۱ ۱۲۱۳۰۱۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲ T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
آیین نگارش و ویرایش ۲ ۱۲۱۳۰۱۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
دستور زبان فارسی ۱ ۱۲۱۳۰۱۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۲ بخش ۲ رستم و اسفندیار ۱۲۱۳۰۱۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲ T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از ناصر خسرو ۱۲۱۳۰۱۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار ۱۲۱۳۰۱۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
قرائت عربی ۴ ۱۲۱۳۰۱۹ ۸۹-۱-p ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
قواعد عربی ۴ ۱۲۱۳۰۲۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
تاریخ زبان فارسی ۱۲۱۳۰۲۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۳ بخش ۱ خاقانی ۱۲۱۳۰۲۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۳ بخش ۲ مسعود سعد ۱۲۱۳۰۲۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
قرائت عربی ۵ ۱۲۱۳۰۲۵ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
دستور زبان فارسی ۲ ۱۲۱۳۰۲۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۳ بخش ۳ نظامی ۱۲۱۳۰۲۷ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۴ بخش ۱ مثنوی مولوی ۱ ۱۲۱۳۰۲۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲ T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نثر ۳ بخش ۱ کلیله و دمنه ۱ ۱۲۱۳۰۲۹ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲ T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
زبان خارجه تخصصی ۱ ۱۲۱۳۰۳۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نقد ادبی ۱۲۱۳۰۳۱ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
تاریخ ادبیات ۲ ۱۲۱۳۰۳۲ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
معانی و بیان ۱ ۱۲۱۳۰۳۳ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
زبان تخصصی ۲ ۱۲۱۳۰۳۴ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۴ بخش ۲ مثنوی ۲ ۱۲۱۳۰۳۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱-p
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار ۱۲۱۳۰۳۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲ T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نثر ۳ بخش ۲ کلیله و دمنه  ۲ وچهار مقاله نظامی عروضی ۱۲۱۳۰۳۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
بدیع ۱۲۱۳۰۳۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
مبانی عرفان و تصوف ۱۲۱۳۰۳۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی ۱۲۱۳۰۴۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲ T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱ ۹۵-۲
تاریخ ادبیات ۳ ۱۲۱۳۰۴۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
ادبیات معاصر ۱ نظم ۱۲۱۳۰۴۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی ۱۲۱۳۰۴۳ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۴ بخش ۴ حدیقه سنایی ۱۲۱۳۰۴۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲ T92-p ۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نثر ۳ بخش ۳ گلستان ۱۲۱۳۰۴۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
سبک شناسی ۱ نظم ۱۲۱۳۰۴۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
متون تفسیری فارسی ۱۲۱۳۰۴۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
ادبیات معاصر ۲ نثر ۱۲۱۳۰۴۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89=p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
سبک شناسی ۲ نثر ۱۲۱۳۰۴۹ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی ۱۲۱۳۰۵۰ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱-p
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۵ بخش ۳ حافظ ۱ ۱۲۱۳۰۵۱ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نثر ۴ مرصاد العباد ۱۲۱۳۰۵۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
مقدمات زبان شناسی ۱۲۱۳۰۵۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
انواع ادبی ۱۲۱۳۰۵۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
آشنایی با علوم قرآنی ۱۲۱۳۰۵۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱-p ۹۱-۲ T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
معانی و بیان  ۲ ۱۲۱۳۰۵۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۵ بخش ۴ حافظ ۲ ۱۲۱۳۰۵۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲ T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
نظم ۵ بخش ۵ صائب ۱۲۱۳۰۵۸ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱
۹۲-۲ T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲
عروض و قافیه ۱۲۱۳۰۵۹ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱
۹۲-۲-p T92-p ۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲

 

در صورتی که سوال مورد نظر خود را در لیست بالا پیدا نکردید و ِیا میخواهد نیمسال های بیشتری را دانلود کنید اینجا کلیک کنید

نمونه سوالات ادبیات فارسی پیام نور
نمونه سوالات ادبیات فارسی پیام نور

 


—————————————————————————————————-
کانال تلگرامی اخبار پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس