معماری
           
خانه / خبر / نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم ۹۳-۹۴ پیام نور با پاسخنامه و جواب

نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم ۹۳-۹۴ پیام نور با پاسخنامه و جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم ۹۳-۹۴ پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی

کلیه سوالات رشته ریاضی دانشگاه پیام نور برای  نیمسال دوم ۹۳-۹۴ دارای پاسخنامه و جواب در داخل فایل سوال می باشند.

نام درس کد درس
دروس مشترک
ریاضی عمومی ۱ ١١١١٠٣٢
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ریاضیات ١١١١٠٣٣  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۰۳۴  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۳ ۱۱۱۱۰۳۵  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۳۶  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر ۱ ١١١١٠٣٧  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی ۱ ١١١١٠٣٨  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبرخطی ١١١١٠۴٠  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی ۲ ١١١١٠۴١  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز عددی ۱ ١١١١٠۴٣  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توابع مختلط ۱۱۱۱۰۴۴  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی ۳ ۱۱۱۱۰۴۶  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی ١١١١٠۴٧  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه معادلات دیفرانسیل ١١١١٠۵١  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تحقیق در عملیات ۱ ١١١١٠۵٢  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تاریخ ریاضیات ۱۱۱۱۰۵۴  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فلسفه علم ریاضی ۱۱۱۱۰۵۵  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی جبری مقدماتی ۱۱۱۱۰۵۶  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
منطق ریاضی ١١١١٠۵٧  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان تخصصی ١١١١٠۵٨  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضیات گسسته ١١١١٠۵٩  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آموزش ریاضی ۱ ١١١١٠۶٧  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آموزش ریاضی ۲ ١١١١٠۶٩  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تحقیق در عملیات ۲ ۱۱۱۱۰۷۴  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز عددی ۲ ۱۱۱۱۰۷۵  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه گراف و کاربردهای آن ۱۱۱۱۰۷۶  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
سری های زمانی ۱ ١١١١٠٧٧  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فیزیک پایه ۱ ۱۱۱۳۰۸۵  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فیزیک پایه ۲ ١١١٣٠٨٧  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ١١١۵٠٢٠  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار و احتمال ۱ ١١١٧٠٢٠  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار و احتمال ۲ ١١١٧٠٢١  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار ریاضی ۱ ١١١٧٠٢٢  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
دروس رشته ریاضی کاربردی
فرآیندهای تصادفی ۱ ١١١١٠۵٣  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
برنامه پیشرفته سازی ١١١١٠٧٢  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ساختمان داده ها ١١١١٠٧٣  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱۱۱۱۲۷۶  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان ماشین ها و برنامه سازی سیستم ١١١۵١١١  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
دروس رشته ریاضی محض
نظریه اعداد ١١١١٠٣٩  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر ٢ ١١١١٠۴٢  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی عمومی ۱۱۱۱۰۴۵  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر ۳ ١١١١٠۴٨  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه دیفرانسیل موضعی ١١١١٠۴٩  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه هذلولوی ١١١١٠۵٠  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
دروس رشته ریاضیات و کاربرد ها
شبیه سازی کامپیوتری ۱۱۱۱۱۹۳
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تاریخ و فلسفه ریاضی ۱۱۱۱۲۹۲
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۱ ۱۱۱۱۳۰۷  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۳۰۸  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی علوم ریاضی ۱۱۱۱۳۰۹  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ماتریس ها و جبر خطی ۱۱۱۱۳۲۰  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۳۲۱  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی آنالیز ریاضی ۱۱۱۱۳۲۲  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی آنالیز عددی ۱۱۱۱۳۲۳  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ترکیبیات ۱۱۱۱۳۲۴  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی جبر ۱۱۱۱۳۲۵  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
بهینه سازی خطی ۱۱۱۱۳۲۶  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی ۱۱۱۱۳۲۸  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر خطی عددی ۱۱۱۱۳۳۲  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی عمومی ۱۱۱۱۳۷۰  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی هندسه ۱۱۱۱۳۷۱  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر ۱۱۱۱۳۷۷  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توابع مختلط ۱۱۱۱۳۷۸  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه مقدماتی اعداد ۱۱۱۱۳۷۹  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
حل عددی معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۳۸۰  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه جبری مقدماتی ۱۱۱۱۳۸۱  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مباحثی در ریاضیات کاربردی ۱۱۱۱۳۸۲
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها ۱۱۱۱۳۸۳  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه دیفرانسیل موضعی ۱۱۱۱۳۸۴  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه دیفرانسیل سراسری ۱۱۱۱۳۸۵
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
گروه لی و جبر لی مقدماتی ۱۱۱۱۳۸۶
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه حلقه و مدول ۱۱۱۱۳۸۷
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی جبری مقدماتی ۱۱۱۱۳۸۸  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه اندازه و کاربردها ۱۱۱۱۳۸۹
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز تابعی مقدماتی ۱۱۱۱۳۹۰
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه مجموعه های فازی ۱۱۱۱۳۹۱
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تاریخ ریاضیات ۱۱۱۱۳۹۲  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نرم افزار های ریاضی ۱۱۱۱۳۹۳
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آموزش ریاضی ۱۱۱۱۳۹۵  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان تخصصی ریاضی ۱۱۱۱۳۹۶  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر بول و علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۹۹
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه گراف و کاربردها ۱۱۱۱۴۰۰  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
بهینه سازی غیر خطی ۱۱۱۱۴۰۱
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ترکیبات و کاربردها ۱۱۱۱۴۰۲
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
پایگاه داده ها ۱۱۱۱۴۰۳
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مدارهای منطقی ۱۱۱۱۴۰۴
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
قضیه های سیلو و نظریه گالوا ۱۱۱۱۴۰۶
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز عددی ۱۱۱۱۴۱۴  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی ۱۱۱۱۴۳۲  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۴۳۳  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ترکیبیات ۱۱۱۱۴۵۷
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فیزیک عمومی ۱۱۱۳۲۵۶  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
اصول سیستم های کامپیوتری ۱۱۱۵۱۶۳  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان های برنامه سازی ۱۱۱۵۱۶۸  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان تخصصی آمار ۱۱۱۷۰۳۰  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی احتمال ۱۱۱۷۱۴۷  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
احتمال ۱ ۱۱۱۷۱۵۳  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
احتمال ۲ ۱۱۱۷۱۵۴  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
روش های آماری ۱۱۱۷۱۵۵  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فرآیندهای تصادفی ۱ ۱۱۱۷۱۵۶  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار ریاضی ( برآوردیابی ) ۱۱۱۷۱۵۷  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
رگرسیون ۱ ۱۱۱۷۱۶۳  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار ریاضی ( آزمون فرض ها ) ۱۱۱۷۱۶۵  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آشنایی با نظریه صف ۱۱۱۷۱۷۵
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آشنایی با نظریه تصمیم ۱۱۱۷۱۷۶  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
رگرسیون ۲ ۱۱۱۷۱۸۰  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی اقتصاد ۱۲۲۱۱۷۱
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی جمعیت شناسی ۱۲۲۲۲۲۲  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی جامعه شناسی ۱۲۲۲۲۲۳  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۱۵۱۱۰۱۸  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
برنامه سازی پیشرفته ۱۵۱۱۰۱۹  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ساختمان داده ها و الگوریتم ها ۱۵۱۱۰۲۰  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
اصول سیستم های عامل ۱۵۱۱۰۳۳  
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴

 

نمونه سوالات ریاضی پیام نور با پاسخنامه


—————————————————————————————————-
کانال تلگرامی اخبار پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس