خانه / خبر / نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم ۹۳-۹۴ پیام نور با پاسخنامه و جواب

نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم ۹۳-۹۴ پیام نور با پاسخنامه و جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم ۹۳-۹۴ پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی

کلیه سوالات رشته ریاضی دانشگاه پیام نور برای  نیمسال دوم ۹۳-۹۴ دارای پاسخنامه و جواب در داخل فایل سوال می باشند.

نام درسکد درس
دروس مشترک
ریاضی عمومی ۱١١١١٠٣٢
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ریاضیات١١١١٠٣٣ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۰۳۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۳۱۱۱۱۰۳۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۰۳۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر ۱١١١١٠٣٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی ۱١١١١٠٣٨ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبرخطی١١١١٠۴٠ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی ۲١١١١٠۴١ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز عددی ۱١١١١٠۴٣ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توابع مختلط۱۱۱۱۰۴۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی ۳۱۱۱۱۰۴۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی١١١١٠۴٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه معادلات دیفرانسیل١١١١٠۵١ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تحقیق در عملیات ۱١١١١٠۵٢ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تاریخ ریاضیات۱۱۱۱۰۵۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فلسفه علم ریاضی۱۱۱۱۰۵۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی جبری مقدماتی۱۱۱۱۰۵۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
منطق ریاضی١١١١٠۵٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان تخصصی١١١١٠۵٨ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضیات گسسته١١١١٠۵٩ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آموزش ریاضی ۱١١١١٠۶٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آموزش ریاضی ۲١١١١٠۶٩ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تحقیق در عملیات ۲۱۱۱۱۰۷۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز عددی ۲۱۱۱۱۰۷۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه گراف و کاربردهای آن۱۱۱۱۰۷۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
سری های زمانی ۱١١١١٠٧٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فیزیک پایه ۱۱۱۱۳۰۸۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فیزیک پایه ۲١١١٣٠٨٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی١١١۵٠٢٠ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار و احتمال ۱١١١٧٠٢٠ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار و احتمال ۲١١١٧٠٢١ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار ریاضی ۱١١١٧٠٢٢ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
دروس رشته ریاضی کاربردی
فرآیندهای تصادفی ۱١١١١٠۵٣ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
برنامه پیشرفته سازی١١١١٠٧٢ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ساختمان داده ها١١١١٠٧٣ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ذخیره و بازیابی اطلاعات۱۱۱۱۲۷۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان ماشین ها و برنامه سازی سیستم١١١۵١١١ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
دروس رشته ریاضی محض
نظریه اعداد١١١١٠٣٩ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر ٢١١١١٠۴٢ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی عمومی۱۱۱۱۰۴۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر ۳١١١١٠۴٨ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه دیفرانسیل موضعی١١١١٠۴٩ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه هذلولوی١١١١٠۵٠ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
دروس رشته ریاضیات و کاربرد ها
شبیه سازی کامپیوتری۱۱۱۱۱۹۳
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تاریخ و فلسفه ریاضی۱۱۱۱۲۹۲
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۳۰۷ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۳۰۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی علوم ریاضی۱۱۱۱۳۰۹ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ماتریس ها و جبر خطی۱۱۱۱۳۲۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۳۲۱ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی آنالیز ریاضی۱۱۱۱۳۲۲ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی آنالیز عددی۱۱۱۱۳۲۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ترکیبیات۱۱۱۱۳۲۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی جبر۱۱۱۱۳۲۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
بهینه سازی خطی۱۱۱۱۳۲۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی۱۱۱۱۳۲۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر خطی عددی۱۱۱۱۳۳۲ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی عمومی۱۱۱۱۳۷۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی هندسه۱۱۱۱۳۷۱ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر۱۱۱۱۳۷۷ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توابع مختلط۱۱۱۱۳۷۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه مقدماتی اعداد۱۱۱۱۳۷۹ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
حل عددی معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۳۸۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه جبری مقدماتی۱۱۱۱۳۸۱ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مباحثی در ریاضیات کاربردی۱۱۱۱۳۸۲
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها۱۱۱۱۳۸۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه دیفرانسیل موضعی۱۱۱۱۳۸۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه دیفرانسیل سراسری۱۱۱۱۳۸۵
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
گروه لی و جبر لی مقدماتی۱۱۱۱۳۸۶
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه حلقه و مدول۱۱۱۱۳۸۷
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی جبری مقدماتی۱۱۱۱۳۸۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه اندازه و کاربردها۱۱۱۱۳۸۹
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز تابعی مقدماتی۱۱۱۱۳۹۰
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه مجموعه های فازی۱۱۱۱۳۹۱
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تاریخ ریاضیات۱۱۱۱۳۹۲ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نرم افزار های ریاضی۱۱۱۱۳۹۳
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آموزش ریاضی۱۱۱۱۳۹۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان تخصصی ریاضی۱۱۱۱۳۹۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر بول و علوم کامپیوتر۱۱۱۱۳۹۹
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه گراف و کاربردها۱۱۱۱۴۰۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
بهینه سازی غیر خطی۱۱۱۱۴۰۱
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ترکیبات و کاربردها۱۱۱۱۴۰۲
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
پایگاه داده ها۱۱۱۱۴۰۳
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مدارهای منطقی۱۱۱۱۴۰۴
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
قضیه های سیلو و نظریه گالوا۱۱۱۱۴۰۶
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز عددی۱۱۱۱۴۱۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی۱۱۱۱۴۳۲ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۴۳۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ترکیبیات۱۱۱۱۴۵۷
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فیزیک عمومی۱۱۱۳۲۵۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
اصول سیستم های کامپیوتری۱۱۱۵۱۶۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان های برنامه سازی۱۱۱۵۱۶۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان تخصصی آمار۱۱۱۷۰۳۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی احتمال۱۱۱۷۱۴۷ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
احتمال ۱۱۱۱۷۱۵۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
احتمال ۲۱۱۱۷۱۵۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
روش های آماری۱۱۱۷۱۵۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فرآیندهای تصادفی ۱۱۱۱۷۱۵۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار ریاضی ( برآوردیابی )۱۱۱۷۱۵۷ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
رگرسیون ۱۱۱۱۷۱۶۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار ریاضی ( آزمون فرض ها )۱۱۱۷۱۶۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آشنایی با نظریه صف۱۱۱۷۱۷۵
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آشنایی با نظریه تصمیم۱۱۱۷۱۷۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
رگرسیون ۲۱۱۱۷۱۸۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی اقتصاد۱۲۲۱۱۷۱
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی جمعیت شناسی۱۲۲۲۲۲۲ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی جامعه شناسی۱۲۲۲۲۲۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۱۵۱۱۰۱۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
برنامه سازی پیشرفته۱۵۱۱۰۱۹ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ساختمان داده ها و الگوریتم ها۱۵۱۱۰۲۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
اصول سیستم های عامل۱۵۱۱۰۳۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴

 

نمونه سوالات ریاضی پیام نور با پاسخنامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *