امروز سه شنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۶

کارشناسی رشته پزشکی

نمونه سوالات فیزیک پزشکی ۱۱۱۳۲۷۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فیزیک پزشکی رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک پزشکی ۱۱۱۳۲۷۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیک بیومتریال ۱۳۱۸۰۴۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فیزیک بیومتریال  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک بیومتریال ۱۳۱۸۰۴۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فرایند شکل دهی و ساخت بیومتریالها ۱۳۱۸۰۵۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فرایند شکل دهی و ساخت بیومتریالها  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فرایند شکل دهی و ساخت بیومتریالها ۱۳۱۸۰۵۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات شیمی عمومی ۲ ۱۱۱۴۰۱۰ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات شیمی عمومی ۲  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات شیمی عمومی ۲ ۱۱۱۴۰۱۰ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات شیمی عمومی ۱ ۱۱۱۴۲۹۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات شیمی عمومی ۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات شیمی عمومی ۱ ۱۱۱۴۲۹۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۰۲۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریاضی عمومی ۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۰۲۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ ۱۱۱۱۰۹۹ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ ۱۱۱۱۰۹۹ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات رباتیک ۱۱۱۵۱۸۹ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رباتیک رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات رباتیک ۱۱۱۵۱۸۹ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات دینامیک و ارتعاشات در مهندسی پزشکی ۱۱۱۳۱۰۷ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات دینامیک و ارتعاشات در مهندسی پزشکی رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات دینامیک و ارتعاشات در مهندسی پزشکی ۱۱۱۳۱۰۷ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات خواص مواد مهندسی ۱۳۱۵۱۳۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات خواص مواد مهندسی  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات خواص مواد مهندسی ۱۳۱۵۱۳۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »