امروز سه شنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۵

کارشناسی رشته پزشکی

نمونه سوالات پروتزهای بیومتریال ۱۳۱۸۰۵۴ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پروتزهای بیومتریال  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پروتزهای بیومتریال ۱۳۱۸۰۵۴ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات پدیده های نفوذ ،انتقال جرم و انتقال حرارت ۱۳۱۸۰۴۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پدیده های نفوذ ،انتقال جرم و انتقال حرارت  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پدیده های نفوذ ،انتقال جرم و انتقال حرارت ۱۳۱۸۰۴۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات بیو فیزیک ۱۱۱۲۲۴۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات بیو فیزیک  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات بیو فیزیک ۱۱۱۲۲۴۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اصول سیستم های رادیولوژی و رادیو ترابی ۱۳۱۸۰۷۸ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اصول سیستم های رادیولوژی و رادیو ترابی رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول سیستم های رادیولوژی و رادیو ترابی ۱۳۱۸۰۷۸ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات میکروپروسسور ۱۵۱۱۰۹۳ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات میکروپروسسور  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات میکروپروسسور ۱۵۱۱۰۹۳ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مکانیک سیالات ۱۳۱۵۰۲۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مکانیک سیالات  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مکانیک سیالات ۱۳۱۵۰۲۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت ۱۳۱۸۰۶۳ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات  مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت ۱۳۱۸۰۶۳ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی ۱۳۱۸۰۱۷ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالاتمقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی ۱۳۱۸۰۱۷ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مقدمه ای بر فیزیک پزشکی ۱۱۱۳۲۷۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مقدمه ای بر فیزیک پزشکی رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مقدمه ای بر فیزیک پزشکی ۱۱۱۳۲۷۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مقدمه ای بر رباتیک ۱۱۱۵۱۸۹ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مقدمه ای بر رباتیک  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مقدمه ای بر رباتیک ۱۱۱۵۱۸۹ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »