امروز دوشنبه , ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۵

کارشناسی رشته پزشکی

نمونه سوالات معماری کامپیوتر و سازمان آن ۱۱۱۵۱۹۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات معماری کامپیوتر و سازمان آن  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات معماری کامپیوتر و سازمان آن ۱۱۱۵۱۹۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۰ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۰ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدارهای منطقی ۱۱۱۱۴۰۴ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدارهای منطقی  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدارهای منطقی ۱۱۱۱۴۰۴ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدارهای الکتریکی ۲ ۱۱۱۵۲۰۳ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدارهای الکتریکی ۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدارهای الکتریکی ۲ ۱۱۱۵۲۰۳ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدارهای الکتریکی ۱ ۱۱۱۵۰۶۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدارهای الکتریکی ۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدارهای الکتریکی ۱ ۱۱۱۵۰۶۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات محاسبات عددی ۱۱۱۵۰۷۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات محاسبات عددی  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات محاسبات عددی ۱۱۱۵۰۷۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب ۱۱۱۵۱۸۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب ۱۱۱۵۱۸۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیلترها و سنتز مدارها ۱۳۱۹۰۶۴ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فیلترها و سنتز مدارها رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیلترها و سنتز مدارها ۱۳۱۹۰۶۴ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیک مکانیک-موج و ارتعاش ۱۱۱۳۲۷۳ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فیزیک مکانیک-موج و ارتعاش  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک مکانیک-موج و ارتعاش ۱۱۱۳۲۷۳ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیک حرارت ۱۱۱۳۲۷۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فیزیک حرارت رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک حرارت ۱۱۱۳۲۷۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                             …

توضیحات بیشتر »