امروز چهارشنبه , ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۱۲

کارشناسی رشته پزشکی

نمونه سوالات فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ۱۱۱۳۲۶۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ۱۱۱۳۲۶۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیولوژی و آ‍زمایشگاه ۱۳۱۸۰۳۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی و آ‍زمایشگاه  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیولوژی و آ‍زمایشگاه ۱۳۱۸۰۳۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات سیستم های کنترل خطی ۱۱۱۵۲۰۸ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات سیستم های کنترل خطی  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات سیستم های کنترل خطی ۱۱۱۵۲۰۸ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۳۱۸۰۱۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۳۱۸۰۱۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ریاضیات مهندسی ۱۱۱۱۰۹۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریاضیات مهندسی رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ریاضیات مهندسی ۱۱۱۱۰۹۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ریاضی ۲ ۱۱۱۱۰۲۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریاضی ۲  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ریاضی ۲ ۱۱۱۱۰۲۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ریاضی ۱ ۱۱۱۱۰۹۹ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریاضی ۱  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ریاضی ۱ ۱۱۱۱۰۹۹ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات دینامیک ۱۳۱۵۰۹۷ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات دینامیک  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات دینامیک ۱۳۱۵۰۹۷ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات حفاظت از تاسیسات و جلوگیری از خطرات ناشی از جریانهای الکتریکی و سیم کشی ۱۳۱۸۰۲۰ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات حفاظت از تاسیسات و جلوگیری از خطرات ناشی از جریانهای الکتریکی و سیم کشی رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات حفاظت از تاسیسات و جلوگیری از خطرات ناشی از جریانهای الکتریکی و سیم کشی ۱۳۱۸۰۲۰ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱۳۱۱۰۰۴ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ترمودینامیک و انتقال حرارت رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱۳۱۱۰۰۴ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »