امروز شنبه , ۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۴:۰۰

کارشناسی رشته اقتصاد

نمونه سوالات برنامه ریزی اقتصادی ۱۲۲۱۱۰۶ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات برنامه ریزی اقتصادی رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات برنامه ریزی اقتصادی ۱۲۲۱۱۰۶ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی ۱۲۱۸۰۶۷ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی  رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی ۱۲۱۸۰۶۷ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی و اصول سازی مدیریت ۱۳۱۴۰۵۸ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مبانی و اصول سازی مدیریت رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی و اصول سازی مدیریت ۱۳۱۴۰۵۸ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی روش تحقیق ۱۲۱۸۰۰۶ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مبانی روش تحقیق رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی روش تحقیق ۱۲۱۸۰۰۶ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) ۱۲۱۸۰۹۰ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) ۱۲۱۸۰۹۰ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت  رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد ۱۲۱۲۲۰۶ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد  رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد ۱۲۱۲۲۰۶ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ۱۱۱۱۰۰۶ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ۱۱۱۱۰۰۶ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ ۱۱۱۱۰۰۴ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ ۱۱۱۱۰۰۴ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روش تحقیق در اقتصاد ۱۲۱۸۷۲۸ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات روش تحقیق در اقتصاد رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روش تحقیق در اقتصاد ۱۲۱۸۷۲۸ رشته علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند