امروز چهارشنبه , ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۹:۰۴

کارشناسی رشته تاریخ

نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی ۱۲۱۷۱۶۱ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس روانشناسی اجتماعی رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی ۱۲۱۷۱۶۱ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی              فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی ۱۲۲۰۲۷۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی ۱۲۲۰۲۷۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی              فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ یونان و روم ۱۲۲۹۰۱۸ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ یونان و روم رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ یونان و روم ۱۲۲۹۰۱۸ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی             فایلها به صورت PDF و بدون …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ هنر و معماری اسلامی ۱۲۲۰۲۴۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ هنر و معماری اسلامی  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ هنر و معماری اسلامی ۱۲۲۰۲۴۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی              فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ نگاری و نحولات آن در ایران و جهان ۱۲۲۹۰۴۲ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ نگاری و نحولات آن در ایران و جهان  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ نگاری و نحولات آن در ایران و جهان ۱۲۲۹۰۴۲ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ عثمانی و خاورمیانه ۱۲۲۹۰۴۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ عثمانی و خاورمیانه  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ عثمانی و خاورمیانه ۱۲۲۹۰۴۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی              فایلها به صورت PDF و بدون …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار آن ۱۲۲۹۰۵۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار آن رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار آن ۱۲۲۹۰۵۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تمدن های مشرق زمین ۱۲۲۹۰۴۵ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تمدن های مشرق زمین رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تمدن های مشرق زمین ۱۲۲۹۰۴۵ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی             فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه ۱۲۲۹۱۳۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه   رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه ۱۲۲۹۱۳۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تشیع ۲ ۱۲۲۹۰۳۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تشیع ۲ رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تشیع ۲ ۱۲۲۹۰۳۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند