امروز چهارشنبه , ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۹:۳۳

کارشناسی رشته تاریخ

نمونه سوالات درس تاریخ تشیع ۱( از آغاز تا قرن ۵ هجری) ۱۲۲۹۰۳۲ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تشیع ۱( از آغاز تا قرن ۵ هجری)  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تشیع ۱( از آغاز تا قرن ۵ هجری) ۱۲۲۹۰۳۲ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان ۱۲۲۹۰۳۳ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان ۱۲۲۹۰۳۳ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ابران در دوره سلجوقیان ۱۲۲۹۰۳۱ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سیاسی…ابران در دوره سلجوقیان  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ابران در دوره سلجوقیان ۱۲۲۹۰۳۱ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره سامانیان ، دیلمیان و غزنویان ۱۲۲۹۰۲۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره سامانیان ، دیلمیان و غزنویان  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره سامانیان ، دیلمیان و غزنویان ۱۲۲۹۰۲۷ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره حمله مغول و ایلخانیان ۱۲۲۹۰۴۱ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره حمله مغول و ایلخانیان  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره حمله مغول و ایلخانیان ۱۲۲۹۰۴۱ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی… در دوره صفویان ۱۲۲۹۰۴۸ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سیاسی… در دوره صفویان رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی… در دوره صفویان ۱۲۲۹۰۴۸ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی… جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن هشتم هجری ۱۲۲۰۲۵۵ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سیاسی… جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن هشتم هجری  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی… جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن هشتم هجری ۱۲۲۰۲۵۵ رشته تاریخ با جزوه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سایسی…جهان اسلام از سال ۴۰ هجری تا سال ۲۲۷ هجری ۱۲۲۹۰۲۸ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سایسی…جهان اسلام از سال ۴۰ هجری تا سال ۲۲۷ هجری  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سایسی…جهان اسلام از سال ۴۰ هجری تا سال ۲۲۷ هجری ۱۲۲۹۰۲۸ رشته تاریخ با جزوه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…جهان اسلام از سال ۲۲۷ تا سقوط بغداد ۱۲۲۹۰۳۴ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سیاسی…جهان اسلام از سال ۲۲۷ تا سقوط بغداد  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…جهان اسلام از سال ۲۲۷ تا سقوط بغداد ۱۲۲۹۰۳۴ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سایسی…ایران در دوره افشاریان و زندیان ۱۲۲۹۰۵۱ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سایسی…ایران در دوره افشاریان و زندیان  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سایسی…ایران در دوره افشاریان و زندیان ۱۲۲۹۰۵۱ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی         …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند