خانه / نمونه سوالات پيام نور / کارشناسی رشته زمین شناسی

کارشناسی رشته زمین شناسی

نمونه سوالات منابع انرژی زمین ۱۱۱۶۰۱۲ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات منابع انرژی زمین  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات منابع انرژی زمین ۱۱۱۶۰۱۲ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی زمین شناسی ۱۱۱۶۰۱۸ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی زمین شناسی رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی زمین شناسی ۱۱۱۶۰۱۸ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات سامانه اطلاعات جغرافیایی ۱۱۱۶۲۴۸ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات سامانه اطلاعات جغرافیایی  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات سامانه اطلاعات جغرافیایی ۱۱۱۶۲۴۸ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زمین شناسی زیر سطحی ۱۱۱۶۰۴۱ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات زمین شناسی زیر سطحی  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زمین شناسی زیر سطحی ۱۱۱۶۰۴۱ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زمین ریخت شناسی ۱۱۱۶۰۱۳ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات زمین ریخت شناسی رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زمین ریخت شناسی ۱۱۱۶۰۱۳ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ریز رخساره ها ۱۱۱۶۲۴۶ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز رخساره ها  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ریز رخساره ها ۱۱۱۶۲۴۶ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ریز دیرینه شناسی ۱۱۱۶۰۱۱ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریز دیرینه شناسی  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ریز دیرینه شناسی ۱۱۱۶۰۱۱ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات کانی ها سنگ های صنعتی ۱۱۱۶۰۶۰ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات کانی ها سنگ های صنعتی  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات کانی ها سنگ های صنعتی ۱۱۱۶۰۶۰ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات سنگ شناسی آذرین و دگرگونی ۱۱۱۶۰۴۹ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات سنگ شناسی آذرین و دگرگونی رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات سنگ شناسی آذرین و دگرگونی ۱۱۱۶۰۴۹ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زمین شناسی صحرایی ۱ ۱۱۱۶۰۵۶ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات زمین شناسی صحرایی ۱  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زمین شناسی صحرایی ۱ ۱۱۱۶۰۵۶ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »