امروز شنبه , ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲:۴۳

کارشناسی رشته زمین شناسی

نمونه سوالات مینرالوگرافی ۱۱۱۶۳۳۴ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مینرالوگرافی رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مینرالوگرافی ۱۱۱۶۳۳۴ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مکانیک خاک ۱۱۱۶۱۷۵ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مکانیک خاک رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مکانیک خاک ۱۱۱۶۱۷۵ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات محیط های رسوبی ۱۱۱۶۰۱۷ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات محیط های رسوبی  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات محیط های رسوبی ۱۱۱۶۰۱۷ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی کامپیوتر ۱۱۱۴۳۳۷ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات  مبانی کامپیوتر رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی کامپیوتر ۱۱۱۴۳۳۷ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی هیدرولیک ۱۱۱۶۲۰۸ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی هیدرولیک رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی هیدرولیک ۱۱۱۶۲۰۸ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات لرزه زمین ساخت ۱۱۱۶۰۶۵ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات لرزه زمین ساخت  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات لرزه زمین ساخت ۱۱۱۶۰۶۵ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیک پایه ۲ ۱۱۱۳۰۸۴ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فیزیک پایه ۲  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک پایه ۲ ۱۱۱۳۰۸۴ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیک پایه ۱ ۱۱۱۳۰۸۳ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فیزیک پایه ۱ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک پایه ۱ ۱۱۱۳۰۸۳ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فتوژئولوژی ۱۱۱۶۰۱۹ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات   فتوژئولوژی  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فتوژئولوژی ۱۱۱۶۰۱۹ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات سنگ شناسی رسوبی ۱۱۱۶۰۱۴ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات سنگ شناسی رسوبی  رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات سنگ شناسی رسوبی ۱۱۱۶۰۱۴ رشته زمین شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند