امروز دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۸:۵۴

کارشناسی رشته علوم اجتماعی

نمونه سوالات نظریه های جامعه شناسی ۲ ۱۲۲۲۰۱۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نظریه های جامعه شناسی ۲  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نظریه های جامعه شناسی ۲ ۱۲۲۲۰۱۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مقدمات مشاوره و راهنمایی ۱۲۱۱۰۱۸ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مقدمات مشاوره و راهنمایی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مقدمات مشاوره و راهنمایی ۱۲۱۱۰۱۸ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مددکاری اجتماعی گروهی ۱۲۲۲۱۶۱ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مددکاری اجتماعی گروهی رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مددکاری اجتماعی گروهی ۱۲۲۲۱۶۱ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مددکاری اجتماعی فردی ۱۲۲۲۱۵۱ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مددکاری اجتماعی فردی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مددکاری اجتماعی فردی ۱۲۲۲۱۵۱ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مددکاری اجتماعی جامعه ای ۱۲۲۲۱۶۸ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مددکاری اجتماعی جامعه ای رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مددکاری اجتماعی جامعه ای ۱۲۲۲۱۶۸ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی مددکاری اجتماعی ۱۲۱۱۴۱۴ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی مددکاری اجتماعی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی مددکاری اجتماعی ۱۲۱۱۴۱۴ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات سرپرستی در خدمات اجتماعی ۱۲۲۲۱۷۷ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات سرپرستی در خدمات اجتماعی رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات سرپرستی در خدمات اجتماعی ۱۲۲۲۱۷۷ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روش ها و فنون توانمند سازی ۱۲۱۸۴۶۴ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات  روش ها و فنون توانمند سازی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روش ها و فنون توانمند سازی ۱۲۱۸۴۶۴ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روان شناسی کودکی و نوجوانی ۱۲۱۳۲۵۹ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات روان شناسی کودکی و نوجوانی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روان شناسی کودکی و نوجوانی ۱۲۱۳۲۵۹ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات حقوق در مددکاری ۱۲۲۲۱۶۵ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات حقوق در مددکاری رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات حقوق در مددکاری ۱۲۲۲۱۶۵ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند