امروز سه شنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۷:۲۳

کارشناسی رشته علوم اجتماعی

نمونه سوالات نظریه های جامعه شناسی ۱ ۱۲۲۲۰۰۸ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نظریه های جامعه شناسی ۱  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نظریه های جامعه شناسی ۱ ۱۲۲۲۰۰۸ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نظریه های برنامه ریزی ۱۲۲۲۲۰۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نظریه های برنامه ریزی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نظریه های برنامه ریزی ۱۲۲۲۲۰۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت بحران و ریسک ۱۲۲۲۱۸۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدیریت بحران و ریسک رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت بحران و ریسک ۱۲۲۲۱۸۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی مطالعات فرهنگی ۱۲۲۲۱۸۹ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی مطالعات فرهنگی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی مطالعات فرهنگی ۱۲۲۲۱۸۹ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی مردم شناسی ۱۲۱۸۰۰۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی مردم شناسی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی مردم شناسی ۱۲۱۸۰۰۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی مدیریت و سازماندهی ۱۳۱۴۰۵۸ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی مدیریت و سازماندهی   رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی مدیریت و سازماندهی ۱۳۱۴۰۵۸ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی فلسفه ۱ ۱۲۱۱۰۰۱ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی فلسفه ۱ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی فلسفه ۱ ۱۲۱۱۰۰۱ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی روان شناسی- مفاهیم اساسی ۱۲۱۴۱۰۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی روان شناسی- مفاهیم اساسی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی روان شناسی- مفاهیم اساسی ۱۲۱۴۱۰۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی ۱۲۲۲۰۰۷ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی جمعیت شناسی ۱۲۲۲۰۰۷ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲ ۱۲۲۲۰۰۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲ ۱۲۲۲۰۰۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                         …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی سایت
پشتیبان :
سلام .
در استفاده از سایت با مشکلی مواجه هستید ؟