امروز سه شنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۶:۳۶

کارشناسی رشته علوم اجتماعی

نمونه سوالات توانبخشی گروه های خاص ۱۲۱۱۶۲۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات توانبخشی گروه های خاص  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات توانبخشی گروه های خاص ۱۲۱۱۶۲۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات پویایی گروهی ۱۲۱۱۳۷۶ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پویایی گروهی رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پویایی گروهی ۱۲۱۱۳۷۶ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات بهداشت روانی ۱۲۲۲۱۷۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات بهداشت روانی رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات بهداشت روانی ۱۲۲۲۱۷۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اعتیاد ۱۲۲۲۱۷۰ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اعتیاد  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اعتیاد ۱۲۲۲۱۷۰ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اصول توانبخشی ۱۲۱۷۲۵۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اصول توانبخشی رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول توانبخشی ۱۲۱۷۲۵۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی ۱۲۲۲۱۵۰ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی ۱۲۲۲۱۵۰ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جمعیت شناسی ایران ۱۲۲۲۰۳۵ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات جمعیت شناسی ایران رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات جمعیت شناسی ایران ۱۲۲۲۰۳۵ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جامعه شناسی صنعتی ۱۲۲۲۰۳۸ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات * رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور *                                                                    …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جامعه شناسی شهری ۱۲۱۶۰۲۴ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی شهری رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات جامعه شناسی شهری ۱۲۱۶۰۲۴ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جامعه شناسی جهان سوم ۱۲۲۲۰۰۶ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی جهان سوم رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات جامعه شناسی جهان سوم ۱۲۲۲۰۰۶ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی سایت
پشتیبان :
سلام .
در استفاده از سایت با مشکلی مواجه هستید ؟