امروز شنبه , ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲:۴۶

کارشناسی رشته علوم اجتماعی

نمونه سوالات روز نامه نگاری رادیویی و تلویزیونی ۱۲۲۲۳۲۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات روز نامه نگاری رادیویی و تلویزیونی   رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روز نامه نگاری رادیویی و تلویزیونی ۱۲۲۲۳۲۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روابط عمومی عملی ۲ انتشارات ۱۲۲۲۴۰۷ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات  روابط عمومی عملی ۲ انتشارات  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روابط عمومی عملی ۲ انتشارات ۱۲۲۲۴۰۷ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روابط عمومی عملی ۱ گزارش و نگارش ۱۲۲۲۴۰۶ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات روابط عمومی عملی ۱ گزارش و نگارش  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روابط عمومی عملی ۱ گزارش و نگارش ۱۲۲۲۴۰۶ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روابط عمومی الکترونیکی ۱۲۲۲۴۴۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات روابط عمومی الکترونیکی رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روابط عمومی الکترونیکی ۱۲۲۲۴۴۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات حقوق اساسی ۱۲۱۸۰۶۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات حقوق اساسی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات حقوق اساسی ۱۲۱۸۰۶۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات حقوق ارتباط جمعی ۱۲۲۲۴۰۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات  حقوق ارتباط جمعی رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات حقوق ارتباط جمعی ۱۲۲۲۴۰۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اصول تبلیغات بازرگانی ۱۲۲۲۴۰۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اصول تبلیغات بازرگانی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول تبلیغات بازرگانی ۱۲۲۲۴۰۳ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات تکنیک های روابط عمومی ۱۲۲۲۴۴۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تکنیک های روابط عمومی  رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات تکنیک های روابط عمومی ۱۲۲۲۴۴۲ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات تکنولوژی ارتباطی ۱۲۲۲۳۲۵ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تکنولوژی ارتباطی رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات تکنولوژی ارتباطی ۱۲۲۲۳۲۵ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی ۱۲۲۲۴۴۱ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم اجتماعی همزاه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی   رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی ۱۲۲۲۴۴۱ رشته علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی                   …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند