امروز جمعه , ۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۲

نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

۱۲۲۰۱۴۵٫pdf۱۱۲٫۳ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۱۶۴٫pdf۱۰۳ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۱۳۷٫pdf۱۰۴٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۱_۱٫pdf۱۲۱٫۳ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۲٫pdf۱۲۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۹_۱٫pdf۱۲۰٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۴۹۴_۱٫pdf۱۳۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۵۱۱_۱٫pdf۱۴۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۲۰_۱٫pdf۱۰۹٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۳۸۸_۱٫pdf۱۲۵٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۱۹۲_۱٫pdf۱۳۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۴۶۳_۱٫pdf۱۰۸٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۸۸_۱٫pdf۱۰۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۳_۱٫pdf۱۳۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۸_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf۱۲۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۵_۱٫pdf۷۵٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۷۵_۱٫pdf۱۱۰٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۴۸_۱٫pdf۱۰۹٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۳_۱٫pdf۱۰۶٫۱ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۱۳۴٫pdf۱۲۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۶_۱۲۲۰۴۷۶_۱٫pdf۱۱۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۹_۱٫pdf۹۴٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۴۷۸_۱٫pdf۱۱۳٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf۱۴۰ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۳۸۴_۱٫pdf۱۲۳٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۳۸۶_۱٫pdf۱۳۰٫۹ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۵٫pdf۱۲۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۷_۱٫pdf۱۰۲٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۹۱۲۸_۱٫pdf۱۱۷٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۵_۱٫pdf۱۲۷٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۱_۱٫pdf۱۲۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۲۱_۱٫pdf۱۴۰ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۹_۱٫pdf۱۰۶٫۷ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۴٫pdf۱۱۶٫۶ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۶٫pdf۱۵۱٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۳_۱٫pdf۱۱۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۸_۱٫pdf۹۷٫۵ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۰۲۵٫pdf۱۲۲٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۱_۱٫pdf۹۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_۱۲۲۲۱۵۹_۱٫pdf۱۱۰ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۰_۱٫pdf۱۱۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۱۷۳_۱٫pdf۱۰۶٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf۱۵۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf۱۵۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۰۹۹_۱٫pdf۱۳۸٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۴_۱٫pdf۹۱٫۵ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۰۲۸٫pdf۱۰۹ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۱۴۰٫pdf۱۳۱٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۷٫pdf۹۱٫۷ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۲۳۰٫pdf۱۳۷٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۳٫pdf۱۰۶٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۴_۱٫pdf۹۴٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۶۵۸_۱٫pdf۹۹٫۸ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۰۸۵٫pdf۱۰۸٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۳_۱۲۲۰۵۳۵_۱٫pdf۱۴۷٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۸_۱٫pdf۱۰۸٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۵_۱۲۲۰۵۰۶_۱٫pdf۹۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۳_۱٫pdf۱۰۵٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۰۱۸_۱٫pdf۱۰۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۱۱۶_۱٫pdf۱۰۶٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۷۹_۱٫pdf۱۱۴٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۴_۱٫pdf۱۰۸٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۲_۱٫pdf۱۳۰٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۲۸۳٫pdf۱۲۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۲۳_۱٫pdf۱۰۸٫۵ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۳۶۸٫pdf۱۲۵٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۷۸_۱٫pdf۱۱۱٫۵ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۲۳۳٫pdf۱۰۶٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۱۱۹_۱٫pdf۱۰۲٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۰۰۷_۱٫pdf۹۷٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۴_۱٫pdf۸۶٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۱_۱۲۲۰۴۷۰_۱٫pdf۱۵۴٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۶_۱٫pdf۱۰۹٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۱۴۱٫pdf۱۲۴٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۲_۱٫pdf۱۰۱٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf۱۳۱٫۸ KBDec/11/2013
index.html۲٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۵۷۰_۴٫pdf۱۰۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۱۷۷_۱۲۲۰۴۸۳_۱۲۲۰۴۹۹_۱۲۲۰۵۸۶_۱٫pdf۱۳۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۲_۱۲۲۰۵۶۶_۱٫pdf۹۳٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_۶٫pdf۱۱۰ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۲_۱٫pdf۱۱۵٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۵۰۳_۱٫pdf۱۵۲٫۸ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۲۴۰٫pdf۱۲۱٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۰_۱۲۲۰۴۶۹_۱٫pdf۱۴۱٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۰۷۷٫pdf۱۲۲٫۲ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۱۴۳٫pdf۱۱۳٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۱۴۴٫pdf۱۰۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۴۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۱۲۱۹۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۱۵۵_۱٫pdf۱۰۵٫۳ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۱۳۲٫pdf۱۰۴٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۷_۱٫pdf۱۰۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۶۵۷_۱٫pdf۱۱۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۲۳۶٫pdf۱۲۲٫۱ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۵۷۲٫pdf۱۳۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۲۸۱٫pdf۹۳٫۳ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۱۳۹٫pdf۱۱۰٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۳۹۱_۱٫pdf۱۶۴٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۴۵_۱٫pdf۱۱۳٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۸۹_۱٫pdf۱۱۸٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۲۲_۱٫pdf۱۰۶٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۱۴۶_۱۲۲۰۲۱۵_۱٫pdf۱۲۳٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۴۲_۱٫pdf۱۲۴٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۴۶۲_۱٫pdf۱۰۱٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۵۱۹_۱٫pdf۱۳۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۱_۱٫pdf۱۴۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۱۲۳_۱٫pdf۱۰۸٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۵_۱٫pdf۱۳۸٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۱۱۳_۱٫pdf۱۰۴٫۸ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۲۳۵٫pdf۱۰۷٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۳۸۹_۱٫pdf۱۶۶٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۷_۱٫pdf۱۱۲٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۰۲۵_۱٫pdf۱۲۲٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱۱٫pdf۱۵۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۳۸۷_۱٫pdf۱۳۲٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۶۱۳٫pdf۱۰۶٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۸۷_۱٫pdf۹۴٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۴۹۸_۱۲۳۳۰۳۳_۱٫pdf۱۲۸٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۰۳۳٫pdf۱۱۱٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۸_۱٫pdf۱۰۴٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۴۹_۱٫pdf۱۱۰٫۹ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۱۳۶٫pdf۱۱۲٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۴۶_۱٫pdf۱۰۹٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۷_۱٫pdf۱۴۱٫۵ KBDec/11/2013
۱۲۱۳۰۴۰-۱۲۲۰۵۲۷٫pdf۱۳۴٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf۱۵۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۸۶_۱٫pdf۷۱٫۷ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۴۶۳٫pdf۱۰۸٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۲۳۱٫pdf۱۱۲٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۷۶_۱٫pdf۱۳۴ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۰۲۳٫pdf۱۱۰٫۵ KBDec/11/2013
۱۲۲۰۵۱۴٫pdf۱۱۷٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۰_۱٫pdf۹۰٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۰_۱۲۲۰۴۷۴_۱٫pdf۱۰۴٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf۱۴۰ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۶_۱٫pdf۱۱۱٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_۱٫pdf۱۰۸٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۲۸۰_۱٫pdf۸۹٫۲ KBDec/11/2013

۱۱ دیدگاه

 1. سلام ؛ من هیچ کدوم از دروس ترم ۱ الهیات رو پیدا نکردم!

 2. سلام سوالات خیلی میفید بود.
  لطفا نمونه سوالات تابستان ۸۹ و نمیسال اول و دوم ۸۸ -۸۷ را بگذارید.
  با تشکر

 3. سلام و عرض ادب و خسته نباشید شما نوشتید تمام گرایش ها هیچی نیست که اینو خداییش میگید تمام گرایشها
  ببخشید میخواستم سوال منطق۱ باکد ۱۲۲۰۰۱۹
  و سوال آشنایی باعلوم قرآن و حدیث باکد ۱۲۲۰۱۳۹
  ممنون میشم منتظرم لطفا رسیدگی کنید

  • دوست عزیز ۸۰ درصد دروس رشته الهیات در تمام گرایشها یکی است .در ضمن اگر سوالی در میان سوالات موجود نبود به این دلیل نیست که ما فقط برای یک گرایش سوالات رو در سایت قرار دادیم.

 4. سلام مجدد حالا ضمن فرمایش شما که ۸۰درصد دروس یکی هستن درست ولی حالا که منطق۱ بیشتر گرایش ها دارم چرا اینجا موجود نیست؟لطفا ۲ درسی که گفتم بذارید بازم یه دنیا ممنون ادمین جان

 5. سلام.واقعا خیلی زحمت میکشید که نمونه سوالات کل دروس همه ی گرایش ها رو برامون گذاشتید.خوهشا دروس کلیات عرفان اسلامی و کلیات فلسفه و کلام ۲ .تاریخ پیش از اسلام ۱ و زبان عمومی رو هم بزارید اگه خسته نمیشید. :yawn:

 6. سلام دوست عزیز…خواستم بگم ی دنیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممنون …درس مباحث اصول ۳ نیمسال ۹۱ هر سالی رفتم پیدا نکردم…جز این سایت شما .واقعا داشتم نا امید میشدم…..واقعااااااااااااااااا ممنونم………………………………دمتوووون گررررررررررررررررم……..
  یا علی

 7. :(ممنون اما بازم من نمونه سوال مورد نظر رو پیدا نکردم!

 8. ممنون و خسته نباشید به خاطر زحمتی که می کشید.

 9. سلام
  بسیار ممنونم
  اگر براتون مقدوره نمونه سئوال “تاریخ قرآن” و “زبان خارجی” ارشد علوم قرآن و حدیث رو هم بگذارید.
  ممنون

 10. با عرض سلام
  سئوالات ترو اول فقه و مبانی حقوق را اگه براتون مقدور بود بذارید خیلی ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند