خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

۱۲۲۰۱۴۵٫pdf ۱۱۲٫۳ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۱۶۴٫pdf ۱۰۳ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۱۳۷٫pdf ۱۰۴٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۱_۱٫pdf ۱۲۱٫۳ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۲٫pdf ۱۲۵٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۹_۱٫pdf ۱۲۰٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۴۹۴_۱٫pdf ۱۳۴٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۵۱۱_۱٫pdf ۱۴۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۲۰_۱٫pdf ۱۰۹٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۳۸۸_۱٫pdf ۱۲۵٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۱۹۲_۱٫pdf ۱۳۳٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۴۶۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۸۸_۱٫pdf ۱۰۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۳_۱٫pdf ۱۳۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۸_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۵_۱٫pdf ۷۵٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۷۵_۱٫pdf ۱۱۰٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۴۸_۱٫pdf ۱۰۹٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۳_۱٫pdf ۱۰۶٫۱ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۱۳۴٫pdf ۱۲۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۶_۱۲۲۰۴۷۶_۱٫pdf ۱۱۰٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۹_۱٫pdf ۹۴٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۴۷۸_۱٫pdf ۱۱۳٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۳۸۴_۱٫pdf ۱۲۳٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۳۸۶_۱٫pdf ۱۳۰٫۹ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۵٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۷_۱٫pdf ۱۰۲٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۹۱۲۸_۱٫pdf ۱۱۷٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۵_۱٫pdf ۱۲۷٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۱_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۲۱_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۹_۱٫pdf ۱۰۶٫۷ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۴٫pdf ۱۱۶٫۶ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۶٫pdf ۱۵۱٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۳_۱٫pdf ۱۱۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۸_۱٫pdf ۹۷٫۵ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۰۲۵٫pdf ۱۲۲٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۱_۱٫pdf ۹۴٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_۱۲۲۲۱۵۹_۱٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۰_۱٫pdf ۱۱۵٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۱۷۳_۱٫pdf ۱۰۶٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۰۹۹_۱٫pdf ۱۳۸٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۴_۱٫pdf ۹۱٫۵ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۰۲۸٫pdf ۱۰۹ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۱۴۰٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۷٫pdf ۹۱٫۷ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۲۳۰٫pdf ۱۳۷٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۳۷۳٫pdf ۱۰۶٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۴_۱٫pdf ۹۴٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۶۵۸_۱٫pdf ۹۹٫۸ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۰۸۵٫pdf ۱۰۸٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۳_۱۲۲۰۵۳۵_۱٫pdf ۱۴۷٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۸_۱٫pdf ۱۰۸٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۵_۱۲۲۰۵۰۶_۱٫pdf ۹۶٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۳_۱٫pdf ۱۰۵٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۰۱۸_۱٫pdf ۱۰۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۱۱۶_۱٫pdf ۱۰۶٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۷۹_۱٫pdf ۱۱۴٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۴_۱٫pdf ۱۰۸٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۲_۱٫pdf ۱۳۰٫۴ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۲۸۳٫pdf ۱۲۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۲۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۳۶۸٫pdf ۱۲۵٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۷۸_۱٫pdf ۱۱۱٫۵ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۲۳۳٫pdf ۱۰۶٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۱۱۹_۱٫pdf ۱۰۲٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۰۰۷_۱٫pdf ۹۷٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۴_۱٫pdf ۸۶٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۱_۱۲۲۰۴۷۰_۱٫pdf ۱۵۴٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۶_۱٫pdf ۱۰۹٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۱۴۱٫pdf ۱۲۴٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۲_۱٫pdf ۱۰۱٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
index.html ۲٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۵۷۰_۴٫pdf ۱۰۴٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۱۷۷_۱۲۲۰۴۸۳_۱۲۲۰۴۹۹_۱۲۲۰۵۸۶_۱٫pdf ۱۳۴٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۲_۱۲۲۰۵۶۶_۱٫pdf ۹۳٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_۶٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۲_۱٫pdf ۱۱۵٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۵۰۳_۱٫pdf ۱۵۲٫۸ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۲۴۰٫pdf ۱۲۱٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۰_۱۲۲۰۴۶۹_۱٫pdf ۱۴۱٫۴ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۰۷۷٫pdf ۱۲۲٫۲ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۱۴۳٫pdf ۱۱۳٫۴ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۱۴۴٫pdf ۱۰۵٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۴۵٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۲۱۹۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۱۵۵_۱٫pdf ۱۰۵٫۳ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۱۳۲٫pdf ۱۰۴٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۵۷_۱٫pdf ۱۰۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۶۵۷_۱٫pdf ۱۱۳٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۲۳۶٫pdf ۱۲۲٫۱ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۵۷۲٫pdf ۱۳۵٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۲۸۱٫pdf ۹۳٫۳ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۱۳۹٫pdf ۱۱۰٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۳۹۱_۱٫pdf ۱۶۴٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۴۵_۱٫pdf ۱۱۳٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۸۹_۱٫pdf ۱۱۸٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۲۲_۱٫pdf ۱۰۶٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۱۴۶_۱۲۲۰۲۱۵_۱٫pdf ۱۲۳٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۴۲_۱٫pdf ۱۲۴٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۴۶۲_۱٫pdf ۱۰۱٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۵۱۹_۱٫pdf ۱۳۵٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۱_۱٫pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۱۲۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۵_۱٫pdf ۱۳۸٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۱۱۳_۱٫pdf ۱۰۴٫۸ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۲۳۵٫pdf ۱۰۷٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۳۸۹_۱٫pdf ۱۶۶٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۷_۱٫pdf ۱۱۲٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۰۲۵_۱٫pdf ۱۲۲٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۳۸۷_۱٫pdf ۱۳۲٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۶۱۳٫pdf ۱۰۶٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۸۷_۱٫pdf ۹۴٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۴۹۸_۱۲۳۳۰۳۳_۱٫pdf ۱۲۸٫۴ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۰۳۳٫pdf ۱۱۱٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۸_۱٫pdf ۱۰۴٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۴۹_۱٫pdf ۱۱۰٫۹ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۱۳۶٫pdf ۱۱۲٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۴۶_۱٫pdf ۱۰۹٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۰۷_۱٫pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
۱۲۱۳۰۴۰-۱۲۲۰۵۲۷٫pdf ۱۳۴٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۸۶_۱٫pdf ۷۱٫۷ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۴۶۳٫pdf ۱۰۸٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۲۳۱٫pdf ۱۱۲٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۷۶_۱٫pdf ۱۳۴ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۰۲۳٫pdf ۱۱۰٫۵ KB Dec/11/2013
۱۲۲۰۵۱۴٫pdf ۱۱۷٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۹۰_۱٫pdf ۹۰٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۱۰_۱۲۲۰۴۷۴_۱٫pdf ۱۰۴٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۶۶_۱٫pdf ۱۱۱٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_۱٫pdf ۱۰۸٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۲۸۰_۱٫pdf ۸۹٫۲ KB Dec/11/2013

۱۱ دیدگاه

 1. سلام ؛ من هیچ کدوم از دروس ترم ۱ الهیات رو پیدا نکردم!

 2. سلام سوالات خیلی میفید بود.
  لطفا نمونه سوالات تابستان ۸۹ و نمیسال اول و دوم ۸۸ -۸۷ را بگذارید.
  با تشکر

 3. سلام و عرض ادب و خسته نباشید شما نوشتید تمام گرایش ها هیچی نیست که اینو خداییش میگید تمام گرایشها
  ببخشید میخواستم سوال منطق۱ باکد ۱۲۲۰۰۱۹
  و سوال آشنایی باعلوم قرآن و حدیث باکد ۱۲۲۰۱۳۹
  ممنون میشم منتظرم لطفا رسیدگی کنید

  admin پاسخ در تاريخ مهر ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۷ ب.ظ:

  دوست عزیز ۸۰ درصد دروس رشته الهیات در تمام گرایشها یکی است .در ضمن اگر سوالی در میان سوالات موجود نبود به این دلیل نیست که ما فقط برای یک گرایش سوالات رو در سایت قرار دادیم.

 4. سلام مجدد حالا ضمن فرمایش شما که ۸۰درصد دروس یکی هستن درست ولی حالا که منطق۱ بیشتر گرایش ها دارم چرا اینجا موجود نیست؟لطفا ۲ درسی که گفتم بذارید بازم یه دنیا ممنون ادمین جان

 5. سلام.واقعا خیلی زحمت میکشید که نمونه سوالات کل دروس همه ی گرایش ها رو برامون گذاشتید.خوهشا دروس کلیات عرفان اسلامی و کلیات فلسفه و کلام ۲ .تاریخ پیش از اسلام ۱ و زبان عمومی رو هم بزارید اگه خسته نمیشید. :yawn:

 6. سلام دوست عزیز…خواستم بگم ی دنیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممنون …درس مباحث اصول ۳ نیمسال ۹۱ هر سالی رفتم پیدا نکردم…جز این سایت شما .واقعا داشتم نا امید میشدم…..واقعااااااااااااااااا ممنونم………………………………دمتوووون گررررررررررررررررم……..
  یا علی

 7. :(ممنون اما بازم من نمونه سوال مورد نظر رو پیدا نکردم!

 8. ممنون و خسته نباشید به خاطر زحمتی که می کشید.

 9. سلام
  بسیار ممنونم
  اگر براتون مقدوره نمونه سئوال “تاریخ قرآن” و “زبان خارجی” ارشد علوم قرآن و حدیث رو هم بگذارید.
  ممنون

 10. با عرض سلام
  سئوالات ترو اول فقه و مبانی حقوق را اگه براتون مقدور بود بذارید خیلی ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.