امروز جمعه , ۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۲

نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۱۴۰۳۳_۱٫pdf۱۱۲٫۱ KBDec/11/2013
۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹٫pdf۲۸۶٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۵_۱۲۱۴۰۷۲_۱٫pdf۱۲۰٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۱_۱۲۱۴۰۱۶_۱٫pdf۱۲۷٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf۱۵۹٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
۱۲۱۴۰۲۶-۱۲۱۴۰۱۳٫pdf۴۲۸٫۵ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf۱۱۰٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫pdf۱۲۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲٫pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۴٫pdf۱۱۸٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱٫pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۵_۴٫pdf۱۳۱٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf۱۱۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۶_۱٫pdf۱۱۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۱٫pdf۶۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۴٫pdf۱۶۵٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲٫pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۱٫pdf۷۵٫۶ KBDec/11/2013
۱۲۱۴۰۲۱-۱۲۱۴۰۳۸-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۱۲٫pdf۵۸۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۹_۱٫pdf۲۰۱٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf۲۴۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۴٫pdf۱۵۵٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۴_۱۲۲۳۰۱۶_۱۲۲۳۰۱۹_۱۲۲۳۱۷۲_۱٫pdf۱۱۵٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_۱٫pdf۱۰۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf۱۲۰٫۶ KBDec/11/2013
۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۰۳٫pdf۲۷۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf۷۶٫۱ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۱٫pdf۱۱۶٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf۱۴۵٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf۱۸۱٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf۱۷۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱٫pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۵_۱٫pdf۶۹٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf۱٫۱ MBDec/11/2013
_۱۲۲۰۶۵۷_۱٫pdf۱۰۳٫۵ KBDec/11/2013
۱۲۱۴۰۷۱٫pdf۱۳۴٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۹۱-۹۲-۲٫pdf۱۳۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۱٫pdf۱۴۷٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_

۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf

۱۳۳٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱۱۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱٫pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۸_۱٫pdf۱۶۳٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۴٫pdf۱۷۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۱_۱۲۱۲۱۵۲_۱۲۲۵۱۱۰_۱۲۲۵۱۱۳_۱۲۲۵۱۳۸_۱٫pdf۱۶۵٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_.pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۱٫pdf۱۳۳٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۴۹۸_۱۲۳۳۰۳۳_۱٫pdf۱۱۶٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۴٫pdf۱۳۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۲_۱۲۱۲۱۵۳_۱۲۲۵۱۱۴_۱٫pdf۱۷۱٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱٫pdf۱۴۵٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۲٫pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf۷۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۱۱_۱۱۱۵۰۱۲_۱٫pdf۱۴۸٫۸ KBDec/11/2013
Document1.pdf۱۳٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf۱۰۳٫۳ KBDec/11/2013

۱۱ دیدگاه

 1. agh nemune soaalaye hesabdari miane 1 kheili naghese aksare nimsal ha nazashtid.1214022

 2. بیزحمت اگه میشه نمونه سوال زبان تخصصی ۲ رو بذارید ،ممنون
  کد:۱۲۱۴۱۰۸

  • با سلام
   کاربر گرامی همه نیمسالهای نمونه سوالات زبان تخصصی ۲ با کد ۱۲۱۴۱۰۸ در بین نمونه سوالات موجود می باشد.

 3. سلام من نمونه سوال آمار و کاربرد آن در مدیریت۱ نیمسال دوم۹۱-۹۲ رو میخوام ورقه امتحانی یا پرینت انتخاب واحد ندارم تا بدونم کد درس چیه،لطفا راهنمایی کنید کدوم کد مربوط به نمونه سوال مدنظرمه!

  • با سلام
   برای درس آمار و کاربرد آن در مدیریت همه نیمسالها موجود می باشد به غیر از ۲-۹۲-۹۱ که فقط پاسخنامه اش موجود است

 4. محمد دمیا (از کردستان)

  سلام نمونه سوال امارواحتمالات نیمسال دوم ۹۱-۹۲ میخام رشته مدیریت دولتی وبازرگانی

 5. اصلانم موجود نمیباشد

 6. اصلانم موجود نمی باشد.

 7. سلام من رشته ام حسابداری درس امار و احتمالات و گرفتم ولی اصلا سرکلاس نرفتم حالا ازکتابی که خریدم شک دارم …. میشه راهنمایی کنید

  • از قسمت لیست ارائه دروس و منابع نام ،نویسنده و سال انتشار را با کتابی که خریده اید مقایسه کنید تا مطمئن شوید.

 8. با سلام لطفا نمونه سئوالات زبان تخصصی ۱را با کد۱۲۱۴۰۲۰را بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند