خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۱۴۰۳۳_۱٫pdf ۱۱۲٫۱ KB Dec/11/2013
۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹٫pdf ۲۸۶٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۵_۱۲۱۴۰۷۲_۱٫pdf ۱۲۰٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۱_۱۲۱۴۰۱۶_۱٫pdf ۱۲۷٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf ۱۵۹٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
۱۲۱۴۰۲۶-۱۲۱۴۰۱۳٫pdf ۴۲۸٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۱۰٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۴٫pdf ۱۱۸٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۵_۴٫pdf ۱۳۱٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۱۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۶_۱٫pdf ۱۱۴٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۱٫pdf ۶۶٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۴٫pdf ۱۶۵٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۱٫pdf ۷۵٫۶ KB Dec/11/2013
۱۲۱۴۰۲۱-۱۲۱۴۰۳۸-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۱۲٫pdf ۵۸۵٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۹_۱٫pdf ۲۰۱٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf ۲۴۴٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۴٫pdf ۱۵۵٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۴_۱۲۲۳۰۱۶_۱۲۲۳۰۱۹_۱۲۲۳۱۷۲_۱٫pdf ۱۱۵٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_۱٫pdf ۱۰۵٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf ۱۲۰٫۶ KB Dec/11/2013
۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۰۳٫pdf ۲۷۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf ۷۶٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۱٫pdf ۱۱۶٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf ۱۸۱٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۱۷۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۵_۱٫pdf ۶۹٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf ۱٫۱ MB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۶۵۷_۱٫pdf ۱۰۳٫۵ KB Dec/11/2013
۱۲۱۴۰۷۱٫pdf ۱۳۴٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۹۱-۹۲-۲٫pdf ۱۳۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۱٫pdf ۱۴۷٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_

۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf

۱۳۳٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱۱۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۸_۱٫pdf ۱۶۳٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۴٫pdf ۱۷۹٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۱_۱۲۱۲۱۵۲_۱۲۲۵۱۱۰_۱۲۲۵۱۱۳_۱۲۲۵۱۳۸_۱٫pdf ۱۶۵٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_.pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۱٫pdf ۱۳۳٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۰۴۹۸_۱۲۳۳۰۳۳_۱٫pdf ۱۱۶٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۴٫pdf ۱۳۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۲_۱۲۱۲۱۵۳_۱۲۲۵۱۱۴_۱٫pdf ۱۷۱٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۲٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf ۷۵٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۵۰۱۱_۱۱۱۵۰۱۲_۱٫pdf ۱۴۸٫۸ KB Dec/11/2013
Document1.pdf ۱۳٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf ۱۰۳٫۳ KB Dec/11/2013

۱۱ دیدگاه

 1. agh nemune soaalaye hesabdari miane 1 kheili naghese aksare nimsal ha nazashtid.1214022

 2. بیزحمت اگه میشه نمونه سوال زبان تخصصی ۲ رو بذارید ،ممنون
  کد:۱۲۱۴۱۰۸

  admin پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۹:۴۰ ب.ظ:

  با سلام
  کاربر گرامی همه نیمسالهای نمونه سوالات زبان تخصصی ۲ با کد ۱۲۱۴۱۰۸ در بین نمونه سوالات موجود می باشد.

 3. سلام من نمونه سوال آمار و کاربرد آن در مدیریت۱ نیمسال دوم۹۱-۹۲ رو میخوام ورقه امتحانی یا پرینت انتخاب واحد ندارم تا بدونم کد درس چیه،لطفا راهنمایی کنید کدوم کد مربوط به نمونه سوال مدنظرمه!

  admin پاسخ در تاريخ دی ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۷:۱۱ ب.ظ:

  با سلام
  برای درس آمار و کاربرد آن در مدیریت همه نیمسالها موجود می باشد به غیر از ۲-۹۲-۹۱ که فقط پاسخنامه اش موجود است

 4. محمد دمیا (از کردستان)

  سلام نمونه سوال امارواحتمالات نیمسال دوم ۹۱-۹۲ میخام رشته مدیریت دولتی وبازرگانی

 5. اصلانم موجود نمیباشد

 6. اصلانم موجود نمی باشد.

 7. سلام من رشته ام حسابداری درس امار و احتمالات و گرفتم ولی اصلا سرکلاس نرفتم حالا ازکتابی که خریدم شک دارم …. میشه راهنمایی کنید

  Administrator پاسخ در تاريخ تیر ۸ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۰ ب.ظ:

  از قسمت لیست ارائه دروس و منابع نام ،نویسنده و سال انتشار را با کتابی که خریده اید مقایسه کنید تا مطمئن شوید.

 8. با سلام لطفا نمونه سئوالات زبان تخصصی ۱را با کد۱۲۱۴۰۲۰را بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.