خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

 جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_۱۲۱۷۱۸۵_۱٫pdf ۱۴۲٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۲_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf ۱۲۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۴_۱۲۱۱۲۹۶_۱٫pdf ۱۱۷٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۳۶_۱٫pdf ۱۵۱٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۳_۱٫pdf ۱۱۲٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۸_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۵_۱٫pdf ۱۳۶٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۵۱_۱٫pdf ۱۱۹٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf ۱۰۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۸_۱۲۱۳۱۱۲_۱٫pdf ۹۳٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۳_۱۲۱۱۲۹۸_۱٫pdf ۱۸۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۳_۱۲۱۱۳۰۴_۱٫pdf ۱۰۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۵۰۱۰_۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱۱٫pdf ۱۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۸_۱۲۱۱۰۱۳_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf ۱۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
۱۲۱۱۳۲۵٫pdf ۱۲۲٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۰_۱۲۱۷۰۲۶_۱۲۱۷۱۸۷_۱٫pdf ۱۰۷٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۶_۱٫pdf ۱۲۳٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۶_۱۲۱۱۳۰۰_۱۲۱۱۳۵۲_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf ۱۱۲٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۸_۱۲۱۱۴۰۴_۱٫pdf ۱۲۰٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۸۵_۱٫pdf ۱۵۴٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۳_.pdf ۱۴۰٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf ۱۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf ۱۴۶٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۷۸_۱٫pdf ۱۰۷٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۲_۱٫pdf ۱۳۶٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲۲_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf ۱۵۹٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۱۱۵_۱٫pdf ۱۳۰٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۰_۱۲۱۱۳۰۳_۱۲۱۱۳۵۳_۱٫pdf ۱۰۴٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۰_۱۴۱۱۳۴۴_۱٫pdf ۱۰۷٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۲_۱۲۱۷۰۴۱_۱۲۱۷۱۰۴_۱٫pdf ۹۲٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۷٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۱_۱٫pdf ۱۳۸٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_۱۲۲۲۱۵۹_۱٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf ۱۲۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۲_۱٫pdf ۱۲۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۸_۱۲۲۱۰۱۶_۱٫pdf ۱۱۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۲_۱٫pdf ۱۰۸٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۰۵٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۰_۱۲۱۷۰۲۶_۱٫pdf ۱۲۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۱_۱٫pdf ۱۷۰٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۲۸_۱۲۱۷۰۵۱_۱٫pdf ۱۰۷٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۱۱_۱٫pdf ۱۱۸٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۷_۱٫pdf ۱۲۱٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۷_۱٫pdf ۱۲۳٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۰_۱٫pdf ۱۱۸٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۵_۱٫pdf ۱۱۰٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۵_۱٫pdf ۱۳۶٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۳_۱۲۲۰۵۳۵_۱٫pdf ۱۴۷٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۴_۱٫pdf ۱۲۴٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۱_۱۴۱۱۳۴۲_۱٫pdf ۱۲۶٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۷_۱۲۱۱۳۵۱_۱٫pdf ۱۲۲٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۸_۱٫pdf ۱۵۴٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۴۴۷_۱٫pdf ۱۳۶٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۲۱۹۰_۱۲۱۱۰۲۱_۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf ۱۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۰_۱۲۱۷۱۰۳_۱٫pdf ۱۲۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۹_۱٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۰_۱۲۱۱۰۴۶_۱٫pdf ۱۰۶٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۰_۱۲۱۱۳۵۲_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf ۱۲۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۹_۱٫pdf ۱۲۵٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۴_۱۲۱۱۴۲۷_۱٫pdf ۱۴۹٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۳_۱۲۱۱۳۵۳_۱٫pdf ۱۱۶٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۵۳_۱۲۱۱۴۳۸_۱٫pdf ۱۰۹٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۲۹۷_۱۲۱۱۴۶۷_۱٫pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۷_۱۲۱۱۴۶۲_۱٫pdf ۱۱۲٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۷۷_۱۲۲۶۰۱۱_۱۷۱۲۱۲۲_۱۷۱۲۱۲۴_۱۸۱۰۰۰۸_۱۸۱۰۲۵۸_۱٫pdf ۱۱۸٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۳٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۳۱_۱۲۱۱۰۹۴_۱۲۱۱۴۲۷_۱٫pdf ۱۳۷٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۱۴_۱٫pdf ۱۱۹٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۷_۱٫pdf ۱۳۴٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۴_۱٫pdf ۱۳۰٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۵۱_۱٫pdf ۱۰۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۹_۱٫pdf ۱۱۲٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_۱٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۶_۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۱_۱٫pdf ۱۳۴٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۸_۱۲۱۱۲۸۸_۱۲۱۱۴۰۴_۱٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۲_۱٫pdf ۱۲۴٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۳_۱۲۱۱۰۸۲_۱۲۱۱۲۹۸_۱٫pdf ۱۷۴٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۱_۱٫pdf ۱۳۰٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_۱٫pdf ۱۲۷٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۵_۱٫pdf ۱۰۵٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۵۲_۱٫pdf ۱۰۴٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۳۱_۱۲۱۱۴۲۷_۱٫pdf ۱۴۹٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۲۸۹_۱٫pdf ۱۷۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۶_۱۲۱۱۰۴۷_۱٫pdf ۱۱۱٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf ۱۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۶_۱٫pdf ۱۲۵٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۵_۱۲۱۷۰۵۳_۱٫pdf ۱۲۴٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۱_۱٫pdf ۱۳۴٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_۱۲۱۱۲۸۹_۱٫pdf ۱۷۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۵_۱۲۱۱۳۵۵_۱٫pdf ۱۲۴٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf ۱۵۹٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۵۳_۱٫pdf ۱۲۱٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۷_۱٫pdf ۱۵۱٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۳۶_۱٫pdf ۸۴٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۲_۱۲۱۱۳۹۴_۱٫pdf ۱۱۲٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_۱٫pdf ۱۱۵٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۱۹_۱۲۱۷۰۵۲_۱٫pdf ۱۰۴٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۳٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۴۵٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۲۱۹۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۴۶۷_۱٫pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۱_۱٫pdf ۱۲۲٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۲_۱۲۱۱۲۹۸_۱٫pdf ۱۸۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۴_۱۲۱۱۲۹۶_۱٫pdf ۱۱۷٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۱۰_۱٫pdf ۱۱۷٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۵_۱٫pdf ۱۲۲٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۴_۱٫pdf ۱۰۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۷_۱٫pdf ۱۳۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۲_۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf ۱۰۸٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۹_۱٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۵۰_۱٫pdf ۱۲۱٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۱۰۳_۱۲۱۱۳۷۳_۱٫pdf ۱۰۷٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۳۶_۱۲۱۱۳۵۷_۱٫pdf ۱۳۹٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۲۱_۱۲۱۶۱۰۱_۱۲۱۶۳۸۱_۱٫pdf ۱۱۴٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۴__۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf ۱۵۹٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۰_۱۲۱۱۳۰۳_۱٫pdf ۱۱۶٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۵_۱٫pdf ۱۳۶٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۸_۱٫pdf ۱۰۶٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۴_۱۲۱۱۰۸۴_۱۲۱۱۲۹۶_۱٫pdf ۱۰۵٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۵۰۱۰_۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf ۱۴۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲٫pdf ۱۴۴٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۷_۱٫pdf ۱۲۴٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۴_۱٫pdf ۱۰۸٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_۱۲۱۱۲۸۹_۱٫pdf ۱۶۷٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۲۴_۱٫pdf ۱۰۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf ۱۵۹٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۳_۱۲۱۷۰۱۷_۱۲۱۷۰۶۰_۱٫pdf ۱۲۸٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۶_۱٫pdf ۱۲۰٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۲۶۳_۱۲۱۱۴۴۷_۱٫pdf ۱۲۴٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۴_۱۲۱۱۳۰۶_۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۹_۱٫pdf ۱۰۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۱_۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۸_۱٫pdf ۱۰۵٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۸_۱٫pdf ۱۰۸٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۹_۱۲۱۱۳۵۶_۱٫pdf ۱۱۳٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۶_۱٫pdf ۱۱۸٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲٫pdf ۱۴۱٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۰_۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۱۰۱_۱٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۵_۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۲۹۷_۱۲۱۱۴۶۷_۱٫pdf ۱۲۹٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۸_۱٫pdf ۱۱۷٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۶_۱۲۱۱۳۰۰_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf ۱۲۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۳_۱٫pdf ۱۱۶٫۲ KB Dec/11/2013
 ۱۲۱۳۲۱۶-۱۲۱۳۲۱۰٫pdf          ۱۴
 ۱۲۳۳۰۳۲٫pdf                  ۱۴
 _۱۱۱۱۰۳۳_۱۱۱۱۰۹۰_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_... ۱۴
 _۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_... ۱۴
 _۱۱۱۸۰۳۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۰۴_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۰۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۰۷_۱۲۱۱۴۶۲_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۱۰_۱۴۱۱۳۴۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۲۶۳_۱۲۱۱۴۴۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۲۵_۱۲۱۱۳۵۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۲۹_۱۲۱۱۳۵۶_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۳۱_۱۲۱۱۰۹۴_۱۲۱۱۴۲۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۳۶_۱۲۱۱۳۵۷_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۲_۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۳_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۸_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۵۰_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۵۱_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۵۳_۱۲۱۱۴۳۸_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۹۶_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_... ۱۴
 _۱۲۱۱۱۰۱_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۲۸۷_۱۲۱۷۰۰۷_۱۲۱۷۰۴۶_... ۱۴
 _۱۲۱۱۲۹۱_۱۲۱۷۰۳۱_۱۲۱۷۱۸۶_... ۱۴
 _۱۲۱۱۳۰۲_۱۲۱۷۰۴۱_۱۲۱۷۱۰۴_... ۱۴
 _۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_... ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۱_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۲_۱۲۱۱۳۹۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۳_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۴۰۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۴۰۸_۱۲۱۷۰۴۲_۱۲۱۷۰۹۸_... ۱۴
 _۱۲۱۱۴۰۹_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۲۲۵۶_۱۲۱۲۲۷۰_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۵۱۵۲_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۵۱۵۳_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_... ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_... ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۶_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۹_۱۲۱۷۱۰۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۱۲_۱۲۱۷۱۰۶_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۱۳_۱۲۱۷۰۶۶_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۰_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۳_۱۲۱۷۰۶۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۴_۱۲۱۷۱۸۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۷_۱۲۱۷۰۵۷_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۳۷_۱۲۱۷۰۳۹_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۳۸_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۴۴_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۴۹_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۵۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۶۷_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۲۰۴۹۸_۱۲۳۳۰۳۳_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۲۳۱۷۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۲۹۱۲۸_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۳۳۰۳۰_۱٫pdf               ۱۴

۱۴ دیدگاه

 1. باعرض سلام وخسته نباشیدخیلی ممنونم بابت زحماتی که میکشی فقط خواهش دارم نمونه سوالاتی که می خوام برام اضافه کن
  /رشته علوم تربیتی بیام نور/
  زبان اموزی نیمسال دوم۹۱_۹۲و اول۹۰_۹۱
  مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در بیش ودبستان نیمسال اول ودوم ۹۱ :۹۲
  مفاهیم و روش تدریس علوم قران در بیش ودبستان نیمسال اول و دوم ۹۱:۹۲
  ونیمسال اول ۹۰_۹۱
  مفاهیم و روش تدریس هنردربیش و دبستان نیمسال اول و دوم ۹۱_۹۲ و اول ۹۰_۹۱
  حرکات ورزشی و سرودهای خاص نیمسال اول و دوم۹۱_۹۲ و اول ۹۰_۹۱
  فقط خواهشا نمونه سوالاتی رو که می خوام برام بزار که لازم لازم دارم

  admin پاسخ در تاريخ مهر ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۲:۱۴ ب.ظ:

  دوست عزیز تمام سوالات در سایت آپلود شده است اگر نمی توانید پیدا کنید به معنی این است که سوال موجود نمی باشد

 2. نظری ندارم

 3. خسته نباشید کد درسایی که من وارد میکنم پیدانمیشن و توی لیست نیستن

  admin پاسخ در تاريخ آبان ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۱:۴۲ ب.ظ:

  دوست عزیز آپدیت سوالات تا چند روز دیگر در سایت قرار خواهد گرفت .

 4. با سلام خدمت سایت پیام نور
  ممنون از سایت خوبتون
  من نمونه سوال نیمسال دوم ۹۱-۹۲ درس اصول مدیریت آموزشی با کد ۱۲۱۱۴۲۰ می خواستم لطفا اگه داشتین زحمت بکشید برام ایمیل کنید. ضروریه لازمش دارم واسه فارغ التحصیلی/ممنون و تشکر فراوان

  admin پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۲ ۱:۱۶ ق.ظ:

  دوست عزیز لطفا درخواست پاسخنامه را در انجمن سایت مطرح فرمایید.
  http://www.forum.pnu4u.com

 5. ما درسهایی رو که می خواستیم پیدا نکردیم.
  در ضمن اگه در کنارش اسم درسها باشه راحتر می تونیم پیداش کنیم

 6. لااقل اسم درسا رو بنویسید واسم پیدا کردن درس فقط با کد درسها خیلی وقت گیر بود
  بیخیال دانلود شدم

 7. سلام من دانلود مینم pdfباز نمیشه ارور میده چیکار کنم؟

 8. سلام .اسم درسا رو می نوشتید بهتر بود منم بیخیال دانلود شدم…………..

  admin پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۳ ق.ظ:

  با سلام
  کاربر گرامی اگر یک بار جستجو بر اساس کد درس را امتحان کنید خواهید دید که ما راحتی کار شما را مد نظر قرار داده ایم.(در قسمت سوالات ctrl+f را زده سپس کد درس را وارد نموده و enter را فشار دهید تا نمونه سوال و یا پاسخنامه درخواستی شما نمایان شود)

 9. سلام وتشکر.ولی کددرس رومیزنم امااصلاوابدانمیاره!!!!

  admin پاسخ در تاريخ دی ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۴۸ ب.ظ:

  با سلام
  کاربر گرامی اگر درس موردنظر شما در سایت موجود باشد کد هایلات خواهد شد
  لطفا کد را بعد از باز کردن نیمسالش وارد کنید.
  موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.