امروز شنبه , ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۵

نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

 جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_۱۲۱۷۱۸۵_۱٫pdf۱۴۲٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf۱۲۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۲_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf۱۲۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۴_۱۲۱۱۲۹۶_۱٫pdf۱۱۷٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۳۶_۱٫pdf۱۵۱٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۳_۱٫pdf۱۱۲٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۳_۱٫pdf۱۰۸٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۸_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf۱۲۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۵_۱٫pdf۱۳۶٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۵۱_۱٫pdf۱۱۹٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf۱۰۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۸_۱۲۱۳۱۱۲_۱٫pdf۹۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۳_۱۲۱۱۲۹۸_۱٫pdf۱۸۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۳_۱۲۱۱۳۰۴_۱٫pdf۱۰۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۱۰_۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱۱٫pdf۱۵۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۸_۱۲۱۱۰۱۳_۱٫pdf۱۴۰ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf۱۵۴٫۲ KBDec/11/2013
۱۲۱۱۳۲۵٫pdf۱۲۲٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۰_۱۲۱۷۰۲۶_۱۲۱۷۱۸۷_۱٫pdf۱۰۷٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۶_۱٫pdf۱۲۳٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱٫pdf۱۵۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۶_۱۲۱۱۳۰۰_۱۲۱۱۳۵۲_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf۱۱۲٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۸_۱۲۱۱۴۰۴_۱٫pdf۱۲۰٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۸۵_۱٫pdf۱۵۴٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۳_.pdf۱۴۰٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf۱۵۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf۱۴۶٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۷۸_۱٫pdf۱۰۷٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۲_۱٫pdf۱۳۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲۲_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf۱۵۹٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۱۱۵_۱٫pdf۱۳۰٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۰_۱۲۱۱۳۰۳_۱۲۱۱۳۵۳_۱٫pdf۱۰۴٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۰_۱۴۱۱۳۴۴_۱٫pdf۱۰۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۲_۱۲۱۷۰۴۱_۱۲۱۷۱۰۴_۱٫pdf۹۲٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۱۰۲_۱٫pdf۱۲۷٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۱_۱٫pdf۱۳۸٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_۱۲۲۲۱۵۹_۱٫pdf۱۱۰ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf۱۵۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf۱۲۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۲_۱٫pdf۱۲۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۸_۱۲۲۱۰۱۶_۱٫pdf۱۱۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۲_۱٫pdf۱۰۸٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۳۵_۱٫pdf۱۰۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۰_۱۲۱۷۰۲۶_۱٫pdf۱۲۰ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۱_۱٫pdf۱۷۰٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۲۸_۱۲۱۷۰۵۱_۱٫pdf۱۰۷٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۱۱_۱٫pdf۱۱۸٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۷_۱٫pdf۱۲۱٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۷_۱٫pdf۱۲۳٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۰_۱٫pdf۱۱۸٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۵_۱٫pdf۱۱۰٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۵_۱٫pdf۱۳۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۳_۱۲۲۰۵۳۵_۱٫pdf۱۴۷٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۴_۱٫pdf۱۲۴٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۱_۱۴۱۱۳۴۲_۱٫pdf۱۲۶٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۷_۱۲۱۱۳۵۱_۱٫pdf۱۲۲٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۸_۱٫pdf۱۵۴٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۴۴۷_۱٫pdf۱۳۶٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۱۱۲۱۹۰_۱۲۱۱۰۲۱_۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱٫pdf۱۴۰ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf۱۵۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۰_۱۲۱۷۱۰۳_۱٫pdf۱۲۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۹_۱٫pdf۱۰۸٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۰_۱۲۱۱۰۴۶_۱٫pdf۱۰۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۰_۱۲۱۱۳۵۲_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf۱۲۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۹_۱٫pdf۱۲۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۴_۱۲۱۱۴۲۷_۱٫pdf۱۴۹٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۳_۱۲۱۱۳۵۳_۱٫pdf۱۱۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۵۳_۱۲۱۱۴۳۸_۱٫pdf۱۰۹٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۲۹۷_۱۲۱۱۴۶۷_۱٫pdf۱۴۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۷_۱۲۱۱۴۶۲_۱٫pdf۱۱۲٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۷۷_۱۲۲۶۰۱۱_۱۷۱۲۱۲۲_۱۷۱۲۱۲۴_۱۸۱۰۰۰۸_۱۸۱۰۲۵۸_۱٫pdf۱۱۸٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۳٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۳۱_۱۲۱۱۰۹۴_۱۲۱۱۴۲۷_۱٫pdf۱۳۷٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۱۴_۱٫pdf۱۱۹٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۷_۱٫pdf۱۳۴٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۴_۱٫pdf۱۳۰٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۵۱_۱٫pdf۱۰۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۹_۱٫pdf۱۱۲٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_۱٫pdf۱۳۱٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۶_۱٫pdf۱۱۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۱_۱٫pdf۱۳۴٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۸_۱۲۱۱۲۸۸_۱۲۱۱۴۰۴_۱٫pdf۱۰۸٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۲_۱٫pdf۱۲۴٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۳_۱۲۱۱۰۸۲_۱۲۱۱۲۹۸_۱٫pdf۱۷۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۱_۱٫pdf۱۳۰٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_۱٫pdf۱۲۷٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۵_۱٫pdf۱۰۵٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf۱۳۱٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۵۲_۱٫pdf۱۰۴٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۳۱_۱۲۱۱۴۲۷_۱٫pdf۱۴۹٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۲۸۹_۱٫pdf۱۷۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۶_۱۲۱۱۰۴۷_۱٫pdf۱۱۱٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf۱۵۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۶_۱٫pdf۱۲۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۵_۱۲۱۷۰۵۳_۱٫pdf۱۲۴٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۱_۱٫pdf۱۳۴٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_۱۲۱۱۲۸۹_۱٫pdf۱۷۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۵_۱۲۱۱۳۵۵_۱٫pdf۱۲۴٫۱ KBDec/11/2013
_۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf۱۵۹٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۵۳_۱٫pdf۱۲۱٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۷_۱٫pdf۱۵۱٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۳۶_۱٫pdf۸۴٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۲_۱۲۱۱۳۹۴_۱٫pdf۱۱۲٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_۱٫pdf۱۱۵٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۱۹_۱۲۱۷۰۵۲_۱٫pdf۱۰۴٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۳٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۴۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۱۲۱۹۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۴۶۷_۱٫pdf۱۴۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۱_۱٫pdf۱۲۲٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۲_۱۲۱۱۲۹۸_۱٫pdf۱۸۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۴_۱۲۱۱۲۹۶_۱٫pdf۱۱۷٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۱۰_۱٫pdf۱۱۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۵_۱٫pdf۱۲۲٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۴_۱٫pdf۱۰۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۷_۱٫pdf۱۳۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۲_۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf۱۰۸٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۶۹_۱٫pdf۱۳۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۵۰_۱٫pdf۱۲۱٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۱۰۳_۱۲۱۱۳۷۳_۱٫pdf۱۰۷٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۳۶_۱۲۱۱۳۵۷_۱٫pdf۱۳۹٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۲۱_۱۲۱۶۱۰۱_۱۲۱۶۳۸۱_۱٫pdf۱۱۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۴__۱٫pdf۱۱۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf۱۵۹٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۰_۱۲۱۱۳۰۳_۱٫pdf۱۱۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۵_۱٫pdf۱۳۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۸_۱٫pdf۱۰۶٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۴_۱۲۱۱۰۸۴_۱۲۱۱۲۹۶_۱٫pdf۱۰۵٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۱۰_۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf۱۴۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲٫pdf۱۴۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۰۷_۱٫pdf۱۲۴٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۸۴_۱٫pdf۱۰۸٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_۱۲۱۱۲۸۹_۱٫pdf۱۶۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲٫pdf۱۵۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۲۴_۱٫pdf۱۰۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱۱٫pdf۱۵۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf۱۵۹٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۳_۱۲۱۷۰۱۷_۱۲۱۷۰۶۰_۱٫pdf۱۲۸٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۹۶_۱٫pdf۱۲۰٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۲۶۳_۱۲۱۱۴۴۷_۱٫pdf۱۲۴٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۷۴_۱۲۱۱۳۰۶_۱٫pdf۱۱۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۹۹_۱٫pdf۱۰۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۱_۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۸۸_۱٫pdf۱۰۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۸_۱٫pdf۱۰۸٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۲۹_۱۲۱۱۳۵۶_۱٫pdf۱۱۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۶_۱٫pdf۱۱۸٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲٫pdf۱۴۱٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۰_۱٫pdf۱۱۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf۱۵۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۱۰۱_۱٫pdf۱۰۸٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۵_۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۲۹۷_۱۲۱۱۴۶۷_۱٫pdf۱۲۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۰۸_۱٫pdf۱۱۷٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf۱۴۰ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۶۶_۱۲۱۱۳۰۰_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf۱۲۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۳_۱٫pdf۱۱۶٫۲ KBDec/11/2013
 ۱۲۱۳۲۱۶-۱۲۱۳۲۱۰٫pdf          ۱۴
 ۱۲۳۳۰۳۲٫pdf                  ۱۴
 _۱۱۱۱۰۳۳_۱۱۱۱۰۹۰_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_... ۱۴
 _۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_... ۱۴
 _۱۱۱۸۰۳۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۰۴_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۰۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۰۷_۱۲۱۱۴۶۲_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۱۰_۱۴۱۱۳۴۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۲۶۳_۱۲۱۱۴۴۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۲۵_۱۲۱۱۳۵۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۲۹_۱۲۱۱۳۵۶_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۳۱_۱۲۱۱۰۹۴_۱۲۱۱۴۲۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۳۶_۱۲۱۱۳۵۷_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۲_۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۳_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۸_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۵۰_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۵۱_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۵۳_۱۲۱۱۴۳۸_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۹۶_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_... ۱۴
 _۱۲۱۱۱۰۱_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۲۸۷_۱۲۱۷۰۰۷_۱۲۱۷۰۴۶_... ۱۴
 _۱۲۱۱۲۹۱_۱۲۱۷۰۳۱_۱۲۱۷۱۸۶_... ۱۴
 _۱۲۱۱۳۰۲_۱۲۱۷۰۴۱_۱۲۱۷۱۰۴_... ۱۴
 _۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_... ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۱_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۲_۱۲۱۱۳۹۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۳_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۴۰۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۴۰۸_۱۲۱۷۰۴۲_۱۲۱۷۰۹۸_... ۱۴
 _۱۲۱۱۴۰۹_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۲۲۵۶_۱۲۱۲۲۷۰_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۵۱۵۲_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۵۱۵۳_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_... ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_... ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۶_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۹_۱۲۱۷۱۰۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۱۲_۱۲۱۷۱۰۶_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۱۳_۱۲۱۷۰۶۶_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۰_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۳_۱۲۱۷۰۶۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۴_۱۲۱۷۱۸۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۷_۱۲۱۷۰۵۷_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۳۷_۱۲۱۷۰۳۹_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۳۸_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۴۴_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۴۹_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۵۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۶۷_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۲۰۴۹۸_۱۲۳۳۰۳۳_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۲۳۱۷۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۲۹۱۲۸_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۳۳۰۳۰_۱٫pdf               ۱۴

۱۴ دیدگاه

 1. باعرض سلام وخسته نباشیدخیلی ممنونم بابت زحماتی که میکشی فقط خواهش دارم نمونه سوالاتی که می خوام برام اضافه کن
  /رشته علوم تربیتی بیام نور/
  زبان اموزی نیمسال دوم۹۱_۹۲و اول۹۰_۹۱
  مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در بیش ودبستان نیمسال اول ودوم ۹۱ :۹۲
  مفاهیم و روش تدریس علوم قران در بیش ودبستان نیمسال اول و دوم ۹۱:۹۲
  ونیمسال اول ۹۰_۹۱
  مفاهیم و روش تدریس هنردربیش و دبستان نیمسال اول و دوم ۹۱_۹۲ و اول ۹۰_۹۱
  حرکات ورزشی و سرودهای خاص نیمسال اول و دوم۹۱_۹۲ و اول ۹۰_۹۱
  فقط خواهشا نمونه سوالاتی رو که می خوام برام بزار که لازم لازم دارم

  • دوست عزیز تمام سوالات در سایت آپلود شده است اگر نمی توانید پیدا کنید به معنی این است که سوال موجود نمی باشد

 2. خسته نباشید کد درسایی که من وارد میکنم پیدانمیشن و توی لیست نیستن

 3. با سلام خدمت سایت پیام نور
  ممنون از سایت خوبتون
  من نمونه سوال نیمسال دوم ۹۱-۹۲ درس اصول مدیریت آموزشی با کد ۱۲۱۱۴۲۰ می خواستم لطفا اگه داشتین زحمت بکشید برام ایمیل کنید. ضروریه لازمش دارم واسه فارغ التحصیلی/ممنون و تشکر فراوان

 4. ما درسهایی رو که می خواستیم پیدا نکردیم.
  در ضمن اگه در کنارش اسم درسها باشه راحتر می تونیم پیداش کنیم

 5. لااقل اسم درسا رو بنویسید واسم پیدا کردن درس فقط با کد درسها خیلی وقت گیر بود
  بیخیال دانلود شدم

 6. سلام من دانلود مینم pdfباز نمیشه ارور میده چیکار کنم؟

 7. سلام .اسم درسا رو می نوشتید بهتر بود منم بیخیال دانلود شدم…………..

  • با سلام
   کاربر گرامی اگر یک بار جستجو بر اساس کد درس را امتحان کنید خواهید دید که ما راحتی کار شما را مد نظر قرار داده ایم.(در قسمت سوالات ctrl+f را زده سپس کد درس را وارد نموده و enter را فشار دهید تا نمونه سوال و یا پاسخنامه درخواستی شما نمایان شود)

 8. سلام وتشکر.ولی کددرس رومیزنم امااصلاوابدانمیاره!!!!

  • با سلام
   کاربر گرامی اگر درس موردنظر شما در سایت موجود باشد کد هایلات خواهد شد
   لطفا کد را بعد از باز کردن نیمسالش وارد کنید.
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند