امروز جمعه , ۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲:۳۷

نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۲۲۰۱۵_۱۲۲۲۱۷۹_۱٫pdf۱۱۱٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۶۰۲۵_۱۲۱۶۴۴۳_۱۲۲۲۲۲۰_۱٫pdf۱۱۲٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۵_۱٫pdf۱۰۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴_۱۲۲۳۰۴۵_۱٫pdf۱۴۰ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۸_۱٫pdf۱۰۷٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۸_۱٫pdf۱۲۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۶_۱۲۲۷۰۸۸_۱٫pdf۱۱۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf۱۲۰٫۵ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۲_۱٫pdf۱۰۸٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱٫pdf۱۲۱٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫pdf۱۲۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۰۱_۱۲۲۲۱۶۰_۱۲۲۲۲۰۴_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf۱۵۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf۱۲۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf۱۱۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۴۷_۱٫pdf۱۱۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_۱۲۲۲۱۵۹_۱٫pdf۱۱۰ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۰_۱۲۲۲۲۰۴_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf۱۶۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۱۱۰۴_۱۲۲۱۱۳۴_۱۲۲۲۲۰۰_۱٫pdf۱۴۲٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۶_۱۲۲۲۱۷۱_۱٫pdf۱۵۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۶۵_۱٫pdf۹۷٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۴_۱٫pdf۱۰۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۱۸_۱٫pdf۱۳۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۰_۱٫pdf۱۰۵٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۰_۱٫pdf۱۰۵٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf۱۲۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۶_۱٫pdf۱۱۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۹_۱٫pdf۱۱۱٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf۱۲۴ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf۱۶۱٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۲_۱۲۲۲۱۶۳_۱۲۲۲۱۹۸_۱٫pdf۱۲۲٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۳_۱۲۲۲۱۴۸_۱۲۲۲۱۹۳_۱٫pdf۱۴۲٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۹_۱٫pdf۹۰٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۸_۱۲۲۲۲۰۳_۱٫pdf۱۳۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۱_۱٫pdf۱۲۰٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۳٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۲_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf۱۰۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۱۴_۱۲۲۲۴۴۰_۱٫pdf۱۰۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۲_۱٫pdf۱۰۵٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۲۲۱۴۴-۱۲۲۲۰۰۸-۱۲۲۲۱۸۶-۱۲۲۲۳۰۷٫pdf۱۰۸٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۲_۱٫pdf۱۲۹٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۲۱_۱٫pdf۱۴۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf۱۳۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۷۰۰۲_۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf۱۰۹٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf۱۳۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۰_۱٫pdf۱۲۲٫۷ KBDec/11/2013
۱۲۲۲۱۹۱_۱_۱۲۲۲۰۱۲_۱٫pdf۱۱۰٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۲_۱۲۲۲۱۶۳_۱٫pdf۱۳۴٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۷۲_۱٫pdf۱۲۴٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf۱۳۲٫۶ KBDec/11/2013
۱۲۲۲۰۱۹-۱۱۱۷۱۲۰٫pdf۲۰۸٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۳_۱۲۲۲۱۹۹_۱٫pdf۱۱۳٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۱_۱٫pdf۱۰۹٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۳_۱۲۲۲۱۶۹_۱٫pdf۱۰۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۶_۱٫pdf۱۰۶٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۷_۱٫pdf۱۰۶٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۴۴_۱٫pdf۱۲۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۴_۱۲۲۲۰۸۸_۱۲۲۲۳۰۲_۱٫pdf۱۲۲٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۲۲۰۲۶٫pdf۱۳۲٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۶۰۳۰_۱۲۲۲۲۱۷_۱٫pdf۱۱۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf۱۲۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۵۱_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۴۱_۱۲۲۲۲۰۹_۱٫pdf۱۲۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۵_۱٫pdf۱۱۲٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۶٫pdf۱۰۸٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶__۱٫pdf۱۳۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۶۴_۱٫pdf۹۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۳_۱٫pdf۱۱۰ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۷۶_۱۲۲۲۱۸۸_۱۲۳۴۰۲۷_۱۲۳۵۰۴۶_۱٫pdf۱۱۲٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf۱۰۸٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۸_۱٫pdf۱۳۴٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf۱۲۱٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۲۲۱۷۴_۱۲۲۲۲۱۱_۱٫pdf۱۰۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf۱۲۱٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۹_۱۲۲۲۱۷۳_۱٫pdf۱۰۸٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲٫pdf۱۴۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۵۴_۱۲۲۲۱۹۵_۱٫pdf۱۱۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_۱۲۲۲۱۴۹_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf۱۲۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf۱۲۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۶_۱٫pdf۱۲۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۳_۱٫pdf۱۳۴٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴۰٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۰_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf۱۶۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۳_۱٫pdf۹۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۵۰_۱٫pdf۱۵۵٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۴۹_۱٫pdf۱۱۲٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۲_۱٫pdf۱۰۷٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf۱۲۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۱_۱۲۲۲۱۴۷_۱۲۲۲۱۹۰_۱۲۲۲۳۱۵_۱٫pdf۱۴۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲٫pdf۱۱۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱۰٫pdf۱۳۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_۱۲۲۲۱۴۹_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf۱۱۱٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf۱۲۴ KBDec/11/2013

۲ دیدگاه

  1. با سلام وخسته نباشی
    من نمونه سمالهای درس جامعه شناسی شهردو ترم نیمسال دوم ۹۰-۹۱ ونیمسال دوم۹۱-۹۲ را می خواستم ممنون از محبتتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.