امروز شنبه , ۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۹

نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۲۲۰۱۵_۱۲۲۲۱۷۹_۱٫pdf۱۱۱٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۶۰۲۵_۱۲۱۶۴۴۳_۱۲۲۲۲۲۰_۱٫pdf۱۱۲٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۵_۱٫pdf۱۰۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴_۱۲۲۳۰۴۵_۱٫pdf۱۴۰ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۸_۱٫pdf۱۰۷٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۸_۱٫pdf۱۲۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۶_۱۲۲۷۰۸۸_۱٫pdf۱۱۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf۱۲۰٫۵ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۲_۱٫pdf۱۰۸٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱٫pdf۱۲۱٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫pdf۱۲۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۰۱_۱۲۲۲۱۶۰_۱۲۲۲۲۰۴_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf۱۵۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf۱۲۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf۱۱۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۴۷_۱٫pdf۱۱۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_۱۲۲۲۱۵۹_۱٫pdf۱۱۰ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۰_۱۲۲۲۲۰۴_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf۱۶۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۱۱۰۴_۱۲۲۱۱۳۴_۱۲۲۲۲۰۰_۱٫pdf۱۴۲٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۶_۱۲۲۲۱۷۱_۱٫pdf۱۵۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۶۵_۱٫pdf۹۷٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۴_۱٫pdf۱۰۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۱۸_۱٫pdf۱۳۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۰_۱٫pdf۱۰۵٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۰_۱٫pdf۱۰۵٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf۱۲۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۰۶_۱٫pdf۱۱۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۹_۱٫pdf۱۱۱٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf۱۲۴ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf۱۶۱٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۲_۱۲۲۲۱۶۳_۱۲۲۲۱۹۸_۱٫pdf۱۲۲٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۳_۱۲۲۲۱۴۸_۱۲۲۲۱۹۳_۱٫pdf۱۴۲٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۹_۱٫pdf۹۰٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۸_۱۲۲۲۲۰۳_۱٫pdf۱۳۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۱_۱٫pdf۱۲۰٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۳٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۲_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf۱۰۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۱۴_۱۲۲۲۴۴۰_۱٫pdf۱۰۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۲_۱٫pdf۱۰۵٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۲۲۱۴۴-۱۲۲۲۰۰۸-۱۲۲۲۱۸۶-۱۲۲۲۳۰۷٫pdf۱۰۸٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۲_۱٫pdf۱۲۹٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۲۱_۱٫pdf۱۴۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf۱۳۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۷۰۰۲_۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf۱۰۹٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf۱۳۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۰_۱٫pdf۱۲۲٫۷ KBDec/11/2013
۱۲۲۲۱۹۱_۱_۱۲۲۲۰۱۲_۱٫pdf۱۱۰٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۲_۱۲۲۲۱۶۳_۱٫pdf۱۳۴٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۷۲_۱٫pdf۱۲۴٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf۱۳۲٫۶ KBDec/11/2013
۱۲۲۲۰۱۹-۱۱۱۷۱۲۰٫pdf۲۰۸٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۳_۱۲۲۲۱۹۹_۱٫pdf۱۱۳٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۱۱_۱٫pdf۱۰۹٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۳_۱۲۲۲۱۶۹_۱٫pdf۱۰۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۶_۱٫pdf۱۰۶٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۷_۱٫pdf۱۰۶٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۴۴_۱٫pdf۱۲۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۴_۱۲۲۲۰۸۸_۱۲۲۲۳۰۲_۱٫pdf۱۲۲٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۲۲۰۲۶٫pdf۱۳۲٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۶۰۳۰_۱۲۲۲۲۱۷_۱٫pdf۱۱۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf۱۲۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۵۱_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۴۱_۱۲۲۲۲۰۹_۱٫pdf۱۲۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۵_۱٫pdf۱۱۲٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۶٫pdf۱۰۸٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۶__۱٫pdf۱۳۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۶۴_۱٫pdf۹۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۳_۱٫pdf۱۱۰ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۷۶_۱۲۲۲۱۸۸_۱۲۳۴۰۲۷_۱۲۳۵۰۴۶_۱٫pdf۱۱۲٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf۱۰۸٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۹۸_۱٫pdf۱۳۴٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf۱۲۱٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۲۲۱۷۴_۱۲۲۲۲۱۱_۱٫pdf۱۰۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf۱۲۱٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۹_۱۲۲۲۱۷۳_۱٫pdf۱۰۸٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲٫pdf۱۴۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۵۴_۱۲۲۲۱۹۵_۱٫pdf۱۱۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_۱۲۲۲۱۴۹_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf۱۲۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf۱۲۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf۱۵۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۲۱۶_۱٫pdf۱۲۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۳_۱٫pdf۱۳۴٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴۰٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۶۰_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf۱۶۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۳_۱٫pdf۹۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۵۰_۱٫pdf۱۵۵٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۴۹_۱٫pdf۱۱۲٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۳۲_۱٫pdf۱۰۷٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf۱۲۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۰۲۱_۱۲۲۲۱۴۷_۱۲۲۲۱۹۰_۱۲۲۲۳۱۵_۱٫pdf۱۴۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲٫pdf۱۱۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱۰٫pdf۱۳۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_۱۲۲۲۱۴۹_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf۱۱۱٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf۱۲۴ KBDec/11/2013

۲ دیدگاه

  1. با سلام وخسته نباشی
    من نمونه سمالهای درس جامعه شناسی شهردو ترم نیمسال دوم ۹۰-۹۱ ونیمسال دوم۹۱-۹۲ را می خواستم ممنون از محبتتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند