خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۱۸۰۳۴_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫pdf ۱۶۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۹_۱۲۱۸۱۴۵_۱٫pdf ۱۵۶٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۰_۱۲۱۸۱۰۶_۱۲۱۸۱۲۲_۱۲۱۸۲۶۹_۱۳۱۴۰۵۱_۱٫pdf ۱۴۲٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۹۱-۹۲-۲٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۶۰۰۱_۱٫pdf ۸۹٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf ۱۰۰٫۳ KB زبان تخصصی ۲ – زبان تخصصی ۳ – زبان تخصصی مدیریت صنعتی
۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf ۱۰۰٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۳۵۰۱۰_۱٫pdf ۱۶۵٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf ۱۵۹٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۶٫pdf ۱۱۹٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۱_۱۲۱۸۰۶۶٫pdf ۱۸۰٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۱۰٫۸ KB ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲
_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۳_۱٫pdf ۹۶٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۴۲_۱٫pdf ۱۱۷٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۸_۱۲۱۸۱۷۶_۱٫pdf ۱۰۲٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۳۵۰۴۵_۱٫pdf ۱۲۸٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶__۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۶_۱۲۳۴۰۰۸_۱٫pdf ۱۱۳٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۹_۱٫pdf ۱۱۶٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۸۳_۱٫pdf ۱۶۶٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۳_۱۲۱۸۱۳۰_۱۲۱۸۲۶۶_۱٫pdf ۱۴۹٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۳۳ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۲٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳٫pdf ۲۹۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۲۴_۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf ۸۹٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۱٫pdf ۶۲٫۵ KB اصول حسابداری ۲
_۱۲۱۸۱۴۹_۱۲۳۵۰۱۲_۱٫pdf ۱۱۰٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۴٫pdf ۹۵۴٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱٫pdf ۱۴۷٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۶_۱۲۱۸۱۲۰_۱٫pdf ۱۸۰٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۴۱_۱٫pdf ۱۱۵٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۵_۱۲۳۴۰۰۳_۱٫pdf ۹۷٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۵۰۰۱_۱۲۳۹۰۱۷_۱٫pdf ۱۱۰٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۶٫pdf ۱۱۴٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۰_۱۲۱۸۲۶۴_۱٫pdf ۱۱۴٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf ۲۴۴٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۴٫pdf ۱۴۰٫۱ KB اصول حسابداری ۲
_۱۲۱۸۰۲۱_۱٫pdf ۱۴۰٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۳۵۰۰۸_۱٫pdf ۱۲۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۹_۱۲۱۸۲۶۲_۱٫pdf ۱۰۶٫۴ KB زبان دوم ۲
۱۲۱۲۰۲۵_۱۲۱۸۲۶۱_۱٫pdf ۱۰۲ KB زبان تخصصی ۳ – زبان تخصصی ۴
_۱۲۱۶۱۲۵_۱٫pdf ۹۴٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۴_۱٫pdf ۱۱۲٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۶۱۲۶_۱٫pdf ۸۱٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۷۹_۱٫pdf ۱۰۰٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۵_۱۲۳۹۰۱۴_۱٫pdf ۱۱۵٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf ۱۳۵٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_۱٫pdf ۱۷۴٫۱ KB Dec/11/2013
۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۰۳٫pdf ۲۷۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۲_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf ۱۰۴٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۶_۱۲۱۸۱۲۰_۱۱٫pdf ۱۸۰٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۶_۱٫pdf ۸۹٫۳ KB فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
_۱۲۱۸۰۱۱_۱۲۳۹۰۰۱_۱٫pdf ۱۱۳٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf ۶۹٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۳۵۰۴۷_۱٫pdf ۱۰۹٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۵_۱٫pdf ۹۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱ _ ۱۲۲٫۵ KB زبان تخصصی ۱
_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۱٫pdf ۱۱۶٫۱ KB ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات امار – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱
_۱۲۱۸۰۴۴_۱٫pdf ۱۱۱٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۶_۱۲۱۸۲۶۳_۱٫pdf ۹۸٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۷_۱٫pdf ۹۸٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۶٫pdf ۱۱۴٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf ۱۱۴٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۱۷۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۳_۱۲۲۲۱۹۹_۱٫pdf ۱۱۳٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf ۱۴۷٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۷_۱۲۳۹۰۰۵_۱٫pdf ۹۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱۱٫pdf ۱۴۷٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۷_۱۲۳۴۰۰۴_۱٫pdf ۱۳۲٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱۱٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf ۱٫۲ MB Dec/11/2013
۱۲۱۴۰۷۱٫pdf ۱۳۴٫۹ KB پول و ارز بانکداری – پول و بانکداری
_۱۲۱۸۰۴۰_۱٫pdf ۱۱۵٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۷_۱۲۱۸۲۷۲_۱٫pdf ۱۸۸٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۳۵۰۴۴_۱٫pdf ۱۰۷٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۰_۱٫pdf ۱۱۳٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۱٫pdf ۱۴۷٫۲ KB اصول حسابداری ۱  – اصول حسابداری یا هزینه یابی
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۳۳٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱۱۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫pdf ۱۷۴٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۴٫pdf ۱۵۹٫۱ KB حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
_۱۲۳۵۰۱۳_۱٫pdf ۱۲۳٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱٫pdf ۱۴۷٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۲۱۷۶_۱۲۲۲۱۸۸_۱۲۳۴۰۲۷_۱۲۳۵۰۴۶_۱٫pdf ۱۱۲٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۱_۱۲۱۸۰۶۶_۱۲۱۸۱۲۰_۱٫pdf ۱۸۰٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۲۳_۱۲۱۲۱۶۸_۱٫pdf ۱۰۰٫۶ KB زبان تخصصی ۲
_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_.pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۶_۱۲۱۸۲۷۱_۱٫pdf ۱۴۴٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫pdf ۱۷۴٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۴۳_۱٫pdf ۹۹٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۱۰_۱۲۱۲۰۱۷_۱٫pdf ۹۹٫۷ KB زبان انگلیسی تخصصی ۱
_۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۱٫pdf ۱۱۸٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۳۵۰۱۱_۱٫pdf ۱۰۵٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۳۵۰۱۵_۱٫pdf ۸۹٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۴٫pdf ۱۳۲ KB اصول حسابداری ۱  – اصول حسابداری یا هزینه یابی
_۱۲۱۸۰۰۸_۱٫pdf ۱۲۴٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۲٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۱۵_۱۲۲۵۰۰۲_۱٫pdf ۸۹٫۵ KB زبان انگلیسی ۲
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۶٫pdf ۱۱۴٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf ۶۸٫۷ KB حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
_۱۲۱۸۰۰۱_۱٫pdf ۱۲۸٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۱۷۶_۱٫pdf ۱۱۹٫۱ KB زبان تخصصی ۲
_۱۲۱۸۰۸۴_۱۲۱۸۲۷۰_۱٫pdf ۱۴۰٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf ۱۴۷٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf ۱۰۳٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷٫pdf ۱۱۴٫۶ KB Dec/11/2013

۱۴ دیدگاه

 1. ببخشید لطفا اگرامکانش هست نمونه سوالات ارشد(مدیریت)رادرسایتان قراردهید باتشکر

  admin پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۵۰ ق.ظ:

  با سلام
  سعی خواهیم کرد نمونه سوالات ارشد رو هم در سایت قرار دهیم.

 2. سلام لطفا نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۲ مدیریت توسعه با کد ۱۲۱۸۰۳۸ و روانشناسی سیاسی با کد ۱۲۱۷۰۹۱ را اگر دارید برایم ایمیل کنید یا در سایت قرار دهید
  با تشکر

  admin پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۵ ق.ظ:

  بررسی می شود در صورت موجود بودن در سایت قرار خواهد گرفت.

 3. سلام
  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال دومش نیست؟؟
  خوههشا بزارید پس فردا امتحان دارم
  کدش ۱۲۲۱۰۲۸

 4. با سلام در صورت امکان نمونه سوالات نمیمسال دوم مدیریت تحول رشته ام ب ای با شماره ۱۲۳۷۰۰۳۰۰۱ را بگذارید

 5. با سلام من دنبال نمونه سوال آمار و کاربردآن در مدیریت ۱ خدیجه جمشیدی در نیمسال دوم ۹۲-۹۱ میگردم پیدا نمیکنم .امکانش هست براتون بررسی کنین علتش چیه . تو هیچ سایتی پیدانکردم . ۱۰/۲۵ هم آزمون دارم . مرسی .

  admin پاسخ در تاريخ دی ۲۱ام, ۱۳۹۲ ۳:۲۰ ب.ظ:

  با سلام
  لطفا برای بررسی کد درس را اعلام کنید.

  admin پاسخ در تاريخ دی ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۷:۱۱ ب.ظ:

  با سلام
  برای درس آمار و کاربرد آن در مدیریت همه نیمسالها موجود می باشد به غیر از ۲-۹۲-۹۱ که فقط پاسخنامه اش موجود است

 6. کد درس آمار و کاربردآن در مدیریت ۱ ۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲

  admin پاسخ در تاريخ دی ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۷:۱۲ ب.ظ:

  با تشکر

 7. لطفاً نمونه سؤالات آمار و کاربرد آن در مدیریت صنعتی با کد ۱۱۱۷۰۱۵ را نیز بر روی سایت قرار دهید.

  admin پاسخ در تاريخ فروردین ۷ام, ۱۳۹۳ ۸:۱۵ ب.ظ:

  دوست عزیز نمونه سوالات این درس برای نیمسال اول ۹۲-۹۳ در سایت قرار داده شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.