امروز سه شنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۰

نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۱۸۰۳۴_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫pdf۱۶۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۹_۱۲۱۸۱۴۵_۱٫pdf۱۵۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf۳۰۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۰_۱۲۱۸۱۰۶_۱۲۱۸۱۲۲_۱۲۱۸۲۶۹_۱۳۱۴۰۵۱_۱٫pdf۱۴۲٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۹۱-۹۲-۲٫pdf۳۰۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۶۰۰۱_۱٫pdf۸۹٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf۱۰۰٫۳ KBزبان تخصصی ۲ – زبان تخصصی ۳ – زبان تخصصی مدیریت صنعتی
۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf۱۰۰٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۳۵۰۱۰_۱٫pdf۱۶۵٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf۱۵۹٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۶٫pdf۱۱۹٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۱_۱۲۱۸۰۶۶٫pdf۱۸۰٫۱ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf۱۱۰٫۸ KBریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲
_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf۱۲۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۳_۱٫pdf۹۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۴۲_۱٫pdf۱۱۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲٫pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۸_۱۲۱۸۱۷۶_۱٫pdf۱۰۲٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱٫pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۳۵۰۴۵_۱٫pdf۱۲۸٫۶ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶__۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf۳۰۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۶_۱۲۳۴۰۰۸_۱٫pdf۱۱۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۹_۱٫pdf۱۱۶٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۸۳_۱٫pdf۱۶۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۳_۱۲۱۸۱۳۰_۱۲۱۸۲۶۶_۱٫pdf۱۴۹٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴٫pdf۱۲۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf۱۳۳ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۲٫pdf۳۰۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳٫pdf۲۹۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۲۴_۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf۸۹٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۱٫pdf۶۲٫۵ KBاصول حسابداری ۲
_۱۲۱۸۱۴۹_۱۲۳۵۰۱۲_۱٫pdf۱۱۰٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۴٫pdf۹۵۴٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱٫pdf۱۴۷٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۶_۱۲۱۸۱۲۰_۱٫pdf۱۸۰٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲٫pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۴۱_۱٫pdf۱۱۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۵_۱۲۳۴۰۰۳_۱٫pdf۹۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۰۱_۱۲۳۹۰۱۷_۱٫pdf۱۱۰٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۶٫pdf۱۱۴٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۰_۱۲۱۸۲۶۴_۱٫pdf۱۱۴٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf۲۴۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۴٫pdf۱۴۰٫۱ KBاصول حسابداری ۲
_۱۲۱۸۰۲۱_۱٫pdf۱۴۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۳۵۰۰۸_۱٫pdf۱۲۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۰۹_۱۲۱۸۲۶۲_۱٫pdf۱۰۶٫۴ KBزبان دوم ۲
۱۲۱۲۰۲۵_۱۲۱۸۲۶۱_۱٫pdf۱۰۲ KBزبان تخصصی ۳ – زبان تخصصی ۴
_۱۲۱۶۱۲۵_۱٫pdf۹۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۴_۱٫pdf۱۱۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۶۱۲۶_۱٫pdf۸۱٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۷۹_۱٫pdf۱۰۰٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۵_۱۲۳۹۰۱۴_۱٫pdf۱۱۵٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf۱۳۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_۱٫pdf۱۷۴٫۱ KBDec/11/2013
۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۰۳٫pdf۲۷۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۲_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf۱۰۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۶_۱۲۱۸۱۲۰_۱۱٫pdf۱۸۰٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۶_۱٫pdf۸۹٫۳ KBفراگرد تنظیم و کنترل بودجه
_۱۲۱۸۰۱۱_۱۲۳۹۰۰۱_۱٫pdf۱۱۳٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf۶۹٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf۳۰۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۳۵۰۴۷_۱٫pdf۱۰۹٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۵_۱٫pdf۹۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf۳۰۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱ _۱۲۲٫۵ KBزبان تخصصی ۱
_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۱٫pdf۱۱۶٫۱ KBریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات امار – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱
_۱۲۱۸۰۴۴_۱٫pdf۱۱۱٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۶_۱۲۱۸۲۶۳_۱٫pdf۹۸٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۷_۱٫pdf۹۸٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf۱۴۵٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۶٫pdf۱۱۴٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf۱۱۴٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf۱۷۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱٫pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۳_۱۲۲۲۱۹۹_۱٫pdf۱۱۳٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf۱۴۷٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۷_۱۲۳۹۰۰۵_۱٫pdf۹۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱۱٫pdf۱۴۷٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۷_۱۲۳۴۰۰۴_۱٫pdf۱۳۲٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱۱٫pdf۱۲۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf۱٫۲ MBDec/11/2013
۱۲۱۴۰۷۱٫pdf۱۳۴٫۹ KBپول و ارز بانکداری – پول و بانکداری
_۱۲۱۸۰۴۰_۱٫pdf۱۱۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۷_۱۲۱۸۲۷۲_۱٫pdf۱۸۸٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۳۵۰۴۴_۱٫pdf۱۰۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۰_۱٫pdf۱۱۳٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf۳۰۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۱٫pdf۱۴۷٫۲ KBاصول حسابداری ۱  – اصول حسابداری یا هزینه یابی
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۳۳٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱۱۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱٫pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf۳۰۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf۱۴۵٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫pdf۱۷۴٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۴٫pdf۱۵۹٫۱ KBحسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
_۱۲۳۵۰۱۳_۱٫pdf۱۲۳٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱٫pdf۱۴۷٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۲۱۷۶_۱۲۲۲۱۸۸_۱۲۳۴۰۲۷_۱۲۳۵۰۴۶_۱٫pdf۱۱۲٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۱_۱۲۱۸۰۶۶_۱۲۱۸۱۲۰_۱٫pdf۱۸۰٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۲۳_۱۲۱۲۱۶۸_۱٫pdf۱۰۰٫۶ KBزبان تخصصی ۲
_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf۱۲۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_.pdf۱۶۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۶_۱۲۱۸۲۷۱_۱٫pdf۱۴۴٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫pdf۱۷۴٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf۱۲۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۴۳_۱٫pdf۹۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۱۰_۱۲۱۲۰۱۷_۱٫pdf۹۹٫۷ KBزبان انگلیسی تخصصی ۱
_۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۱٫pdf۱۱۸٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۳۵۰۱۱_۱٫pdf۱۰۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۳۵۰۱۵_۱٫pdf۸۹٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۴٫pdf۱۳۲ KBاصول حسابداری ۱  – اصول حسابداری یا هزینه یابی
_۱۲۱۸۰۰۸_۱٫pdf۱۲۴٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱٫pdf۱۴۵٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۲٫pdf۱۵۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۱۵_۱۲۲۵۰۰۲_۱٫pdf۸۹٫۵ KBزبان انگلیسی ۲
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۶٫pdf۱۱۴٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf۶۸٫۷ KBحسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
_۱۲۱۸۰۰۱_۱٫pdf۱۲۸٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۷۶_۱٫pdf۱۱۹٫۱ KBزبان تخصصی ۲
_۱۲۱۸۰۸۴_۱۲۱۸۲۷۰_۱٫pdf۱۴۰٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf۱۴۷٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf۱۰۳٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷٫pdf۱۱۴٫۶ KBDec/11/2013

۱۴ دیدگاه

 1. ببخشید لطفا اگرامکانش هست نمونه سوالات ارشد(مدیریت)رادرسایتان قراردهید باتشکر

 2. سلام لطفا نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۲ مدیریت توسعه با کد ۱۲۱۸۰۳۸ و روانشناسی سیاسی با کد ۱۲۱۷۰۹۱ را اگر دارید برایم ایمیل کنید یا در سایت قرار دهید
  با تشکر

 3. سلام
  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال دومش نیست؟؟
  خوههشا بزارید پس فردا امتحان دارم
  کدش ۱۲۲۱۰۲۸

 4. با سلام در صورت امکان نمونه سوالات نمیمسال دوم مدیریت تحول رشته ام ب ای با شماره ۱۲۳۷۰۰۳۰۰۱ را بگذارید

 5. با سلام من دنبال نمونه سوال آمار و کاربردآن در مدیریت ۱ خدیجه جمشیدی در نیمسال دوم ۹۲-۹۱ میگردم پیدا نمیکنم .امکانش هست براتون بررسی کنین علتش چیه . تو هیچ سایتی پیدانکردم . ۱۰/۲۵ هم آزمون دارم . مرسی .

 6. کد درس آمار و کاربردآن در مدیریت ۱ ۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲

 7. لطفاً نمونه سؤالات آمار و کاربرد آن در مدیریت صنعتی با کد ۱۱۱۷۰۱۵ را نیز بر روی سایت قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.