امروز شنبه , ۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۸:۴۶

نمونه سوالات رشته الهیات کلیه گرایشها نیمسال اول ۹۰-۸۹ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]

نام درس

کد درس

دانلود

زبان تخصصی (۱)

۱۲۲۰۰۱۸                                                             دانلود

منطق ۱

 ۱۲۲۰۴۶۰-۱۲۲۰۰۱۹                                              دانلود

مبادی فقه واصول

۱۲۲۰۵۲۴-۱۲۲۰۰۲۳                                               دانلود

زبان تخصصی ۲

۱۲۲۰۰۲۵                                                             دانلود

منطق ۲

۱۲۲۰۴۶۱-۱۲۲۰۵۱۲-۱۲۲۰۰۲۸                                  دانلود

کلام ۱-کلام اسلامی ۱

۱۲۲۰۵۰۰-۱۲۲۰۰۳۳                                                دانلود

آشنایی باادیان بزرگ-آشنایی باادیان الهی

 ۱۲۲۰۵۲۳-۱۲۲۰۰۳۷                                                دانلود

کلام (۲)-کلام اسلامی (۲)

 ۱۲۲۰۵۰۵-۱۲۲۰۰۴۰                                                دانلود

زبان تخصصی ۳

۱۲۲۰۰۴۳                                                               دانلود

فقه الحدیث (۱)

۱۲۲۰۰۵۳                                                               دانلود

فقه الحدیث ۲

۱۲۲۰۰۵۷                                                                دانلود

حقوق جزای خصوصی اسلام

۱۲۲۰۰۷۷                                                                دانلود

اصول فقه ۱

۱۲۲۰۰۷۹                                                                 دانلود

علوم بلاغی-علوم بلاغت

۱۲۲۰۵۶۳-۱۲۲۰۴۸۱-۱۲۲۰۰۸۰                                      دانلود

حقوق جزای عمومی اسلام

۱۲۲۰۰۸۵                                                                  دانلود

اصول فقه ۲

۱۲۲۰۰۸۷

دانلود

حقوق تطبیقی

۱۲۲۰۰۹۲                                                                دانلود

کلیات حقوق

۱۲۲۳۰۰۱-۱۲۲۰۰۹۳                                                   دانلود

تاریخ قرآن ۱

۱۲۲۰۴۸۰-۱۲۲۰۰۹۶                                                   دانلود

درایه الحدیث

۱۲۲۰۴۸۲-۱۲۲۰۰۹۷                                                   دانلود

تاریخ قرآن ۲

۱۲۲۰۰۹۸                                                                 دانلود

تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱

۱۲۲۰۰۹۹                                                                 دانلود

تاریخ حدیث

۱۲۲۰۱۰۲                                                                 دانلود

تاریخ تفسیر قرآن کریم ۲

۱۲۲۰۱۰۵                                                                 دانلود

تاریخ فلسفه اسلامی ۱

 ۱۲۲۰۱۱۳                                                                دانلود

تاریخ فلسفه غرب ۲

۱۲۲۰۴۷۷-۱۲۲۰۱۱۶                                                   دانلود

منطق ۳ (تخصصی)

۱۲۲۰۱۱۹

 دانلود

کلام ۳(تخصصی)

۱۲۲۰۱۲۳

دانلود

صرف (۱)-زبان عربی ۳

۱۲۲۰۵۰۱-۱۲۲۰۱۳۱

دانلود

صرف ۲-زبان عربی ۴

۱۲۲۰۵۰۷-۱۲۲۰۱۳۲

دانلود

نحو کاربردی ۱

۱۲۲۰۱۳۳

دانلود

نحو کاربردی ۲

۱۲۲۰۵۸۷-۱۲۲۰۱۳۴

دانلود

نحو کاربردی ۳-زبان عربی ۴

۱۲۲۰۵۱۵-۱۲۲۰۱۳۵

دانلود

روش تحقیق درعلوم اسلامی

۱۲۲۰۱۳۶

دانلود

آشنایی با فقه

۱۲۲۰۱۳۷

دانلود

کلیات فلسفه اسلامی

۱۲۲۰۱۳۸

دانلود

آشنایی با علوم قرآن وحدیث

۱۲۲۰۱۳۹

دانلود

قرائت ودرک متون عربی-متون عربی ۴

۱۲۲۰۵۲۱-۱۲۲۰۱۴۰

دانلود

نحو کاربردی (۴)

۱۲۲۰۴۸۸-۱۲۲۰۴۷۳-۱۲۲۰۱۴۱

دانلود

مهارتهای ترجمه

۱۲۲۰۱۴۲

دانلود

سیری در نهج البلاغه

۱۲۲۰۱۴۳

دانلود

کلیات عرفان اسلامی

۱۲۲۰۱۴۴

دانلود

آشنایی باتاریخ وروش های تفسیر قرآن

۱۲۲۰۱۴۵

دانلود

عرفان نظری ۱-عرفان نظری

۱۲۲۰۲۱۵-۱۲۲۰۱۴۶

دانلود

متون عرفان فارسی ۱

۱۲۲۰۱۴۸

دانلود

متون دینی به زبان خارجی ۱

۱۲۲۰۱۵۰

دانلود

آشنایی باکلیات علم کلام

۱۲۲۰۱۵۱

دانلود

عرفان عملی

۱۲۲۰۱۵۲

دانلود

تاریخ تصوف ۲

۱۲۲۰۱۵۳

دانلود

متون عرفانی فارسی ۲

۱۲۲۰۱۵۴

دانلود

تاریخ فلسفه اسلامی ۲

۱۲۲۰۱۵۵

دانلود

متون دینی به زبان خارجی ۲

۱۲۲۰۱۵۶

دانلود

ادیان ابتدایی وقدیم

۱۲۲۰۱۵۸

دانلود

متون دینی به زبان خارجی (۳)

۱۲۲۰۱۵۹

دانلود

ادیان هند ۱

۱۲۲۰۱۶۰

دانلود

دین خاور دور

۱۲۲۰۱۶۱

دانلود

متون عرفانی عربی ۲

۱۲۲۰۱۶۵

دانلود

متون عرفانی به زبان خارجی (۱)

۱۲۲۰۱۶۷

دانلود

ادیان ایران پیش از اسلام (۱)

۱۲۲۰۱۶۸

دانلود

آشنایی باسنتهای عرفانی غیر اسلامی

۱۲۲۰۱۶۹

دانلود

متون عرفانی به زبان خارجی ۲

۱۲۲۰۱۷۰

دانلود

دین بودا

۱۲۲۰۱۷۱

دانلود

دین یهود

۱۲۲۰۱۷۲

دانلود

فلسفه دین

۱۲۲۰۱۷۳

دانلود

مسیحیت

۱۲۲۰۱۷۴

دانلود

مکاتب وروشهای تفسیر قرآن کریم (۱)

۱۲۲۰۴۸۷-۱۲۲۰۱۷۵

دانلود

علوم قرآنی ۱

۱۲۲۰۵۸۵-۱۲۲۰۱۷۶

دانلود

تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱ – تفسیرقرآن کریم ۲

۱۲۲۰۴۹۹-۱۲۲۰۴۸۳-۱۲۲۰۱۷۷-۱۲۲۰۵۸۶

دانلود

مفردات قرآن کریم

۱۲۲۰۵۴۰-۱۲۲۰۱۷۸

دانلود

مکاتب وروشهای تفسیرقرآن کریم (۲)

۱۲۲۰۱۷۹

دانلود

علوم قرآنی ۲

۱۲۲۰۱۸۰

دانلود

تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۲ – تفسیرقرآن کریم ۳

۱۲۲۰۵۰۴-۱۲۲۰۱۸۱

دانلود

اهل البیت درقرآن وحدیث

۱۲۲۰۵۸۸-۱۲۲۰۱۸۲

دانلود

تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳

۱۲۲۰۱۸۵

دانلود

قرائت ودرک متون تفسیری

۱۲۲۰۱۸۶

دانلود

کلیات علم رجال

۱۲۲۰۱۸۷

دانلود

شناخت نهج البلاغه ۱

۱۲۲۰۱۸۸

دانلود

تفسیرترتیبی قرآن کریم ۴

۱۲۲۰۱۸۹

دانلود

علوم قرآنی (۴)

۱۲۲۰۱۹۰

دانلود

شناخت نهج البلاغه (۲)

۱۲۲۰۱۹۲

دانلود

بلاغت قرآن کریم ۱

۱۲۲۰۱۹۳

دانلود

تفسیرموضوعی قرآن کریم۲- تفسیر موضوعی ۳

۱۲۲۰۵۵۵-۱۲۲۰۱۹۴

دانلود

جوامع حدیثی

۱۲۲۰۱۹۶

دانلود

قرآن وخاور شناسان

۱۲۲۰۱۹۷

دانلود

شناخت ادعیه اهل بیت (ع)

۱۲۲۰۱۹۹

دانلود

حکمت متعالیه ۱

۱۲۲۰۴۶۹-۱۲۲۰۲۰۰

دانلود

زبان تخصصی (۴)

۱۲۲۰۲۰۲

دانلود

حکمت مشاء ۱

۱۲۲۰۲۰۳

دانلود

تاریخ فلسفه غرب (۱)-تاریخ فلسفه غرب

۱۲۲۰۵۰۶-۱۲۲۰۲۰۵

دانلود

کلام ۴

۱۲۲۰۴۷۶-۱۲۲۰۲۰۶

دانلود

حکمت متعالیه (۳)

۱۲۲۰۲۰۷

دانلود

تاریخ فلسفه اسلامی ۳

۱۲۲۰۲۰۸

دانلود

فلسفه اخلاق

۱۲۲۰۲۰۹

دانلود

حکمت مشاء (۲)

۱۲۲۰۴۷۴-۱۲۲۰۲۱۰

دانلود

حکمت متعالیه (۴)

۱۲۲۰۴۷۱-۱۲۲۰۲۱۱

دانلود

منطق جدید ۱

۱۲۲۰۲۱۳

دانلود

حکمت اشراق ۱

۱۲۲۰۲۱۴

دانلود

فلسفه معاصر

۱۲۲۰۲۱۷

دانلود

مسایل کلامی جدید ۲

۱۲۲۰۲۱۸

دانلود

منطق جدید ۲

۱۲۲۰۲۲۱

دانلود

حکمت اشراق ۲

۱۲۲۰۲۲۲

دانلود

عرفان نظری ۲-عرفان نظری

۱۲۲۰۴۷۲-۱۲۲۰۲۲۳

دانلود

قواعد فقه (۱)

۱۲۲۰۲۲۵

دانلود

قواعد فقه (۲)

۱۲۲۰۲۲۷

دانلود

مباحثی ازحقوق مدنی

۱۲۲۰۲۲۸

دانلود

تاریخ فقه وفقها

۱۲۲۰۲۲۹

دانلود

اصول فقه (۳)

۱۲۲۰۲۳۰

دانلود

آیات الاحکام

۱۲۲۰۲۳۱

دانلود

حقوق تجارت ۱

۱۲۲۰۲۳۲

دانلود

فقه تطبیقی (۱)

۱۲۲۰۲۳۳     دانلود

آیین دادرسی مدنی

۱۲۲۰۲۳۴

دانلود

حقوق تجارت (۲)

۱۲۲۰۲۳۵

دانلود

حقوق کار

۱۲۲۰۲۳۶

دانلود

فقه ۵

۱۲۲۰۴۹۲-۱۲۲۰۲۳۷

دانلود

آیین دادرسی کیفری

۱۲۲۰۲۳۸

دانلود

حقوق ثبت

۱۲۲۰۲۳۹

دانلود

فقه تطبیقی (۲)

۱۲۲۰۲۴۰

دانلود

تاریخنگاری در اسلام

۱۲۲۰۲۴۲

دانلود

تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه

۱۲۲۰۲۴۳

دانلود

متون تاریخی وجغرافیایی به زبان فارسی

۱۲۲۰۲۴۴

دانلود

شناخت منابع تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

۱۲۲۰۲۴۵

دانلود

کلیات فرهنگ وتمدن اسلامی

۱۲۲۰۲۴۶

دانلود

تاریخ هنرهای اسلامی (۱)

۱۲۲۰۲۴۷

دانلود

تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تاسقوط بغداد

۱۲۲۰۲۴۸

دانلود

تاریخ اسلام در مصر وشام

۱۲۲۰۲۴۹

دانلود

تاریخ اسلام در مغرب و اندلس

۱۲۲۰۲۵۰

دانلود

تاریخ تشکیلات اسلامی (۱)

۱۲۲۰۲۵۲

دانلود

تاریخ علوم اسلام (۱)

۱۲۲۰۲۵۴

دانلود

تاریخ اسلام ازسقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی

۱۲۲۰۲۵۵

دانلود

تاریخ علوم دراسلام (۲)

۱۲۲۰۲۵۶

دانلود

تاریخ تشکیلات اسلامی (۲)

۱۲۲۰۲۵۷

دانلود

مطالعات اسلامی درغرب

۱۲۲۰۲۵۸

دانلود

وضع کنونی جهان اسلام (۱)

۱۲۲۰۲۶۲

دانلود

جغرافیای تاریخی اسلام (۲)

۱۲۲۰۲۶۴

دانلود

جامعه شناسی تاریخی

۱۲۲۰۲۶۵

دانلود

تاریخ آموزش وپرورش دراسلام

۱۲۲۰۲۶۶

دانلود

وضع کنونی جهان اسلام (۲)

۱۲۲۰۲۶۸

دانلود

خطوط وکتیبه های اسلامی

۱۲۲۰۲۶۹

دانلود

روش های مطالعات دینی ۲

۱۲۲۰۲۷۳

دانلود

فرهنگ وتمدن مسلمانان درکشورهای غیرمسلمان

۱۲۲۰۲۷۵

دانلود

جغرافیای تاریخی اسلام (۱)

۱۲۲۰۲۷۷

دانلود

تاریخ صفویه

۱۲۲۰۲۷۸

دانلود

جهان اسلام, غرب واستعمار

۱۲۲۰۲۷۹

دانلود

منطق ۴

۱۲۲۰۴۷۵-۱۲۲۰۲۸۰

دانلود

حقوق بین الملل عمومی وخصوصی

۱۲۲۰۲۸۱

دانلود

اصول فقه ۴

۱۲۲۰۴۹۰-۱۲۲۰۲۸۲

دانلود

فقه (۶)

۱۲۲۰۲۸۳

دانلود

فلسفه فقه

۱۲۲۰۲۸۴

دانلود

تاریخ تحلیلی صدراسلام

۱۲۲۰۲۸۵

دانلود

منطق وفلسفه مقدماتی

۱۲۲۰۴۴۲

دانلود

زبان تخصصی ۳

۱۲۲۰۴۶۲

دانلود

زبان تخصصی ۳

۱۲۲۰۴۶۳

دانلود

زبان تخصصی

۱۲۲۰۴۶۴

دانلود

فقه واحکام ۲

۱۲۲۰۴۹۴

دانلود

تاریخ کلام وفلسفه اسلامی

۱۲۲۰۴۹۵

دانلود

سازمان مدیریت آموزش وپرورش مقدمات مدیریت آموزشی-مدیریت عمومی

۱۲۱۱۰۲۱-۱۲۱۱۰۶۰-۱۲۲۰۴۹۶-۱۲۱۱۴۰۳-۱۲۲۵۱۰۲-۱۲۱۱۴۲۸-۱۲۱۱۳۳۰-۱۱۱۲۱۹۰-۱۲۱۱۳۱۵

دانلود

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای درآموزش دینی قرآن وعربی

۱۲۲۰۴۹۷

دانلود

فلسفه آموزش وپرورش –اصول وفلسفه آموزش وپرورش-فلسفه تعلیم و تربیت

۱۲۱۱۰۳۸-۱۲۱۱۲۶۹-۱۲۲۰۵۰۲-۱۲۲۰۵۴۵-۱۲۱۱۰۰۶-۱۲۱۱۳۸۱-۱۲۱۱۳۱۶-۱۱۱۲۱۹۱-۱۲۱۱۴۴۳-۱۲۱۱۲۸۵-۱۲۱۱۲۶۹-۱۲۲۵۱۰۰

دانلود

طراحی ومطالعه مسائل یادگیری وآموزش

۱۲۲۰۵۰۳

دانلود

علوم بلاغی ۱

۱۲۲۰۵۰۸

دانلود

کلام جدید

۱۲۲۰۵۰۹

دانلود

علوم بلاغی (۲)

۱۲۲۰۵۱۱

دانلود

متون عربی (۳)

۱۲۲۰۵۱۳

دانلود

تمرین صرف ونحو عربی

۱۲۲۰۵۱۶

دانلود

روش تدریس وتحلیل محتوای کتب قرآن دوره راهنمایی

۱۲۲۰۵۱۹

دانلود

فلسفه اسلامی ۳

۱۲۲۰۵۲۰

دانلود

معارف اسلامی درادب فارسی

۱۲۲۰۵۲۷

دانلود

روانشناسی تربیتی

۱۲۱۷۰۰۸-۱۲۱۱۳۶۵-۱۲۲۰۵۲۹-۱۲۱۷۰۹۶-۱۲۲۰۵۴۱

دانلود

روشها وفنون تدریس-روشهای نوین یاددهی یادگیری وکاربرد آن دردوره ابتدایی-کلیات روشها وفنون تدریس

۱۲۱۱۰۱۴-۱۲۱۱۰۰۷-۱۲۲۰۵۳۰-۱۲۱۱۲۹۴-۱۲۱۱۲۷۲

دانلود

تهیه وکاربرد موادووسایل آموزشی-تولیدوکاربردموادآموزشی-طراحی وتولیدوکاربرد مواد آموزشی

۱۲۱۱۰۷۵-۱۲۱۱۲۶۶-۱۲۲۰۵۳۱-۱۲۲۰۵۵۸

دانلود

سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی-سنجش واندازه گیری-سنجش واندازه گیری درعلوم تربیتی-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

۱۲۱۱۰۱۵-۱۲۱۱۲۶۴-۱۲۲۰۵۳۲-۱۲۱۱۳۱۳-۱۲۲۰۵۵۷

دانلود

تاریخ آموزش وپرورش اسلام در ایران

۱۲۱۱۰۲۳-۱۲۲۰۵۳۵

دانلود

آشنایی بااحادیث ائمه (ع)

۱۲۲۰۵۳۸

دانلود

اصول وفنون مشاوره راهنمایی-مقدمات مشاوره راهنمایی

۱۲۱۱۰۱۸-۱۲۱۱۲۶۵-۱۲۲۰۵۴۷-۱۲۲۲۱۵۹

دانلود

روانشناسی کودکی ونوجوانی

۱۲۲۲۱۶۲-۱۲۱۷۱۷۱-۱۲۲۰۵۴۸

دانلود

شیوه آموزش متوسطه

۱۲۲۰۵۴۹

دانلود

اصول ومبانی آموزش وپرورش-اصول تعلیم وتربیت

۱۲۱۱۰۱۳-۱۲۱۱۰۸۷-۱۲۲۰۵۵۰-۱۲۱۱۰۰۸

دانلود

تجزیه وترکیب آیات قرآن کریم (۱)

۱۲۲۰۵۵۱

دانلود

تجزیه وترکیب آیات قرآن کریم (۲)

۱۲۲۰۵۵۴

دانلود

عربی (۱)

۱۲۲۰۵۶۱

دانلود

عربی ۲

۱۲۲۰۵۶۲

دانلود

کلام جدید

۱۲۲۰۵۶۴

دانلود

کلیات عرفان اسلامی-آشنایی با کلیات علوم اسلامی(فلسفه وعرفان)-آشنایی باعلوم اسلام

۱۲۳۵۰۳۰-۱۲۳۵۰۳۳-۱۲۲۰۵۶۷-۱۲۲۰۵۲۲

دانلود

آشنایی بامکاتب (عقیدتی-سیاسی)

۱۲۲۰۵۶۸

دانلود

فقه ۱

۱۲۲۰۵۶۹

دانلود

فقه ۲

۱۲۲۰۵۷۰

دانلود

فقه ۳

۱۲۲۰۵۷۱

دانلود

فقه (۴)

۱۲۲۰۴۹۱-۱۲۲۰۵۷۲

دانلود

تاریخ تشیع

۱۲۲۹۰۱۰

دانلود

 

۳ دیدگاه

  1. مر۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  2. سوالات نمشه داانلود کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند