امروز شنبه , ۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۹:۰۸

نمونه سوالات رشته جسابداری نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا برگه انتخاب واحد نوشته شده است

برای جستجوی راحتر کلید Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده در مرورگر خود کد درس را نوشته و جستجو کنید.

 

unknown ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۴٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۷۰۸۶_۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf                ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۷_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۲۸٫pdf                  ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۳۶٫pdf                  ۲۷
unknown ۱۲۲۳۰۱۹_۱۲۲۳۱۷۲_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf         ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_... ۲۷
unknown _۱۱۱۵۰۱۱_۱۱۱۵۰۱۲_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۰_۱۲۱۴۱۰۷_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۲_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۱-۹۰-۹۱-... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۶٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۴_۱۲۱۴۱۰۸_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۵_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۵_۴٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۸_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۹_۴٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۱_۱۲۱۴۰۳۹_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۳_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۵_۱۲۱۴۰۷۲_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۶_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_۱۲۲۱۰۹۳_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۴_۱۲۲۳۰۱۶_۱۲۲۳۰۱۹_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱۲۲۱۰۳۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۳_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_... ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۰۷_۱۲۲۱۰۲۱_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷

 

unknown ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۴٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۷۰۸۶_۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf                ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۷_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۲۸٫pdf                  ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۳۶٫pdf                  ۲۷
unknown ۱۲۲۳۰۱۹_۱۲۲۳۱۷۲_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf         ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_... ۲۷
unknown _۱۱۱۵۰۱۱_۱۱۱۵۰۱۲_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۰_۱۲۱۴۱۰۷_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۲_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۱-۹۰-۹۱-... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۶٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۴_۱۲۱۴۱۰۸_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۵_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۵_۴٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۸_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۹_۴٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۱_۱۲۱۴۰۳۹_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۳_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۵_۱۲۱۴۰۷۲_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۶_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_۱۲۲۱۰۹۳_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۴_۱۲۲۳۰۱۶_۱۲۲۳۰۱۹_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱۲۲۱۰۳۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۳_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_... ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۰۷_۱۲۲۱۰۲۱_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند