امروز جمعه , ۳ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۳:۰۹

نمونه سوالات رشته جسابداری نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا برگه انتخاب واحد نوشته شده است

برای جستجوی راحتر کلید Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده در مرورگر خود کد درس را نوشته و جستجو کنید.

 

unknown ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۴٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۷۰۸۶_۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf                ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۷_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۲۸٫pdf                  ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۳۶٫pdf                  ۲۷
unknown ۱۲۲۳۰۱۹_۱۲۲۳۱۷۲_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf         ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_... ۲۷
unknown _۱۱۱۵۰۱۱_۱۱۱۵۰۱۲_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۰_۱۲۱۴۱۰۷_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۲_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۱-۹۰-۹۱-... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۶٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۴_۱۲۱۴۱۰۸_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۵_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۵_۴٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۸_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۹_۴٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۱_۱۲۱۴۰۳۹_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۳_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۵_۱۲۱۴۰۷۲_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۶_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_۱۲۲۱۰۹۳_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۴_۱۲۲۳۰۱۶_۱۲۲۳۰۱۹_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱۲۲۱۰۳۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۳_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_... ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۰۷_۱۲۲۱۰۲۱_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷

 

unknown ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۴٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۱۱۷۰۸۶_۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf                ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۷_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫٫٫ ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۲۸٫pdf                  ۲۷
unknown ۱۲۲۱۰۳۶٫pdf                  ۲۷
unknown ۱۲۲۳۰۱۹_۱۲۲۳۱۷۲_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf        ۲۷
unknown ۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf         ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۲۷
unknown _۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_... ۲۷
unknown _۱۱۱۵۰۱۱_۱۱۱۵۰۱۲_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_... ۲۷
unknown _۱۱۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۰_۱۲۱۴۱۰۷_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۲_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۱-۹۰-۹۱-... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۴٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۳_۶٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۴_۱۲۱۴۱۰۸_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۵_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۵_۴٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۸_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۲۹_۴٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۱_۱۲۱۴۰۳۹_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۳_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۵_۱۲۱۴۰۷۲_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۳۶_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_۱۲۲۱۰۹۳_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۴_۱۲۲۳۰۱۶_۱۲۲۳۰۱۹_... ۲۷
unknown _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱۲۲۱۰۳۴_... ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۳_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf               ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_... ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۰۷_۱۲۲۱۰۲۱_۱٫pdf       ۲۷
unknown _۱۲۲۱۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی سایت
پشتیبان :
سلام .
در استفاده از سایت با مشکلی مواجه هستید ؟