امروز یکشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۶

نمونه سوالات رشته جغرافیا همه گرایشها نیمسال اول ۹۰-۸۹ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]

نام درس

کد درس

دانلود

ریاضیات ۱-ریاضیات مقدماتی

۱۱۱۱۳۰۰-۱۱۱۱۰۰۲

دانلود

ریاضیات ۲

۱۱۱۱۰۰۳

دانلود

زمین شناسی ایران

۱۱۱۶۰۰۲

دانلود

آمار و احتمال ۲ کاربرد آمار درجغرافیا-روشهای آماری در جغرافیا ۲

۱۲۱۶۰۱۲-۱۱۱۷۰۰۳

دانلود

آمار واحتمال

۱۱۱۷۱۴۶

دانلود

زبان تخصصی(۲)مطالعه متون علوم اجتماعی

۱۲۲۲۱۹۸-۱۲۲۲۱۶۳-۱۲۱۲۰۰۲

دانلود

متون جغرافیا به زبان خارجه (۲)

۲۲۱۲۰۰۳-۱۲۱۲۰۰۷

دانلود

متون جغرافیا به زبان خارجی ۱-زبان تخصصی (آب وهواشناسی)

۱۲۱۶۴۸۹-۱۲۱۶۰۰۹-۱۲۱۲۰۰۶

دانلود

مبانی ژئومورفولوژی

۱۲۱۶۰۰۲

دانلود

مبانی جغرافیای جمعیت

۱۲۱۶۰۶۲-۱۲۱۶۳۸۲-۱۲۱۶۰۰۳

دانلود

نقشه های توپوگرافی (هیدرولوژی)-نقشه خوانی

۱۲۱۶۳۸۵-۱۲۱۶۰۴۲-۱۲۱۶۰۰۴

دانلود

جغرافیای طبیعی ایران

۱۲۱۶۰۰۵

دانلود

تاریخ علم برنامه ریزی شهری

۱۲۱۶۰۰۷

دانلود

آمارواحتمال ۱-روشهای آماری درجغرافیا۱

۱۱۱۷۰۰۲-۱۲۱۶۰۰۸

دانلود

تفسیرنقشه های موضوعی

۱۲۱۶۰۱۰

دانلود

جغرافیای روستایی (مبانی و ایران)

۱۲۱۶۰۱۴

دانلود

روش تحقیق (نظری وعملی)

۱۲۱۶۰۵۴-۱۲۱۶۰۱۵

دانلود

اقتصاد توسعه

۱۲۱۶۰۱۶

دانلود

اکولوژی شهری

۱۲۱۶۰۱۷

دانلود

توسعه فیزیکی شهرها و شهرهای جدید

۱۲۱۶۰۱۸

دانلود

توانهای محیطی دربرنامه ریزی شهری

۱۲۱۶۰۱۹

دانلود

هیدرولوژی شهری

۱۲۱۶۰۲۰

دانلود

اصول وتکنیکهای برنامه ریزی شهری

۱۲۱۶۰۲۲

دانلود

جامعه شناسی شهری

۱۲۱۶۰۲۴

دانلود

برنامه ریزی مسکن

۱۲۱۶۰۲۵

دانلود

جغرافیای شهری ایران(طرحهای شهری ایران)-جغرافیای شهری ایران

۱۲۱۶۰۶۸-۱۲۱۶۴۱۰-۱۲۱۶۰۲۶

دانلود

طرح های هادی روستایی

۱۲۱۶۰۲۷

دانلود

برنامه ریزی حمل ونقل شهری

۱۲۱۶۰۲۸

دانلود

برنامه ریزی منطقه ای

۱۲۱۶۰۳۰

دانلود

جغرافیای جمعیت ایران

۱۲۱۶۰۷۲-۱۲۱۶۰۳۱

دانلود

برنامه ریزی فضای سبز شهری

۱۲۱۶۰۳۲

دانلود

نوسازی وبهسازی شهری

۱۲۱۶۰۳۳

دانلود

مدیریت عمران

۱۲۱۶۰۳۵

دانلود

قوانین تطبیقی اداره شهرها

۱۲۱۶۰۳۶

دانلود

مدیریت شهری

۱۲۱۶۰۳۷

دانلود

درآمدی برتوسعه پایدار

۱۲۱۶۰۳۹

دانلود

ژئومورفولوژی مناطق شهری

۱۲۱۶۰۴۰

دانلود

زمین درفضا

۱۲۱۶۳۸۳-۱۲۱۶۰۴۱

دانلود

اصول سنجش از ذور

۱۲۱۶۰۴۶

دانلود

جغرافیای آبها

۱۲۱۶۰۴۷

دانلود

نقشه برداری (نظری وعملی)-نقشه برداری۱ مقدماتی-نقشه برداری

۱۲۱۶۰۹۵-۱۲۱۶۰۰۶-۱۲۱۶۰۴۸-۱۲۱۶۳۹۶

دانلود

مبانی اقلیم شناسی-مبانی آب وهواشناسی

۱۲۱۶۰۰۱-۱۲۱۶۰۴۹

دانلود

جغرافیای سیاسی

۱۲۱۶۰۵۰

دانلود

کاربرد عکسهای هوایی وماهواره ای درجغرافیا- تفسیر وکاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای

۱۲۱۶۰۲۳-۱۲۱۶۰۵۱

دانلود

آب وهوای کره زمین

۱۲۱۶۰۵۲

دانلود

مبانی ژئومورفولوژی (۱) ساختمانی

۱۲۱۶۰۵۳

دانلود

اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای

۱۲۱۶۰۵۵

دانلود

تاریخ علم جغرافیا

۱۲۱۶۰۵۶

دانلود

مبانی جغرافیای شهری

۱۲۱۶۳۸۹-۱۲۱۶۰۵۷

دانلود

مبانی جغرافیای اقتصادی(۱)کشاورزی

۱۲۱۶۰۵۸

دانلود

آب وهوای ایران

۱۲۱۶۰۵۹

دانلود

مبانی ژئومورفولوژی ۲ دینامیک

۱۲۱۶۰۶۰

دانلود

مبانی جغرافیای اقتصادی (۲)

۱۲۱۶۰۶۱

دانلود

جغرافیای قاره ها

۱۲۱۶۰۶۳

دانلود

جغرافیای خاکها

۱۲۱۶۴۰۶-۱۲۱۶۰۶۵

دانلود

جغرافیای کوارترنر

۱۲۱۶۰۶۶

دانلود

ژئومورفولوژی ایران

۱۲۱۶۰۶۷

دانلود

ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته

۱۲۱۶۰۶۹

دانلود

جغرافیای زیستی

۱۲۱۶۰۷۰

دانلود

جغرافیای اقتصادی ایران۱ کشاورزی

۱۲۱۶۰۷۱

دانلود

ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی

۱۲۱۶۰۷۳

دانلود

منابع ومآخذ  جغرافیای ایران

۱۲۱۶۰۷۵

دانلود

جغرافیای کوچ نشینی

۱۲۱۶۰۷۶

دانلود

جغرافیای اقتصادی ایران۲(صنعت ,حمل ونقل, انرژی)

۱۲۱۶۰۷۸

دانلود

اقتصاد روستایی

۱۲۱۶۰۷۹

دانلود

اصول وروشهای برنامه ریزی روستایی

۱۲۱۶۰۸۰

دانلود

منابع ومسائل آب ایران

۱۲۱۶۰۸۲

دانلود

اقتصاد کوچ نشینان ایران

۱۲۱۶۰۸۳

دانلود

برنامه ریزی روستایی در ایران

۱۲۱۶۰۸۴

دانلود

روابط متقابل شهروروستا باتاکید برایران

۱۲۱۶۰۸۵

دانلود

کارگاه برنامه ریزی روستایی(روش تهیه……)

۱۲۱۶۰۸۶

دانلود

برنامه ریزی شهری درایران

۱۲۱۶۰۸۷

دانلود

اقتصاد شهری

۱۲۱۶۰۸۸

دانلود

اصول وروشهای برنامه ریزی شهری

۱۲۱۶۰۸۹

دانلود

شهرها وشهرکهای جدید

۱۲۱۶۰۹۰

دانلود

کارگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

۱۲۱۶۰۹۱

دانلود

اصول علم اقتصاد

۱۲۱۶۰۹۳

دانلود

کامپیوتر در جغرافیا-فناوری اطلاعات IT

۱۱۱۵۰۰۲-۱۵۱۱۰۱۷-۱۲۱۶۰۹۶

دانلود

ژئومورفولوژی اقلیمی

۱۲۱۶۰۹۸

دانلود

کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهرومنطقه- کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی روستایی

۱۲۱۶۱۰۴-۱۲۱۶۰۸۱

دانلود

حفاظت خاک

۱۲۱۶۱۰۵

دانلود

جغرافیای ناحیه ای ایران ۱

۱۲۱۶۱۰۶

دانلود

کاربرد اقلیم دربرنامه ریزی شهری وناحیه ای

۱۲۱۶۱۰۸

دانلود

آبخیزداری

۱۲۱۶۱۱۰

دانلود

میکروکلیماتولوژی مقدماتی

۱۲۱۶۱۱۱-۱۲۱۶۰۱۳

دانلود

کاربرد ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی شهری,منطقه (ژئومورفولوژی)

۱۲۱۶۱۱۳

دانلود

جغرافیای ناحیه ای ایران ۲

۱۲۱۶۱۱۷

دانلود

کارتوگرافی

۱۲۱۶۱۱۸

دانلود

درآمدی برسیستم اطلاعات جغرافیاییGIS-مبانی سیستم اطلاعات جغرافیای GIS

۱۲۱۶۰۹۲-۱۲۱۶۰۲۱-۱۲۱۶۱۱۹-۱۲۱۶۴۰۲

دانلود

جغرافیای انسانی ایران ۱

۱۲۱۶۱۲۰

دانلود

مسائل جغرافیای مناطق خشک

۱۲۱۶۱۲۲

دانلود

جغرافیای جهانگردی عمومی

۱۲۱۶۱۲۵

دانلود

جغرافیای جهانگردی ایران

۱۲۱۶۱۲۶

دانلود

جغرافیای شهری وروستاشناسی

۱۲۱۶۱۳۲

دانلود

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

۱۲۱۶۳۱۶

دانلود

سیتم های اطلاعات جغرافیایی (GIS( دربرنامه ریزی شهری ومنطقه ای –کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی (۲)

۱۲۱۶۲۷۹-۱۲۱۶۳۱۷

دانلود

مبانی جغرافیای روستایی

۱۲۱۶۳۷۸-۱۲۱۶۰۶۴

دانلود

زمین شناسی برای جغرافیا-مبانی زمین شناسی

۱۱۱۶۰۰۱-۱۲۱۶۳۷۹

دانلود

مبانی آب وهواشناسی ۱

۱۲۱۶۳۸۰

دانلود

مبانی محیط زیست

۱۲۱۶۱۰۱-۱۲۱۶۳۸۱

دانلود

فلسفه وسیرتکوین جغرافیا

۱۲۱۶۳۸۴

دانلود

مبانی جغرافیای فرهنگی

۱۲۱۶۳۸۸

دانلود

مبانی جغرافیای گردشگری-جغرافیاوصنعت توریست

۱۲۱۶۰۷۴-۱۲۱۶۳۹۰

دانلود

مبانی هیدرولوژی- هیدرولوژی کاربردی

۱۲۱۶۱۰۷-۱۲۱۶۳۹۳

دانلود

مبانی ژئومورفولوژی

۱۲۱۶۳۹۵

دانلود

سیاست وفضا

۱۲۱۶۳۹۹

دانلود

اصول وروشهای آمایش سرزمین-آمایش سرزمین

۱۲۴۰۰۲۸-۱۲۱۶۴۰۳

دانلود

جغرافیای روستایی ایران

۱۲۱۶۰۷۷-۱۲۱۶۴۰۴

دانلود

مخاطرات طبیعی

۱۲۱۶۴۰۹

دانلود

جغرافیای اقتصادی ایران

۱۲۱۶۴۱۱

دانلود

زبان تخصصی

۱۲۱۶۴۳۷

دانلود

تفسیر نقشه (توپوگرافی وزمین شناسی)

۱۲۱۶۴۹۰

دانلود

 

۴ دیدگاه

  1. dast tala aliye agha aliiiiiiiiiiiiiii

  2. سلام.لطفا پاسخنامه رو هم بذارین.ممنون

  3. سلام اصلا نمونه سوالاتتون خوب نبودن بعضی از درس هارو نداره مثل فناوری اطلاعات ای تی

    • با سلام
      دوست عزیز همه نمونه سوالات و پاسخنامه های رشته فناوری اطلاعات در سایت موجود می باشد لطفا با حوصله و با دقت بررسی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.