امروز شنبه , ۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۱

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۰-۹۱ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]
مرتب شده بر اساس کد درس

 

[ ]۱۱۱۱۰۰۲-۱۱۱۱۳۰۰٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۱۱۱۰۰۳-۱۱۱۱۳۰۱٫pdf۱٫۸M
[ ]۱۱۱۶۰۰۱-۱۲۱۶۳۷۹٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۱۱۶۰۰۲٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۱۱۷۰۰۳ ۱۲۱۶۰۱۲٫pdf۵٫۶M
[ ]۱۱۱۷۱۴۶٫pdf۶۰۱K
[ ]۱۲۱۲۰۰۳-۱۲۱۲۰۰۷٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۲۰۰۶-۱۲۱۲۰۰۹-۱۲۱۶۴۸۹٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۰۲٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۰۳-۱۲۱۶۳۸۲-۱۲۱۶۰۶۲٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۰۵٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۰۶٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۰۷٫pdf۱٫۶M
[ ]۱۲۱۶۰۱۰٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۱۱-۱۲۱۶۰۴۴-۱۲۱۶۳۸۴٫pdf۱٫۶M
[ ]۱۲۱۶۰۱۴٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۰۱۶-۱۲۲۲۲۲۱٫pdf۱٫۶M
[ ]۱۲۱۶۰۱۹٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۰۲۰٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۲۲_۱۲۱۶۴۴۸٫pdf۲۰۳K
[ ]۱۲۱۶۰۲۴٫pdf۲۰۴K
[ ]۱۲۱۶۰۲۵-۱۲۱۶۴۴۳-۱۲۲۲۲۲۰٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۲۶- ۱۲۱۶۴۱۰- ۱۲۱۶۰۶۸٫pdf۱٫۶M
[ ]۱۲۱۶۰۲۷-۱۲۱۶۴۲۹٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۰۲۸-۱۲۱۶۴۵۱٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۳۰-۱۲۲۲۲۱۷٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۳۱-۱۲۱۶۰۷۲-۱۲۱۶۴۱۳٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۳۲٫pdf۱٫۶M
[ ]۱۲۱۶۰۳۳٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۳۵٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۰۳۶٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۳۷٫pdf۱۸۹K
[ ]۱۲۱۶۰۳۹- ۱۲۱۶۴۴۷٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۰۴۰ ۱۲۱۶۱۱۴ ۱۲۱۶۴۶۴٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۴۲-۱۲۱۸۰۱۲-۱۲۱۶۰۰۴٫pdf۱٫۹M
[ ]۱۲۱۶۰۴۶٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۴۷٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۰۵۰٫pdf۲۱۳K
[ ]۱۲۱۶۰۵۳٫pdf۲۰۷K
[ ]۱۲۱۶۰۵۴٫pdf۱٫۶M
[ ]۱۲۱۶۰۵۵-۱۲۱۶۴۴۵٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۰۵۶٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۵۷-۱۸۱۳۰۱۲-۱۲۱۶۳۸۹٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۵۸٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۶۱٫pdf۲۰۲K
[ ]۱۲۱۶۰۶۳٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۶۵-۱۲۱۶۴۰۶٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۶۶٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۶۷٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۶۹٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۷۰-۱۲۱۶۴۸۲٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۷۱٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۷۳٫pdf۲۰۰K
[ ]۱۲۱۶۰۷۴-۱۲۱۶۳۹۰٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۰۷۵٫pdf۲۰۷K
[ ]۱۲۱۶۰۷۶_۱۲۱۶۴۳۱٫pdf۲۱۴K
[ ]۱۲۱۶۰۷۷-۱۲۱۶۴۰۴٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۷۸٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۷۹٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۰۸۰٫pdf۲۰۹K
[ ]۱۲۱۶۰۸۲٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۸۳٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۰۸۴-۱۲۱۶۴۲۸٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۸۸٫pdf۱٫۹M
[ ]۱۲۱۶۰۸۹-۱۲۱۶۴۴۰٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۰۹۰٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۰۹۱٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۰۹۶-۱۵۱۱۰۱۷-۱۱۱۵۰۰۲-۱۲۱۶۳۶۰٫pdf۲۶۶K
[ ]۱۲۱۶۰۹۸-۱۲۱۶۴۸۵-۱۲۱۶۴۶۵٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۱۰۰٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۱۰۳٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۱۰۴-۱۲۱۶۰۸۱-۱۲۱۶۴۲۳-۱۲۱۶۴۵۰٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۱۰۶٫pdf۲۰۹K
[ ]۱۲۱۶۱۰۷-۱۲۱۶۳۹۳٫pdf۱٫۴M
[ ]۱۲۱۶۱۰۸٫pdf۱۸۰K
[ ]۱۲۱۶۱۱۰٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۱۱۱-۱۲۱۶۰۱۳-۱۲۱۶۴۷۶٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۱۱۳-۱۲۱۶۴۷۱٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۱۱۶٫pdf۱٫۶M
[ ]۱۲۱۶۱۱۷٫pdf۲۰۷K
[ ]۱۲۱۶۱۱۸٫pdf۸۴۸K
[ ]۱۲۱۶۱۱۹-۱۲۱۶۰۲۱-۱۲۱۶۰۹۲-۱۲۱۶۴۰۲-۱۲۴۰۰۲۷٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۱۲۰٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۱۲۲٫pdf۱۹۹K
[ ]۱۲۱۶۱۲۵٫pdf۱۹۸K
[ ]۱۲۱۶۱۲۶٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۱۳۲٫pdf۲۰۲K
[ ]۱۲۱۶۳۶۴٫pdf۲۲۸K
[ ]۱۲۱۶۳۷۶٫pdf۱۹۹K
[ ]۱۲۱۶۳۷۸-۱۲۱۶۰۶۴٫pdf۱٫۴M
[ ]۱۲۱۶۳۸۰٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۳۸۱-۱۲۱۶۱۰۱-۱۲۱۱۳۲۱٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۳۹۱٫pdf۲۱۴K
[ ]۱۲۱۶۳۹۲٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۳۹۴٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۳۹۵٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۳۹۹٫pdf۱۹۴K
[ ]۱۲۱۶۴۰۰٫pdf۲۴۱K
[ ]۱۲۱۶۴۰۱٫pdf۲۰۶K
[ ]۱۲۱۶۴۰۵٫pdf۱٫۷M
[ ]۱۲۱۶۴۰۷٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۴۰۸٫pdf۱٫۶M
[ ]۱۲۱۶۴۰۹ -۱٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۴۰۹-۲٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۴۱۱٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۴۱۲-۱۲۱۶۰۱۷٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۴۱۵٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۴۱۶٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۴۱۷٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۴۲۰٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۴۲۲٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۴۲۵٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۴۲۶٫pdf۱٫۲M
[ ]۱۲۱۶۴۲۷٫pdf۱۹۸K
[ ]۱۲۱۶۴۳۲٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۱۶۴۳۴-۱۲۱۶۰۸۶٫pdf۱٫۸M
[ ]۱۲۱۶۴۳۷٫pdf۱۶۱K
[ ]۱۲۱۶۴۳۸٫pdf۳٫۴M
[ ]۱۲۱۶۴۳۹٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۴۴۴-۱۸۱۳۰۱۵٫pdf۱٫۸M
[ ]۱۲۱۶۴۴۶٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۴۴۹٫pdf۲۲۸K
[ ]۱۲۱۶۴۵۲٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۴۵۳٫pdf۱٫۵M
[ ]۱۲۱۶۴۸۶٫pdf۱۷۷K
[ ]۱۲۱۶۴۸۸٫pdf۱٫۶M
[ ]۱۲۱۶۴۹۰٫pdf۱٫۱M
[ ]۱۲۲۰۵۸۹٫pdf۲۱۵K
[ ]۱۲۱۶۰۴۱۱-۱۲۱۶۳۸۳٫pdf۱٫۲M

 

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۲ (به زودی)

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۲

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا تابستان ۹۲ (به زودی)

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۱

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۱

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا تابستان ۹۱

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۰

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۰

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا تابستان۹۰

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۸۹

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۸۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند