خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]
مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا برگه انتخاب واحد نوشته شده است

برای جستجوی راحتر کلید Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده در مرورگر خود کد درس را نوشته و جستجو کنید.

 K_1111002_1111300_1.pdf ۲۷
 _۱۱۱۱۰۰۲_۱۱۱۱۳۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۱۰۰۳_۱۱۱۱۳۰۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۶۰۰۱_۱۲۱۶۳۷۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۶۰۰۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۰۰۲_۱۲۱۶۰۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۰۰۳_۱۲۱۶۰۱۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۱۴۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۱۳۲۱_۱۲۱۶۱۰۱_۱۲۱۶۳۸۱_… ۲۷
 _۱۲۱۲۰۰۳_۱۲۱۲۰۰۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۲۰۰۶_۱۲۱۶۰۰۹_۱۲۱۶۴۸۹_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۰۱_۱۲۱۶۰۴۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۰۳_۱۲۱۶۰۶۲_۱۲۱۶۳۸۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۱_۱۲۱۶۰۴۴_۱۲۱۶۳۸۴_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۳_۱۲۱۶۱۱۱_۱۲۱۶۴۷۶_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۵_۱۲۱۶۰۵۴_۱۲۱۶۳۹۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۷_۱۲۱۶۴۱۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۲۱_۱۲۱۶۰۹۲_۱۲۱۶۱۱۹_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۲۶_۱۲۱۶۰۶۸_۱۲۱۶۴۱۰_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۳۱_۱۲۱۶۰۷۲_۱۲۱۶۴۱۳_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۱_۱۲۱۶۳۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۵_۱۲۱۶۴۴۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۷_۱۲۱۶۳۸۹_۱۸۱۳۰۱۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۹_۱۲۱۶۴۱۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۵_۱۲۱۶۴۰۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۰_۱۲۱۶۴۸۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۴_۱۲۱۶۳۹۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۶_۱۲۱۶۴۳۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۷_۱۲۱۶۴۰۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۹_۱۲۱۶۴۲۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۱_۱۲۱۶۱۰۴_۱۲۱۶۴۲۳_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۵_۱۲۱۶۴۱۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۶_۱۲۱۶۴۳۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۷_۱۲۱۶۴۴۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۹۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۹۸_۱۲۱۶۴۶۵_۱۲۱۶۴۸۵_… ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۵_۱۲۱۶۴۵۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۷_۱۲۱۶۳۹۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۲_۱۲۱۶۴۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۲۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۲۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۶۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۸۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۸۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۳_۱۲۴۰۰۲۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۱۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۱۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۱_۱۲۲۲۰۱۶_۱۲۲۲۰۶۱_… ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۵۲_۱٫pdf ۲۷
 K_1111002_1111300_1.pdf ۲۷
 _۱۱۱۱۰۰۲_۱۱۱۱۳۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۱۰۰۳_۱۱۱۱۳۰۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۶۰۰۱_۱۲۱۶۳۷۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۶۰۰۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۰۰۲_۱۲۱۶۰۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۰۰۳_۱۲۱۶۰۱۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۱۴۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۱۳۲۱_۱۲۱۶۱۰۱_۱۲۱۶۳۸۱_… ۲۷
 _۱۲۱۲۰۰۳_۱۲۱۲۰۰۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۲۰۰۶_۱۲۱۶۰۰۹_۱۲۱۶۴۸۹_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۰۱_۱۲۱۶۰۴۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۰۳_۱۲۱۶۰۶۲_۱۲۱۶۳۸۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۱_۱۲۱۶۰۴۴_۱۲۱۶۳۸۴_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۳_۱۲۱۶۱۱۱_۱۲۱۶۴۷۶_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۵_۱۲۱۶۰۵۴_۱۲۱۶۳۹۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۷_۱۲۱۶۴۱۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۲۱_۱۲۱۶۰۹۲_۱۲۱۶۱۱۹_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۲۶_۱۲۱۶۰۶۸_۱۲۱۶۴۱۰_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۳۱_۱۲۱۶۰۷۲_۱۲۱۶۴۱۳_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۱_۱۲۱۶۳۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۵_۱۲۱۶۴۴۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۷_۱۲۱۶۳۸۹_۱۸۱۳۰۱۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۹_۱۲۱۶۴۱۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۵_۱۲۱۶۴۰۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۰_۱۲۱۶۴۸۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۴_۱۲۱۶۳۹۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۶_۱۲۱۶۴۳۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۷_۱۲۱۶۴۰۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۹_۱۲۱۶۴۲۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۱_۱۲۱۶۱۰۴_۱۲۱۶۴۲۳_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۵_۱۲۱۶۴۱۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۶_۱۲۱۶۴۳۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۷_۱۲۱۶۴۴۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۹۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۹۸_۱۲۱۶۴۶۵_۱۲۱۶۴۸۵_… ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۵_۱۲۱۶۴۵۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۷_۱۲۱۶۳۹۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۲_۱۲۱۶۴۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۲۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۲۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۶۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۸۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۸۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۳_۱۲۴۰۰۲۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۱۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۱۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۱_۱۲۲۲۰۱۶_۱۲۲۲۰۶۱_… ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۵۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۱۰۰۲_۱۱۱۱۳۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۱۰۰۲_۱۱۱۱۳۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۱۰۰۳_۱۱۱۱۳۰۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۶۰۰۱_۱۲۱۶۳۷۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۶۰۰۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۰۰۲_۱۲۱۶۰۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۰۰۳_۱۲۱۶۰۱۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۱۴۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۱۳۲۱_۱۲۱۶۱۰۱_۱۲۱۶۳۸۱_… ۲۷
 _۱۲۱۲۰۰۳_۱۲۱۲۰۰۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۲۰۰۶_۱۲۱۶۰۰۹_۱۲۱۶۴۸۹_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۰۱_۱۲۱۶۰۴۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۰۳_۱۲۱۶۰۶۲_۱۲۱۶۳۸۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۱_۱۲۱۶۰۴۴_۱۲۱۶۳۸۴_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۳_۱۲۱۶۱۱۱_۱۲۱۶۴۷۶_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۵_۱۲۱۶۰۵۴_۱۲۱۶۳۹۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۷_۱۲۱۶۴۱۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۲۱_۱۲۱۶۰۹۲_۱۲۱۶۱۱۹_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۲۶_۱۲۱۶۰۶۸_۱۲۱۶۴۱۰_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۳۱_۱۲۱۶۰۷۲_۱۲۱۶۴۱۳_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۱_۱۲۱۶۳۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۵_۱۲۱۶۴۴۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۷_۱۲۱۶۳۸۹_۱۸۱۳۰۱۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۹_۱۲۱۶۴۱۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۵_۱۲۱۶۴۰۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۰_۱۲۱۶۴۸۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۴_۱۲۱۶۳۹۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۶_۱۲۱۶۴۳۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۷_۱۲۱۶۴۰۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۹_۱۲۱۶۴۲۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۱_۱۲۱۶۱۰۴_۱۲۱۶۴۲۳_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۵_۱۲۱۶۴۱۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۶_۱۲۱۶۴۳۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۷_۱۲۱۶۴۴۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۹۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۹۸_۱۲۱۶۴۶۵_۱۲۱۶۴۸۵_… ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۵_۱۲۱۶۴۵۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۷_۱۲۱۶۳۹۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۲_۱۲۱۶۴۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۲۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۲۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۶۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۸۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۸۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۳_۱۲۴۰۰۲۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۱۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۱۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۱_۱۲۲۲۰۱۶_۱۲۲۲۰۶۱_… ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۵۲_۱٫pdf ۲۷
 K_1111002_1111300_1.pdf
 _۱۱۱۱۰۰۲_۱۱۱۱۳۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۱۰۰۳_۱۱۱۱۳۰۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۶۰۰۱_۱۲۱۶۳۷۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۶۰۰۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۰۰۲_۱۲۱۶۰۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۰۰۳_۱۲۱۶۰۱۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۱۱۷۱۴۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۱۳۲۱_۱۲۱۶۱۰۱_۱۲۱۶۳۸۱_… ۲۷
 _۱۲۱۲۰۰۳_۱۲۱۲۰۰۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۲۰۰۶_۱۲۱۶۰۰۹_۱۲۱۶۴۸۹_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۰۱_۱۲۱۶۰۴۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۰۳_۱۲۱۶۰۶۲_۱۲۱۶۳۸۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۱_۱۲۱۶۰۴۴_۱۲۱۶۳۸۴_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۳_۱۲۱۶۱۱۱_۱۲۱۶۴۷۶_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۵_۱۲۱۶۰۵۴_۱۲۱۶۳۹۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۱۷_۱۲۱۶۴۱۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۲۱_۱۲۱۶۰۹۲_۱۲۱۶۱۱۹_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۲۶_۱۲۱۶۰۶۸_۱۲۱۶۴۱۰_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۳۱_۱۲۱۶۰۷۲_۱۲۱۶۴۱۳_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۱_۱۲۱۶۳۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۴۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۵_۱۲۱۶۴۴۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۷_۱۲۱۶۳۸۹_۱۸۱۳۰۱۲_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۵۹_۱۲۱۶۴۱۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۵_۱۲۱۶۴۰۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۶۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۰_۱۲۱۶۴۸۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۴_۱۲۱۶۳۹۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۶_۱۲۱۶۴۳۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۷_۱۲۱۶۴۰۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۷۹_۱۲۱۶۴۲۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۱_۱۲۱۶۱۰۴_۱۲۱۶۴۲۳_… ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۵_۱۲۱۶۴۱۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۶_۱۲۱۶۴۳۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۸۷_۱۲۱۶۴۴۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۹۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۰۹۸_۱۲۱۶۴۶۵_۱۲۱۶۴۸۵_… ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۵_۱۲۱۶۴۵۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۷_۱۲۱۶۳۹۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۰۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۲_۱۲۱۶۴۸۳_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۱۷_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۲۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۱۲۲_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۶۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۸۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۸۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۴_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۳۹۹_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۳_۱۲۴۰۰۲۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۰۸_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۱۱_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۱۵_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۰_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۱_۱۲۲۲۰۱۶_۱۲۲۲۰۶۱_… ۲۷
 _۱۲۱۶۴۲۶_۱٫pdf ۲۷
 _۱۲۱۶۴۵۲_۱٫pdf ۲۷

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۲ (به زودی)

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۲

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا تابستان ۹۲ (به زودی)

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۱

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۱

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا تابستان ۹۱

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۰

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۰

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا تابستان۹۰

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۸۹

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۸۹

 

۲ دیدگاه

  1. ممنون از سایتت.سایت خوب و مفید و خلاصه ای داری .خسته نباشی بروزش کنی بهتر است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.