امروز سه شنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۵

نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]
مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا برگه انتخاب واحد نوشته شده است

برای جستجوی راحتر کلید Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده در مرورگر خود کد درس را نوشته و جستجو کنید.

 

unknown ۱۲۱۱۲۸۵_۱۲۱۱۳۱۶_۱۲۱۱۳۸۱_۱… ۲۷

unknown ۱۲۱۱۳۶۶_۱۲۱۱۳۸۲_۱۲۱۱۴۴۱_۱… ۲۷

unknown ۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱… ۲۷

unknown ۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱… ۲۷

unknown ۱۲۲۰۵۰۲_۱۲۲۰۵۴۵_۱۲۲۵۱۰۰_۱… ۲۷

unknown ۱۲۲۰۵۱۰_۱۲۲۰۵۳۹_۱۲۲۵۱۰۱_۱… ۲۷

unknown ۱۲۲۲۰۶۳_۱۲۲۲۱۴۱_۱۲۲۲۲۱۰_۱… ۲۷

unknown ۱۲۲۲۰۷۱_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱… ۲۷

unknown ۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf        ۲۷

unknown ۱۲۳۳۰۳۶_۱۲۳۳۰۳۷_۱٫pdf        ۲۷

unknown _۱۱۱۲۰۰۱_۱۱۱۲۰۰۲_۱۱۱۲۰۰۳_… ۲۷

unknown _۱۱۱۲۱۷۷_۱۲۱۱۰۱۹_۱۲۱۱۲۸۶_… ۲۷

unknown _۱۱۱۲۱۹۱_۱۲۱۱۰۰۶_۱۲۱۱۰۳۸_… ۲۷

unknown _۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_… ۲۷

unknown _۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_… ۲۷

unknown _۱۱۱۷۰۰۵_۱۲۴۰۰۲۲_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۰۱_۱۲۱۱۰۰۹_۱۲۱۷۰۴۳_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۰۴_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۰۵_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۰۷_۱۲۱۱۴۶۲_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۲۸_۱۲۱۷۰۵۱_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۹۳_۱۲۱۷۰۱۷_۱۲۱۷۰۶۰_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۲۸۷_۱۲۱۱۴۳۲_۱۲۱۷۰۰۷_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۲۹۱_۱۲۱۷۰۳۱_۱۲۱۷۱۸۶_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۶۰_۱۲۲۲۰۱۴_۱۲۲۲۰۶۳_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۱۹_۱۲۱۷۰۵۲_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۸۰_۱۲۱۷۰۲۶_۱۲۱۷۱۸۷_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۸۵_۱۲۱۷۰۵۳_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۴۰۷_۱۲۱۷۰۱۴_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۴۰۸_۱۲۱۷۰۴۲_۱۲۱۷۰۹۸_… ۲۷

unknown _۱۲۱۲۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۲۰۱۹_۱۲۱۲۰۲۱_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_… ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_… ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۰۶_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۰۹_۱۲۱۷۱۰۵_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۱۲_۱۲۱۷۱۰۶_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۱۳_۱۲۱۷۰۶۶_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۲۰_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۲۳_۱۲۱۷۰۶۴_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۲۴_۱۲۱۷۱۸۴_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۲۵_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۲۷_۱۲۱۷۰۵۷_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۳۶_۱۲۱۷۱۸۱_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۳۷_۱۲۱۷۰۳۹_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۳۸_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۴۴_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۴۹_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۵۴_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۵۵_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۶۷_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۱۷۳_۱۲۱۷۱۷۴_۱۲۳۵۰۴۷_… ۲۷

unknown _۱۲۲۰۰۰۱_۱۲۲۰۰۰۳_۱۲۳۳۰۳۶_… ۲۷

 

unknown ۱۲۱۱۲۸۵_۱۲۱۱۳۱۶_۱۲۱۱۳۸۱_۱… ۲۷

unknown ۱۲۱۱۳۶۶_۱۲۱۱۳۸۲_۱۲۱۱۴۴۱_۱… ۲۷

unknown ۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱… ۲۷

unknown ۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱… ۲۷

unknown ۱۲۲۰۵۰۲_۱۲۲۰۵۴۵_۱۲۲۵۱۰۰_۱… ۲۷

unknown ۱۲۲۰۵۱۰_۱۲۲۰۵۳۹_۱۲۲۵۱۰۱_۱… ۲۷

unknown ۱۲۲۲۰۶۳_۱۲۲۲۱۴۱_۱۲۲۲۲۱۰_۱… ۲۷

unknown ۱۲۲۲۰۷۱_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱… ۲۷

unknown ۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf        ۲۷

unknown ۱۲۳۳۰۳۶_۱۲۳۳۰۳۷_۱٫pdf        ۲۷

unknown _۱۱۱۲۰۰۱_۱۱۱۲۰۰۲_۱۱۱۲۰۰۳_… ۲۷

unknown _۱۱۱۲۱۷۷_۱۲۱۱۰۱۹_۱۲۱۱۲۸۶_… ۲۷

unknown _۱۱۱۲۱۹۱_۱۲۱۱۰۰۶_۱۲۱۱۰۳۸_… ۲۷

unknown _۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_… ۲۷

unknown _۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_… ۲۷

unknown _۱۱۱۷۰۰۵_۱۲۴۰۰۲۲_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۰۱_۱۲۱۱۰۰۹_۱۲۱۷۰۴۳_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۰۴_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۰۵_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۰۷_۱۲۱۱۴۶۲_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۲۸_۱۲۱۷۰۵۱_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۹۳_۱۲۱۷۰۱۷_۱۲۱۷۰۶۰_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۲۸۷_۱۲۱۱۴۳۲_۱۲۱۷۰۰۷_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۲۹۱_۱۲۱۷۰۳۱_۱۲۱۷۱۸۶_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۶۰_۱۲۲۲۰۱۴_۱۲۲۲۰۶۳_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۱۹_۱۲۱۷۰۵۲_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۸۰_۱۲۱۷۰۲۶_۱۲۱۷۱۸۷_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۸۵_۱۲۱۷۰۵۳_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_… ۲۷

unknown _۱۲۱۱۴۰۷_۱۲۱۷۰۱۴_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۱۴۰۸_۱۲۱۷۰۴۲_۱۲۱۷۰۹۸_… ۲۷

unknown _۱۲۱۲۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۲۰۱۹_۱۲۱۲۰۲۱_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_… ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_… ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۰۶_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۰۹_۱۲۱۷۱۰۵_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۱۲_۱۲۱۷۱۰۶_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۱۳_۱۲۱۷۰۶۶_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۲۰_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۲۳_۱۲۱۷۰۶۴_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۲۴_۱۲۱۷۱۸۴_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۲۵_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۲۷_۱۲۱۷۰۵۷_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۳۶_۱۲۱۷۱۸۱_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۳۷_۱۲۱۷۰۳۹_۱٫pdf       ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۳۸_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۴۴_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۴۹_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۵۴_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۵۵_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۰۶۷_۱٫pdf               ۲۷

unknown _۱۲۱۷۱۷۳_۱۲۱۷۱۷۴_۱۲۳۵۰۴۷_… ۲۷

unknown _۱۲۲۰۰۰۱_۱۲۲۰۰۰۳_۱۲۳۳۰۳۶_… ۲۷

 

۳ دیدگاه

  1. sl`m khobin?sharmande man nemone soalate reshte ravanshenasi hamrahe pasokhname mikhastm lotfan wasam email konid mamnon misham ?:-) :-|

  2. مرسی دمتون گرم خدا قوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.