امروز یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۴:۰۱

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]
مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۷۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۱۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۱۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۱۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۴۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۴۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۶۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۶۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۶۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۶۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۷۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۷۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۰۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۰۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۰۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۲۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۳۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۴۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۴۴۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۴۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۴۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۳۷٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۲۱۷۷_۱۲۱۱۰۱۹_۱۲۱۱۲۸۶_… ۲۴
 _۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_… ۲۴
 _۱۱۱۵۰۱۰_۱۱۱۵۰۱۴_۱۱۱۵۲۲۹_… ۲۴
 _۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_… ۲۴
 _۱۱۱۷۰۰۵_۱۲۴۰۰۲۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۰۰۱_۱۲۱۱۰۰۹_۱۲۱۷۰۴۳_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۰۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۱۱_۱۴۱۱۳۴۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۲۰_۱۲۱۱۰۴۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۲۶۳_۱۲۱۱۴۴۷_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۲۸_۱۲۱۷۰۵۱_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۳۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۴۲_۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۰۴۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۵۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۵۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۵۳_۱۲۱۱۴۳۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۰۶۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۶۳_۱۲۱۱۰۸۲_۱۲۱۱۲۹۸_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۶۵_۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۲۹۷_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۶۸_۱۲۱۱۲۸۸_۱۲۱۱۴۰۴_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۷۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۷۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۹۳_۱۲۱۷۰۱۷_۱۲۱۷۰۶۰_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_… ۲۴
 _۱۲۱۱۱۰۳_۱۲۱۱۳۷۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۲۸۷_۱۲۱۷۰۰۷_۱۲۱۷۰۴۶_… ۲۴
 _۱۲۱۱۲۹۱_۱۲۱۷۰۳۱_۱۲۱۷۱۸۶_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۰۲_۱۲۱۷۰۴۱_۱۲۱۷۱۰۴_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۰۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۰۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۰۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۲۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۳۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۴۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۶۰_۱۲۲۲۰۱۴_۱۲۲۲۰۶۳_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۱۹_۱۲۱۷۰۵۲_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۸۵_۱۲۱۷۰۵۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_… ۲۴
 _۱۲۱۱۴۰۷_۱۲۱۷۰۱۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۴۰۸_۱۲۱۷۰۴۲_۱۲۱۷۰۹۸_… ۲۴
 _۱۲۱۱۴۰۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۴۱۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۴۲۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۴۴۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۹_۱۲۱۲۰۲۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۲۰_۱۲۱۲۰۴۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۴۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۴۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_… ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_… ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۹_۱۲۱۷۱۰۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۱۲_۱۲۱۷۱۰۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۱۳_۱۲۱۷۰۶۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۳_۱۲۱۷۰۶۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۴_۱۲۱۷۱۸۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۷_۱۲۱۷۰۵۷_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۶_۱۲۱۷۱۸۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۷_۱۲۱۷۰۳۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۴۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۴۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۵۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۶۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_… ۲۴

یک دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید
    کاش اسم درس را قرار می دادیذ
    با ctrl+f پنجرا ای باز نشد و نتوانستم چیزی پیدا کنم
    ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند