امروز پنج شنبه , ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۷

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]
مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا برگه انتخاب واحد نوشته شده است

برای جستجوی راحتر کلید Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده در مرورگر خود کد درس را نوشته و جستجو کنید.

 

 ۱۲۱۱۲۶۹_۱۲۱۱۲۸۵_۱۲۱۱۳۱۶_۱… ۰۳
 ۱۲۱۱۲۸۹_۱٫pdf                ۰۳
 ۱۲۱۱۳۱۷_۱۲۱۱۳۶۶_۱۲۱۱۳۸۲_۱… ۰۳
 ۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۴۰۶_۱٫pdf        ۰۳
 ۱۲۱۱۳۶۱٫pdf                  ۰۳
 ۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf                ۰۳
 ۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱… ۰۳
 ۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱… ۰۳
 ۱۲۱۷۱۸۵_۱٫pdf                ۰۳
 ۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf        ۰۳
 ۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf        ۰۳
 ۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf                ۰۳
 ۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۱_۱… ۰۳
 ۱۲۲۲۰۷۸_۱۲۲۷۰۰۱_۱۲۲۷۰۰۲_۱… ۰۳
 ۱۲۲۷۰۱۷_۱٫pdf                ۰۳
 ۱۲۳۳۰۳۷_۱٫pdf                ۰۳
 _۱۱۱۲۰۰۱_۱۱۱۲۰۰۲_۱۱۱۲۰۰۳_… ۰۳
 _۱۱۱۲۱۷۷_۱۲۱۱۰۱۹_۱۲۱۱۲۸۶_… ۰۳
 _۱۱۱۲۱۹۱_۱۲۱۱۰۰۶_۱۲۱۱۰۳۸_… ۰۳
 _۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_… ۰۳
 _۱۱۱۵۰۱۰_۱۱۱۵۰۱۴_۱۱۱۵۲۲۹_… ۰۳
 _۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_… ۰۳
 _۱۱۱۷۰۰۵_۱۲۴۰۰۲۲_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۰۱_۱۲۱۱۰۰۹_۱۲۱۷۰۴۳_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۰۴_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۰۵_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۰۷_۱۲۱۱۴۶۲_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۰۸_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۱۰_۱۴۱۱۳۴۴_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۲۰_۱۲۱۱۰۴۶_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۲۶۳_۱۲۱۱۴۴۷_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۲۳_۱۲۲۰۵۳۵_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۲۵_۱۲۱۱۳۵۵_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۲۶_۱۲۱۱۰۴۷_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۲۸_۱۲۱۷۰۵۱_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۲۸_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۲۹_۱۲۱۱۳۵۶_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۳۱_۱۲۱۱۰۹۴_۱۲۱۱۴۲۷_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۳۵_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۳۶_۱۲۱۱۳۵۷_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۳۷_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۴۲_۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۴۳_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۴۵_۱۲۱۱۲۹۵_۱۲۱۱۳۸۷_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۴۸_۱۲۱۱۴۳۷_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۵۰_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۵۱_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۵۳_۱۲۱۱۴۳۸_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۶۲_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۶۳_۱۲۱۱۰۸۲_۱۲۱۱۲۹۸_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۶۴_۱۲۱۱۰۸۴_۱۲۱۱۲۹۶_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۶۵_۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۲۹۷_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۶۶_۱۲۱۱۳۰۰_۱۲۱۱۳۵۲_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۶۷_۱۲۱۱۳۵۱_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۶۸_۱۲۱۱۲۸۸_۱۲۱۱۴۰۴_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۷۰_۱۲۱۱۳۰۳_۱۲۱۱۳۵۳_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۷۶_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۷۸_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۷۹_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۸۳_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۸۸_۱۲۱۳۱۱۲_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۰۹۳_۱۲۱۷۰۱۷_۱۲۱۷۰۶۰_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۹۵_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۹۶_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_… ۰۳
 _۱۲۱۱۰۹۹_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۱۰۱_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۱۰۲_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۱۰۳_۱۲۱۱۳۷۳_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۲۸۷_۱۲۱۱۴۳۲_۱۲۱۷۰۰۷_… ۰۳
 _۱۲۱۱۲۹۱_۱۲۱۷۰۳۱_۱۲۱۷۱۸۶_… ۰۳
 _۱۲۱۱۳۰۲_۱۲۱۷۰۴۱_۱۲۱۷۱۰۴_… ۰۳
 _۱۲۱۱۳۵۰_۱۲۱۷۱۰۳_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۳۵۸_۱۲۲۱۰۱۶_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_… ۰۳
 _۱۲۱۱۳۶۰_۱۲۲۲۰۱۴_۱۲۲۲۰۶۳_… ۰۳
 _۱۲۱۱۳۶۱_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۳۶۲_۱۲۱۱۳۹۴_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_… ۰۳
 _۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۱۹_۱۲۱۷۰۵۲_… ۰۳
 _۱۲۱۱۳۸۱_۱۲۱۱۴۴۳_۱۲۲۰۵۰۲_… ۰۳
 _۱۲۱۱۳۸۵_۱۲۱۷۰۵۳_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۳۸۹_۱۲۱۷۱۰۰_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_… ۰۳
 _۱۲۱۱۴۰۷_۱۲۱۷۰۱۴_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۱۴۰۸_۱۲۱۷۰۴۲_۱۲۱۷۰۹۸_… ۰۳
 _۱۲۱۱۴۰۹_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۱۴۴۱_۱۲۱۷۰۱۱_۱۲۲۰۵۱۰_… ۰۳
 _۱۲۱۱۴۴۹_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۲۰۲۰_۱۲۱۲۰۴۱_۶٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۲۰۴۰_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۲۰۴۲_۱۲۱۲۰۴۳_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۲۰۴۴_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۴۰۰۱_۱۲۱۴۰۱۶_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_… ۰۳
 _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_… ۰۳
 _۱۲۱۷۰۰۶_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۷۰۰۹_۱۲۱۷۱۰۵_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۷۰۱۲_۱۲۱۷۱۰۶_۱٫pdf       ۰۳
 _۱۲۱۷۰۴۹_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۷۰۵۴_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۷۰۵۵_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۷۱۰۹_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_… ۰۳
 _۱۲۲۰۰۰۱_۱۲۲۰۰۰۳_۱۲۳۳۰۳۶_… ۰۳
 _۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_… ۰۳
 _۱۲۲۱۰۱۵_۱٫pdf               ۰۳
 _۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_… ۰۳
 _۱۲۲۲۰۷۸_۱۲۲۷۰۰۱_۱۲۲۷۰۰۲_… ۰۳
 _۱۲۳۳۰۳۷_۱٫pdf               ۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.