امروز دوشنبه , ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۱

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]
مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا برگه انتخاب واحد نوشته شده است

برای جستجوی راحتر کلید Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده در مرورگر خود کد درس را نوشته و جستجو کنید.

 

unknown ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱… ۰۳

unknown ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱… ۰۳

unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱… ۰۳

unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴… ۰۳

unknown ۱۱۱۷۰۸۷_۱۲۳۵۰۰۵_۱٫pdf        ۰۳

unknown ۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲_۱٫pdf        ۰۳

unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf        ۰۳

unknown ۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۸۰۹۷_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf        ۰۳

unknown ۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf        ۰۳

unknown ۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱… ۰۳

unknown ۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱… ۰۳

unknown ۱۲۲۱۰۲۸٫pdf                  ۰۳

unknown ۱۲۲۱۰۳۶٫pdf                  ۰۳

unknown ۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf                ۰۳

unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_… ۰۳

unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_… ۰۳

unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۰۳

unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۰۳

unknown _۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_… ۰۳

unknown _۱۱۱۵۰۰۷_۱۲۱۸۲۵۹_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_… ۰۳

unknown _۱۱۱۷۰۱۰_۱۱۱۷۰۱۳_۱۱۱۷۰۱۵_… ۰۳

unknown _۱۲۱۲۰۲۲_۱۲۱۲۰۳۳_۱۲۱۲۱۶۶_… ۰۳

unknown _۱۲۱۲۰۲۴_۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_… ۰۳

unknown _۱۲۱۲۰۲۵_۱۲۱۸۲۶۱_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۶_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_۱۲۲۱۰۹۳_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۲۷_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۰_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۴_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۵_۱۲۳۴۰۰۳_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۶_۱۲۳۴۰۰۸_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۷_۱۲۳۴۰۰۴_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۹_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۴۰_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۴۱_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۴۲_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۴۳_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۴۴_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱۲۲۱۰۳۴_… ۰۳

unknown _۱۲۲۰۰۰۶_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_… ۰۳

unknown _۱۲۲۱۰۰۷_۱۲۲۱۰۲۱_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۲۲۰۶۵_۱٫pdf               ۰۳

 

 

unknown

 ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:54   260k

unknown

 ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:54   264k

unknown

 ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:54   256k

unknown

 ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:54   260k

unknown

 ۱۱۱۷۰۸۷_۱۲۳۵۰۰۵_۱٫pdf    03-Dec-2012 19:54   192k

unknown

 ۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲_۱٫pdf    03-Dec-2012 19:55   688k

unknown

 ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:55   212k

unknown

 ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 20:00   272k

unknown

 ۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf    03-Dec-2012 19:55   228k

unknown

 ۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:55   292k

unknown

 ۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:56   364k

unknown

 ۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:56   288k

unknown

 ۱۲۱۸۰۹۷_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:56   296k

unknown

 ۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf    03-Dec-2012 19:57   276k

unknown

 ۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf    03-Dec-2012 19:57   252k

unknown

 ۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:57   136k

unknown

 ۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:58   148k

unknown

 ۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:58   348k

unknown

 ۱۲۲۱۰۲۸٫pdf         03-Dec-2012 20:00   296k

unknown

 ۱۲۲۱۰۳۶٫pdf         03-Dec-2012 20:05   288k

unknown

 ۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:00   136k

unknown

 _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۰۳-Dec-2012 20:05   260k

unknown

 _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۰۳-Dec-2012 20:06   264k

unknown

 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۰۳-Dec-2012 20:06   256k

unknown

 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۰۳-Dec-2012 20:06   260k

unknown

 _۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_... ۰۳-Dec-2012 20:07   688k

unknown

 _۱۱۱۵۰۰۷_۱۲۱۸۲۵۹_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:06   128k

unknown

 _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_... ۰۳-Dec-2012 20:07   364k

unknown

 _۱۱۱۷۰۱۰_۱۱۱۷۰۱۳_۱۱۱۷۰۱۵_... ۰۳-Dec-2012 20:07   192k

unknown

 _۱۲۱۲۰۲۲_۱۲۱۲۰۳۳_۱۲۱۲۱۶۶_... ۰۳-Dec-2012 20:07   132k

unknown

 _۱۲۱۲۰۲۴_۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_... ۰۳-Dec-2012 20:07   136k

unknown

 _۱۲۱۲۰۲۵_۱۲۱۸۲۶۱_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:07   128k

unknown

 _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:07   252k

unknown

 _۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:07   136k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_... ۰۳-Dec-2012 20:08   292k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۰۳-Dec-2012 20:07   212k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۰۳-Dec-2012 20:08   272k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۶_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:08   164k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۰۳-Dec-2012 20:08   140k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۰۳-Dec-2012 20:08   124k

unknown

 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_... ۰۳-Dec-2012 20:08   228k

unknown

 _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:08   228k

unknown

 _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf    03-Dec-2012 20:09   348k

unknown

 _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_... ۰۳-Dec-2012 20:09   252k

unknown

 _۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_۱۲۲۱۰۹۳_... ۰۳-Dec-2012 20:09   296k

unknown

 _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_... ۰۳-Dec-2012 20:09   252k

unknown

 _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_... ۰۳-Dec-2012 20:10   288k

unknown

 _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_... ۰۳-Dec-2012 20:11   296k

unknown

 _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_... ۰۳-Dec-2012 20:10   276k

unknown

 _۱۲۱۸۰۲۷_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:11   136k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۰_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:11   132k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_... ۰۳-Dec-2012 20:11   148k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۴_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_... ۰۳-Dec-2012 20:11   136k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۵_۱۲۳۴۰۰۳_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:11   144k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۶_۱۲۳۴۰۰۸_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:11   136k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۷_۱۲۳۴۰۰۴_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:11   148k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۹_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   132k

unknown

 _۱۲۱۸۰۴۰_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   144k

unknown

 _۱۲۱۸۰۴۱_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   156k

unknown

 _۱۲۱۸۰۴۲_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   140k

unknown

 _۱۲۱۸۰۴۳_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   148k

unknown

 _۱۲۱۸۰۴۴_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   148k

unknown

 _۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱۲۲۱۰۳۴_... ۰۳-Dec-2012 20:13   376k

unknown

 _۱۲۲۰۰۰۶_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   128k

unknown

 _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_... ۰۳-Dec-2012 20:13   348k

unknown

 _۱۲۲۱۰۰۷_۱۲۲۱۰۲۱_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:13   164k

unknown

 _۱۲۲۲۰۶۵_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:13   124k

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.