امروز جمعه , ۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۲

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]
مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا برگه انتخاب واحد نوشته شده است

برای جستجوی راحتر کلید Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده در مرورگر خود کد درس را نوشته و جستجو کنید.

 

unknown ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱… ۰۳

unknown ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱… ۰۳

unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱… ۰۳

unknown ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴… ۰۳

unknown ۱۱۱۷۰۸۷_۱۲۳۵۰۰۵_۱٫pdf        ۰۳

unknown ۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲_۱٫pdf        ۰۳

unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf        ۰۳

unknown ۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۸۰۹۷_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf        ۰۳

unknown ۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf        ۰۳

unknown ۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱… ۰۳

unknown ۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱… ۰۳

unknown ۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱… ۰۳

unknown ۱۲۲۱۰۲۸٫pdf                  ۰۳

unknown ۱۲۲۱۰۳۶٫pdf                  ۰۳

unknown ۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf                ۰۳

unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_… ۰۳

unknown _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_… ۰۳

unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۰۳

unknown _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۰۳

unknown _۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_… ۰۳

unknown _۱۱۱۵۰۰۷_۱۲۱۸۲۵۹_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_… ۰۳

unknown _۱۱۱۷۰۱۰_۱۱۱۷۰۱۳_۱۱۱۷۰۱۵_… ۰۳

unknown _۱۲۱۲۰۲۲_۱۲۱۲۰۳۳_۱۲۱۲۱۶۶_… ۰۳

unknown _۱۲۱۲۰۲۴_۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_… ۰۳

unknown _۱۲۱۲۰۲۵_۱۲۱۸۲۶۱_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۶_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_۱۲۲۱۰۹۳_… ۰۳

unknown _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۲۷_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۰_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۴_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_… ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۵_۱۲۳۴۰۰۳_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۶_۱۲۳۴۰۰۸_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۷_۱۲۳۴۰۰۴_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۳۹_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۴۰_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۴۱_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۴۲_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۴۳_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۴۴_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱۲۲۱۰۳۴_… ۰۳

unknown _۱۲۲۰۰۰۶_۱٫pdf               ۰۳

unknown _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_… ۰۳

unknown _۱۲۲۱۰۰۷_۱۲۲۱۰۲۱_۱٫pdf       ۰۳

unknown _۱۲۲۲۰۶۵_۱٫pdf               ۰۳

 

 

unknown

 ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:54   260k

unknown

 ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:54   264k

unknown

 ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:54   256k

unknown

 ۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:54   260k

unknown

 ۱۱۱۷۰۸۷_۱۲۳۵۰۰۵_۱٫pdf    03-Dec-2012 19:54   192k

unknown

 ۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲_۱٫pdf    03-Dec-2012 19:55   688k

unknown

 ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:55   212k

unknown

 ۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 20:00   272k

unknown

 ۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf    03-Dec-2012 19:55   228k

unknown

 ۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:55   292k

unknown

 ۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:56   364k

unknown

 ۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:56   288k

unknown

 ۱۲۱۸۰۹۷_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:56   296k

unknown

 ۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf    03-Dec-2012 19:57   276k

unknown

 ۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf    03-Dec-2012 19:57   252k

unknown

 ۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:57   136k

unknown

 ۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:58   148k

unknown

 ۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫٫٫ ۰۳-Dec-2012 19:58   348k

unknown

 ۱۲۲۱۰۲۸٫pdf         03-Dec-2012 20:00   296k

unknown

 ۱۲۲۱۰۳۶٫pdf         03-Dec-2012 20:05   288k

unknown

 ۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:00   136k

unknown

 _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۰۳-Dec-2012 20:05   260k

unknown

 _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۰۳-Dec-2012 20:06   264k

unknown

 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۰۳-Dec-2012 20:06   256k

unknown

 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۰۳-Dec-2012 20:06   260k

unknown

 _۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_... ۰۳-Dec-2012 20:07   688k

unknown

 _۱۱۱۵۰۰۷_۱۲۱۸۲۵۹_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:06   128k

unknown

 _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_... ۰۳-Dec-2012 20:07   364k

unknown

 _۱۱۱۷۰۱۰_۱۱۱۷۰۱۳_۱۱۱۷۰۱۵_... ۰۳-Dec-2012 20:07   192k

unknown

 _۱۲۱۲۰۲۲_۱۲۱۲۰۳۳_۱۲۱۲۱۶۶_... ۰۳-Dec-2012 20:07   132k

unknown

 _۱۲۱۲۰۲۴_۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_... ۰۳-Dec-2012 20:07   136k

unknown

 _۱۲۱۲۰۲۵_۱۲۱۸۲۶۱_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:07   128k

unknown

 _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:07   252k

unknown

 _۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:07   136k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_... ۰۳-Dec-2012 20:08   292k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۰۳-Dec-2012 20:07   212k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۰۳-Dec-2012 20:08   272k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۶_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:08   164k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۰۳-Dec-2012 20:08   140k

unknown

 _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۰۳-Dec-2012 20:08   124k

unknown

 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_... ۰۳-Dec-2012 20:08   228k

unknown

 _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:08   228k

unknown

 _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf    03-Dec-2012 20:09   348k

unknown

 _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_... ۰۳-Dec-2012 20:09   252k

unknown

 _۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_۱۲۲۱۰۹۳_... ۰۳-Dec-2012 20:09   296k

unknown

 _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_... ۰۳-Dec-2012 20:09   252k

unknown

 _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_... ۰۳-Dec-2012 20:10   288k

unknown

 _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_... ۰۳-Dec-2012 20:11   296k

unknown

 _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_... ۰۳-Dec-2012 20:10   276k

unknown

 _۱۲۱۸۰۲۷_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:11   136k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۰_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:11   132k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_... ۰۳-Dec-2012 20:11   148k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۴_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_... ۰۳-Dec-2012 20:11   136k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۵_۱۲۳۴۰۰۳_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:11   144k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۶_۱۲۳۴۰۰۸_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:11   136k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۷_۱۲۳۴۰۰۴_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:11   148k

unknown

 _۱۲۱۸۰۳۹_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   132k

unknown

 _۱۲۱۸۰۴۰_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   144k

unknown

 _۱۲۱۸۰۴۱_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   156k

unknown

 _۱۲۱۸۰۴۲_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   140k

unknown

 _۱۲۱۸۰۴۳_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   148k

unknown

 _۱۲۱۸۰۴۴_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   148k

unknown

 _۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱۲۲۱۰۳۴_... ۰۳-Dec-2012 20:13   376k

unknown

 _۱۲۲۰۰۰۶_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:12   128k

unknown

 _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_... ۰۳-Dec-2012 20:13   348k

unknown

 _۱۲۲۱۰۰۷_۱۲۲۱۰۲۱_۱٫pdf    03-Dec-2012 20:13   164k

unknown

 _۱۲۲۲۰۶۵_۱٫pdf        03-Dec-2012 20:13   124k

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند