امروز جمعه , ۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۵

نمونه سوالات رشته کامپیوتر نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]
مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در برگه انتخاب واحد و یاد بالای برگه امتحانی نوشته شده است

 

 ۱۱۱۵۱۶۶٫pdf

unknown

 _۱۱۱۱۰۱۹_۱۱۱۱۳۰۸_۱٫pdf

unknown

 _۱۱۱۱۰۱۹_۱۱۱۱۳۰۸_۴٫pdf

unknown

 _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۸۵_۱۱۱۱۱۰۰_...

unknown

 _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۸۵_۱۱۱۱۱۰۰_...

unknown

 _۱۱۱۱۰۳۲_۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_...

unknown

 _۱۱۱۱۰۳۶_۱۱۱۱۰۹۴_۱۱۱۱۱۰۱_...

unknown

 _۱۱۱۱۰۳۷_۱۱۱۱۳۲۵_۱٫pdf

unknown

 _۱۱۱۱۰۴۰_۱۱۱۱۳۲۰_۱٫pdf

unknown

 _۱۱۱۱۰۴۳_۱۱۱۱۰۸۹_۱۱۱۱۱۰۶_...

unknown

 _۱۱۱۱۰۵۲_۱۱۱۱۳۲۶_۱۱۱۷۰۳۹_... ۲

unknown

 

 _۱۱۱۱۰۵۷_۱۱۱۵۱۷۳_۱٫pdf

unknown

 

 _۱۱۱۱۰۷۵_۱۱۱۱۴۱۴_۱۱۱۹۰۰۴_... ۲۶-

unknown

 

 _۱۱۱۱۰۸۱_۱۱۱۱۰۹۸_۱٫pdf

unknown

 _۱۱۱۱۰۹۵_۱۱۱۱۴۱۱_۱٫pdf

unknown

 _۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۵۰۶۷_۱۱۱۵۱۳۷_... ۲۶-

unknown

 

 _۱۱۱۱۱۰۵_۱٫pdf

unknown

 _۱۱۱۱۲۷۶_۱۱۱۵۰۷۹_۱۱۱۵۱۶۷_...

unknown

 _۱۱۱۱۳۰۷_۱٫pdf

unknown

 _۱۱۱۱۳۰۹_۱٫pdf

unknown

 _۱۱۱۱۳۳۱_۱۱۱۵۰۸۳_۱۱۱۵۱۵۷_... ۲۶-

unknown

 _۱۱۱۳۰۸۹_۱۱۱۳۰۹۴_۱۱۱۳۰۹۸_... ۲۶-

unknown

 

 _۱۱۱۳۰۹۰_۱۱۱۳۰۹۵_۱۱۱۳۰۹۹_... ۲۶-

unknown

 

 _۱۱۱۳۰۹۰_۱۱۱۳۰۹۵_۱۱۱۳۰۹۹_... ۲۶-

unknown

 

 _۱۱۱۳۲۵۶_۱٫pdf

unknown

 _۱۱۱۵۰۶۳_۱۱۱۵۱۳۵_۱۱۱۵۱۶۱_... ۲۶-

unknown

 

 _۱۱۱۵۰۶۳_۱۱۱۵۱۳۵_۱۱۱۵۱۶۱_...

unknown

 _۱۱۱۵۰۶۶_۱۱۱۷۰۷۶_۱۱۱۷۱۳۸_...

unknown

 _۱۱۱۵۰۶۸_۱۱۱۵۱۳۸_۱۱۱۵۱۶۲_...

unknown

 _۱۱۱۵۰۷۰_۱۳۱۱۰۲۰_۱۳۱۹۰۱۹_...

unknown

 _۱۱۱۵۰۷۴_۱۲۲۵۰۰۸_۱۵۱۱۰۱۵_... ۲۶-Sep-2012 13:50   164k

unknown

 _۱۱۱۵۰۷۶_۱۱۱۵۱۳۹_۱۱۱۵۱۹۷_... ۲۶-Sep-2012 13:51   220k

unknown

 _۱۱۱۵۰۷۸_۱۱۱۵۱۴۲_۱۱۱۵۱۶۶_... ۲۶-Sep-2012 13:51   324k

unknown

 _۱۱۱۵۰۷۸_۱۱۱۵۱۴۲_۱۱۱۵۱۶۶_... ۲۶-Sep-2012 13:51   304k

unknown

 _۱۱۱۵۰۸۰_۱۱۱۵۱۷۱_۱۵۱۱۰۷۸_... ۲۶-Sep-2012 13:51   292k

unknown

 _۱۱۱۵۰۸۲_۱۱۱۵۱۴۳_۱۱۱۵۱۹۱_... ۲۶-Sep-2012 13:51   408k

unknown

 _۱۱۱۵۰۸۴_۱۱۱۵۱۶۸_۱٫pdf    26-Sep-2012 13:51   228k

unknown

 _۱۱۱۵۰۸۷_۱۱۱۹۰۱۱_۱٫pdf    26-Sep-2012 13:51   256k

unknown

 _۱۱۱۵۰۸۸_۱۱۱۵۱۴۱_۱۵۱۱۰۷۹_... ۲۶-Sep-2012 13:51   556k

unknown

 _۱۱۱۵۰۹۲_۱۱۱۵۱۴۷_۱۱۱۹۰۱۴_... ۲۶-Sep-2012 13:51   168k

unknown

 _۱۱۱۵۰۹۳_۱۱۱۵۱۵۹_۱۱۱۵۱۷۴_... ۲۶-Sep-2012 13:51   284k

unknown

 _۱۱۱۵۱۰۱_۱۱۱۵۱۵۶_۱۱۱۹۰۱۲_... ۲۶-Sep-2012 13:52   272k

unknown

 _۱۱۱۵۱۱۲_۱۱۱۵۱۴۰_۱۱۱۵۱۶۴_... ۲۶-Sep-2012 13:52   300k

unknown

 _۱۱۱۵۱۱۳_۱۱۱۵۱۴۹_۱۱۱۵۱۷۲_... ۲۶-Sep-2012 13:52   280k

unknown

 _۱۱۱۵۱۱۴_۱۱۱۵۱۴۶_۱۱۱۵۱۷۰_... ۲۶-Sep-2012 13:52   172k

unknown

 _۱۱۱۵۱۱۵_۱۱۱۵۱۵۰_۱٫pdf    26-Sep-2012 13:52   424k

unknown

 _۱۱۱۵۱۱۹_۱۵۱۱۰۰۱_۱٫pdf    26-Sep-2012 13:52   244k

unknown

 _۱۱۱۵۱۲۰_۱۱۱۵۱۵۵_۱۱۱۹۰۱۳_... ۲۶-Sep-2012 13:52   236k

unknown

 _۱۱۱۵۱۲۷_۱۱۱۵۱۷۶_۱٫pdf    26-Sep-2012 13:52   160k

unknown

 _۱۱۱۵۱۲۸_۱۱۱۹۰۱۵_۱٫pdf    26-Sep-2012 13:52   196k

unknown

 _۱۱۱۵۱۳۳_۱۱۱۵۲۴۸_۱۱۱۵۲۴۹_... ۲۶-Sep-2012 13:52   168k

unknown

 _۱۱۱۵۱۳۶_۱۱۱۵۲۴۵_۱٫pdf    26-Sep-2012 13:52   180k

unknown

 _۱۱۱۵۱۴۴_۱٫pdf        26-Sep-2012 13:52   212k

unknown

 _۱۱۱۵۱۵۲_۱٫pdf        26-Sep-2012 13:53   188k

unknown

 _۱۱۱۵۱۵۴_۱۳۱۱۰۰۳_۱٫pdf    26-Sep-2012 13:52   172k

unknown

 _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_... ۲۶-Sep-2012 13:53   236k

unknown

 _۱۱۱۷۰۲۰_۱۱۱۷۰۷۷_۱٫pdf    26-Sep-2012 13:53   208k

unknown

 _۱۱۱۷۰۲۱_۱۱۱۷۰۷۸_۱۱۱۷۱۴۴_... ۲۶-Sep-2012 13:53   180k

unknown

 _۱۱۱۷۱۴۷_۱٫pdf        26-Sep-2012 13:53   164k

unknown

 _۱۱۱۹۰۰۶_۱٫pdf        26-Sep-2012 13:53   196k

unknown

 _۱۱۱۹۰۰۷_۱٫pdf        26-Sep-2012 13:53   188k

unknown

 _۱۱۱۹۰۰۸_۱۵۱۲۰۰۱_۱٫pdf    26-Sep-2012 13:53   228k

unknown

 _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_... ۲۶-Sep-2012 13:53   168k

unknown

 _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_... ۲۶-Sep-2012 13:53   184k

unknown

 _۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_۱۲۲۲۱۴۹_... ۲۶-Sep-2012 13:53   148k

unknown

 _۱۵۱۱۰۰۲_۱٫pdf        26-Sep-2012 13:53   184k

unknown

 _۱۵۱۱۰۰۳_۱٫pdf        26-Sep-2012 13:53   200k

unknown

 _۱۵۱۱۰۰۵_۱٫pdf        26-Sep-2012 13:54   496k

unknown

 _۱۵۱۱۰۰۸_۱٫pdf        26-Sep-2012 13:54   172k

unknown

 _۱۵۱۱۰۱۲_۱٫pdf        26-Sep-2012 13:54   196k

unknown

 _۱۵۱۲۰۰۲_۱٫pdf        26-Sep-2012 13:54   196k

یک دیدگاه

 1. سلام.
  ممنون بابت نمونه سوالاتی که درج کردین.اگه امکانش هست پاسخنامه سوالات تشریحی رو هم قرار بدین.
  سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند