امروز پنج شنبه , ۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۴:۲۸

کد دروس تمام رشته ها

با توجه به اینکه نمونه سوالات بر اساس کد درس در سایت قرار میگیرد کد درس تمام دروس و تمامی رشته ها در این صفحه قرار میگیرد ابتدا رشته و کد درس مورد نظر خود را از لیست زیر پیدا کنید سپس در کادر جستجوی سایت کد درس را وارد کرده و به صفحه نمونه سوالات هدایت شوید برای جستجو کلید Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده نام درس را بنویسید .

رشته کامپیوتر

نام درس

کد درس

آمار و احتمال ۱

۲۶۳۱۰۴ – ۲۴۱۱۶۵

آمار و احتمال ۲

۲۶۳۱۲۵ – ۲۴۱۱۹۱

آمار و احتمال ۲

۲۶۳۱۲۵-۲۴۱۱۹۱

آمار و احتمال (۱)

۱۱۱۷۰۷۷-۱۱۱۷۰۲۰

آمار و احتمال ۲

۱۱۱۷۰۷۸-۱۱۱۷۰۲۱

آنالیز عددی ۲

۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵

آنالیز عددی (۲)

۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵

آنالیز عددی (۲)

۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵

منطق ریاضی

۱۱۱۵۱۷۳-۱۱۱۱۰۵۷

مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت

۱۸۰۳۶۸-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰

مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت

۱۸۰۳۶۸-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰

آنالیز عددی (۲)

۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵

منطق ریاضی – منطق

۱۱۱۱۰۵۷-۱۱۱۵۱۷۳

منطق ریاضی

۱۱۱۱۰۵۷-۱۱۱۵۱۷۳

معادلات دیفرانسیل

۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۳۶-۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۱۱۰

معادلات دیفرانسیل

۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱

معادلات دیفرانسیل

۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۳۶

معادلات دیفرانسیل

۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱

معادلات دیفرانسیل

۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱

معادلات دیفرانسیل

۲۴۱۰۹۱-۲۱۱۱۰۹-۲۶۱۰۶۲-۲۶۴۱۲۱-۲۶۲۱۱۳

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

۱۱۱۱۰۷۳-۱۱۱۵۱۹۳

معادلات دیفرانسیل

۲۶۴۱۲۱-۲۶۴۱۲۱-۲۶۲۱۱۳-۲۶۱۰۶۲-۲۴۱۰۹۱

الکترونیک دیجیتال

۱۱۱۵۲۰۲

معماری سیستم های کامپیوتری

۱۱۱۵۲۱۲

سیستم کنترل خطی

۱۱۱۵۲۰۸

طراحی خودکار مدارات دیجیتال

۱۱۱۵۲۱۳

الکترونیک دیجیتال

۱۱۱۵۲۰۲

جبر خطی عددی

۲۶۳۱۴۶

پایگاه داده ها

۲۶۳۲۰۶-۲۶۳۴۶۲

جبر خطی عددی

۲۶۱۳۴۶

مدیریت پروژه های نرم افزاری

۲۶۳۳۵۵

اصول کامپیوتر ۱

۲۶۳۰۳۹

اصول کامپیوتر ۲

۲۶۳۰۷۰

مستندسازی

۱۱۱۹۰۱۶

جبر خطی عددی

۱۱۱۱۱۰۵

نظریه محاسبات

۱۱۱۱۱۰۷

نظریه محاسبات

۱۱۱۱۱۰۷

آمار و احتمال ۱

۱۱۱۷۰۷۷

مستند سازی نرم افزار

۱۱۱۹۰۱۶

جبر خطی عددی

۱۱۱۱۱۰۵

نظریه محاسبات

۱۱۱۱۱۰۷

اصول سیستم های کامپیوتری

۱۱۱۵۱۶۳

آمار و احتمال ۲

۱۱۱۷۰۷۸

مستند سازی نرم افزار

۱۱۱۹۰۱۶

جبر خطی عددی

۱۱۱۱۱۰۵

آنالیز عددی ۱ – آنالیز عددی

۱۱۱۱۰۸۹-۱۱۱۱۲۹۱-۱۱۱۱۰۴۳-۱۱۱۱۱۰۶

ذخیره و بازیابی اطلاعات

۲۶۱۲۵۰-۲۶۳۱۶۷

آمار و احتمال ۱

۱۱۱۷۰۷۷-۱۱۱۷۰۲۰

آمار و احتمال ۲

۱۱۱۷۰۷۸-۱۱۱۷۰۲۱

آنالیز عددی ۲

۱۱۱۱۰۷۵-۱۱۱۹۰۰۴

آمار و احتمال ۲

۱۱۱۷۰۷۸-۱۱۱۷۰۲۱-۱۱۱۷۱۴۴

سیستم های عامل – اصول سیستم های عامل

۱۱۱۵۱۹۴-۱۱۱۵۱۴۹-۱۱۱۵۱۱۳-۱۱۱۵۱۷۲

ریاضی عمومی ۲

۱۱۱۱۰۹۷-۱۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱۰۰

مهندسی نرم افزار ۱ -اصول طراحی نرم افزار

۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۹۵-۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۷۰

اصول مدیریت – اصول و مبانی مدیریت

۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۱۸۱۰۱

مدیریت پروژه های نرم افزاری – مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

۱۵۱۲۰۰۱-۱۱۱۹۰۰۸

اصول و مبانی مدیریت

۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۱۸۱۰۱

مدیریت پروژه های نرم افزاری – مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

۱۵۱۲۰۰۱-۱۱۱۹۰۰۸

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۳۵-۱۱۱۵۱۶۱

مدارهای منطقی

۲۶۱۲۲۴-۲۶۳۳۷۶

شبکه کامپیوتری

۲۶۱۳۸۹-۲۶۳۴۲۰

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی – زبانهای برنامه سازی

۲۶۱۳۰۵-۲۶۳۱۹۳

نظریه محاسبات

۲۶۱۴۵۴-۲۶۳۱۸۸

تحلیلی و طراحی شی گرا – سیستم های شی گرا

۱۱۱۹۰۱۵-۱۱۱۵۱۲۸

متدولوژی ساخت و تولید سیستمهای اطلاعاتی – تحلیل و طراحی شی گرا – سیستمهای شی گرا

۱۱۱۹۰۱۵-۱۱۱۹۰۰۷-۱۱۱۵۱۲۸

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی – اصول کامپیوتر (۱)

۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۳۵-۱۱۱۵۱۶۱

فیزیک پایه ۱

۱۱۱۳۰۸۹-۱۱۱۳۰۹۸-۱۱۱۳۰۹۴

مبانی فناوری اطلاعات

۲۶۲۰۴۸

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

۲۶۲۰۳۲

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

۱۵۱۲۰۰۲

سیستم های چند رسانه ای

۱۱۱۵۱۵۴-۱۱۱۵۱۵۴

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات – مدیریت پروژه های نرم افزاری

۱۵۱۲۰۰۱-۱۱۱۹۰۰۸

پایگاه داده ها – اصول طراحی پایگاه داده ها

۱۱۱۵۱۶۹-۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۱۷۷-۱۱۱۵۰۸۸

معماری کامپیوتر

۱۱۱۹۰۱۰-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۵۰۸۲

ریاضی مقدماتی ۲

۱۱۱۱۲۶۶

ریاضی مقدماتی ۲

۱۱۱۱۲۶۶

برنامه سازی پیشرفته – برنامه نویسی پیشرفته

۲۶۱۱۳۸-۲۶۲۰۷۴

زبان تخصصی

۲۶۱۲۰۳-۲۶۲۰۵۳

آمار و احتمال مهندسی

۱۱۱۵۰۶۶

آمار و احتمال مهندسی

۱۱۱۵۰۶۶

آمار و احتمال مهندسی

۱۱۱۵۰۶۶

ریاضی مهندسی

۱۱۱۱۰۹۵

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم – زبانهای ماشینی و اسمبلی

۲۶۱۵۹۸

روشهای محاسبات عددی

۱۱۱۵۱۷۹-۱۱۱۵۰۷۵

روشهای محاسبات عددی

۱۱۱۵۱۷۹-۱۱۱۵۰۷۵

ریاضی عمومی (۱)

۱۱۱۱۱۰۲-۱۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۰۹۹-۱۱۱۱۰۹۶

ریاضی ۱

۱۱۱۱۱۱۰۲-۱۱۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۰۹۶-۱۱۱۱۰۹۹

فیزیک پایه ۲

۱۱۱۳۰۹۵-۱۱۱۳۱۰۳-۱۱۱۳۰۹۹-۱۱۱۳۰۹۰-۱۱۱۳۰۹۵

مهندسی اینترنت

۱۱۱۵۱۱۹

مهندسی اینترنت

۱۱۱۵۱۱۹

گرافیک کامپیوتری (۲)

۱۱۱۵۱۲۱

مهندسی اینترنت

۱۱۱۵۱۱۹

مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

۱۱۱۵۱۳۴

نظریه گراف و کاربردهای آن

۱۱۱۱۰۹۸

مهندسی اینترنت

۱۱۱۵۱۱۹

مدارهای الکترونیکی

۱۱۱۵۰۷۰

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم – زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم

۱۱۱۵۱۱۱-۱۱۱۵۱۱۱-۱۱۱۵۱۹۲

اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر ۱

۱۱۱۵۰۸۰-۱۱۱۵۱۷۱

مدار منطقی

۱۱۱۵۱۹۷-۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۱۳۹-۱۱۱۵۰۷۶

شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱

۱۱۱۹۰۱۴-۱۱۱۵۱۴۷-۱۱۱۵۰۹۲

مدار منطقی

۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۰۷۶

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی – زبانهای برنامه سازی

۱۱۱۵۱۶۸-۱۱۱۵۰۸۴

مدارهای منطقی

۱۱۱۵۰۷۶-۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۱۳۹-۱۱۱۵۱۳۹

طراحی الگوریتم ها – تحلیل و طراحی الگوریتم ها

۱۱۱۵۰۷۸-۱۱۱۵۱۶۶

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی – زبانهای برنامه سازی

۱۱۱۵۱۶۸-۱۱۱۵۰۸۴

ذخیره و بازیابی اطلاعات

۱۱۱۵۱۶۷-۱۱۱۵۰۷۹

مهندسی نرم افزار (۱) – اصول طراحی نرم افزار

۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۷۰-۱۱۱۵۱۱۴

مهندسی نرم افزار (۱) – اصول طراحی نرم افزار

۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۷۰-۱۱۱۵۱۱۴

شبیه سازی کامپیوتری

۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۷۴-۱۱۱۵۱۵۹

مهندسی نرم افزار ۲ – تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی

۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۵۰-۱۱۱۹۰۰۶

سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶

مهندسی نرم افزار ۱ – اصول طراحی نرم افزار

۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۹۵-۱۱۱۵۱۷۰

مدارهای الکترونیکی

۱۱۱۵۰۷۰

اصول پایگاه داده ها – پایگاه داده ها

۱۱۱۵۱۷۷-۱۱۱۵۱۶۹-۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۰۸۸

ساختمان گسسته – ریاضیات گسسته

۱۱۱۵۱۹۶-۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۱۱۰۴-۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۵۱۳۷-۱۱۱۵۰۶۷

شبیه سازی کامپیوتری

۱۱۱۵۱۷۴-۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۵۹

فیزیک پایه ۱

۱۱۱۳۱۰۱-۱۱۱۳۰۹۳-۱۱۱۳۱۰۱-۱۱۱۳۰۹۴-۱۱۱۳۰۹۸-۱۱۱۳۰۸۹

گرافیک کامپیوتری ۲

۱۱۱۵۱۲۱

مهندسی نرم افزار ۲

۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۱۵

مدارهای الکترونیکی – الکترونیک ۱

۱۱۱۵۰۷۰-۱۱۱۵۰۷۰-۱۳۱۱۰۲۰-۱۱۱۵۰۷۰

ریز پردازنده ۱

۱۱۱۵۰۸۷-۱۱۱۹۰۱۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

۱۱۱۵۱۱۱

اصول طراحی کامپایلر – کامپایلر ۱

۱۱۱۵۰۸۰-۱۱۱۵۱۷۱

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۱۱۱۵۰۶۳

نظریه زبانها و ماشین ها

۱۱۱۵۰۸۳-۱۱۱۵۱۵۷

زبان تخصصی

۱۱۱۵۰۷۴-۱۲۲۵۰۰۸-۱۱۱۵۰۷۴-۱۲۲۵۰۰۸

هوش مصنوعی

۱۱۱۵۱۰۱-۱۱۱۵۱۰۱-۱۱۱۹۰۱۲-۱۱۱۹۰۱۲-۱۱۱۵۱۶۵

مبانی فناوری اطلاعات

۱۱۱۵۱۳۶-۱۱۱۵۲۴۵-۱۱۱۵۱۳۶-۱۱۱۵۲۴۵

شبیه سازی کامپیوتری

۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۷۴-۱۱۱۵۱۵۹

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی – ارائه مطالب علمی و فنی

۱۱۱۵۰۹۰-۱۱۱۵۱۳۳-۱۱۱۵۱۵۱

هوش مصنوعی

۱۱۱۵۱۰۱-۱۱۱۹۰۱۲-۱۱۱۵۱۵۶

برنامه سازی پیشرفته – اصول کامپیوتر ۲

۱۱۱۵۱۶۲-۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۱۳۸

اصول طراحی پایگاه داده ها – پایگاه داده ها

۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۱۶۹-۱۱۱۵۱۷۷-۱۱۱۵۱۴۱

ساختمان گسسته – ریاضیات گسسته – ساختمان داده های گسسته

۱۱۱۵۱۳۷-۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۵۱۹۶-۱۱۱۱۱۰۴

گرافیک کامپیوتری ۱ – گرافیک کامپیوتری

۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۵۱۵۵-۱۱۱۹۰۱۳

مبانی فناوری اطلاعات

۱۱۱۵۱۳۶-۱۱۱۵۲۴۵-۱۱۱۵۲۴۵-۱۱۱۵۱۳۶

معماری کامپیوتر

۱۱۱۹۰۱۰-۱۱۱۵۰۸۲-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۵۰۸۲

سیستمهای اطلاعات مدیریت

۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶

مبانی فناوری اطلاعات

۱۱۱۵۲۴۵-۱۱۱۵۱۳۶-۱۱۱۵۲۴۵-۱۱۱۵۱۳۶

مهندسی نرم افزار ۲ – تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی

۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۵۰-۱۱۱۹۰۰۶

نظریه زبان ها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبان ها

۱۱۱۵۱۶۵-۱۱۱۵۱۵۷-۱۱۱۵۱۸۳

اصول سیستم عامل – سیستم های عامل – سیستم عامل

۱۱۱۵۱۴۹-۱۱۱۵۱۹۴-۱۱۱۵۱۱۳-۱۱۱۵۱۷۲

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی – اصول کامپیوتر ۱

۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۶۱-۱۱۱۵۱۳۵

ریز پردازنده ۱

۱۱۱۹۰۱۱-۱۱۱۵۰۸۷

تحلیل و طراحی شی گرا – سیستم های شی گرا – متدلوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی

۱۱۱۵۱۲۸-۱۱۱۹۰۱۵-۱۱۱۹۰۰۷

ساختمان داده ها و الگوریتم ها – ساختمان داده ها

۱۱۱۵۱۴۰-۱۱۱۵۱۶۴-۱۱۱۵۱۱۲-۱۱۱۵۱۴۰

شبیه سازی کامپیوتر

۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۵۹-۱۱۱۵۱۷۴

آمار و احتمالات کاربردی

۱۱۱۷۰۷۶

اقتصاد مهندسی

۲۶۲۱۹۷

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

۲۶۲۳۳۸

مبانی فناوری اطلاعات

۲۶۲۰۴۸

برنامه سازی پیشرفته

۲۶۲۰۷۴

آمار و احتمالات کاربردی

۱۱۱۷۱۳۸

آمار و احتمال کاربردی

۱۱۱۷۱۳۸

تجارت الکترونیک

۱۵۱۱۰۰۲

اقتصاد مهندسی

۱۱۱۵۱۴۴

مهندسی فناوری اطلاعات (۱)

۱۵۱۱۰۰۱

مهندسی فناوری اطلاعات ۲

۱۵۱۱۰۰۳

فناوری اطلاعات برای مدیران

۱۵۱۱۰۱۲

مباحث نو در فناوری اطلاعات

۱۵۱۱۰۰۸

مبانی الکترونیک و دیجیتال

۱۵۱۱۰۰۵

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

۱۵۱۲۰۰۲

سیستمهای چند رسانه ای

۱۱۱۵۱۵۴

شبکه های کامپیوتری ۲

۱۱۱۵۱۵۲

تحقیق در عملیات

۱۱۱۵۱۵۸

تجارت الکترونیک

۱۵۱۱۰۰۲

اقتصاد مهندسی

۱۱۱۵۱۴۴

مهندسی فناوری اطلاعات (۲)

۱۵۱۱۰۰۳

فناوری اطلاعات برای مدیران

۱۵۱۱۰۱۲

مباحث نو در فناوری اطلاعات

۱۵۱۱۰۰۸

مبانی الکترونیک دیجیتال

۱۵۱۱۰۰۵

مهندسی نرم افزار ۲

۱۱۱۵۱۵۰

تحقیق در عملیات

۱۱۱۵۱۵۸

مبانی فناوری اطلاعات

۱۱۱۵۱۳۶-۱۱۱۵۲۴۵

مهندسی نرم افزار (۱)

۱۱۱۵۱۹۵-۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۴۶

اصول و مبانی مدیریت – اصول مدیریت

۱۲۱۸۱۰۱-۱۲۱۸۰۹۹

مبانی و اصول سازمان و مدیریت

۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۱۰۱

مبانی و اصول سازمان و مدیریت

۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۱۰۱

سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶-۱۱۱۵۱۲۷

ریاضی مقدماتی ۲

۱۱۱۱۲۶۶

مهندسی نرم افزار (۱)

۱۱۱۵۱۹۵-۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۴۶

زبان تخصصی

۲۶۱۲۰۳-۲۶۲۰۵۳

شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری (۱)

۱۱۱۹۰۱۴-۱۱۱۵۰۹۲-۱۱۱۵۱۴۷

مبانی و اصول سازمان و مدیریت

۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۱۰۱-۱۲۲۸۰۹۹

آمار و احتمال مهندسی

۲۶۱۱۱۷

اصول طراحی پایگاه داده ها

۲۶۱۳۴۷

مهندسی اینترنت

۲۶۱۶۷۹

مدارهای الکترونیکی

۲۶۱۱۵۹

روشهای محاسبات عددی

۲۶۱۲۱۹

ریاضیات مهندسی

۲۶۱۱۹۰

ساختمان داده ها (ساختمان داده ها و الگوریتمها)

۲۶۱۱۸۵-۲۶۱۶۰۰

ذخیره و بازیابی اطلاعات

۲۶۱۲۵۰

اصول طراحی پایگاه داده ها

۲۶۱۳۴۷

مدار الکتریکی ۱

۲۶۱۱۰۱

مدارهای الکترونیکی

۲۶۱۱۵۹

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۲۶۱۰۷۸

ریاضیات مهندسی

۲۶۱۱۹۰

ساختمان داده ها

۲۶۱۶۰۰

آمار و احتمال مهندسی

۲۶۱۱۱۷

زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم

۲۶۱۱۷۱

مدارهای الکترونیکی

۲۶۱۱۵۹

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۲۶۱۰۷۸

ریاضیات مهندسی

۲۶۱۱۹۰

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۲۶۱۰۷۸

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۲۶۱۰۷۸

ذخیره و بازیابی اطلاعات

۲۶۱۲۵۰

آمار و احتمال مهندسی

۱۱۱۵۰۶۶

گرافیک کامپیوتری ۲

۱۱۱۵۱۲۱

مدارهای الکترونیکی

۱۱۱۵۰۷۰

ریاضیات مهندسی

۱۱۱۱۰۹۵

ریاضیات مهندسی

۱۱۱۱۰۹۵

ریاضیات مهندسی

۱۱۱۱۰۹۵

مدارهای الکتریکی – مدارهای الکتریکی ۱

۱۱۱۵۰۶۵

آمار و احتمال ۲

۱۱۱۷۰۷۸

آمار و احتمال مهندسی

۱۱۱۵۰۶۶

نظریه گراف و کاربردهای آن

۱۱۱۱۰۹۸

ریاضیات مهندسی

۱۱۱۱۰۹۵

روشهای محسبات عددی

۱۱۱۵۰۷۵

ریاضی مهندسی

۱۱۱۱۰۹۵

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

۱۱۱۵۰۸۴

مبانی کامپیوتر

۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۳۵-۱۱۱۵۰۶۳

برنامه سازی پیشرفته

۲۶۱۱۳۸

زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم

۲۶۱۵۹۸

زبان ماشین و برنامه ریزی سیستم

۱۱۱۱۰۴۷-۱۱۱۵۱۱۱

معدلات دیفرانسیل

۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۳۶-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۱۱۱

هوش مصنوعی

۲۶۳۴۰۱ – ۲۶۱۴۷۵

اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر ۱

۲۶۳۲۲۷-۲۶۱۲۶۶

سیستمهای اطلاعات مدیریت

۲۶۳۳۶۰-۲۶۱۷۶۵

مهندسی نرم افزار ۱ -اصول طراحی نرم افزار

۲۶۳۲۱۱-۲۶۱۶۲۱

نظریه زبانها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبانها

۲۶۳۱۳۰-۲۶۱۲۹۲

سیستم عامل ۱ – اصول سیستمهای عامل

۲۶۳۲۳۲-۲۶۱۶۱۶

ریز پردازنده ۱

۲۶۳۳۹۷-۲۶۱۳۳۱

طراحی الگوریتمها – طراحی و تحلیل الگوریتمها

۲۶۳۱۵۱-۲۶۱۲۴۵

هوش مصنوعی

۲۶۳۴۰۱-۲۶۱۴۷۵

اصول طراحی کامپایلر ها – کامپایلر ۱

۲۶۳۲۲۷-۲۶۱۲۶۶

مدارهای منطقی

۲۶۳۳۷۶-۲۶۱۲۲۴

معماری کامپیوتر

۲۶۳۳۸۱-۲۶۱۲۸۷

مهندسی نرم افزار ۱ -اصول طراحی نرم افزار

۲۶۳۲۱۱-۲۶۱۶۲۱

نظریه زبانها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبان ها

۲۶۳۱۳۰-۲۶۱۲۹۲

شبکه های کامپیوتر

۲۶۳۴۲۰-۲۶۱۳۸۹

سیستم های عامل – اصول سیستم های عامل

۲۶۳۲۳۲-۲۶۱۶۱۶

ریزپردازنده (۱)

۲۶۳۳۹۷-۲۶۱۳۳۱

طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتم ها

۲۶۳۱۵۱-۲۶۱۲۴۵

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی – زبان های برنامه سازی

۲۶۳۱۹۳-۲۶۱۳۰۵

اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر (۱)

۱۱۱۵۱۷۱-۱۱۱۵۰۸۰

سیستمهای اطلاعات مدیریت

۲۶۳۳۶۰-۲۶۱۷۶۵

مهندسی نرم افزار ۱ – اصول طراحی نرم افزار

۲۶۳۲۱۱-۲۶۱۶۲۱

اصول طراحی کامپایلر – کامپایلر ۱

۲۶۳۲۲۷-۲۶۱۲۶۶

سیستمهای اطلاعات مدیریت

۲۶۳۳۶۰-۲۶۱۷۶۵

ریز پردازنده (۱)

۲۶۳۳۹۷-۲۶۱۳۳۱

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی – زبانهای برنامه سازی

۱۱۱۵۱۶۸-۱۱۱۵۰۸۴

ریزپردازنده

۱۱۱۹۰۱۱-۱۱۱۵۰۸۷

اصول طراحی کامپایلر – کامپایلر ۱

۱۱۱۵۱۷۱-۱۱۱۵۰۸۰

ریز پردازنده (۱)

۱۱۱۵۰۸۷-۱۱۱۹۰۱۱

طراحی الگوریتمها – طراحی و تحلیل الگوریتمها

۱۱۱۵۰۷۸-۱۱۱۵۱۶۶-۱۱۱۵۱۴۲-

ساختمان گسسته – ریاضی گسسته

۲۶۲۰۶۹-۲۶۳۰۸۶-۲۶۱۱۲۲

شبیه سازی کامپیوتر

۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۷۴-۱۱۱۵۱۵۹

اصول طراحی پایگاه داده ها – پایگاه داده ها

۱۱۱۵۰۸۸-۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۰۸۸-۱۱۱۵۱۶۹-۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۱۷۷

گرافیک کامپیوتری ۱ – گرافیک کامپیوتری

۱۱۱۵۱۵۵-۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۹۰۱۳

شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱

۱۱۱۵۱۴۷-۱۱۱۵۰۹۲-۱۱۱۹۰۱۴

سیستم های عامل – اصول سیستم های عامل

۱۱۱۵۱۱-۱۱۱۵۱۴۹-۱۱۱۵۱۷۲

ریاضی مقدماتی

۱۱۱۱۲۶۵-۱۱۱۱۲۶۳

ریاضی ۱

۲۶۳۰۳۵-۲۶۲۰۲۷-۲۱۱۰۱۲-۲۶۳۰۱۸-۲۶۱۵۶۱

ساختمان گسسته – ریاضیات گسسته

۲۶۱۱۲۲-۲۶۳۰۸۶-۲۶۲۰۶۹

هوش مصنوعی

۲۶۲۳۷۱-۲۶۳۴۰۱-۲۶۱۴۷۵

ساختمان گسسته – ریاضی گسسته

۲۶۲۰۶۹-۲۶۳۰۸۶-۲۶۱۱۲۲

مدارهای منطقی

۲۶۲۱۲۹-۲۶۳۳۷۶-۲۶۱۲۲۴

معماری کامپیوتر

۲۶۲۱۷۶-۲۶۳۳۸۱-۲۶۱۲۸۷

نظریه زبانها و ماشینها – نظریه اتوماتا و زبانها

۲۶۲۴۰۳-۲۶۳۱۳۰-۲۶۱۲۹۲

نظریه زبانها و ماشینها – نظریه اتوماتا و زبانها

۲۶۲۴۰۳-۲۶۳۱۳۰-۲۶۱۲۹۲

سیستم های عامل – اصول سیستم های عامل

۲۶۲۲۵۷-۲۶۳۲۳۲-۲۶۱۶۱۶

طراحی الگوریتمها – طراحی و تحلیل الگوریتمها

۲۶۲۱۶۰-۲۶۳۱۵۱-۲۶۱۲۴۵

معماری کامپیوتر

۲۶۲۱۷۶-۲۶۳۳۸۱-۲۶۱۲۸۷-۲۶۲۱۷۶

مهندسی نرم افزار (۱) – اصول طراحی نرم افزار

۲۶۱۶۲۱-۲۶۳۲۱۱-۲۶۲۲۲۰-۲۶۲۲۲۰

نظریه زبانها و ماشینها – نظریه اتوماتا و زبانها

۲۶۱۲۹۲-۲۶۳۱۳۰-۲۶۲۴۰۳-

سیستمهای عامل – اصول سیستمهای عامل

۲۶۲۲۵۷-۲۶۳۲۳۲-۲۶۱۶۱۶

هوش مصنوعی

۱۱۱۵۱۵۶-۱۱۱۹۰۱۲-۱۱۱۵۱۰۱

ساختمانهای گسسته – ریاضیات گسسته

۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۱۱۰۴-۱۱۱۵۱۳۷

گرافیک کامپیوتری – گرافیک کامپیوتری

۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۹۰۱۳-۱۱۱۵۱۵۵

سیستمهای اطلاعات مدیریت

۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶-۱۱۱۵۱۲۷

شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱

۱۱۱۵۰۹۲-۱۱۱۹۰۱۴-۱۱۱۵۱۴۷

نظریه زبانها و ماشینها – نظریه اتوماتا و زبانها

۱۱۱۵۰۸۳-۱۱۱۵۱۶۵-۱۱۵۱۵۷-

هوش مصنوعی

۱۱۱۵۱۵۶-۱۱۱۹۰۱۲-۱۱۱۵۱۰۱

اصول طراحی پایگاه داده ها – پایگاه داده ها

۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۱۷۷-۱۱۱۵۱۶۹-۱۱۱۵۰۸۸

مدارهای منطقی

۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۱۳۹-۱۱۱۵۰۷۶

سیستمهای اطلاعات مدیریت

۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶-۱۱۱۵۱۲۷

مهندسی نرم افزار (۱) – اصول طراحی نرم افزار

۱۱۱۵۱۷۰-۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۴۶

نظریه زبانها و ماشینها

۱۱۱۵۱۵۷-۱۱۱۵۰۸۳

گرافیک کامپیوتری – گرافیک کامپیوتری ۱

۱۱۱۹۰۱۳-۱۱۱۵۱۵۵-۱۱۱۵۱۲۰

معماری کامپیوتر

۱۱۱۹۰۱۰-۱۱۱۵۰۸۲-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۵۱۴۳

طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتم ها

۱۱۱۵۱۶۶-۱۱۱۵۰۷۸-۱۱۱۵۱۴۲-

ساختمان داده ها – ساختمان داده ها و الگوریتم

۱۱۱۵۱۱۲-۱۱۱۵۱۶۴-۱۱۱۵۱۴۰-۱۱۱۵۱۴۰

مهندسی نرم افزار (۱) – اصول طراحی نرم افزار

۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۷۰-۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۴۶

مدارهای منطقی

۱۱۱۵۰۷۶-۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۱۳۹-۱۱۱۵۱۳۹

فیزیک پایه ۱

۲۶۴۰۱۴

ساختمان داده و الگوریتم ها – ساختمان داده ها

۱۱۱۵۱۱۲-۱۱۱۵۱۶۴-۱۱۱۵۱۴۰-

ساختمان های گسسته – ریاضیات گسسته

۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۵۱۳۷

ساختمان های گسسته – ریاضیات گسسته

۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۵۱۳۷-۱۱۱۱۱۰۴

گرافیک کامپیوتری – گرافیک کامپیوتری ۱

۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۹۰۱۳-۱۱۱۵۱۵۵

شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱

۱۱۱۹۰۱۴-۱۱۱۵۱۴۷-۱۱۱۵۰۹۲

ذخیره و بازیابی اطلاعات

۱۱۱۵۰۷۹-۱۱۱۵۰۷۹-۱۱۱۵۰۷۹-۱۱۱۵۱۶۷

آمار و احتمال مهندسی

۲۶۴۰۹۸-۲۶۱۱۱۷

روشهای محاسبات عددی

۱۱۱۵۱۷۹-۱۱۱۵۰۷۵

اصول طراحی پایگاه داده ها

۲۶۲۱۵۵-۲۶۱۳۴۷

مهندسی نرم افزار (۲)

۲۶۲۲۷۸-۲۶۱۶۳۷

اصول طراحی پایگاه داده ها

۲۶۲۱۵۵-۲۶۱۳۴۷

مدارهای الکترونیکی – مبانی الکترونیک دیجیتال

۲۶۲۳۹۰-۲۶۱۱۵۹

مهندسی نرم افزار ۲

۲۶۲۲۷۸-۲۶۱۶۳۷

ساختمان داده ها

۲۶۲۱۳۴-۲۶۱۶۰۰

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی – ارائه مطالب عملی و فنی

۲۶۱۳۶۸-۲۶۲۲۸۳-۲۶۱۸۲۵-۲۶۲۵۳۱

زبان تخصصی

۱۱۱۵۰۷۴-۱۲۲۵۰۰۸-۱۲۲۵۰۰۸

نظریه زبانها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبانها

۱۱۱۵۰۸۳-۱۱۱۵۱۵۷-۱۱۱۵۱۶۵-۱۱۱۵۱۵۷

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی – اصول کامپیوتر (۱)

۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۳۵-۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۶۱-۱۱۱۵۰۶۳

زبان تخصصی

۱۲۲۵۰۰۸-۱۱۱۵۰۷۴

مدارهای الکتریکی ۱ – مدارهای الکتریکی

۱۱۱۵۰۶۵-۱۱۱۵۱۸۴

فیزیک پایه ۱

۱۱۱۳۰۸۹-۱۱۱۳۰۹۴-۱۱۱۳۰۹۸-۱۱۱۳۰۹۴-۱۱۱۳۱۰۱-۱۱۱۳۰۹۴

برنامه سازی پیشرفته

۲۶۲۰۷۴-۲۶۱۱۳۸

ریاضی عمومی ۲

۱۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۰۹۷-۱۱۱۱۱۰۰-۱۱۱۱۱۰۰

سیگنال ها و سیستم ها

۱۱۱۵۲۰۴

ریزپردازنده ۱

۲۶۱۳۳۱-۲۶۳۳۹۷

ریاضی ۱

۱۱۱۱۱۱۰۲-۱۱۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۰۹۶-۱۱۱۱۰۹۹

برنامه سازی پیشرفته – اصول کامپیوتر ۲

۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۱۳۸-۱۱۱۵۱۶۲

ریاضی مقدماتی ۱ – ریاضی مقدماتی

۹۹۷۵۸۳-۹۹۷۳۲۷

ریاضی عمومی ۱

۱۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۰۹۹

ریاضی عمومی ۱

۱۱۱۱۰۹۹-۱۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۰۱۸

رشته آمار

نام درس

کد درس

آمار و احتمالت

۱۱۱۷۰۲۴

کنترل و کیفیت آماری

۱۱۱۷۰۴۲

محاسبات آماری با کامپیوتر

۱۱۱۷۰۴۵

آشنایی با نظریه صف بندی

۱۱۱۷۰۳۸

طرح آزمایش ۲

۱۱۱۷۰۴۸

آنالیز عددی (۱) – آنالیز عددی

۱۱۱۱۱۰۶-۱۱۱۱۰۴۳-۱۱۱۱۰۸۹-۱۱۱۱۲۹۱

ریاضی عمومی ۲

۱۱۱۱۰۸۵-۱۱۱۱۰۲۵

آنالیز عددی ۱ – آنالیز عددی

۱۱۱۱۰۸۹-۱۱۱۱۲۹۱-۱۱۱۱۰۴۳-۱۱۱۱۱۰۶

 رشته صنایع

نام درس

کد درس

معادلات دیفرانسیل

۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۳۶-۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۱۱۰

معادلات دیفرانسیل

۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱

معادلات دیفرانسیل

۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۳۶

معادلات دیفرانسیل

۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱

معادلات دیفرانسیل

۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱

معادلات دیفرانسیل

۲۴۱۰۹۱-۲۱۱۱۰۹-۲۶۱۰۶۲-۲۶۴۱۲۱-۲۶۲۱۱۳

معادلات دیفرانسیل

۲۶۴۱۲۱-۲۶۴۱۲۱-۲۶۲۱۱۳-۲۶۱۰۶۲-۲۴۱۰۹۱

بازاریابی و مدیریت بازار – اصول بازاریابی

۱۲۱۸۱۲۲-۱۲۱۸۱۰۶

ریاضی ۱

۲۶۳۰۳۵-۲۶۲۰۲۷-۲۱۱۰۱۲-۲۶۳۰۱۸-۲۶۱۵۶۱

آمار و احتمال مهندسی

۲۶۴۰۹۸-۲۶۱۱۱۷

روشهای محاسبات عددی

۱۱۱۵۱۷۹-۱۱۱۵۰۷۵

فیزیک پایه ۱

۱۱۱۳۰۸۹-۱۱۱۳۰۹۴-۱۱۱۳۰۹۸-۱۱۱۳۰۹۴-۱۱۱۳۱۰۱-۱۱۱۳۰۹۴

مدیریت منابع انسانی

۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۱۰۸

رشته حقوق

نام درس

کد درس

ادله اثبات دعوی

۱۲۲۳۰۶۰

آئین دادرسی کیفری ۱

۱۲۲۳۰۴۳

آئین دادرسیی کیفری ۲

۱۲۲۳۰۴۹

آئین دادرسی مدنی ۱

۱۲۲۳۰۲۶

آئین دادرسی مدنی (۳)

۱۲۲۳۰۵۳

عربی

۱۲۲۰۲۸۶

بزهکاری اطفال

۱۲۱۷۱۴۹

حقوق اساسی ۱

۱۲۲۳۰۲۲

حقوق بشر در اسلام

۱۲۲۳۱۸۶

حقوق بیمه

۱۲۲۳۰۶۳

حقوق اداری (۱)

۱۲۲۳۰۳۱

حقوق اداری (۲)

۱۲۲۳۰۳۵

حقوق بین الملل خصوصی ۱

۱۲۲۳۰۴۴

حقوق بین الملل خصوصی ۲

۱۲۲۳۰۵۲

حقوق جزای اختصاصی (۲)

۱۲۲۳۰۳۶

حقوق جزای اختصاصی (۳)

۱۲۲۳۰۵۰

حقوق جزای بین المللی ایران

۱۲۲۳۱۸۰

حقوق جزای عمومی ۱

۱۲۲۳۰۲۱

حقوق جزای عمومی ۲

۱۲۲۳۰۲۴

حقوق جزای عمومی ۳

۱۲۲۳۰۲۸

حقوق کار – حقوق در مددکاری – حقوق کار

۱۲۲۲۱۹۴-۱۲۲۲۱۶۵-۱۲۲۳۰۴۵

حقوق مدنی (۲) اموال و مالکیت

۱۲۲۳۰۲۷

حقوق مدنی (۳) کلیات قراردادها

۱۲۲۳۰۳۲

حقوق مدنی ۴

۱۲۲۳۰۳۹

حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت (الف)

۱۲۲۳۰۴۷

حقوق مدنی ۷

۱۲۲۳۰۵۴

حقوق مدنی ۸

۱۲۲۳۰۵۹

حقوق ثبت

۱۲۲۳۰۵۱

حقوق سازمانهای بین الملل

۱۲۲۳۰۵۵

حقوق تطبیقی

۱۲۲۳۰۶۲

حقوق تجارت ۱ اشخاص

۱۲۲۳۰۲۹

حقوق تجارت ۲

۱۲۲۳۰۴۰

حقوق تجارت ۳

۱۲۲۳۰۵۶

حقوق تجارت ۴

۱۲۲۳۰۶۱

جرم شناسی

۱۲۲۳۰۳۳

کیفرشناسی

۱۲۲۳۰۳۸

مدنی (۱)

۱۲۲۳۰۲۳

متون حقوقی ۲

۱۲۱۲۱۷۸

اصول فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۷

اصول فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۰

پزشکی قانونی

۱۲۲۳۰۴۸

رویه قضایی

۱۲۲۳۰۵۷

 رشته شیمی

نام درس

کد درس

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

۲۲۱۴۹۸

مبانی شیمی پلیمر

۲۲۱۳۹۶

معادلات دیفرانسیل

۲۲۱۱۳۱

کاربرد نظریه گروه در شیمی

۲۲۱۵۱۶

اصول بیوشیمی

۲۲۱۵۲۱

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۲۲۱۲۰۵

شیمی آب

۲۲۱۴۷۷

شیمی آلی (۱)

۲۲۱۰۹۰

شیمی آلی ۲

۲۲۱۱۴۵

شیمی هسته ای

۲۲۱۴۶۱

شیمی معدنی (۱)

۲۲۱۲۶۸

شیمی معدنی ۲

۲۲۱۳۶۱

شیمی فیزیک آلی

۲۲۱۴۸۲

شیمی صنایع معدنی

۲۲۳۰۶۷

شیمی تجزیه ۱

۲۲۱۱۸۷

شیمی تجزیه ۲

۲۲۱۲۴۷

شیمی تجزیه دستگاهی

۲۲۱۳۲۸

سینتیک شیمیایی پیشرفته

۲۲۱۵۶۳

طیف سنجی مولکولی

۲۲۱۴۰۹

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

۲۲۱۴۱۴

زبان تخصصی

۲۲۱۲۹۴

زبان تخصصی

۲۲۱۲۹۴

مبانی شیمی پلیمر

۱۱۱۴۰۵۶

مبانی شیمی کوانتومی

۱۱۱۴۰۲۷

معدلات دیفرانسیل

۱۱۱۱۰۲۶

شیمی آلی ۲

۱۱۱۴۰۱۴

شیمی آلی ۳

۱۱۱۴۰۲۰

شیمی آلی فلزی

۱۱۱۴۰۴۲

شیمی معدنی (۱)

۱۱۱۴۰۲۵

شیمی معدنی ۲

۱۱۱۴۰۳۵

شیمی عمومی (۲)

۱۱۱۴۰۱۰

شیمی فیزیک (۲)

۱۱۱۴۰۲۱

شیمی فیزیک ۱

۱۱۱۴۰۱۶

شیمی تجزیه ۱

۱۱۱۴۰۱۸

شیمی تجزیه ۲

۱۱۱۴۰۲۳

شیمی تجزیه دستگاهی

۱۱۱۴۰۳۱

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

۱۱۱۴۰۴۰

زبان تخصصی شیمی

۱۱۱۴۰۲۸

شیمی آلی (۱)

۱۱۱۴۰۱۲

فیزیک پایه ۱

۲۴۱۰۲۱-۲۲۱۰۴۳

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۱۱۱۵۰۱۹-۱۱۱۵۰۱۸

شیمی محیط زیست

۲۷۲۱۰۲-۲۲۱۳۸۰

شیمی محیط زیست

۱۱۱۴۰۹۱-۱۱۱۴۰۳۷

شیمی عمومی (۱) – شیمی عمومی

۱۱۱۴۰۰۸-۱۱۱۴۰۰۲-۱۱۱۴۰۹۲-۱۱۱۴۰۹۳

اصول محاسبات در شیمی صنعتی

۲۲۳۰۲۵

شیمی صنعتی ۱

۲۲۳۰۳۰

خوردگی فلزات

۱۱۱۴۰۶۲

نظریه گروه در شیمی

۱۱۱۴۰۴۹

اصول صنایع شیمیایی

۱۱۱۴۰۳۳

تاریخ علم شیمی

۱۱۱۴۰۶۱

ریاضی عمومی (۱)

۱۱۱۱۰۲۴

طیف سنجی مولکولی

۱۱۱۴۰۳۹

 رشته اقتصاد

نام درس

کد درس

پول و ارز و بانکداری

۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۱۴۰۷۱

حسابداری صنعتی (۱) – حسابداری صنعتی

۱۲۱۴۰۲۱-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۳۸

اصول حسابداری ۳

۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹

مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت

۱۸۰۳۶۸-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

۲۸۱۱۹۱-۱۳۱۱۷۳-۱۶۰۳۷۴

اصول حسابداری ۲

۱۳۲۰۳۶-۱۶۰۰۴۲-۷۰۱۱۵۵

مدیریت رفتار سازمانی – رفتار سازمانی

۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳

مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی

۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۰۷-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۱۸۱۸۲-۱۲۱۸۱۰۲

اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲

۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۳۲

اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲

۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۳۲

مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت

۲۸۱۷۴۳-۱۶۰۱۵۱-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۸۰۳۶۸-۱۳۲۰۸۳-۱۱۳۱۷۷-۲۸۱۱۰۰-۱۳۱۰۸۱

اصول حسابداری (۱)

۱۳۱۰۱۹-۲۸۱۰۱۴-۱۳۲۰۱۵-۱۱۳۰۱۲-۷۰۱۱۲۹-۱۶۰۰۱۶

اصول حسابداری ۱

۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۴۰۱۷

ریاضیات کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه مقدمات آمار ۲

۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵

تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی

۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۲۸

اصول حسابداری (۲)

۱۳۲۰۳۶-۱۱۳۰۳۳-۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۶۰۰۴۲

اصول حسابداری (۲)

۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۱۳۰۳۳-۱۳۲۰۳۶

اصول حسابداری ۲

۱۲۱۴۰۴۵

مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت

۱۸۰۳۶۸-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰

حسابرسی ۱ -حسابرسی

۱۲۱۴۰۲۷-۱۲۱۴۰۷۳-۱۲۱۴۰۷۷

اقتصاد کلان (۱)

۱۲۲۱۰۸۷

اقتصاد ایران

۱۲۲۱۱۰۴

اقتصاد کار و نیروی انسانی

۱۲۲۱۱۱۱

اقتصاد خرد میانه ۱

۱۲۲۱۱۲۲

اقتصاد خرد میانه ۲

۱۲۲۱۱۲۳

اقتصاد خرد ۲

۱۲۲۱۰۸۸

اقتصاد منابع

۱۲۲۱۱۰۲

اقتصاد بخش عمومی (۱)

۱۲۲۱۱۲۵-۱۲۲۱۰۹۱

اقتصاد سنجی

۱۲۲۱۰۹۷

اقتصاد شهری

۱۲۲۱۱۱۷

مالیه بین الملل

۱۲۲۱۰۹۸

روش تحقیق – روش تحقیق در اقتصاد

۱۲۲۱۱۱۳-۱۲۲۱۱۰۵

افتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲

۱۲۲۱۱۲۴-۱۲۲۱۰۸۹

اقتصاد کار و نیروی انسانی

۱۲۲۱۱۱۱

اقتصاد خرد (۲) – اقتصاد خرد میانه (۲)

۱۲۲۱۱۲۳-۱۲۲۱۰۸۸

اقتصاد منابع

۱۲۲۱۱۰۲

اقتصاد ریاضی

۱۲۲۱۰۹۰

نظامهای اقتصادی صدر اسلام

۱۲۲۱۱۰۳

روش تحقیق

۱۲۲۱۱۰۵

پول و ارز و بانکداری

۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱

پول و بانکداری – پول و ارز و بانکداری

۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱

حقوق تجارت – حقوق بازرگانی

۱۲۲۳۱۷۲-۱۲۱۴۱۰۴-۱۲۲۳۰۱۶

مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها – مالیه عمومی

۱۲۲۱۰۳۴-۱۲۲۱۰۰۸-۱۲۱۸۰۹۰

حقوق تجارت – حقوق بازرگانی

۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۲۳۱۷۲-۱۲۲۳۰۱۹

حقوق تجارت – حقوق بازرگانی

۱۲۲۳۰۱۹-۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۲۳۱۷۲

مدیریت رفتار سازمانی

۲۸۱۳۰

اصول حسابداری (۲)

۱۶۰۰۴۲

ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱

۱۶۰۴۰۸

آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی

۲۷۴۶۹۳

فیزیک عمومی

۲۷۴۰۸۷

فیزیک عمومی

۱۱۱۳۱۱۱-۱۱۱۳۱۱۲

اقتصاد کلان میانه ۲

۱۲۲۱۱۲۴

حقوق بازرگانی – حقوق تجارت

۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۲۳۱۷۲-۱۲۱۴۱۰۴

اصول حسابداری ۱

۱۶۰۰۱

پول و ارز و بانکداری

۲۸۱۲۴۴-۷۰۱۱۷۶-۱۶۰۳۵۳

اصول حسابداری ۳

۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹

پول و ارز و بانکداری – پول و بانکداری

۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

۱۲۱۲۱۷۴

اصول حسابداری ۲

۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۸

پول و ارز بانکداری

۷۰۱۱۷۶-۱۶۰۳۵۳-۲۸۱۲۴۲

مبانی روش تحقیق

۱۲۲۱۰۳۵

مالیه عمومی و خط مش دولتی

۱۲۲۱۰۰۸-۱۲۱۸۰۹۰-۱۲۲۱۰۳۴

مبانی روش تحقیق

۱۲۲۱۰۳۵

مبانی روش تحقیق در مدیریت

۱۲۲۱۰۳۵

رشته کشاورزی  ، محیط زیست ، آبادانی روستاها

نام درس

کد درس

خاک شناسی عمومی

۲۷۴۰۴۵-۲۷۴۶۷۲

پول و بانکداری

۲۷۴۴۸۴

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

۲۷۴۲۷۵

دامپروری عمومی

۲۷۴۳۹۸

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی

۲۷۴۶۵۱

اقتصاد ایران

۲۷۴۴۶۳

اقتصاد کلان ۲

۲۷۴۴۵۸

اقتصاد کشاورزی

۲۷۴۱۴۷

اقتصاد خرد (۱)

۲۷۴۱۱۰

افتصاد و مدیریت منابع طبیعی

۲۷۴۳۱۴

اقتصاد ریاضی

۲۷۴۳۲۱

اقتصاد سنجی

۲۷۴۴۱۶

گیاه شناسی ۱ فیزیولوژی و تشریح – گیاه شناسی عمومی

۲۷۴۰۲۴-۲۷۴۶۱۱

جامعه شناسی روستایی

۲۷۴۲۰۷

کشاورزی پایدار

۲۷۴۱۹۴

مدیریت واحدهای زراعی و دامی

۲۷۴۳۶۱

اصول ترویج و آموزش کشاورزی

۲۷۴۲۵۴

تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی

۲۷۴۳۳۵

تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی

۲۷۴۳۳۵

اقتصاد کلان ۱

۱۱۲۱۰۳۶

اقتصاد کشاورزی – اصول اقتصاد کشاورزی

۱۱۲۱۰۵۱-۱۱۲۱۰۰۹

جامعه شناسی روستایی

۱۱۲۱۰۱۳

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی – آشنایی با کامپیوتر

۱۴۱۱۲۱۴-۱۱۱۵۲۱۵

کشاورزی پایدار – مبانی کشاورزی پایدار

۱۱۲۱۰۱۲-۱۴۱۱۰۵۸

خاک شناسی عمومی

۱۱۲۱۰۰۴-۱۱۲۱۰۴۷

ماشینهای کشاورزی

۱۱۲۱۰۰۶-۱۱۲۱۰۵۶

مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی – آفات و بیماریهای گیاهی

۱۱۲۱۰۰۳-۱۱۲۱۰۶۴-

اصول ترویج و آموزش کشاورزی

۱۱۲۱۰۱۸-۱۱۲۱۰۶۰

شیمی مقدماتی

۱۱۱۴۲۴۱

طرح آزمایشهای کشاورزی

۱۱۲۱۰۳۵-۱۱۲۱۰۰۱-۱۴۱۱۰۰۱

تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی

۱۱۲۱۰۲۵

آشنایی با شیوه های خود اشتغالی

۱۱۲۱۰۰۸

پول و بانکداری

۱۱۲۱۰۳۹

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

۱۱۱۵۲۱۵

اقتصاد ایران

۱۱۲۱۰۳۸

اقتصاد کلان ۲

۱۱۲۱۰۳۷-۱۱۲۱۰۳۷

اقتصاد سنجی

۱۱۲۱۰۳۳

جامعه شناسی روستایی

۱۱۲۱۰۱۳

مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی – آفات و بیماریهای گیاهی

۱۱۲۱۰۰۳-۱۱۲۱۰۶۴

تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی

۱۱۲۱۰۲۵-۱۱۲۱۰۲۵

اقتصاد سنجی

۱۱۲۱۰۳۳

مساحی و نقشه برداری

۱۴۱۱۱۱۰-۱۱۲۱۰۱۷

زراعت عمومی

۲۷۴۰۶۶

اقتصاد خرد ۱

۱۲۲۱۰۲۵

روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی

۱۱۲۱۰۲۹-۱۱۲۱۰۲۹

گیاه شناسی عمومی

۱۱۲۱۰۴۳

دامپروری عمومی

۱۱۲۱۰۳۱-۱۱۲۱۰۵۳

شناخت محیط زیست

۱۱۲۱۰۵۰

اقتصاد کلان (۲)

۱۱۲۱۰۳۷

مدیریت واحدهای زراعی و دامی

۱۴۱۱۰۰۷-۱۱۲۱۰۲۸

مدیریت واحدهای زراعی و دامی

۱۱۲۱۰۲۸-۱۴۱۱۰۰۷

روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی – روش تحقیق در منابع طبیعی

۱۴۱۱۱۳۷-۱۱۲۱۰۲۹

آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی

۲۷۴۱۸۹

مکانیزاسیون کشاورزی (۱)

۱۴۱۱۱۱۵

آشنایی با مقررات کارآفرینی

۱۳۱۱۰۳۶-۱۲۳۴۰۲۸-۱۲۳۴۰۳۰

بازاریابی و مدیریت بازار

۱۲۱۸۱۷۵

مدیریت مالی

۱۲۱۴۰۹۰

مدیریت تعاونی ها

۱۲۱۸۱۷۷

مدیریت توسعه

۱۲۱۸۱۷۶

اصول حسابداری

۱۲۱۴۰۸۹

بازاریابی و مدیریت بازار

۱۲۱۸۱۷۵

مدیریت مالی

۱۲۱۴۰۹۰

مدیریت تعاونی ها

۱۲۱۸۱۷۷

مدیریت توسعه

۱۲۱۸۱۷۶

مدیریت تولیدات روستایی

۱۴۱۱۱۷۴

درختان و درختچه های ایران

۱۴۱۱۱۶۱

گیاهان آبزی

۱۴۱۱۱۳۹

جانورشناسی عمومی – جانورشناسی

۱۱۱۲۱۵۷

درختان و درختچه های ایران

۱۴۱۱۱۶۱

ریاضی ۲

۱۱۱۱۱۱۶

زیست شناسی مقدماتی

۱۱۱۲۱۶۰

ریاضی ۱

۱۱۱۱۱۱۵

آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی

۲۷۴۶۹۳

فیزیک عمومی

۲۷۴۰۸۷

ریاضی ۱

۱۱۱۱۱۱۱۵

فیزیک عمومی

۱۱۱۳۱۱۱-۱۱۱۳۱۱۲

ریاضی مقدماتی (۱) – ریاضی مقدماتی

۱۱۱۱۲۶۵-۱۱۱۱۲۶۳

شیمی مقدماتی

۱۱۱۴۲۴۱

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۳۹

زیست شناسی مقدماتی

۱۱۱۱۲۱۶۰

آشنایی با فقه اسلامی

۱۲۲۳۰۴۰

آشنایی با علوم اسلامی

۱۲۳۵۰۳۳-۱۲۳۵۰۳۰

بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها

۱۴۱۱۰۹۶

زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی

۱۴۱۱۰۹۸

فیزیولوژی گیاهان زراعی – فیزیولوژی گیاهی

۱۴۱۱۱۸۸-۱۴۱۱۰۸۳

اصول اصلاح نباتات

۱۴۱۱۱۸۶-۱۴۱۱۰۸۴

آمار ۲

۱۱۱۷۰۸۵

باغبانی عمومی

۱۱۲۱۰۶۱

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی

۱۱۲۱۰۴۵

شناخت محیط زیست

۱۱۲۱۰۵۰

رشته الهیات

نام درس

کد درس

ادیان هند ۲

۱۲۲۰۱۶۴

آشنایی با ادیان بزرگ جهان

۱۹۱۲۸۸

ادیان ایران پیش از اسلام (۲)

۱۲۲۰۱۵۷

آیین دادرسی مدنی

۱۲۲۰۲۳۴

اخلاق اسلامی

۹۹۲۱۹۱

اخلاق اسلامی

۹۹۲۱۹۱

اندیشه اسلامی ۱

۱۹۱۲۴۶

مهارتهای ترجمه

۱۲۲۰۱۳۲

منطق ۱

۱۲۲۰۳۶۰

نحو کاربردی ۲

۱۹۲۲۹۱

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

۱۹۲۴۱۱

زبان تخصصی (۱)

۱۹۱۰۹۱

زبان تخصصی (۱)

۱۹۱۰۹۱

زبان تخصصی ۲

۱۹۱۱۶۵

آشنایی با ادیان بزرگ

۱۲۲۰۰۳۷

دین بودا

۱۲۲۰۱۷۱

دین خاور دور

۱۲۲۰۱۶۱

عرفان عملی

۱۲۲۰۱۵۲

حکمت مشاء ۱

۱۲۲۰۲۰۳

حقوق جزای خصوصی اسلام

۱۲۲۰۰۷۷

حقوق تجارت ۱

۱۲۲۲۰۲۳۲

کلیات فلسفه اسلامی

۱۲۲۰۱۳۸

کلیات حقوق

۱۲۲۰۰۹۳

مبادی فقه و اصول – مبانی فقه و اصول

۱۲۲۰۴۸۹-۱۲۲۰۵۲۴-۱۲۲۰۰۲۳

منطق ۱

۱۲۲۰۴۶۰-۱۲۲۰۰۱۹

متون دینی به زبان خارجی ۲

۱۲۲۰۱۵۶

متون عرفانی به زبان عربی ۲

۱۲۲۰۱۶۵

متون عرفانی فارسی (۲)

۱۲۲۰۱۵۴

متون عرفانی به زبان خارجی ۱

۱۲۲۰۱۶۷

سیری در نهج البلاغه

۱۲۲۰۱۴۳

نحو کاربردی (۱)

۱۲۲۰۱۳۳

علوم بلاغی

۱۲۲۰۰۸۰

اصول فقه ۱

۱۲۲۰۷۹

اصول فقه ۲

۱۲۲۰۰۸۷

روش تحقیق در علوم اسلامی

۱۲۲۰۱۳۶

صرف (۱)

۱۲۲۰۱۳۱

صرف (۲)

۱۲۲۰۱۳۲

تاریخ فلسفه اسلامی (۳)

۱۲۲۰۲۰۸

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

۱۲۲۰۱۴۵

تاریخ تصوف (۲)

۱۲۲۰۱۵۳

زبان تخصصی (۳)

۱۲۲۰۰۴۳

حقوق ثبت

۱۲۲۰۲۳۹

حقوق تجارت (۲)

۱۲۲۰۲۳۵

قرائت و درک متون عربی – متون عربی (۴)

۱۲۲۰۵۲۱-۱۲۲۰۱۴۰

کلام ۲

۱۲۲۰۵۰۵-۱۲۲۰۰۴۰

نحو کاربردی ۴

۱۲۲۰۴۸۸-۱۲۲۰۱۴۱

تاریخ تفسیر قرآن (۱)

۱۲۲۰۰۹۹

عرفان نظری ۱

۱۲۲۰۲۱۵

حکمت اشراق ۱

۱۲۲۰۲۱۴

حکمت مشا ۲

۱۲۲۰۲۱-۱۲۲۰۴۷۴

فلسفه اخلاق

۱۲۲۰۲۰۹

کلیات عرفان اسلامی

۱۲۲۰۱۴۴

آشنایی با فقه

۱۲۲۰۱۳۷

نحو کاربردی ۳

۱۹۲۳۱۸

صرف ۲

۱۹۲۲۷۹

 بقیه رشته ها به زودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند