امروز پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۱۴

نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۵۱٫۵ KBاصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf۱۶۷٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۱۱۱۴_۱٫pdf۱۴۳٫۸ KBاقتصاد پول
_۱۲۲۱۰۸۶_۱۲۲۱۱۲۲_۱٫pdf۲۰۶ KBاقتصاد خرد ۱ – اقتصاد خرد میانه ۱
_۱۲۲۱۰۹۶_۱٫pdf۱۲۵٫۷ KBتاریخ عقاد اقتصادی
_۱۲۲۱۰۹۸_۱s.pdf۱۴۶٫۱ KBمالیه بین الملل
_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf۲۰۹٫۸ KBاصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
_۱۲۲۱۰۸۸_۱۲۲۱۱۲۳_۱٫pdf۱۹۱٫۳ KBاقتصاد خرد ۲ – اقتصاد خرد میانه ۲
_۱۲۲۱۰۱۵_۱٫pdf۱۷۱٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۱۱۰۲_۱٫pdf۱۴۴٫۸ KBاقتصاد منابع
_۱۲۲۱۱۰۴_۱۲۲۱۱۳۴_۱۲۲۲۲۰۰_۱٫pdf۱۴۲٫۲ KBاقتصاد ایران
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf۱۳۳ KBروش تحقیق
_۱۲۱۱۳۵۸_۱۲۲۱۰۱۶_۱٫pdf۱۱۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۱۰۹۹_۱٫pdf۱۴۹٫۸ KBاقتصاد توسعه
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۱٫pdf۶۶٫۸ KBاصول حسابداری ۲ – اصول حسابداری ۲
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۶۳٫۷ KBاصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۵۱٫۵ KBاصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
_۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱۲۲۱۱۲۴_۱٫pdf۱۷۳٫۶ KBاقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۴٫pdf۱۵۵٫۱ KBاصول حسابداری ۲
_۱۲۲۱۱۱۹_۱٫pdf۱۴۲٫۶ KBحقوق اقتصادی
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf۱۲۰٫۶ KBرفتار سازمان – مدیریت رفتار سازمانی
_۱۲۲۱۱۰۸_۱٫pdf۱۴۰٫۴ KBنظام های اقتصادی
_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf۱۴۵٫۱ KBروش تحقیق
۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۰۳٫pdf۲۷۷٫۴ KBاصول حسابداری ۲ – اصول حسابداری ۲
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۵۱٫۵ KBاصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf۶۹٫۱ KBاصول حسابداری ۳
_۱۲۲۱۰۸۹_۱٫pdf۱۸۵٫۷ KBاقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۱٫pdf۱۱۶٫۱ KBریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱
_۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱٫pdf۱۸۵٫۷ KBاقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
_۱۲۱۲۲۰۶_۱۲۱۲۲۰۸_۱٫pdf۱۰۰٫۷ KBزبان تخصصی اقتصاد – زبان خارجی ۲
_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf۲۰۹٫۸ KBاصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf۱۴۵٫۱ KBروش تحقیق
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf۱۶۳٫۷ KBاصول حسابداری ۳
_۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf۱۹۷٫۷ KBاصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
_۱۲۲۱۰۹۷_۱٫pdf۲۳۶٫۹ KBاقتصاد سنجی
_۱۱۲۱۰۵۱_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf۱۶۷٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۱۱۰۰_۱٫pdf۱۶۸٫۷ KBاقتصاد مدیریت
۱۲۱۴۰۷۱٫pdf۱۳۴٫۹ KBپول و ارز و بانکداری – پول و بانکداری
۱۲۲۱۱۰۹٫pdf۱۳۱٫۱ KBپژوهش عملیاتی
_۱۲۲۱۰۹۸_۱٫pdf۱۴۶٫۱ KBمالیه بین الملل
_۱۲۱۸۱۸۱_۱٫pdf۱۹۲٫۵ KBتجارت بین الملل
_۱۲۲۱۰۸۹_۱۲۲۱۱۲۴_۱٫pdf۱۸۵٫۷ KBاقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
_۱۱۲۱۰۰۹_۱۱۲۱۰۵۱_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf۱۵۴٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۱٫pdf۱۲۹٫۶ KBاصول حسابداری ۱ – اصول حسابداری یا هزینه یابی
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf۱۳۳٫۹ KBاصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf۱۴۵٫۱ KBروش تحقیق
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۴٫pdf۱۵۹٫۱ KBحسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
_۱۱۲۱۰۰۹_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf۱۶۷٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۲۱۰۲۵_۱٫pdf۱۵۱٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۴۰۵۸_۱۲۱۸۲۳۲_۱۲۲۱۱۴۳_۱٫pdf۱۴۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf۲۰۹٫۸ KBاصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
_۱۲۲۱۰۳۸_۱٫pdf۱۲۸٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf۲۰۹٫۸ KBاصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf۶۸٫۷ KBحسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
_۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf۱۰۳٫۳ KBحسابرسی – حسابرسی ۱

۸ دیدگاه

 1. سلام با تشکر فراوان ا قرار دادن سوالات رشته اقتصاد،لطفا درس اقتصاد ریاضی فراموش نشه.

 2. سلام چرا همه درسها نمونه سولاتشون نیست . جوابشونو چطوری دانلود کنم

 3. درس اصول حسابداری ۲ و آمار و احتمالات چی ؟چرا نیستن

 4. سلام من دانشجوی رشته اقتصاد هستم همه درسهای رشته های دیگه هم به روز هستند هم با جواب،ولی رشته من هیچ روند خوبی از سوالات به خود نگرفته.خصوصا درس اقتصاد ریاضی

  • دوست عزیز سوالات این ترم نسبتا کاملتر است اما ما ادعا نمیکنیم که همه سوالات رو در سایت قرار دادیم .برای رشته اقتصاد هم پاسخنامه موجود است میتونید از انجمن اقدام کنید http://www.forum.pnu4u.com

 5. سلام و خسته نباشی لطفا درسای بیشتری از رشته ی اقتصاد رو سوالاتشو بزارید…
  واما ی سوال تمام این درسایی که نمونه سوالاتشو گذاشتید از رشته اقتصاد پاسخنامش هم توی انجمن هست یانه؟چون من وارد انجمن که شدم پاسخنامه ای برای رشته ی اقتصاد ندیدم!!!لطفا راهنمایی کنید

  • با سلام
   پاسخنامه های رشته اقتصاد در انجمن موجود است لطفا با کد درس جستجو فرمائیدو چنانچه پاسخنامه درس مورد نظر را پیدا نکردید از قسمت پاسخنامه های درخواستی اطلاع دهید تا در انجمن قرار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند