امروز شنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۲:۵۱

نمونه سوالات رشته جغرافیا کلیه گرایشها نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]

نام درس

کد درس

دانلود

ریاضیات ۱-ریاضیات مقدماتی

۱۱۱۱۰۰۲-۱۱۱۱۳۰۰

دانلود

زمین شناسی برای جغرافیا-مبانی زمین شناسی

۱۱۱۶۰۰۱-۱۲۱۶۳۷۹

دانلود

زمین شناسی ایران

۱۱۱۶۰۰۲

دانلود

روش تحقیق در مطالعات شهری – منطقه ای

۱۱۱۷۱۲۴

دانلود

متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۲

۱۲۱۲۰۰۷-۱۲۱۲۰۰۳

دانلود

نقشه خوانی – نقشه های توپوگرافی(هیدرولوژی)

۱۲۱۶۰۰۴

دانلود

جغرافیای طبیعی ایران

۱۲۱۶۰۰۵

دانلود

نقشه برداری ۱ مقدماتی-نقشه برداری

۱۲۱۶۰۰۶-۱۲۱۶۰۹۵-۱۲۱۶۳۹۶-۱۲۱۶۰۴۸

دانلود

تاریخ برنامه ریزی شهری

۱۲۱۶۰۰۷

دانلود

تفسیر نقشه های موضوعی

۱۲۱۶۰۱۰

دانلود

روشهای آماری در جغرافیا ۲-آمار و احتمالات ۲-کاربرد آمار در جغرافیا

۱۲۱۶۰۱۲-۱۱۱۷۰۰۳

دانلود

روش تحقیق (نظری و عملی)- روش تحقیق

۱۲۱۶۰۱۵

دانلود

اقتصاد توسعه

۱۲۱۶۰۱۶

دانلود

توسعه شهرها و شهرهای جدید

۱۲۱۶۰۱۸

دانلود

هیدرولوژی شهری

۱۲۱۶۰۲۰

دانلود

تکنیکهای برنامه شهری-اصول و تکنیکهای برنامه ریزی شهری

۱۲۱۶۰۲۲-۱۲۱۶۴۴۸

دانلود

کاربردعکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

۱۲۱۶۰۲۳

دانلود

برنامه ریزی مسکن-مسکن و اسکان غیررسمی

۱۲۱۶۰۲۵-۱۲۱۶۴۴۳

دانلود

جغرافیای شهری ایران

۱۲۱۶۰۲۶-۱۲۱۶۴۱۰-۱۲۱۶۰۶۸

دانلود

طرح های هادی روستایی

۱۲۱۶۰۲۷-۱۲۱۶۴۲۹

دانلود

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

۱۲۱۶۰۲۸-۱۲۱۶۴۵۱

دانلود

جغرافیای جمعیت ایران

۱۲۱۶۰۳۱-۱۲۱۶۰۷۲-۱۲۱۶۴۱۳

دانلود

برنامه ریزی فضای سبز شهری

۱۲۱۶۰۳۲

دانلود

نوسازی و بهسازی شهری

۱۲۱۶۰۳۳

دانلود

مدیریت عمران

۱۲۱۶۰۳۵

دانلود

قوانین تطبیقی اداره شهرها

۱۲۱۶۰۳۶

دانلود

ژئومورفولوژی مناطق شهری

۱۲۱۶۰۴۰-۱۲۱۶۱۱۴-۱۲۱۶۴۶۴

دانلود

نقشه خوانی

۱۲۱۶۰۴۲-۱۲۱۶۰۰۴-۱۲۱۶۳۸۵-۱۲۱۸۰۱۲-۱۲۳۹۰۱۳

دانلود

فلسفه و سیر تکوین جغرافیا

۱۲۱۶۰۴۴

دانلود

اصول سنجش از دور

۱۲۱۶۰۴۶

دانلود

جغرافیای آبها

۱۲۱۶۰۴۷

دانلود

مبانی اقلیم شناسی – مبانی آب و هوا شناسی

۱۲۱۶۰۴۹-۱۲۱۶۰۰۱

دانلود

جغرافیای سیاسی

۱۲۱۶۰۵۰

دانلود

کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

۱۲۱۶۰۵۱-۱۲۱۶۰۲۳

دانلود

آب و هوای کره زمین

۱۲۱۶۰۵۲-۱۲۱۶۴۸۴

دانلود

مبانی ژئومورفولوژی ۱ ساختمانی

۱۲۱۶۰۵۳

دانلود

روش تحقیق

۱۲۱۶۰۵۴-۱۲۱۶۰۱۵

دانلود

اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای

۱۲۱۶۰۵۵-۱۲۱۶۴۴۵

دانلود

تاریخ علم جغرافیا

۱۲۱۶۰۵۶

دانلود

مبانی جغرافیای شهری

۱۲۱۶۰۵۷-۱۲۱۶۳۸۹

دانلود

مبانی جغرافیای اقتصادی ۱-کشاورزی

۱۲۱۶۰۵۸

دانلود

آب و هوای ایران

۱۲۱۶۰۵۹-۱۲۱۶۴۱۴

دانلود

مبانی ژئومورفولوژی ۲-دینامیک

۱۲۱۶۰۶۰

دانلود

مبانی جغرافیای اقتصادی ۲

۱۲۱۶۰۶۱

دانلود

مبانی جغرافیای جمعیت

۱۲۱۶۰۶۲

دانلود

جغرافیای قاره ها

۱۲۱۶۰۶۳

دانلود

مبانی جغرافیای روستایی

۱۲۱۶۰۶۴-۱۲۱۶۳۷۸

دانلود

جغرافیای خاکها

۱۲۱۶۰۶۵-۱۲۱۶۴۰۶

دانلود

جغرافیای کواترنر

۱۲۱۶۰۶۶

دانلود

ژئومورفولوژی ایران

۱۲۱۶۰۶۷

دانلود

ویژکی های جغرافیای کشورهای توسعه یافته

۱۲۱۶۰۶۹

دانلود

جغرافیای زیستی

۱۲۱۶۰۷۰-۱۲۱۶۴۸۲

دانلود

جغرافیای اقتصادی ایران ۱ – کشاورزی

۱۲۱۶۰۷۱

دانلود

ویژگی های جغرافیایی کشورهای اسلامی

۱۲۱۶۰۷۳

دانلود

مبانی جغرافیای گردشگری – جغرافیا و صنعت توریسم

۱۲۱۶۰۷۴

دانلود

منابع ماخذ جغرافیای ایران

۱۲۱۶۰۷۵

دانلود

جغرافیای کوچ نشینی-برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم

۱۲۱۶۰۷۶-۱۲۱۶۴۳۱

دانلود

جغرافیای اقتصادی ایران ۲

۱۲۱۶۰۷۸

دانلود

اقتصاد روستایی

۱۲۱۶۰۷۹

دانلود

اصول و روش های برنامه ریزی روستایی

۱۲۱۶۰۸۰

دانلود

کاربرد جغرافیا طبیعی در برنامه ریزی شهر و منطقه

۱۲۱۶۰۸۱-۱۲۱۶۱۰۴-۱۲۱۶۴۲۳-۱۲۱۶۴۵۰

دانلود

منابع و مسائل آب در ایران

۱۲۱۶۰۸۲

دانلود

برنامه ریزی روستایی در ایران

۱۲۱۶۰۸۴-۱۲۱۶۴۲۸

دانلود

روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

۱۲۱۶۰۸۵-۱۲۱۶۴۱۹

دانلود

کارگاه برنامه ریزی روستایی

۱۲۱۶۰۸۶-۱۲۱۶۴۳۴

دانلود

برنامه ریزی شهری در ایران

۱۲۱۶۰۸۷-۱۲۱۶۴۴۲

دانلود

اقتصاد شهری

۱۲۱۶۰۸۸

دانلود

شهر ها و شهرک های جدید

۱۲۱۶۰۹۰

دانلود

اصول علم اقتصاد

۱۲۱۶۰۹۳

دانلود

نقشه برداری ۱ مقدماتی

۱۲۱۶۰۹۵

دانلود

ژئومورفولوژی اقلیمی

۱۲۱۶۰۹۸-۱۲۱۶۴۸۵-۱۲۱۶۴۶۵

دانلود

نقشه برداری ۲ تکمیلی

۱۲۱۶۱۰۰

دانلود

جنگل و مرتع و مسادل آن در ایران

۱۲۱۶۱۰۳

دانلود

حفاظت خاک – فرسایش

۱۲۱۶۱۰۵-۱۲۱۶۴۵۵

دانلود

جغرافیای ناحیه ای ایران ۱

۱۲۱۶۱۰۶

دانلود

هیدرولوژی کاربردی – مبانی هیدرولوژی

۱۲۱۶۱۰۷-۱۲۱۶۳۹۳

دانلود

آبخیزداری

۱۲۱۶۱۱۰

دانلود

میکروکلیکاتولوژی

۱۲۱۶۱۱۱-۱۲۱۶۰۱۳-۱۲۱۶۴۷۶

دانلود

ژئومورفولوژی مناطق شهری

۱۲۱۶۱۱۴

دانلود

جغرافیای ناحیه ای ایران ۲

۱۲۱۶۱۱۷

دانلود

کارتوگرافی ( نقشه کشی)

۱۲۱۶۱۱۸

دانلود

جغرافیای انسانی ایران ۱

۱۲۱۶۱۲۰

دانلود

مسائل جغرافیای مناطق خشک

۱۲۱۶۱۲۲

دانلود

جغرافیای جهانگردی عمومی

۱۲۱۶۱۲۵

دانلود

جغرافیای جهانگردی ایران

۱۲۱۶۱۲۶

دانلود

جغرافیای شهری و روستاشناسی

۱۲۱۶۱۳۲

دانلود

اصول و مبانی برنامه یزی منطقه ای

۱۲۱۶۳۰۵

دانلود

مکتب های جغرافیایی

۱۲۱۶۳۰۶-۱۲۱۶۲۸۹

دانلود

متون تخصصی

۱۲۱۶۳۰۸

دانلود

جغرافیای طبیعی شهر(ژئومورفولوژی)

۱۲۱۶۳۰۹

دانلود

شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در ایران

۱۲۱۶۳۱۰

دانلود

اصول و روشهای برنامه ریزی مجتمع زیستی

۱۲۱۶۳۱۲

دانلود

برنامه ریزیشهرهای جدید

۱۲۱۶۳۱۳

دانلود

تحلیلحای جمعیتی در برنامه ریزی شهری

۱۲۱۶۳۱۴

دانلود

برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری

۱۲۱۶۳۱۶

دانلود

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۱۲۱۶۳۱۷-۱۲۱۶۲۷۹

دانلود

جغرافیای انسانی ۲

۱۲۱۶۳۶۳

دانلود

جغرافیای انسانی ۲

۱۲۱۶۳۶۴

دانلود

مبانی جغرافیای روستایی

۱۲۱۶۳۷۸

دانلود

مبانی محیط زیست

۱۲۱۶۳۸۱-۱۲۱۶۱۰۱

دانلود

فلسفه و سیر تکوین جغرفیا – فلسفه جغرافیا

۱۲۱۶۳۸۴-۱۲۱۶۰۴۴-۱۲۱۶۰۱۱

دانلود

نقشه خوانی – نقشه های توپوگرافی (هیدرولوژی)

۱۲۱۶۳۸۵

دانلود

مبانی جغرافیای فرهنگی

۱۲۱۶۳۸۸

دانلود

مبانی جغرافیای شهری

۱۲۱۶۳۸۹

دانلود

مبانی جغرافیای گردشگری – جغرافیا و صنعت توریسم

۱۲۱۶۳۹۰-۱۲۱۶۰۷۴

دانلود

مبانی سنجش از راه دور

۱۲۱۶۳۹۱

دانلود

روش تحقیق (نظری)

۱۲۱۶۳۹۲

دانلود

مبانی ژئومورفولوژی

۱۲۱۶۳۹۵

دانلود

جغرافیای روستایی ایران

۱۲۱۶۴۰۴-۱۲۱۶۰۷۷

دانلود

جغرافیای خاکها

۱۲۱۶۴۰۶

دانلود

جغرافیای جمعیت ایران

۱۲۱۶۴۱۳

دانلود

طراح های هادی روستایی-برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا

۱۲۱۶۴۲۹

دانلود

جغرافیای کوچ نشینی – برنامه ریزی سازمان زیست بوم

۱۲۱۶۴۳۱

دانلود

برنامه ریزی شهری در ایران

۱۲۱۶۴۴۲

دانلود

اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای

۱۲۱۶۴۴۵

دانلود

تکنیکهای برنامه ریزی شهری

۱۲۱۶۴۴۸

دانلود

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

۱۲۱۶۴۵۱

دانلود

میکروکلیماتولوژی مقدماتی

۱۲۱۶۴۷۶

دانلود

ژئومورفولوژی اقلیمی

۱۲۱۶۴۸۵

دانلود

اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

۱۲۴۰۰۲۷-۱۲۱۶۱۱۹-۱۲۱۶۰۲۱-۱۲۱۶۴۰۲-۱۲۱۶۰۹۲

دانلود

دانلود

دانلود

۴ دیدگاه

  1. جواب ها را هم بگذارید

    :-*

  2. نمیشه سوال دانلود کرد

  3. خوب بود ولی نمونه سوال بعضی کتاب ها نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند