خانه / نمونه سوالات پيام نور / نمونه سوالات رشته کشاورزی نیمسال اول ۹۵-۹۶ با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته کشاورزی نیمسال اول ۹۵-۹۶ با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۶ رشته کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی در داخل فایل سوال

حروف p و t در کنار نام نیمسال به معنی وجود پاسخنامه تستی و تشریحی درداخل فایل سوال می باشد.

نام درس کد درس
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۰    
۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95pt ۹۶-۱pt 
ریاضی ۱ ۱۱۱۱۱۱۵
۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱pt 
ریاضیات ۲ ۱۱۱۱۱۱۶
۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱p
اکولوژی – اکولوژی عمومی ۱۱۱۲۰۴۹    
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
فیزیک عمومی ۱۱۱۳۱۱۱
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
کاربرد شیمی در کشاورزی ۱۱۱۴۰۹۲
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95pt ۹۶-۱
شیمی آلی ۱۱۱۴۲۰۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p
بیو شیمی عمومی ۱۱۱۴۲۰۴
۹۵-۱pt ۹۵-۲ T95pt ۹۶-۱
زمین شناسی – زمین شناسی عمومی ۱۱۱۶۱۰۷
۹۵-۱ ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
زمین شناسی – گرایش آب ۱۱۱۶۳۷۹
۹۵-۱ ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
آمار و احتمالات – آمار و احتمالا و کاربرد ان در کشاورزی ۱۱۱۷۰۸۴
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
طرح آزمایشهای دامپروری – طرح آزمایشهای کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۱
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
آفات و بیماری های گیاهی – مدیریت آفات و بیماری های گیاهی ۱۱۲۱۰۰۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
خاکشناسی عمومی ۱۱۲۱۰۰۴
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
زراعت عمومی – علوم زراعی ۱۱۲۱۰۰۵
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
ماشین های کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۶
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
آشنایی با شیوه خود اشتغالی ۱۱۲۱۰۰۸
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
اصول اقتصاد کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۹
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
باغبانی عمومی – علوم باغی ۱۱۲۱۰۱۰
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
توسعه و کشاورزی پایدار – مبانی کشاورزی پایدار ۱۱۲۱۰۱۲
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
جامعه شناسی روستایی – جامعه شناسی روستایی و عشایری ۱۱۲۱۰۱۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
مساحی و نقشه برداری ۱۱۲۱۰۱۷
۹۵-۱p ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱pt 
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ۱۱۲۱۰۱۸
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
اصول حسابداری – حسابداری واحدهای کشاورزی – مدیریت و حسابداری ۱۱۲۱۰۲۱
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی ۱۱۲۱۰۲۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p
روش تحقیق در منابع طبیعی – روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی – مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی ۱۱۲۱۰۲۹
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
دامپروری عمومی – علوم دامی ۱۱۲۱۰۳۱
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
اقتصاد سنجی ۱۱۲۱۰۳۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p
اقتصاد کلان ۱ – اقتصاد کلان میانه ۱ ۱۱۲۱۰۳۶
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p
اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲ ۱۱۲۱۰۳۷
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
اقتصاد ایران – اقتصاد ایران با تکیه بر روستا ۱۱۲۱۰۳۸
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
گیاه شناسی عمومی ۱۱۲۱۰۴۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p
اقلیم شناسی – هوا و اقلیم شناسی کشاورزی ۱۱۲۱۰۴۵
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p
خاک شناسی عمومی ۱۱۲۱۰۴۷
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
شناخت محیط زیست – شناخت و حمایت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
جنگلداری ۱۱۲۱۰۵۵
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p
آبیاری عمومی ۱۱۲۱۰۵۸
۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱
مرتعداری ۱۱۲۱۰۶۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
آبخیزداری و حفاظت آب و خاک ۱۱۲۱۰۶۶    
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
مقدمات تکنولوژی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۱      
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
زبان تخصصی – متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی ۱۲۱۲۱۶۵
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
آبخیزداری – آبخیزداری و حفاظت آب و خاک ۱۲۱۶۱۱۰    
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
بازریابی و مدیریت بازار ۱۲۱۸۰۷۰
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
مدیریت توسعه ۱۲۱۸۱۷۶
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
تعاون روستایی – مدیریت تعاونیها ۱۲۱۸۱۷۷
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
اقتصاد خرد ۱ ۱۲۲۱۰۲۵
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p
مدیریت کشاورزی – مدیریت مزرعه – مدیریت واحدهای دامپروری – مدیریت واحدهای زراعی و دامی ۱۴۱۱۰۰۷
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p
فیزیک خاک ۱۴۱۱۰۲۷
۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱
مکانیک خاک ۱۴۱۱۰۲۹
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
شیمی و حاصلخیزی خاک ۱۴۱۱۰۳۱
۹۵-۱ ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱
رابطه آب و خاک و گیاه ۱۴۱۱۰۳۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
پیدایش و رده بندی خاکها ۱۴۱۱۰۳۴
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
ارزیابی اراضی ۱۴۱۱۰۴۲
۹۵-۱p ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱
بیولوژی خاک ۱۴۱۱۰۴۹
۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱
اکولوژی عمومی ۱۴۱۱۰۵۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p
اصلاح دام – اصلاح نژاد دام و طیور ۱۴۱۱۰۵۴
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
طرح آزمایشهای دامپیروری – طرح آزمایشهای کشاورزی ۱۴۱۱۰۵۹
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
خوراک ها و جیره نویسی ۱۴۱۱۰۶۲
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
بهداشت و بیماری های دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۲
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۴۱۱۰۷۴
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
پرورش گاوهای شیری – گاوداری ۱۴۱۱۰۷۹
۹۵-۱p ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱
پرورش زنبور عسل ۱۴۱۱۰۸۰
۹۵-۱ ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
پرورش آبزیان – ماهی و میگو ۱۴۱۱۰۸۲
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
آفات انباری ۱۴۱۱۰۸۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
اصول اصلاح نباتات ۱۴۱۱۰۸۴
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
رابطه آب و خاک و گیاه ۱۴۱۱۰۸۶
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
زراعت غلات ۱۴۱۱۰۸۷
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
دیم کاری ۱۴۱۱۰۹۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
سم شناسی ۱۴۱۱۰۹۴
۹۵-۱ ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۹۶
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
زراعت گیاهان و علوفه ای و صنعتی ۱۴۱۱۰۹۸
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
فیزیولوژی بعد از برداشت ۱۴۱۱۰۹۹
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
ازدیاد نباتات ۱۴۱۱۱۰۰
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
کنترل و گواهی بذر ۱۴۱۱۱۰۲
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
آفات مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۱۰۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
سبزیکاری و گل کاری ۱۴۱۱۱۰۵
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
قارچ ، ویروس ، نماتدوپروکاریوتهای بیماری زا ۱۴۱۱۱۰۸
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
مدیریت تولیدات روستایی ۱۴۱۱۱۷۴
۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱
صنایع روستایی ۱۴۱۱۱۷۵
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
کانالهای آبرسانی ۱۴۱۱۱۸۳
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
معادلات دیفرانسیل ۱۴۱۱۱۹۳    
۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95pt ۹۶-۱pt 
خاکهای شور و سدیمی ۱۴۱۱۲۳۲
۹۵-۱t ۹۵-۲ T95pt ۹۶-۱
طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
تشریح و رده بندی گیاهی ۱۴۱۱۲۳۷
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز ۱۴۱۱۲۳۸
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۴۱۱۲۴۰
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
آشنایی با کامپیوتر ۱۴۱۱۲۵۷
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱
اصول آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۳
۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱p
آبیاری عمومی ۱۴۱۱۳۳۴
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱
علف های هرز و کنترل آنها ۱۴۱۱۳۵۸
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p
تشریح و مورفولوژی کیاهی ۱۱۱۲۰۰۸    
۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.