امروز یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۳

نمونه سوالات رشته کشاورزی نیمسال اول ۹۵-۹۶ با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۶ رشته کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی در داخل فایل سوال

حروف p و t در کنار نام نیمسال به معنی وجود پاسخنامه تستی و تشریحی درداخل فایل سوال می باشد.

نام درسکد درس
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۰۲۰  
۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95pt۹۶-۱pt 
ریاضی ۱۱۱۱۱۱۱۵
۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱pt 
ریاضیات ۲۱۱۱۱۱۱۶
۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95۹۶-۱p
اکولوژی – اکولوژی عمومی۱۱۱۲۰۴۹  
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
فیزیک عمومی۱۱۱۳۱۱۱
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
کاربرد شیمی در کشاورزی۱۱۱۴۰۹۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95pt۹۶-۱
شیمی آلی۱۱۱۴۲۰۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
بیو شیمی عمومی۱۱۱۴۲۰۴
۹۵-۱pt۹۵-۲T95pt۹۶-۱
زمین شناسی – زمین شناسی عمومی۱۱۱۶۱۰۷
۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱
زمین شناسی – گرایش آب۱۱۱۶۳۷۹
۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱
آمار و احتمالات – آمار و احتمالا و کاربرد ان در کشاورزی۱۱۱۷۰۸۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
طرح آزمایشهای دامپروری – طرح آزمایشهای کشاورزی۱۱۲۱۰۰۱
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
آفات و بیماری های گیاهی – مدیریت آفات و بیماری های گیاهی۱۱۲۱۰۰۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
خاکشناسی عمومی۱۱۲۱۰۰۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
زراعت عمومی – علوم زراعی۱۱۲۱۰۰۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
ماشین های کشاورزی۱۱۲۱۰۰۶
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
آشنایی با شیوه خود اشتغالی۱۱۲۱۰۰۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
اصول اقتصاد کشاورزی۱۱۲۱۰۰۹
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
باغبانی عمومی – علوم باغی۱۱۲۱۰۱۰
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
توسعه و کشاورزی پایدار – مبانی کشاورزی پایدار۱۱۲۱۰۱۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
جامعه شناسی روستایی – جامعه شناسی روستایی و عشایری۱۱۲۱۰۱۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
مساحی و نقشه برداری۱۱۲۱۰۱۷
۹۵-۱p۹۵-۲ptT95۹۶-۱pt 
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی۱۱۲۱۰۱۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
اصول حسابداری – حسابداری واحدهای کشاورزی – مدیریت و حسابداری۱۱۲۱۰۲۱
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی۱۱۲۱۰۲۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
روش تحقیق در منابع طبیعی – روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی – مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی۱۱۲۱۰۲۹
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
دامپروری عمومی – علوم دامی۱۱۲۱۰۳۱
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
اقتصاد سنجی۱۱۲۱۰۳۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
اقتصاد کلان ۱ – اقتصاد کلان میانه ۱۱۱۲۱۰۳۶
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲۱۱۲۱۰۳۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
اقتصاد ایران – اقتصاد ایران با تکیه بر روستا۱۱۲۱۰۳۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
گیاه شناسی عمومی۱۱۲۱۰۴۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
اقلیم شناسی – هوا و اقلیم شناسی کشاورزی۱۱۲۱۰۴۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
خاک شناسی عمومی۱۱۲۱۰۴۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
شناخت محیط زیست – شناخت و حمایت محیط زیست۱۱۲۱۰۵۰
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
جنگلداری۱۱۲۱۰۵۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
آبیاری عمومی۱۱۲۱۰۵۸
۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱
مرتعداری۱۱۲۱۰۶۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
آبخیزداری و حفاظت آب و خاک۱۱۲۱۰۶۶  
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
مقدمات تکنولوژی آموزشی۱۲۱۱۰۱۱   
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
زبان تخصصی – متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی۱۲۱۲۱۶۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
آبخیزداری – آبخیزداری و حفاظت آب و خاک۱۲۱۶۱۱۰  
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
بازریابی و مدیریت بازار۱۲۱۸۰۷۰
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
مدیریت توسعه۱۲۱۸۱۷۶
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
تعاون روستایی – مدیریت تعاونیها۱۲۱۸۱۷۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
اقتصاد خرد ۱۱۲۲۱۰۲۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
مدیریت کشاورزی – مدیریت مزرعه – مدیریت واحدهای دامپروری – مدیریت واحدهای زراعی و دامی۱۴۱۱۰۰۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
فیزیک خاک۱۴۱۱۰۲۷
۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱
مکانیک خاک۱۴۱۱۰۲۹
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
شیمی و حاصلخیزی خاک۱۴۱۱۰۳۱
۹۵-۱۹۵-۲T95p۹۶-۱
رابطه آب و خاک و گیاه۱۴۱۱۰۳۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
پیدایش و رده بندی خاکها۱۴۱۱۰۳۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
ارزیابی اراضی۱۴۱۱۰۴۲
۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱
بیولوژی خاک۱۴۱۱۰۴۹
۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱
اکولوژی عمومی۱۴۱۱۰۵۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p
اصلاح دام – اصلاح نژاد دام و طیور۱۴۱۱۰۵۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
طرح آزمایشهای دامپیروری – طرح آزمایشهای کشاورزی۱۴۱۱۰۵۹
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
خوراک ها و جیره نویسی۱۴۱۱۰۶۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
بهداشت و بیماری های دام و طیور۱۴۱۱۰۷۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
فیزیولوژی گیاهان زراعی۱۴۱۱۰۷۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
پرورش گاوهای شیری – گاوداری۱۴۱۱۰۷۹
۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱
پرورش زنبور عسل۱۴۱۱۰۸۰
۹۵-۱۹۵-۲pT95p۹۶-۱
پرورش آبزیان – ماهی و میگو۱۴۱۱۰۸۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
آفات انباری۱۴۱۱۰۸۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
اصول اصلاح نباتات۱۴۱۱۰۸۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
رابطه آب و خاک و گیاه۱۴۱۱۰۸۶
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
زراعت غلات۱۴۱۱۰۸۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
دیم کاری۱۴۱۱۰۹۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
سم شناسی۱۴۱۱۰۹۴
۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱
بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها۱۴۱۱۰۹۶
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
زراعت گیاهان و علوفه ای و صنعتی۱۴۱۱۰۹۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
فیزیولوژی بعد از برداشت۱۴۱۱۰۹۹
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
ازدیاد نباتات۱۴۱۱۱۰۰
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
کنترل و گواهی بذر۱۴۱۱۱۰۲
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
آفات مهم گیاهی و کنترل آنها۱۴۱۱۱۰۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
سبزیکاری و گل کاری۱۴۱۱۱۰۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
قارچ ، ویروس ، نماتدوپروکاریوتهای بیماری زا۱۴۱۱۱۰۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
مدیریت تولیدات روستایی۱۴۱۱۱۷۴
۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱
صنایع روستایی۱۴۱۱۱۷۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
کانالهای آبرسانی۱۴۱۱۱۸۳
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
معادلات دیفرانسیل۱۴۱۱۱۹۳  
۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95pt۹۶-۱pt 
خاکهای شور و سدیمی۱۴۱۱۲۳۲
۹۵-۱t۹۵-۲T95pt۹۶-۱
طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور۱۴۱۱۲۳۵
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
تشریح و رده بندی گیاهی۱۴۱۱۲۳۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز۱۴۱۱۲۳۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری۱۴۱۱۲۴۰
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
آشنایی با کامپیوتر۱۴۱۱۲۵۷
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱
اصول آموزش کشاورزی۱۴۱۱۳۳۳
۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱p
آبیاری عمومی۱۴۱۱۳۳۴
۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱
علف های هرز و کنترل آنها۱۴۱۱۳۵۸
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p
تشریح و مورفولوژی کیاهی۱۱۱۲۰۰۸  
۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند