خانه / نمونه سوالات کارشناسی ارشد / دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا کارشناسی ارشد با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا کارشناسی ارشد با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا تمام گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

آخرین نیمسال ترم اول نیسمال ۹۶ به مجموعه اضافه شد . 

لینک دانلود بعد از پرداخت به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد.

نام درس کد درس نیمسال موجود دانلود
کاربرد کامپیوتر در جغرافیا ۱۱۱۵۰۰۲
-۱۲۱۶۰۹۶
-۱۵۱۱۰۱۷
-۱۲۱۶۳۶۰
۹۰-۱ با پاسخنامه تستی
۹۰-۲
۹۱-۱ با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۳-۱ با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
استفاده از کامپیوتر در برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۲۸۴ ۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
800 تومان – خرید
اقتصاد فضا ۱۲۱۶۲۶۹ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
800 تومان – خرید
انسان و محیط زیست ۱۲۱۶۲۷۰
– ۱۲۱۶۳۴۶
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
800 تومان – خرید
برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران  ۱۲۱۶۲۸۰ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
800 تومان – خرید
برنامه ریزی کشاورزی با تاکید بر ایران ۱۲۱۶۲۸۱ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستیت
۹۳-۲
۹۴-۱
800 تومان – خرید
جغرافیا رابطه شهر و روستا در ایران ۱۲۱۶۲۷۶ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیا شهری پیشرفته  ۱۲۱۶۳۰۷
– ۱۲۱۶۲۷۱
۹۰-۱
۹۱-۱
۹-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲
800 تومان – خرید
در آمدی بر سیستم های اطلاعات GIS ۱۲۱۶۰۲۱
-۱۲۱۶۰۹۲
-۱۲۱۶۱۱۹
-۱۲۱۶۴۰۲
-۱۲۴۰۰۲۷
-۱۴۱۲۰۲۰
-۱۸۱۳۰۰۹
-۱۸۱۳۰۶۵
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲p
۹۲-۲p
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
دیدگاهها و نظریه های توسعه روستایی ۱۲۱۶۲۷۲ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
روش تحقیق در جغرافیا ۱۱۱۷۱۲۴-
۱۲۱۲۲۲۲-
۱۲۱۲۳۲۷-
۱۲۱۶۲۷۴-
۱۲۱۶۳۵۰
-۱۲۱۶۶۳۷
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
روش های تحلیل جمعیت  ۱۲۱۶۴۲۱
-۱۲۲۲۰۱۶
-۱۲۲۲۰۶۱
-۱۲۲۲۱۶۴
-۱۲۲۲۱۸۱
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی آب و هوا شناسی ۱ ۱۲۱۶۳۸۰ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی اقلیم شناسی  ۱۲۱۶۰۴۹ ۸۹-۱- با پاسخنامه تستی
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی
۸۹-۳- با پاسخنامه تستی
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
متون تحصصی جغرافیای روستایی  ۱۲۱۲۲۱۱ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
800 تومان – خرید
مدیریت روستایی ۱۲۱۶۲۹۸ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
800 تومان – خرید
مکتب های جغرافیایی ۱۲۱۶۲۸۹
-۱۲۱۶۳۰۶
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
نقشه خوانی – نقشه های توپوگرافی ۱۲۱۶۰۰۴
-۱۲۱۶۰۴۲
-۱۲۱۶۳۸۵
۹۰-۱- با پاسخنامه تستیت
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
کاربرد آمار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی GIS  ۱۲۱۶۲۷۹
-۱۲۱۶۳۱۷
-۱۲۱۶۵۴۵
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اصول و روشهای برنامه ریزی مجتمع های زیستی ۱۲۱۶۳۱۲ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای گرایش شهری ۱۲۱۶۳۰۵-
۱۲۱۶۵۴۴
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
اقتصاد شهری پیشرفته  ۱۲۱۶۵۰۲ ۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی شهرهای جدید ۱۲۱۶۳۱۳ ۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری ۱۲۱۶۳۱۶ ۹۰-۱ت
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
تحلیل جمعیت در برنامه ریزی شهری ۱۲۱۶۳۱۴ ۹۰-۱ت
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ۱۲۱۶۳۱۵ ۹۰-۱ت
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیای طبیعی شهر ۱۲۱۶۳۱۱ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیای طبیعی شهر ( ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۳۰۹ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در ایران ۱۲۱۶۳۱۰ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲
800 تومان – خرید
مبانی جغرافیای شهری ۱۲۱۶۰۵۷-
۱۲۱۶۳۸۹
-۱۸۱۳۰۱۲
۸۹-۱- با پاسخنامه تستی
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی
۸۹-۳- با پاسخنامه تستی
۹۰-۱- با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ج
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
متون تحخصصی جغرافیای شهری ۱۲۱۶۳۰۸ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مطالعات شهری  ۱۲۱۶۵۰۳ ۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
آب و هواشناسی دینامیکی ۱۲۱۶۱۰۹
-۱۲۱۶۴۸۸
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اقلیم و بحران های محیطی ۱۲۱۶۳۵۶
-۱۲۱۶۶۶۹
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اکوسیستم های محیطی ۱۲۱۶۳۴۸ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
800 تومان – خرید
برنامه ریزی محیطی ۱۲۱۶۳۵۴
-۱۲۱۶۵۱۱
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
روش های اقلیم شناسی و تهیه و تفسیر نقشه های اقلیمی ۱۲۱۶۳۴۹ ۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی ژئومورفولوژی  ۱۲۱۶۳۹۵ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی ژئومورفولوژی  ۱ ساختمانی ۱۲۱۶۰۵۳ ۸۹-۱- با پاسخنامه تستی
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی
۸۹-۳- با پاسخنامه تستی
۹۰-۱
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۲-۳
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
متون تخصصی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی ۱۲۱۶۳۴۷ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
800 تومان – خرید
میکروکلیماتولوژی پیشرفته ۱۲۱۶۳۵۳ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
نواحی اقلیمی ایران و نواحی محیطی آن ۱۲۱۶۳۵۵ ۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
هیدرولوژی آبهای سطحی ۱۲۱۶۳۵۲ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
واحد های ژئومورفولوژی ایران ۱۲۱۶۳۵۸ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
کاربرد آمار و اطلاعات در اقلیم شناسی ۱۲۱۶۳۷۶ ۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی ۱۲۱۶۳۵۷ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
کاربرد سیستم های اطلاعاتی در مطالعات GIS ۱۲۱۶۳۵۱ ۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اصول و روش های برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۰۸۰
-۱۲۱۶۴۱۸
-۱۲۲۲۲۰۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲
۹۶-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اقتصاد خرد و کلان و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۵۷۲ ۹۳-۲
800 تومان – خرید
برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران ۱۲۱۶۵۵۰
-۱۲۱۶۶۰۱
۹۳-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی ۱۲۱۶۵۴۲ ۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
تحلیل فضای روابط شهر و روستایی ۱۲۱۶۵۴۴ ۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۵۴۳ ۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای ۱۲۱۶۴۲۵ ۹۱-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۵۳۸
-۱۲۱۶۵۳۹
-۱۲۱۶۶۳۳
۹۳-۲
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۳ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی و شهری ۱۲۱۶۵۴۶
-۱۲۱۶۵۷۰
-۱۲۱۶۶۷۰
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران ۱۲۱۶۵۶۵
-۱۲۱۶۶۰۰
-۱۲۱۶۶۰۴
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
فناوری های جغرافیایی RS,GIS در برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۵۷۱ ۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی جغرافیای روستایی ۱۲۱۶۰۶۴
-۱۲۱۶۳۷۸
۹۰-۱
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۰-۳- با پاسخنامه تستی
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مکاتب و بنیانهای نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۵۴۰ ۹۳-۲
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
ژئومورفولوژی اقلیمی ۱۲۱۶۰۹۸
-۱۲۱۶۴۶۵
-۱۲۱۶۴۸۵
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی مکان یابی استقرارگاه های روستایی ۱۲۱۶۵۷۸ ۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری با تاکید بر ایران ۱۲۱۶۵۸۷ ۹۳-۲
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی ۱۲۱۶۵۹۵ ۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
مدیریت و توسعه پایدار کالبدی – فضایی و اکولوژیک ۱۲۱۶۵۹۴ ۹۴-۱
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
اقتصاد زمین و مسکن شهری ۱۲۱۶۵۶۸ ۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی بافتهای فرسوده و مساله دار شهری در ایران ۱۲۱۶۵۶۴
-۱۲۱۶۵۹۹
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ۱۲۱۶۵۴۹ ۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
رایگان – خرید
سکونتگاههای غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه ۱۲۱۶۵۶۷ ۹۳-۲
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
سیاستهای فضایی در برنامه ریزی شهری ۱۲۱۶۵۳۶ ۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی ۱۲۱۶۵۳۵ ۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا ۱۲۱۶۵۳۴ ۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
کاربرد آمار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری ۱۲۱۶۶۰۵ ۹۴-۱
۹۵-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
ارزیابی پیامدهای طرح های بهسازی و نوسازی شهری ۱۲۱۶۵۴۲ ۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
نظریه ها و رویکردها و تجارب بهسازی و نوسازی شهری ۱۲۱۶۵۶۰ ۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی برنامه های توسعه شهری ۱۲۱۶۵۵۱ ۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
توان های محیطی در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری ۱۲۱۶۵۴۸ ۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
حقوق و قوانین شهری و منطقه ای در ایران ۱۲۱۶۵۵۵
-۱۲۱۶۶۰۲
۹۴-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
دیدگاههای برنامه ریزی محیط زیست شهری ۱۲۱۶۵۴۷ ۹۳-۲
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید ۱۲۱۶۵۵۶ ۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
اصول مفاهیم و نظریه های ژئوپلیتیک ۱۲۱۶۶۳۴ ۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیای انتخابات ۱۲۱۶۶۴۰ ۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیای سیاسی ایران ۱۲۱۶۶۴۵ ۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
جغرافیای شهر ها و دیپلماسی شهرها ۱۲۱۶۶۴۳ ۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
ژئوپلیتیک شهری ۱۲۱۶۶۴۴ ۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
سیاست و فضا ۱۲۱۶۳۹۹ ۹۰-۱
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مبانی جغرافیا سیاسی ۱۲۱۶۴۰۷ ۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید
مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی ۱۲۱۶۶۳۵ ۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید

 

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.