خانه / نمونه سوالات کارشناسی ارشد / رشته آموزش زبان انگلیسی / دانلود نمونه سوالات آموزش زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آموزش زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

کلیه نمونه سوالات در یک فایل به صورت دفترچه سوالات ارائه می شود .

فرمت فایلها PDF و بدون آرم می باشد.

 

نام درس کد درس نیمسال  دانلود
آموزش سازی زبان انگلیسی ۱۲۱۲۰۹۲ ۸۹-۲
۸۹-۳- با پاسخنامه تستی
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
آزمون سازی زبان خارجی ۱۲۲۵۰۴۸ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
آواشناسی آموزشی ۱۲۱۲۲۳۲ ۹۰-۱
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
اصول و روش تحقیق ۲ ۱۲۱۲۰۹۱ ۸۹-۱
۸۹-۲
۸۹-۳- با پاسخنامه تستی
۹۰-۱- با پاسخنامه تستی
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
اصول و روش تدریس زبان های خارجی ۱۲۱۲۲۳۳ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲
۹۲-۱
۹۲-۲
۹۳-۱
۹۴-۱
۹۵-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
اصول و روش تدریس مهارت ها ۱۲۲۵۰۴۷ ۹۰-۱
۹۱-۱
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
انگلیسی با اهداف ویژه ۱۲۲۵۰۵۲ ۹۱-۱
۹۱-۲
۹۲-۲
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
تجزیه و تحلیل کلام ۱۲۲۵۰۵۶ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۲
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۵-۱
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
تدریس عملی ۱۲۲۵۰۵۳ ۹۰-۱
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
ترجمه متون اسلامی ۱۲۲۵۰۵۵ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۱
۹۳-۲
۹۵-۱
۹۵-۲
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
روانشناسی زبان ۱۲۲۵۰۵۰ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
روش تحقیق در مسائل آموزش زبان ۱۲۲۵۰۴۹ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۲
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
روش تدریس زبان انگلیسی ۱۲۱۲۰۸۸ ۸۹-۲
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا ۱۲۲۵۰۵۱ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
زبان شناسی کاربردی ۱۲۲۵۱۲۸ ۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
سمینار ۱۱۱۶۱۰۹ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
مسائل زبان شناسی ۱۲۲۵۰۴۵ ۹۱-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
نگارش پیشرفته  ۱۲۱۲۰۵۵ ۸۹-۳
۹۰-۱- با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲
۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۳
۹۳-۱- با پاسخنامه تشریحی
۹۳-۲- با پاسخنامه تشریحی
۹۳-۳- با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۳- با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱- با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲- با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۳- با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۱- با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۲
۹۶-۳
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید
کلیات زبان شناسی ۲ ۱۲۲۵۰۸۳ ۸۹-۳
۹۰-۱
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی
800 تومان – اضافه کرد به سبد خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.