امروز یکشنبه , ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۷:۰۱

نمونه سوالات اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته اقتصاد مهندسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

نام درسکد درسدرسنیمسالدانلود
اقتصاد خرد میانه ۲۱۲۲۱۱۲۳۱۲۲۱۰۸۸
۱۲۲۱۲۱۷
۹۰-۱
۹۰-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
اقتصاد سنجی۱۲۲۱۰۹۷۸۹-۱
۸۹-۲ – با پاسخنامه تستی
۸۹-۳
۹۰-۱
۹۰-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
4500 تومان – دانلود
اقتصاد سنجی میانه۱۲۲۱۱۷۴۹۱-۱
۹۲-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۶-۲
۹۷-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تشریحی
4500 تومان – دانلود
اقتصاد کلان میانه ۲۱۲۲۱۰۸۹۱۲۲۱۱۲۴
۱۲۲۱۰۳۷
۱۲۲۱۲۱۸
۸۹-۱
۸۹-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۰-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
بانکداری اسلامی بین الملل۱۲۲۱۱۸۶۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصاد متفکرسن مسلمان۱۲۲۱۱۷۲۱۲۲۱۲۰۴۹۱-۱
۹۶-۲
۹۷-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
روش شناسی اقتصاد اسلامی۱۲۲۱۱۷۷۹۱-۱
۹۶-۲
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
نظام پولی و مالی اسلامی۱۲۲۱۱۸۲۹۴-۱
4500 تومان – دانلود
نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه۱۲۲۱۱۷۵۹۴-۱
۹۵-۳ – با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تشریحی
4500 تومان – دانلود
نظریه اسلامی اقتصاد کلان  اسلامی میانه۱۲۲۱۱۷۳۱۲۲۱۲۰۶۹۱-۱
۹۲-۱
۹۴-۱
۹۶-۲
۹۷-۲ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
نقد نظریه های اقتصاد سنتی۱۲۲۱۱۷۸۱۲۲۱۱۷۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
ابزارهای مالی اسلامی۱۲۲۱۲۱۴۹۶-۲
۹۷-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
احکام اقتصادی اسلامی۱۲۲۱۲۱۰۱۲۲۱۱۴۱۹۶-۱
۹۶-۲
۹۷-۲ – با پاسخنامه تشریحی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
اقتصاد اسلامی ۱۱۲۲۱۲۰۵۹۶-۲
۹۷-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
اقتصاد اسلامی ۲۱۲۲۱۲۰۸۹۶-۲
۹۷-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲
۹۸-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
اقتصاد ایران۱۲۲۱۲۱۱۱۲۲۱۱۶۷
۱۲۲۱۲۵۲
۹۷-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
اقتصاد خرد۱۲۲۱۲۰۳۱۲۲۱۱۷۵۹۵-۳ – با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
اقتصاد مالی۱۲۲۱۲۱۶۹۶-۲
۹۷-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
پول و بانکداری اسلامی۱۲۲۱۲۰۹۱۲۲۱۲۷۸۹۶-۲
۹۷-۱
۹۷-۲
۹۸-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
روش شناسایی علم اقتصاد۱۲۲۱۲۱۲۹۶-۲
۹۷-۱
۹۷-۲
۹۸-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
نظام اقتصاد اسلامی۱۲۲۱۲۱۳۹۷-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
کسب و کار الکترونیکی۱۲۱۸۳۴۴۹۱-۱
۹۲-۲
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود

 

 

نمونه سوالات اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد پیام نور جهت مطالعه و امتحانات پایان ترم دانشجویان ارشد این رشته مناسب می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند