امروز شنبه , ۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۴:۱۳

نمونه سوالات رشته مدیریت تمام گرایشها نیمسال اول ۹۲-۹۳ دانشگاه پیام نور

سوالات مدیریت به مرور زمان آپدیت خواهد شد صبور باشید

سوالات بر اساس کد درس مرتب سازی شده است

کد درس در بالای ورقه امتحانی و در برگه انتخاب واحد نوشته شده است

برای جستجوی راحتتر کلیدهای Ctrl+F را بر روی صفحه کلید خود فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس مورد نظر خود را نوشته و جستجو کنید.

برای دانلود پاسخنامه ها اینجا کلیک کنید

_۱۲۱۸۰۳۴_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫pdf۱۱۹ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۲۲۴_۶٫pdf۱۱۰٫۵ KBMar/27/2014
_۱۱۲۲۰۰۱_۱۲۱۸۱۱۵_۱٫pdf۲۳۵ KBMar/27/2014
_۱۲۳۵۰۱۰_۱٫pdf۱۸۰٫۱ KBMar/27/2014
_۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf۱۴۵٫۴ KBMar/27/2014
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۶٫pdf۹۵۷ KBMar/27/2014
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_.pdf۱۵۰٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱٫pdf۱۶۴ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۸۰_۱۲۳۸۰۱۴_۱٫pdf۱۲۶٫۵ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۱۳_۱٫pdf۱۳۳٫۱ KBMar/27/2014
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹٫pdf۹۵۷ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۲۱۴_۱۲۱۸۲۲۱_۱۲۱۸۲۲۹_۶٫pdf۱۱۱ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۸۵_۱۲۱۸۱۲۷_۱۲۳۵۰۱۷_۱٫pdf۱۲۶٫۲ KBMar/27/2014
_۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_

۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf

۲۱۳٫۱ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۱۷۳_۱۲۳۵۰۴۷_۱٫pdf۱۱۰٫۳ KBMar/27/2014
_۱۲۳۵۰۰۳_۱٫pdf۱۱۰ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۱۴۹_۱۲۳۵۰۱۲_۱٫pdf۱۲۷٫۶ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۱۱۰_۱٫pdf۱۴۳٫۸ KBMar/27/2014
_۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf۱۵۴٫۶ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۲۰_۱۲۱۸۲۶۴_۱٫pdf۱۰۱٫۳ KBMar/27/2014
_۱۲۳۵۰۰۸_۱٫pdf۱۱۲٫۱ KBMar/27/2014
_۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_۱٫pdf۱۴۱٫۶ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۶۳_۱۲۱۸۱۱۷_۱٫pdf۱۳۰٫۲ KBMar/27/2014
_۱۲۳۸۰۰۲_۱٫pdf۱۴۱٫۶ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۶۲_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf۱۱۰٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۱۱_۱۲۳۹۰۰۱_۱٫pdf۱۰۳ KBMar/27/2014
_۱۲۳۵۰۱۴_۱٫pdf۱۳۲٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۷۰_۱۲۱۸۱۰۶_۱۲۱۸۱۲۲_۱۲۱۸۲۶۹_۱٫pdf۱۴۳٫۷ KBMar/27/2014
_۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲_۱٫pdf۲۵۶٫۲ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۴۴_۱٫pdf۱۱۷٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۱۶_۱۲۱۸۲۶۳_۱٫pdf۱۳۰٫۱ KBMar/27/2014
_۱۱۱۷۰۱۰_۱۱۱۷۰۱۳_۱۱۱۷۰۱۵_۱۱۱۷۰۸۷_۱۲۳۵۰۰۵_۱٫pdf۱۸۶٫۵ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۲۷_۱٫pdf۱۰۲٫۶ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf۱۲۱٫۲ KBMar/27/2014
_۱۲۳۴۰۲۷_۱٫pdf۱۱۰٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۷_۱۲۱۸۰۹۹_

۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_.pd.pdf

۱۷۰٫۵ KBMar/27/2014
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf۹۶۲٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۳۵۰۴۴_۱٫pdf۱۱۳ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۳۰_۱٫pdf۹۹٫۹ KBMar/27/2014
_۱۲۳۵۰۱۳_۱٫pdf۱۲۶٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۷۸_.pdf۲۰۰ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱۲۲۱۰۳۴_۱٫pdf۱۴۹٫۱ KBMar/27/2014
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۶۶۶۶۶۶۶۶٫pdf۹۵۷ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۱۰۵_۱۲۱۸۱۱۲_۱٫pdf۱۳۱٫۲ KBMar/27/2014
_۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۱٫pdf۱۰۹٫۵ KBMar/27/2014
_۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_.pdf۹۶۲٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۳۵۰۱۱_۱٫pdf۱۱۳٫۵ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۰۴_۱۲۲۱۰۰۵_۱۲۲۱۰۱۱_۱۲۲۱۰۲۶_۱۲۲۱۰۳۶_۱٫pdf۱۸۶٫۱ KBMar/27/2014
_۱۲۳۵۰۱۵_۱٫pdf۸۹٫۶ KBMar/27/2014
_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_.pdf۱۴۸٫۹ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۰۸_۱٫pdf۸۳ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۶٫pdf۱۳۶٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_.pdf۱۲۱٫۱ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۰۱_۱٫pdf۱۰۱٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۲۲۱۷۶_۱۲۲۲۱۸۸_۱۲۳۵۰۴۶_۱٫pdf۱۱۲٫۱ KBMar/27/2014
_۱۲۱۸۰۷۸_۱۲۳۸۰۱۵_۱٫pdf۲۰۰ KBMar/27/2014

۱۱ دیدگاه

 1. اگر پاسخ سئالات نیز بود بسیار عالی می شد ممنون

 2. سلام
  بازاریابی بین المللی رو پیدا نمیکتم چرا کد چنده توروخدا؟!؟!:-(

 3. چرا سوالات برون مرزی را میزارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟درون مرزی برای ما مهمتر هیت مثلا اصول حسابداری ۲ برون مرزی تستس هست درون مرزی تشریحی

 4. نمونه سوال بهره وری (۱۲۱۸۰۸۰) موجود هست، ولی پاسخنامه ش نیست. اگه ممکنه پاسخنامه ی اونو هم بذارین
  ممنون

 5. با سلام
  من نمونه سوال امتحانات ترمی کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت پیشرفته با کد ۱۲۱۸۲۱۹ را پیدا نمی کنم لطفاً به همراه پاسخ آن را مرحمت نمایید راهنمایی کنید چگونه دریافت کنم

 6. سلام من نمونه سوالات آمارواحتمالات را پیدا نمی کنم می شه راهنمایی کنید تورو خدا خیلی اضطراریه

  • با سلام
   از قسمت نمونه سوالات پیام نور ابتدا نام رشته را پیدا کرده سپس کد درس مورد نظر را سرچ کنید

 7. باسلام.شما که تبلیغ میکنید.نمونه سوال باجواب.پس کو جواباش؟

 8. سلام کد زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت چنده ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند